Indhold 

Der er indført nye regler for fraflytterskat i forbindelse med ejerens fraflytning den 1. marts 2015 eller senere. Se lov nr. 202 af 27. februar 2015 (L 98, fremsat den 17. december 2014).

Disse regler betyder, at såfremt en person ophører med at være skattepligtig efter KSL § 1, uden at der er tale om dødsfald, anses aktiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatningsret, for afhændet på fraflytningstidspunktet til handelsværdien på dette tidspunkt.

Det gælder også, hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat eller på Færøerne eller i Grønland.

Fraflytterbeskatningen omfatter hermed også fortjeneste på ejendomme beliggende i udlandet. Som noget nyt anses ejendommen for afstået ved ophøret af skattepligten efter KSL § 1, og aktiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, anses for afhændet på fraflytningstidspunktet til handelsværdien på fraflytningstidspunktet.

Det betyder, at også fortjenesten på den udenlandske ejendom fra erhvervelsestidspunktet og frem til fraflytningstidspunktet bliver beskattet. Se § 1 i lov nr. 202 af 27. februar 2015.

Da ejendommen anses for afstået, og skatten beregnes endeligt, vil et efterfølgende tab på den udenlandske ejendom, som er opstået efter fraflytningen, ikke kunne modregnes i den skat, der eventuelt er givet henstand med.

Se afsnit C.C.6.9 Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat).

Se også afsnit C.H.2.1.11.7.1, hvis der er foretaget genanbringelse i den udenlandske ejendom.

Personer, der skattemæssigt er hjemmehørende i et EU/EØS land - herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst - kan vælge henstand med betalingen af den skat, der beregnes ved fraflytningen, når skatten vedrører aktiver, der befinder sig i et land, der er medlem af EU/EØS. Se § 1 i lov nr. 202 af 27. februar 2015.

Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at der af de aktiver, som henstandssaldoen vedrører, oppebæres indtægt.  Dog skal henstandssaldoen afdrages med 1/7 del hvert år, eller - hvis ejendommen afstås inden 7 år - med skatteværdien af avancen vedrørende ejendommen.

Se afsnit C.C.6.9.4 Henstand med betaling af exitskat efter KSL § 10.

Se også afsnit C.H.2.1.11.8.1, hvis der er fortaget genanbringelse i den udenlandske ejendom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2023.516.SR ►Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ville være helt eller delvis fritaget for exit-skat af en eventuel avance, jf. KSL § 10, ved ophør af fuld skattepligt til Danmark. Ifølge KSL § 10 anses ophør af fuld skattepligt for afståelse af ejendommen. Det var Skatterådets vurdering, at afståelse af ejendommen er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, og at ejendommen må anses for at være en skovejendom. Da ejendommen anvendes om fritidsbolig er betingelserne i EBL § 9 for at boligen kan afstås skattefrit ikke opfyldt, da ejendommen ikke havde tjent til bolig for ejeren. Fortjeneste skattepligtig.