Indhold

I dette afsnit beskrives, hvornår fysiske personer kan få henstand med betaling af den beregnede fraflytterskat ved fraflytning den 1. marts 2015 eller senere.

Afsnittet indeholder:

  • Henstand
  • Henstandssaldo
  • Beregning af afdragene 
  • Ændring af bopælsland efter fraflytning
  • Tilbageflytning til Danmark
  • Død
  • Oplysningsskema og betalingsfrist
  • Brexit

Henstand

Udgangspunktet er, at fraflytterskatten skal betales umiddelbart i forbindelse med ophøret af skattepligt til Danmark.

Fysiske personer, der ejer en udenlandsk ejendom, og som efter ophøret af den fulde skattepligt til Danmark er skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, kan under visse betingelser få henstand med fraflytterskatten. Reglerne følger de samme principper som den henstandsordning, der er blevet indført for fraflytterskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land ved lov nr. 170 af 26. februar 2014.

Det er en betingelse for at få henstand med skatten, at ejendommen er beliggende i et EU/EØS-land. Se KSL § 73 B, stk. 1.

Om Brexit se nedenfor.

Henstandsordningen indebærer, at personer, der er omfattet af fraflytterbeskatning, kan vælge henstand med betaling af fraflytterskatten vedrørende urealiserede gevinster og genanbragte fortjenester, der er oppebåret, mens ejendommen var omfattet af dansk beskatningsret frem for at betale skatten umiddelbart ved fraflytningen eller flytningen af skattemæssigt hjemsted. Der er således tale om en valgfri henstandsordning. Valg om henstand træffes ved at give Skattestyrelsen meddelelse herom samtidig med indsendelse af oplysningsskemaet.

Det er en betingelse for at opnå henstand, at der er indgivet oplysningsskema for det indkomstår, hvori ejendommen udgår af dansk beskatningsret, og at dette oplysningsskema er rettidig. Se KSL § 73 B, stk. 2.

Hvis Skattestyrelsen har givet udsættelse med oplysningsskemaet efter bestemmelsen i SKL § 4, stk. 4, er det denne frist, der skal overholdes. Konsekvensen af, at der ikke indgivet rettidig oplysningsskema og meddelelse om henstand inden for fristerne, er, at adgangen til henstand bortfalder. Skattestyrelsen har dog mulighed for at se bort fra fristoverskridelsen for oplysningsskemaet og meddelelsen, hvis omstændighederne efter en konkret vurdering taler herfor. Se KSL § 73 B, stk. 2 og stk. 3.

Henstandssaldo

Ved henstanden oprettes en henstandssaldo for alle de aktiver, der er udgået af dansk beskatningsret, og som der er valgt henstand for. En fast ejendom kan være et af flere aktiver, der bliver omfattet af fraflytterskatten og henstanden.

Henstandssaldoen omfatter den samlede beregnede fraflytterskat for aktiver, der er udgået af dansk beskatningsret i samme indkomstår, og for hvilke, der er valgt henstand med betalingen af fraflytterskatten efter KSL § 73 B.

Saldoen er ved etablering den fraflytterskat (henstandsbeløbet), hvor der er givet henstand med betalingen.

Henstandsbeløbet udgør en gæld til Danmark, som skal afdrages. Muligheden for henstand med betalingen af fraflytterskatten for fysiske personer medfører ikke en tidsubegrænset henstand, og derfor skal henstandsbeløbet tilbagebetales inden for en rimelig tidshorisont, som er fastsat til 7 år. Det er skønnet, at denne tidsramme udgør en rimelig betalingsudskydelse og samtidig giver en vis sikkerhed for, at den skyldige fraflytterskat tilbagebetales.

Henstandsordningen består af en afdragsordning. Gælden (som er lig med den opgjorte fraflytterskat, der er givet henstand med) afdrages løbende i takt med, at der oppebæres indtægt af de overførte aktiver. Det vil sige indtægter fra alle de aktiver, der indgår i henstandssaldoen. Dog skal der mindst pr. indkomstår afdrages et beløb opgjort som 1/7 af henstandsbeløbet ved saldoens etablering. Der skal også opgøres et afdragsbeløb for det indkomstår, hvori aktivet er udgået af dansk beskatningsret. Se KSL § 73 C, stk. 2.

Gælden kan vælges afdraget med større årlige beløb end 1/7, og ejeren af ejendommen kan også vælge til en hver tid at indfri restsaldoen. Når henstandssaldoen er nedbragt til nul, skal der ikke foretages yderligere afdrag.

Hvis en ejendom, som er omfattet af henstandsordningen med betalingen af fraflytterskatten, bliver afstået, mens der stadig restere en positiv henstandssaldo, skal en eventuel resterende del af henstandssaldoen fortsat afdrages.

Der skal derfor i dette tilfælde fortsat indsendes oplysningsskema. Indsendes oplysningsskemaet ikke rettidigt, bortfalder henstanden med den konsekvens, at den resterende del af henstandssaldoen forfalder til betaling. Se KSL § 73 C, stk. 3.

Beregning af afdragene

Afdragene opgøres som skatteværdien af indtægter, som stammer fra aktiverne efter overførslen. Det vil sige den indtægt, der ville have været omfattet af dansk beskatning, hvis aktiverne, der omfattes af henstandssaldoen, ikke var overført til udlandet.

Opgørelsen skal ske efter de regler, der gælder for begrænset skattepligtige med fast driftssted i Danmark. Det vil sige, at opgørelsen skal ske under anvendelsen af reglerne i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 3.

Skatten heraf skal beregnes efter reglerne i PSL §§ 5 og 8 c på grundlag af skatteprocenterne for det indkomstår, som afdraget vedrører.

Se eksempel på beregning af afdrag i afsnit C.C.6.9.4.

Ved indtægter forstås ikke kun løbende indtægter, men også eventuelle avancer ved afståelse.

Hvis der er tale om afståelse af et aktiv, og den pågældende er i besiddelse af flere identiske aktiver, som ikke alle er omfattet af henstandsordningen, anses de aktiver, som er omfattet af henstandsordningen, for afstået først.

Der er tale om afdrag på en henstand, der er givet med betalingen af et skattebeløb og dermed om afdrag på en gæld. Der er ikke tale om en dansk beskatning af den indtægt, som opnås på de pågældende overførte aktiver. Der skal derfor ikke ved beregningen af afdragets størrelse gives credit for en eventuel udenlandsk betalt skat af den pågældende indtægt.

Ændring af bopælsland efter fraflytning

Hvis en person, som har valgt henstand efter KSL § 73 B, bliver skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, anses dette for en afståelse af de aktiver, der er omfattet af henstanden, forudsat at aktiverne ikke er eller kommer til at befinde sig i et land, der er medlem af EU/EØS. Se KSL § 73 C, stk. 4.

Tilbageflytning til Danmark

Hvis en ejendom, som er omfattet af henstandsordningen med betalingen af fraflytterskatten, bliver omfattet af dansk beskatning på ny, skal en eventuel resterende del af henstandssaldoen fortsat afdrages.

Dette gælder også, hvis ejendommen afstås, mens der stadig resterer en positiv henstandssaldo.

Der skal derfor i disse tilfælde fortsat indsendes oplysningsskema. Indsendes oplysningsskemaet ikke rettidigt, bortfalder henstanden med den konsekvens, at den resterende del af henstandssaldoen forfalder til betaling. Se KSL § 73 C, stk. 3.

Død

Ved personens død forfalder det resterende beløb på henstandssaldoen til betaling. Se KSL § 73 C, stk. 5.

Der kan således ikke succederes i en henstandsordning efter disse nye regler.

Oplysningsskema og betalingsfrist

Det er en betingelse for fortsat henstand, at der indgives et oplysningsskema til Skattestyrelsen for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo.

Samtidig med indgivelsen af oplysningsskemaet skal det oplyses, i hvilket land personen befinder sig, og i hvilket land de pågældende aktiver er placeret.

Oplysningsskemaet skal indgives inden for de almindelige frister i skattekontrolloven. Hvis oplysningsskemaet ikke indsendes rettidigt, bortfalder henstanden med den virkning, at det resterende skyldige beløb på henstandssaldoen forfalder. Skattestyrelsen kan dog se bort fra fristoverskridelser, såfremt konkrete omstændigheder taler herfor. Se KSL 73 C, stk. 6.

Betalingsfristen for afdrag er den 1. september i kalenderåret. Hvis personen har forskudt indkomstår, er betalingsfristen den 1. september i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Betaling senest den 20. i den pågældende måned, anses for rettidig. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, bliver det forfaldne beløb forrentet med rentesatsen i KSL § 63, 1. pkt. Se KSL § 73 C, stk. 7.

Henstandsbeløbet forrentes, med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 pct. p.a. Renten beregnes af det til enhver tid skyldige beløb på henstandssaldoen. Se KSL § 73 C, stk. 8.

Betalingsfristen for renter af henstandsbeløbet følger reglerne for betaling af afdragene herpå og er derfor ligeledes den 1. september i kalenderåret efter indkomståret. Hvis personen har forskudt indkomstår, er betalingsfristen den 1. september i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Også i forhold til renten anses betaling senest den 20. i den pågældende måned for rettidig. Ved overskridelse af betalingsfristen forrentes beløbet efter rentesatsen i KSL § 63, 1. pkt.

Brexit

Hvis ejeren den 1. marts 2015 eller senere har opgivet sin fulde skattepligt til Danmark, og er fraflyttet til Storbritannien, eller ejeren den 1. marts 2015 eller senere er blevet hjemmehørende i Storbritannien efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil der være beregnet en fraflytterskat efter bestemmelserne i KSL §§ 73 B og C. Den beregnede fraflytterskat vil være en del af den samlede exitskat efter KSL § 10.

Fraflytterskatten skal afdrages løbende i takt med, at der af de aktiver, som henstandssaldoen vedrører, oppebæres indtægt, herunder realiserede gevinster ved en afståelse mv., som skulle have været medregnet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis aktivet fortsat havde været omfattet af dansk beskatning. Henstandssaldoen vedrører således alle aktiver, der forlader dansk beskatningsret og således ikke kun den genanbragte avance. Afdragene opgøres som skatteværdien af den opgjorte indtægt beregnet efter reglerne for begrænset skattepligtige med fast driftssted i Danmark. Der skal dog pr. indkomstår mindst betales et afdrag opgjort som 1/7 af det henstandsbeløb, der udgjorde saldoen ved henstandssaldoens etablering.

Det er en betingelse for at få henstand med skatten efter KSL § 73 B, stk. 1, at ejendommen er beliggende i et EU/EØS-land. På tidspunktet for anvendelse af genanbringelsesreglerne i perioden 1. marts 2015 - 31. december 2020 var Storbritannien medlem af EU/EØS eller kunne sidestilles med et medlem af EU/EØS, og denne betingelse må derfor anses for at være opfyldt.

Efter KSL § 73 C, stk. 4, sidestilles det med en afståelse til handelsværdien, hvis en person, der har fået henstand efter KSL § 73 B, efterfølgende skattemæssigt bliver hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, forudsat at aktiverne ikke befinder sig eller kommer til at befinde sig i et land, der er medlem af EU/EØS. Dette vil fx være tilfældet, hvor skatteyderen har genanbragt en avance i en ejendom beliggende i Storbritannien i perioden 1. marts 2015 til 31. december 2020, og efter genanbringelsen er foretaget, har opgivet sin skattepligt til Danmark og bosat sig i Storbritannien.

Det betyder, at ejere af fast ejendom, der er skattepligtige til Storbritannien, ikke længere kan få henstand med betalingen af fraflytterskatten af ejendomme beliggende i Storbritannien, jf. KSL § 73 C, stk. 4. Efter KSL § 73 C anses det for en afståelse af aktiverne til handelsværdien på det tidspunkt, hvor personen skattemæssigt ikke længere er hjemmehørende i EU/EØS. Det vil sige ved udløbet af overgangsperioden. Derfor skal henstandsbeløbet afdrages med ejendommens handelsværdi på tidspunktet for overgangsperiodens udløb.

Ifølge KSL § 73 C, stk. 7, forfalder henstandsbeløbet til betaling den 1. september i kalenderåret henholdsvis overførselsåret eller ved forskudt indkomstår den 1. september i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Henstandssaldoen efter denne bestemmelse for skatteydere med kalenderårsregnskab forfalder derfor til betaling den 1. september året efter Storbritanniens udtræden af EU, dvs. den 1. september 2022. Betales beløbet ikke rettidigt, finder KSL § 63 anvendelse.

Derimod opretholdes henstanden for ejendomme, der stadig efter ophøret af skattepligten til et EU/EØS-land, befinder sig i et EU/EØS-land, jf. KSL § 73 C, stk. 4, selvom ejeren af ejendommen ikke længere er skattepligtig til EU/EØS. Dette vil fx være tilfældet, hvor der er genanbragt i en ejendom beliggende i et andet EU/EØS-land end Storbritannien, og ejeren er fraflyttet til Storbritannien efter genanbringelsen.