Indhold

Der er som nævnt indført nye regler for fraflytterskat i forbindelse med ejerens fraflytning den 1. marts 2015 eller senere. Se lov nr. 202 af 27. februar 2015 (L 98, fremsat den 17. december 2014).

For personer, der allerede havde henstand den 28. februar 2015 efter den dagældende KSL § 73. E, stk. 1, vedrørende betalingen af en skat efter EBL § 6 B, jf. lovbekendtgørelse nr. 1200 af 30. september 2013, finder DBSL §§ 51 og 65 og EBL § 6 B, stk. 3 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1200 af 30. september 2013 anvendelse på henstanden, jf. KSL § 73 E, stk. 8.

Det betyder, at personer, der den 28. februar 2015 havde henstand efter KSL § 73 E, stk. 1, kan anvende reglerne i dette afsnit.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fraflytning
  • Beskatningstidspunkt mv.
  • Ægtefæller, genanbringelse og fraflytning
  • Henstand med fraflytterskatten
  • Nedsættelse af fraflytterskatten
  • Bortfald af fraflytterskatten
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Når en fysisk person, der har genanbragt fortjeneste i en fast ejendom i udlandet, flytter fra Danmark til udlandet, er personen blevet beskattet ved fraflytningen (fraflytterbeskatning). Se den tidligere gældende EBL § 6 B, stk. 1. Bestemmelsen er ophævet pr. 1. marts 2015.

Det betyder, at personer, der den 28. februar 2015 havde henstand efter den dagældende KSL § 73. E, stk. 1, vedrørende betalingen af en skat efter EBL § 6 B, jf. lovbekendtgørelse nr. 1200 af 30. september 2013, stadig kan anvende DBSL §§ 51 og 65 og EBL § 6 B, stk. 3 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1200 af 30. september 2013 på henstanden, jf. KSL § 73 E, stk. 8.

Personer, der ikke var fraflyttet og havde henstand med fraflytterskatten den 28. februar 2015, beskattes efter reglerne i afsnit C.H.2.1.11.7.1 om fraflytning og henstand den 1. marts 2015 eller senere.

Fraflytterbeskatningen omfatter skat af fortjeneste på en afstået erhvervsejendom, når fortjenesten har nedsat anskaffelsessummen på en erhvervet erhvervsejendom, der ligger i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland. Der er ikke behov for fraflytterbeskatning, hvis den erhvervede ejendom ligger i Danmark, fordi Danmark altid har beskatningsretten til fortjeneste ved afståelse af ejendomme i Danmark, uanset hvor ejeren bor.

Bemærk

Reglerne om fraflytterbeskatning i EBL § 6 B omfatter kun fysiske personers fraflytning, mens selskaber er omfattet af ophørsbestemmelsen i SEL § 5, stk. 7.

Brexit

Hvis skatteyderen allerede har genanbragt en fortjeneste i en ejendom beliggende i Storbritannien, og skatteyderen har opgivet sin fulde skattepligt, eller er blevet hjemmehørende i Storbritannien inden den 1. marts 2015, vil der være beregnet en fraflytterskat efter EBL § 6 B, og være givet henstand efter KSL § 73 E. Denne henstand er fortsat gældende, jf. KSL § 73 E, stk. 8.

Ejeren havde efter KSL § 73 E krav på at få henstand med betalingen af fraflytterskatten, uanset om ejeren flyttede til det land, hvor ejendommen, det er genanbragt i, var beliggende.

En eksisterende henstandsordning efter KSL § 73 E, løber som udgangspunkt indtil ejendommen sælges eller skatteyderen dør. Henstandsbeløbet skal ikke afdrages løbende eller forrentes. I stedet forfalder hele henstandsbeløbet til betaling ved ejendommens afståelse eller ejerens død. Hvis der ved afståelsen eller ejerens død konstateres et tab, kan der ske genberegning af exitskatten efter EBL § 6 B, stk. 3.

Om opretholdelsen af henstand med fraflytterskat efter Brexit se afsnit C.H.2.1.11.8.2 om henstand med fraflytterskatten inden 1. marts 2015.

Fraflytning

Fraflytning sker, når ejeren ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark efter reglerne i KSL § 1.

Fraflytning kan dog også ske på et tidligere tidspunkt, nemlig når ejeren både er fuldt skattepligtig til Danmark og til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og samtidigt ophører med at være hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst (flytter skattemæssigt hjemsted). I den situation overgår retten til at beskatte fast ejendom som bopælsland fra Danmark til det fremmede land i det indbyrdes forhold mellem de to lande. Det er uden betydning, om overenskomsten er indgået med det land, som ejendommen ligger i, eller med et andet land. Se EBL § 6 B, stk. 1.

Beskatningstidspunkt mv.

Fortjenesten beskattes på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører, eller hvor det skattemæssige hjemsted er flyttet. Se EBL § 6 B, stk. 1.

Den fortjeneste, der har nedsat anskaffelsessummen, er fortjenesten fra den faste ejendom, der ligger i den stat, hvor den afståede ejendom lå. Se EBL § 6 B, stk. 1.

Beskatningen ved fraflytning er som udgangspunkt lig med skatten af fortjenesten på den afståede ejendom. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i fraflytningsåret skal ejeren derfor medregne hele den del af fortjenesten på den afståede ejendom, der har nedsat anskaffelsessummen på den udenlandske ejendom. Ved omregning til helårsindkomst indgår fortjenesten som en engangsindkomst.

Selvom den udenlandske ejendom er faldet i værdi fra anskaffelsen til fraflytningen, bliver beskatningsgrundlaget ikke nedsat, så det svarer til værdifaldet. Det skyldes, at der er tale om beskatning af en allerede realiseret fortjeneste på den tidligere afståede faste ejendom, som Danmark har ret til at beskatte efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (enten som bopælsland, hvis ejendommen ligger i udlandet, eller som kildeland, hvis den ligger her i landet).

Bemærk

Ved et senere salg af den udenlandske ejendom skal skatten af den oprindeligt afståede ejendom dog omberegnes, hvis den udenlandske ejendom er faldet i værdi fra anskaffelsestidspunktet til salgstidspunktet. Se nedenfor i afsnittet om nedsættelse af fraflytterskatten.

Ægtefæller, genanbringelse og fraflytning

En ejer kan genanbringe sin fortjeneste i en ejendom, som vedkommende selv ejer, men fortjenesten kan også genanbringes i en ejendom, som ægtefællen ejer. Genanbringelse kan også ske i en ejendom, som ægtefællerne ejer i sameje. Se EBL § 6 A.

Når en ejer genanbringer sin fortjeneste i sin ægtefælles ejendom, skal anskaffelsessummen for ægtefællens ejendom efter genanbringelsesreglerne nedsættes med den genanbragte fortjeneste. Når ægtefællens ejendom sælges, beskattes den genanbragte fortjeneste sammen med ægtefællens fortjeneste på ejendommen. Hvis genanbringelse af fortjeneste sker i en ejendom, som ægtefællerne ejer i sameje, beskattes begge ægtefæller ved afståelse af ejendommen af hver deres andel af den genanbragte fortjeneste.

Beskatning af den genvundne fortjeneste sker således hos ejeren/ejerne af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt, og ikke hos ejeren/ejerne af den ejendom, der blev afstået og hvor fortjenesten blev konstateret.

Når ejeren/ejerne af den udenlandske ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt, fraflytter, bliver ejeren/ejerne omfattet af reglerne om fraflytterskat.

Henstand med fraflytterskatten

Der kan gives henstand med skatten, indtil den udenlandske ejendom afstås, eller indtil ejeren dør. Det sker efter reglerne i KSL § 73 E. Se EBL § 6 B, stk. 2. Se nærmere herom i afsnit C.H.2.1.11.8.2 Henstand med betaling af fraflytterskat inden den 1. marts 2015.

En længstlevende ægtefælle kan under visse betingelser succedere i en afdød ægtefælles henstand med fraflytterskat. Se afsnit (C.E) om dødsbobeskatning.

Nedsættelse af fraflytterskatten

Når ejendommen i udlandet afstås, efter at der er indtrådt pligt til at betale fraflytterskat efter EBL § 6 B, stk. 1, og det konstateres, at afståelsessummen for den erhvervede ejendom er faldet i værdi i forhold til ejendommens anskaffelsessum, kan ejeren anmode om at få nedsat den genanbragte fortjeneste i den pågældende ejendom med et beløb, der svarer til forskellen mellem ejendommens anskaffelses- og afståelsessum. Den genanbragte fortjeneste kan dog ikke blive negativ. Tilsvarende regler for nedsættelse af den genanbragte fortjeneste gælder, når det konstateres, at handelsværdien på den erhvervede ejendom ved ejerens død er lavere end ejendommens anskaffelsessum. Se EBL § 6 B, stk. 3.

Når den genanbragte fortjeneste nedsættes, skal der ske en omberegning og nedsættelse af fraflytterskatten.

Muligheden for at få nedsat fraflytterskatten gælder, uanset hvor længe ejeren har ejet den erhvervede ejendom. Nedsættelsen gælder, hvad enten der er givet henstand med skatten eller ej. Se EBL § 6 B, stk. 3.

Bortfald af fraflytterskatten

Vælger ejeren (den skattepligtige) at flytte tilbage til Danmark, bortfalder fraflytterskatten. Det gælder, hvad enten der er givet henstand med skatten eller ej. Flytter ejeren ud igen, skal skatten igen betales, men ved fraflytning den 1. marts 2015 eller senere vil fraflytterskatten blive omfattet af de nye regler, som er indført ved lov nr. 202 af 27. februar 2015. Se afsnit C.H.2.1.11.7.1. Ved fraflytning fra Danmark den 1. marts 2015 eller senere kan der også indrømmes henstand med skatten, når betingelserne herfor er opfyldte. Se afsnit C.H.2.1.11.8.1 Henstand med fraflytterskatten 1. marts 2015 eller senere.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.490.SR Ægtefæller, der ejer en ejendom i udlandet i sameje, bliver ved fraflytning omfattet af reglerne om fraflytterskat af den fortjeneste, der er genanbragt i den udenlandske ejendom.  

SKM2011.65.SR

Genanbringelse, fraflytterbeskatning, salg af ideel halvdel til ægtefælle. Spørger kunne ikke overdrage en ideel halvdel af to ejendomme til sin hustru til en pris svarende til hans købspris for halvdelen, uden at det fik betydning for henstandsbeløbet. Dog kunne Skatterådet bekræfte, at kun halvdelen af henstandsbeløbet forfalder i tilfælde af overdragelse af den ideelle halvdel. Skatterådet kunne også bekræfte, at Spørger kunne anmode om at få nedsat den forfaldne halvdel af fraflytterskatten, der svarede til andelen af værdifaldet i tilfælde af, at en overdragelsespris (dagspris) til ægtefællen var lavere end den oprindelige købesum.

 

SKM2008.643.SR

Genanbringelse, landbrugsejendom, Holland. Der blev taget stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med genanbringelse af fortjeneste i hollandsk landbrugsejendom. Tilladelse.

 

SKM2008.385.SR

Genanbringelse, Holland. Fortjenesten kunne genanbringes i ejendomme i Holland. Ved efterfølgende fraflytning var det muligt at få henstand med skattebetalingen. Tilladelse.

 

SKM2007.747.SR

Fortjeneste, genanbringelse, udland, fraflytning. Der blev taget stilling til flere spørgsmål om genanbringelse af fortjeneste i udenlandsk erhvervsejendom og genanbringelse i omkostninger til nybygning af erhvervsejendom. Der blev også taget stilling til spørgsmål om henstand med betaling af skat efter KSL § 73 E. Delvis tilladelse.

 

SKM2007.650.SR

Fortjeneste, genanbringelse, udland,
fraflytning, lempelse. Fortjeneste skulle genanbringes i den erhvervede ejendom som helhed. Der kunne gives creditlempelse for fortjeneste på ejendom i Rumænien.
Fortjeneste, der nedsatte anskaffelses-
summen, var ikke omfattet af dobbeltbeskatnings-
overenskomsten og kunne derfor ikke lempes. Delvis tilladelse.
 

SKM2007.640.SR

Fortjeneste, genanbringelse, udland, fraflytning, henstand. Fortjeneste fra salg af en ideel andel af en landbrugsejendom kunne genanbringes i en ideel andel af en hollandsk landbrugsejendom, forudsat at ejeren var fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark på det tidspunkt, hvor anskaffelsessummen blev nedsat. Der kunne gives henstand med fraflytterskatten efter KSL § 73 E. Tilladelse.

 

SKM2007.622.SR

Fortjeneste, genanbringelse, udland, fraflytning, henstand. Fortjeneste fra salg af en ejendom i Danmark kunne genanbringes i en ejendom i Litauen under forudsætning af, at ejeren var fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark på det tidspunkt, hvor anskaffelsessummen blev nedsat. Ejeren kunne ikke undgå fraflytningsbeskatning efter EBL § 6 B ved at bevare begrænset skattepligt til Danmark. Ejeren kunne få henstand efter KSL § 73 E med betaling af fraflytterskatten.

Bemærk at EBL § 6 B er ophørt ved lov nr. 202 af 27. februar 2015.

SKM2007.621.SR

Fortjeneste, genanbringelse, udland, fraflytning, ombygning, nybygning. Fortjeneste fra salg af erhvervsejendom i Danmark kunne genanbringes i hollandsk erhvervsejendom forudsat, at skatteyderen var fuldt skattepligtig til Danmark og havde skattemæssigt hjemsted her i landet på det tidspunkt, hvor anskaffelsessummen blev nedsat. Det var ikke afgørende for genanbringelsen, at nybygningen eller ombygningen var færdiggjort inden for tidsfristerne. Det var tilstrækkeligt, at nybygningen eller ombygningen var påbegyndt. Det var dog forudsat, at der var indgået en endelig bindende aftale om byggeriet inden for de angivne frister, at opførelsen af bygningen var påbegyndt inden udgangen af indkomståret, og at betingelserne for genanbringelse i EBL §§ 6 A - 6 C var opfyldte. Tilladelse.

 

SKM2007.270.SR

Fortjeneste, genanbringelse, fraflytning, udland, henstand. Fortjeneste kunne genanbringes i en ejendom i udlandet efter EBL § 6 A. Der kunne gives henstand med betalingen af skatten. Der skulle stilles sikkerhed, fordi ejeren fraflyttede til et land udenfor EU. Tilladelse.