Indhold

Der er indført nye regler for fraflytterskat i forbindelse med ejerens fraflytning den 1. marts 2015 eller senere. Se lov nr. 202 af 27. februar 2015 (L 98, fremsat den 17. december 2014).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fraflytning
  • Beskatningstidspunkt mv.
  • Henstand med fraflytterskatten
  • Tilbageflytning til Danmark

Regel

Når en fysisk person, der har genanbragt fortjeneste i en fast ejendom i udlandet, flytter fra Danmark til udlandet eller bliver hjemmehørende i en anden stat, på Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal han eller hun beskattes ved fraflytningen (fraflytterbeskatning). Se KSL § 10, stk. 1.

Fraflytterbeskatningen omfatter både skat af fortjeneste på den ejendom, som ligger i udlandet og fortjeneste på en tidligere afståede erhvervsejendom, når fortjenesten har nedsat anskaffelsessummen på en erhvervet erhvervsejendom, der ligger i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Ejendommen anses for afstået til handelsværdien på fraflytningstidspunktet.

Bemærk

Det er et krav for indtræden af fraflytterbeskatningen, at aktivet udgår af den danske beskatningsret.

Der er ikke behov for fraflytterbeskatning, hvis den erhvervede ejendom ligger i Danmark, fordi Danmark altid har beskatningsretten til fortjeneste ved afståelse af ejendomme i Danmark, uanset hvor ejeren bor.

Bemærk

Fraflytterbeskatningen er ikke begrænset til den genanbragte fortjeneste, som har nedsat anskaffelsessummen for den udenlandske ejendom, men vil også omfatte gevinster (ud over genvundne afskrivninger og genanbragte fortjenester), hvor der ved en faktisk afståelse ville være indtrådt skattepligt heraf.

I det omfang, den udenlandske ejendom er omfattet af parcel-, sommer- eller stuehusreglerne på fraflytningstidspunktet, vil den ikke blive berørt af fraflytterskatten.

Bemærk

Den særlige regel i EBL § 6 B er blevet ophævet fra den 1. marts 2015. Det betyder, at muligheden for genberegningen af fraflytterskatten af genanbragte fortjenester bortfalder, hvis der efterfølgende ved afståelse eller død konstateres et tab.

Muligheden for, at længstlevende ægtefælle ved død kan succedere i en henstandssaldo vedrørende fraflytterbeskatningen af genanbragte fortjenester, bortfalder også.

Reglen om, at fraflytterskatten af genanbragte fortjenester bortfalder, hvis ejeren igen bliver fuld skattepligtig, er ligeledes bortfaldet.

Brexit

Hvis ejeren den 1. marts 2015 eller senere har opgivet sin fulde skattepligt til Danmark, og er fraflyttet til Storbritannien, eller ejeren den 1. marts 2015 eller senere er blevet hjemmehørende i Storbritannien efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil der være beregnet en fraflytterskat efter bestemmelserne i KSL §§ 73 B og C. Den beregnede fraflytterskat vil være en del af den samlede exitskat efter KSL § 10.

Fraflytterskatten skal afdrages løbende i takt med, at der af de aktiver, som henstandssaldoen vedrører, oppebæres indtægt, herunder realiserede gevinster ved en afståelse mv., som skulle have været medregnet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis aktivet fortsat havde været omfattet af dansk beskatning. Henstandssaldoen vedrører således alle aktiver, der forlader dansk beskatningsret og således ikke kun den genanbragte avance. Afdragene opgøres som skatteværdien af den opgjorte indtægt beregnet efter reglerne for begrænset skattepligtige med fast driftssted i Danmark. Der skal dog pr. indkomstår mindst betales et afdrag opgjort som 1/7 af det henstandsbeløb, der udgjorde saldoen ved henstandssaldoens etablering.

Det er en betingelse for at få henstand med skatten efter KSL § 73 B, stk. 1, at ejendommen er beliggende i et EU/EØS-land. På tidspunktet for anvendelse af genanbringelsesreglerne i perioden 1. marts 2015 - 31. december 2020 var Storbritannien medlem af EU/EØS eller kunne sidestilles med et medlem af EU/EØS, og denne betingelse må derfor anses for at være opfyldt.

Efter KSL § 73 C, stk. 4, sidestilles det med en afståelse til handelsværdien, hvis en person, der har fået henstand efter KSL § 73 B, efterfølgende skattemæssigt bliver hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, forudsat at aktiverne ikke befinder sig eller kommer til at befinde sig i et land, der er medlem af EU/EØS. Dette vil fx. være tilfældet, hvor skatteyderen har genanbragt en avance i en ejendom beliggende i Storbritannien i perioden 1. marts 2015 til 31. december 2020, og efter genanbringelsen er foretaget, har opgivet sin skattepligt til Danmark og bosat sig i Storbritannien.

Om opretholdelsen af henstand med fraflytterskatten efter Brexit se afsnit C.H.2.1.11.8.1 om henstand med fraflytterskatten den 1. marts 2015 eller senere.

Fraflytning

Fraflytning sker, når ejeren ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark efter reglerne i KSL § 1.

Fraflytning kan dog også ske på et tidligere tidspunkt, nemlig når ejeren både er fuldt skattepligtig til Danmark og til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og samtidigt ophører med at være hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst (flytter skattemæssigt hjemsted). I den situation overgår retten til at beskatte fast ejendom som bopælsland fra Danmark til det fremmede land i det indbyrdes forhold mellem de to lande. Se KSL § 10, stk. 1.

Beskatningstidspunkt mv.

Fortjenesten beskattes på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører, eller hvor det skattemæssige hjemsted er flyttet. Se KSL § 10, stk. 1.

Ved fraflytningen vil der blive opgjort en skattepligtig fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler, som omfatter - men ikke er begrænset til den genanbragte fortjeneste. Denne opgørelse kan resultere i enten en skattepligtig avance eller et fradragsberettiget tab.

Et tab vil være kildeartsbegrænset. Se EBL § 6, stk. 3.

Personer, der omfattes af fraflytterskatten i KSL § 10, stk. 1, kan få creditlempelse efter KSL § 33, stk. 1 og 2, eller lempelse efter reglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, for den skat, som den pågældende stat kunne have pålignet fortjenesten, hvis ejendommen var afstået på tidspunktet for fraflytningen. Denne regel vedrører kun den fortjeneste på den udenlandske ejendom, der er opstået fra anskaffelsestidspunktet for den udenlandske ejendom til fraflytningstidspunktet.

Ved beregningen af fraflytterskatten vil der derfor ikke blive indrømmet lempelse for eventuelle udenlandske skatter, som pålignes den genanbragte fortjeneste. Det skyldes, at der er tale om beskatning af en allerede realiseret fortjeneste på den tidligere afståede faste ejendom, som Danmark har ret til at beskatte efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (som bopælsland, hvis ejendommen ligger i udlandet).

Henstand med fraflytterskatten

Som udgangspunkt skal fraflytterskatten betales umiddelbart i forbindelse med ophøret af skattepligt til Danmark.

Fysiske personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i et EU/EØS-land, kan dog vælge henstand med betalingen af fraflytterskatten efter KSL §§ 73 B og 73 C. Se afsnit C.H.2.1.11.8.1.

Hvis en person, der har henstand med fraflytterskatten efter KSL § 73 B, efterfølgende flytter videre til et andet land, gælder der særlige regler for opretholdelsen af henstanden. Se afsnit C.H.2.1.11.8.1.

Tilbageflytning til Danmark

Hvis et aktiv, der er omfattet af henstand, på ny bliver omfattet af dansk beskatning, og hvis der på dette tidspunkt fortsat er en henstandssaldo, skal det resterende henstandsbeløb fortsat afdrages. Det samme gælder, hvis alle aktiver, som en henstandssaldo vedrører, er afstået, og der fortsat henstår en saldo. I det tilfælde skal saldoen også fortsat afdrages. Se KSL § 73 C, stk. 3.

Hvis ejendommen på ny bliver omfattet af den danske beskatningsret, fordi ejeren bliver fuldt skattepligtig efter KSL § 1, eller hvis ejeren efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende her i landet, anses ejendommen for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Se KSL § 9, stk. 1, og stk. 2.

Denne indgangsværdi bliver fastlagt uafhængigt af henstandssaldoen.

Henstandssaldoen og afdragene på denne berøres ikke af, at ejendommen på ny kommer under dansk beskatningsret. Se KSL § 73 C, stk. 3.