Dato for udgivelse
16 jun 2015 13:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 apr 2015 14:33
SKM-nummer
SKM2015.413.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Holstebro, BS 8B-174/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Dokumentation, bevisbyrde, benzinkvitteringer, hjemvisning
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladser i indkomstårene 2007-2009.

Herunder vedrørte sagen spørgsmålet om, hvor skatteyderen havde haft sædvanlig bopæl, og hvorvidt der var grundlag for at skærpe beviskravet i relation til om, skatteyderen faktisk havde befordret sig mellem de anførte bopæle og arbejdspladser.

Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger lagde retten til grund, at skatteyderen havde haft sædvanlig bopæl i ...9 indtil den 12. marts 2007 og herefter i ...1 indtil udgangen af 2009. Retten fandt desuden, at bevisbyrden, udover for befordring mellem sædvanlig bopæl og ét af arbejdsstederne, ikke var skærpet.

Derudover fandt retten, at det var godtgjort, at skatteyderen havde befordret sig mellem bopælene og arbejdspladserne, hvorfor skatteyderen havde krav på befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af skattemyndighederne i pågældende indkomstår. Da skatteyderen ikke kunne redegøre nærmere for opgørelsen af de angivne befordringsfradrag for de enkelte indkomstår, blev sagen hjemvist.

Reference(r)

Ligningsloven § 9 C

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.A.4.3.3.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.A.4.3.3.1.3

Redaktionelle noter

Sagen blev indbragt for landsretten, se SKM2016.292.VLR

 

Appelliste

Parter 

A
(Adv.fm. Troels Troldtoft Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Asger Hinsch)

Afsagt af byretsdommer

I Elmquist

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren A i henhold til ligningslovens § 9 C er berettiget til befordringsfradrag for kørsel frem og tilbage mellem sin sædvanlige bopæl og arbejdsplads i indkomstårene 2006, 2007, 2008 og 2009.

Sagsøgeren A har principalt nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende,

1.   

at A´s skatteansættelse for indkomståret 2006 hjemvises til realitetsbehandling ved skatteankenævnet, og

 

2.

at A´s befordringsfradrag i henhold til ligningslovens § 9 C for indkomstårene 2007, 2008 og 2009 ansættes til henholdsvis kr. 57.770, kr. 69.248 og kr. 60.740.

og har subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende,

1.   

at A´s skatteansættelse for indkomståret 2006 hjemvises til realitetsbehandling ved SKAT, og

  

2.

at A´s skatteansættelser for indkomstårene 2007, 2008 og 2009 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Sagsøgte Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse, idet Skatteministeriet efter sin endelige påstand anerkender, at SKAT skal behandle A´s genoptagelsesanmodning af 6. april 2010 vedrørende befordringsfradrag for indkomståret 2006.

Sagsøgeren har ved hovedforhandlingens start meddelt, at han tager bekræftende til genmæle over for sagsøgtes anerkendelse vedrørende sagsøgerens subsidiære påstand vedrørende indkomståret 2006, hvorfor parterne er enige om, at dette forhold ikke skal behandles under hovedforhandlingen, men at den samstemmende påstand efter sagsøgerens ønske skal fremgå af dommen.

Oplysningerne i sagen 

Den 6. december 2013 traf Landsskatteretten afgørelse vedrørende sagsøgerens klage over Skattenævnets afgørelse af 21. september 2011 vedrørende ansættelsen af befordringsfradrag for indkomstårene 2006, 2007, 2008 og 2009. I afgørelsen hedder det bl.a.:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2006

Ligningsmæssige fradrag

SKAT har ansat fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C, til 0 kr.

Klageren har selvangivet 53.378 kr.

Skatteankenævnet har afvist klagen.

Landsskatteretten stadfæster ankenævnets afgørelse.

Indkomståret 2007

Ligningsmæssige fradrag

Skatteankenævnet har ansat fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C, til 6.500 kr. Klageren har selvangivet 57.770 kr.

Landsskatteretten stadfæster ankenævnets afgørelse.

Indkomståret 2008

Ligningsmæssige fradrag

Skatteankenævnet har ansat fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C, til 0 kr.

Klageren har selvangivet 69.248 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2009

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har ansat fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C, til 0 kr.

Klageren har selvangivet 60.740 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler. Han har endvidere, sammen med klageren, udtalt sig på et retsmøde for Landsskatterettens medlemmer.

Sagens oplysninger

Klageren har i årene 2006 - 2009 selvangivet befordringsfradrag med henholdsvis 53.378 kr., 57.770 kr., 69.248 kr. og 60.740 kr.

Ifølge folkeregistret boede klageren sammen med sine forældre på adressen ...9, ejendom x indtil 12. marts 2007, da forældrene flyttede til ...6. Klageren er herefter tilmeldt adressen ...1, hvor hans søster allerede boede.

Ifølge BBR er der tale om en 1 værelses lejlighed på 44 m2. Pr. 1. februar 2010 er han tilmeldt adressen ...9, ejendom y - en lejlighed, som han ifølge SKATs kontroloplysninger, R75, købte pr. 1. juli 2009.

Ifølge SKAT's kontroloplysninger, R75, var klageren ansat følgende steder:

1.   

G6 El-service fra 13. marts 2006 til 1. juni 2007.
Afstanden mellem klagerens registrerede adresse og arbejdet er på henholdsvis 190 km. (...9) og 67 km. (...1).
Der foreligger Uddannelsesaftale med G6 El-Service ApS, for perioden 3. juli 2006 - 2. januar 2010.

  

2.

G7, ...17 fra 13. juni 2007 til 22. august 2007. Afstanden mellem klagerens registrerede adresse og arbejdet er på 106 km.

  

3.

G8, ...9 fra 27. august 2007 til 2. oktober 2007. Afstanden mellem klagerens registrerede adresse og arbejdet er på 125 km.

  

4.

G9, ...20 fra 12. september 2007 til 30. november 2007. Afstanden mellem klagerens registrerede adresse og arbejdet er på 122 km.

  

5.

G10 ApS, ...9, fra 6. december 2007-. Afstanden mellem klagerens registrerede adresse og arbejdet er på 122 km.

Der er fremlagt lønsedler fra G10 ApS for perioden januar 2008 - december 2009, hvor klagerens adresse er ...1. Endvidere bekræftelse fra GM / MH, G10 af 24. februar 2010, at servicebilerne ikke benyttes privat, og at deres køletekniker A ikke har kørt til ...1 i servicebilerne.

Det fremgår endvidere af R75, at klageren pr. 7. november 2008 blev registreret som bruger af en bil afmærket Renault og pr. 4. december 2008 som ejer af samme bil.

For så vidt angår indkomståret 2006 anmodede SKAT i slutningen af 2007 klageren om at redegøre for fradraget for befordring, for arbejdssteder, perioder og afstand. Da klageren ikke reagerede herpå, sendte SKAT forslag til afgørelse af 9. januar 2008, hvori befordringsfradraget blev nedsat til 0 kr.

Den 3. februar 2010 modtog SKAT en anonym henvendelse om, at klageren uretmæssigt modtog befordringsfradrag, idet han ikke boede på adressen i ...1, men på adressen ejendom y i ...9.

SKAT anmodede derfor klageren om materiale til dokumentation eller sandsynliggørelse af hans transport.

SKAT modtog herefter følgende:

-

Kontospecifikation fra Statoil vedrørende konto tilhørende klagerens fader. Specifikationen omfatter perioden 31. december 2005 til 31. december 2008, og specifikationen viser, hvad der pr. måned blev opkrævet ved faktura, og hvilke indbetalinger, der blev foretaget via PBS.

  

-

Udspecificeret faktura fra Statoil vedrørende ovennævnte konto fra den 17. december 2007. Fakturaen viser, at der i den pågældende måned blandt andet er tanket brændstof i ...9, herunder at der den 3. december 2007 både er tanket benzin og diesel på en tank i ...9.

  

-

Brændstofkvitteringer fra 2008. Kvitteringerne vedrører i stort omfang fra tankninger i ...6, oftest foretaget i weekenden. Endvidere foreligger der en del kvitteringer fra tankninger foretaget i ...1, hvoraf de fleste er betalt med klagerens søsters kreditkort. Endvidere er flere af tankningerne i ...1 foretaget på hverdage indenfor normal arbejdstid.

Der er for retten fremlagt diverse breve stilet til klageren på Folkeregisteradressen i ...1.

Klagerens søster har i forbindelse med klage til skatteankenævnet over hendes skatteansættelse for 2008 oplyst følgende i brev af 28. februar 2011:

"...

med hensyn til brændstofkvitteringerne var de endnu ikke i orden, da der blev købt diesel herunder køb i ...9 (der bor min bror og farfar), så det var vel ikke så mærkeligt,

..."

SKAT har varslet en ændring af skatteansættelsen vedrørende befordringsfradrag for 2007 og 2008 den 8. marts 2010. Afgørelse er truffet den 24. august 2010. Samme dag er udsendt varsel vedrørende samme forhold for 2009, og afgørelse er truffet den 20. september 2010. Klagen over 2006-2009 er modtaget i ankenævnet den 23. november 2010.

Skatteankenævnet og Ankenævnssekretariatets afgørelse

Klage over 2006 afvises. For 2007 godkendes 6.500 kr. i befordringsfradrag, mens SKATs afgørelse for 2008 - 2009 stadfæstes, således at de selvangivne befordringsfradrag nedsættes til 0 kr.

Vedrørende 2007 - 2009

Efter ligningslovens § 9 C, stk. 1 - 3, kan der gives fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen. Fradraget beregnes med baggrund i den normale transportvej ved bilkørsel ud fra satser, der fastsættes af skatterådet. Det er uden betydning for fradraget, hvordan befordringen foretages.

Efter praksis gives der kun fradrag i det omfang, befordringen rent faktisk foretages. Der kan således ikke beregnes fradrag for fridage, sygedage og helligdage.

Alene den del af den daglige befordring, der overstiger 24 km, berettiger til fradrag.

Når den samlede daglige befordring er fastslået på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel, fratrækkes 24 km, idet befordring under 24 km dagligt ikke kan fradrages, og befordringsfradraget beregnes for yderligere befordrede kilometer. Hvis ud - og hjemrejse ikke foretages samme dag, foretages der kun et bundfradrag i den samlede kørsel - bopæl - arbejdsplads tur/retur.

Hvor der er tale om ekstraordinært lange afstande, stilles der ifølge praksis skærpede krav til skatteyderens dokumentation eller sandsynliggørelse af, at befordringen har fundet sted.

Klageren må anses for at have usædvanlig lang afstand mellem sin sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

For så vidt angår perioden 1. januar 2007 til 12. marts 2007 er der mellem bopælen hos forældrene i ...9 og arbejdspladsen i ...19 en afstand på 380 km tur/retur og en køretid på skønsmæssigt 4 ½ timer.

Fra den 12. marts 2007 til den 1. juni 2007 er der mellem den oplyste bopæl i ...1 og arbejdspladsen i ...19 136 km tur/retur og en køretid på ca. 1 time og 20 minutter tur/retur. Nævnet har samtidig noteret, at der fra forældrenes nye bopæl i ...6 er 32 km tur/retur til klagerens arbejdsplads i ...19 og en køretid på under 1/4 time tur/retur.

Der foreligger ingen oplysninger om arbejdssted for så vidt angår ansættelserne hos G7 og G9.

Under ansættelsen hos G8 i perioden 28. august 2007 til 2. oktober 2007 var afstanden mellem den oplyste bopæl i ...1 og arbejdspladsen i ...9 248 km og køretiden ca. 3 timer og 40 minutter tur/retur.

Fra den 17. december 2007 var afstanden mellem den oplyste bopæl i ...1 og arbejdspladsen hos G10 i ...9 244 km tur/retur med en køretid på ca. 3 timer og 40 minutter tur/retur.

Det er skatteankenævnets opfattelse, at klageren ved de fremlagte brændstofkvitteringer, hvor der hovedsageligt er betalt med hans faders og søsters betalingskort, ikke har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort omfanget af sin befordring mellem bopælen og arbejdspladsen, idet det ikke ud fra kvitteringerne er muligt at udlede, at brændstofforbruget netop vedrører klagerens kørsel.

Nævnet skønner dog, at der i 2007 har været foretaget nogen kørsel mellem den sædvanlige bopæl og arbejdsstederne, der kan berettige til befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C. Nævnet skønner således, at klageren i perioden 1. januar 2007 til 12. marts 2007 har transporteret sig mellem ...9 og ...19 ca. 1 gang 380 km tur/retur pr. uge i ca. 10 uger.

Da klageren indtil den 12. marts 2007 har boet hos sine forældre, er det nævnets opfattelse, at han, uanset at han var tilmeldt folkeregistret på søsterens adresse i ...1, fortsat havde bopæl hos forældrene i deres nye bolig i ...6 efter den 12. marts 2007, medens han arbejdede i ...19. Nævnet skønner således, at han i perioden 12. marts 2007 til 1. juni 2007 har kørt 32 km tur/retur i ca. 55 dage.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at klageren under ansættelserne i ...9 hos G8 og efterfølgende hos G10 ikke havde sædvanlig bopæl på folkeregisteradressen i ...1, men derimod hos sin farfar i ...9. Nævnet har herved henset til søsterens oplysning om, at klageren boede i ...9 i 2008.

Da der dermed ikke er 24 km mellem hans bopæl og arbejdsplads, kan han ikke få fradrag for befordring, jf. ligningslovens § 9 C, i 2008 og 2009.

Nævnet ændrer SKAT's afgørelse for 2007, idet klageren på baggrund af ovenstående skønnes berettiget til fradrag efter ligningslovens § 9 C beregnet efter de for året angivne satser med 6.500 kr.

Nævnet stadfæster SKAT's afgørelser for 2008 og 2009.

Klagerens påstand og argumenter

Der nedlægges påstand om, at klagerens befordringsfradrag for indkomståret 2006 forhøjes med 53.378 kr., for indkomståret 2007 forhøjes med 51.270 kr., for indkomståret 2008 forhøjes med 69.248 kr. og for indkomståret 2009 forhøjes med 60.740 kr.

Klageren er født og opvokset hos sine forældre, som var bosiddende først på ... i ...9, og senere i ...9, ejendom x. I indkomståret 2006 havde klageren således bopæl hos sine forældre i ...9 ejendom x.

I indkomståret 2006 havde klageren i perioden fra 1. januar 2006 til 13. marts 2006 ansættelse hos G11 i ...9, der er et distributionsbureau, som husstandsomdeler reklamer i ...9 og omegn. Klageren er ikke længere i besiddelse af lønsedler for den nævnte periode, hvorfor der henvises til den vedlagte udskrift fra skattemappen vedrørende indkomståret 2006 af 30. juni 2012.

Klageren besluttede i indkomståret 2006, at han ville i lære som elektriker, og han blev i den forbindelse ansat ved G6 El-service, i ...19. Klagerens fader kendte indehaveren af dette firma. Da der i indkomståret 2006, var et begrænset udbud af lærepladser som elektriker, måtte klageren indstille sig på at skulle køre til ...19 ved .... for at få sin uddannelse. Ansættelsen ved G6 El-service i ...19, fremgår tillige af udskrift fra skattemappen vedrørende 2006.

Som følge af den store afstand overnattede klageren til tider på virksomhedens adresse, hvor der var nogle begrænsede faciliteter til overnatning. Det bemærkes i den forbindelse, at klageren ikke har selvangivet befordringsfradrag for de dage, hvor han har overnattet på virksomheden i ...19.

Et par måneder før klageren fyldte 19 år i indkomståret 2007, flyttede han ind hos sin søster, CA, i ...1, hvorfor han fra den 13. marts 2007 havde bopæl på adressen ...1.

Årsagen hertil var for det første, at han gerne ville flytte hjemmefra, og derudover ville han også gerne tættere på sin arbejdsplads hos G6 El-service, i ...19, hvorfor det blev aftalt, at han i første omgang kunne tage bopæl hos sin søster CA.

Selvom afstanden var blevet kortere, var det til trods herfor en lang daglig befordring fra ...1 til ...19, og klageren mistede i foråret 2007 lysten til at fortsætte i sin læreplads. Han valgte derfor at stoppe hos G6 El-service, i ...19, i sommeren 2007, hvilket fremgår af udskrift fra skattemappen vedrørende indkomståret 2007, og der henvises til den vedlagte udskrift af skattemappen vedrørende 2007 af den 30. juli 2012.

Der var ikke umiddelbart udsigt til, at klageren kunne få en læreplads tættere på sin daværende bopæl, og han var derfor i tvivl om, hvad han skulle beskæftige sig med. Indtil noget passende bød sig, fik han ansættelse ved henholdsvis G7 ApS, i ...17, for perioden 13. juni 2007 til 22. august 2007, G8, i ...9, for perioden fra den 27. august 2007 til 2. oktober 2007 og G9, i ...20, for perioden 12. september 2007 til 30. november 2007, hvortil der tillige henvises til udskriften fra skattemappen vedrørende 2007.

Dette ansættelsesforhold havde klageren alene, fordi han ikke havde mulighed for at finde en passende elevplads. Dette lykkedes imidlertid i december 2007, da han fik en elevplads ved G10, i ...9. Der henvises til den vedlagte udskrift fra skattemappen vedrørende 2007.

Klageren blev hurtigt glad for ansættelsen hos G10, i ...9. Ansættelsen ved G10, i ...9, fremgår tillige af udskrift fra skattemappen vedrørende 2007. Han flyttede i den forbindelse til adressen ejendom y i ...9, med virkning fra den 1. februar 2010. Det blev i den forbindelse aftalt, at han fik lov til at tage lejligheden i brug ca. 14 dage før overtagelse, hvorfor han i en ganske kort periode før den 1. februar 2010 de facto havde bopæl på adressen ejendom y i ...9.

Til sagens fulde oplysning henvises til vedlagte lønsedler for lønperioden januar 2008 til december 2008 udstedt af Multidata på vegne af G10, i ...9. Ligeledes henvises der til 6 lønsedler for lønperioden januar 2009 til december 2009 - tillige fra G10, i ...9.

Det bemærkes, at klageren ikke længere er i besiddelse af lønseddel nr. 5 for indkomståret 2008.

Klageren har ikke selvangivet et befordringsfradrag efter sin flytning til ...9, idet han herefter ikke har været berettiget til et sådant.

Anbringender

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Efter ligningslovens § 9 C, stk. 1 - 3, kan der gives fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen. Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel ud fra de satser, der fastsættes af Skatterådet. Det er uden betydning for fradraget, hvordan befordringen foretages.

Efter praksis gives der kun fradrag i det omfang, hvor befordringen rent faktisk foretages. Der kan således ikke beregnes fradrag for fridage, sygedage og helligdage.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, påhviler det efter praksis skatteyderen at dokumentere eller sandsynliggøre, at befordringen rent faktisk er foretaget. Dette kan ske ved fremlæggelse af arbejdssedler, lønsedler, brændstofkvitteringer, billetter til offentlige transportmidler mv.

Det lægges til grund, at klageren har haft usædvanlig lange afstande mellem sædvanlig bopæl og arbejdsstederne.

Landsskatteretten anser det efter det oplyste ikke for sandsynliggjort, at klageren har foretaget befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted i det selvangivne omfang. De påklagede ansættelser for 2007 - 2009 stadfæstes derfor af de af skatteankenævnet anførte grunde.

..."

Af skatteydernotat i sagen, dateret 3. februar 2010, fremgår, at SKAT ved telefonisk henvendelse til den daværende arbejdsgiver G10, "først en RF", fik oplyst, at sagsøgeren havde bil, og at han havde den med hjem hver dag, men at hun ikke vidste, hvor længe han havde haft den, hvorefter SKATs repræsentant fik telefonisk kontakt med GM, der ville undersøge det og vende tilbage den følgende uge. Af notatet fremgår herefter, at GM havde ringet og oplyst, at de ansatte generelt havde køretøj stillet til rådighed, fordi de havde tilkaldevagter, hvilket ville sige, at de tog bilen med hjem på bopælsadressen, at de ansatte ikke havde nogen faste mødedatoer på arbejdsgiverens adresse, at svende fik bil stillet til rådighed, så snart de viste ansvar, og at de ansatte fraskrev sig retten til at benytte bilen, der var specialindrettet, privat.

Af notatet fremgår videre, at G9 oplyste, at sagsøgeren i 2007 og 2008 havde været i flere afdelinger, hvilket er normalt, og at han derfor med al sandsynlighed havde været i ...9, ...21 og ...20.

Ved erklæring af 24. februar 2010 har G10 ved GM og MH som opfølgning på telefonsamtale over for SKAT bekræftet, at firmaets servicebiler ikke benyttes til privat kørsel, og at sagsøgeren ikke har kørt til ...1 i nogen af bilerne.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at sagsøgerens far varetog sagsøgerens interesser over for SKAT i sagen.

Om henvendelserne fra sagsøgerens far til SKAT fremgår af skatteydernotatet bl.a.:

"...

MN 22/2-10

Skys far ringet ind fra spærret nummer.

Forstår ikke hvad anmeldelsen kommer af. Forklaret, det er via et anonymt telefonopkald, som vi er forpligtet til at undersøge nærmere. Far oplyser, at sky har transporteret sig mellem ...9 og ...1. Han har ikke kørt i firmabil, for det må han ikke. Oplyst ham om, at det ikke er enslydende med hvad vi har fået oplyst fra G10.

Far oplyst, at sky har lejlighed i ...9, og at hans kærest har boet der, til han selv er flyttet ind nu. Hun er flyttet til ... .

Far først oplyst at sky har kørt 3 gange om ugen. Så rettet det til han er kørt hver dag, men 2 dage sammen med en kollega.

Spurgt far om, hvorfor sky ikke selv henvender sig.

Far har lovet at hjælpe. Bedt ham om at få sky til at lave en fuldmagt før vi drøfter yderligere.

...

HD 15/4-2010

Tlf til sky's far DA

DA giver mig en undskyldning for en sur mail for et par dage siden DA så mod jeg har modtaget fuldmagt fra A og der svare jeg ja til

vi snakker så lidt om hvad der skal ske i sagen og jeg fortæller DA at jeg har taget kontakt til de tidligere arbejdsgivere for selv at få oplysningerne

DA siger der er vel ikke noget galt med at hjælpe sine børn med penge og betaling og lån af biler han fortæller så at A har lånt bil af EA sin mor en volvo og af sin søster da han egen bil blev total skadet i et trafikuheld en WV Golf

Han snakker også om at de bor i Tyskland men siger også ...6 og bor sammen og ikke bor sammen han siger så at EA arbejder på ...hjemmet og kan gå på arbejde

DA fortæller at i 2008 har A kun haft en uges ferie som er uge 32 da de var på kreta Slut samtale

...

31/8-2010

Faderen ringede og beklagede, at undertegnede ikke havde kontaktet faderen "som aftalt" inden afgørelse blev udsendt.

Meddelte faderen, at sagen var afsluttet herfra og henviste til evt. klagebehandling jf. brev. Sagsbehandler har ikke lovet at tlf. i alle tilfælde, men kun hvis der fortsat var tvivlsspørgsmål. Det omfattende materiale, der er fremsendt til sagen er ikke anset for at sandsynliggøre den selvangivne befordring. Faderen fandt materialet tilstrækkeligt sandsynliggørende. Denne diskussion kunne ikke føre til andet resultat end der fremgår af afgørelsen, hvori der er henvist til konkret Hrd. Faderen afsluttede med, at der ville blive fremsendt klage over sangsbehandler/sagsbehandlingen.

VB

..."

Der er fremlagt kopi af korrespondance mellem SKAT og sagsøgerens far vedrørende SKATs efterlysning af nærmere dokumentation for de selvangivne befordringsfradrag.

Ved brev af 24. august 2010 ændrede SKAT sagsøgerens selvangivne kørselsfradrag for 2007 og 2008 med følgende begrundelse:

"...

SKAT har ændret grundlaget for din skat for 2007 og 2008 sådan:

Kørselsfradrag (befordring) 2007

Godkendes ikke for kørsel mellem ...1 og ...9.

57.770 kr.

Folkeregisteradresserne har for dette år været:

1 Jan. 2007 til 12. marts 2007 været ...9 ejendom x.

12. marts 2007 til 31. december 2007 været ...1 (søsters lejlighed).               

De modtagne brændstofkvitteringer, der er indsendt af din far anses ikke for at være henførbare til dig og din oplyste transport. Dels er køb i stort omfang og er foretaget i andre områder (...6, ...22 m.v.) Dels er køb foretaget i ...1 området på tider af dagen, hvor du skulle være på arbejde i ...9 området. Desuden er de anvendte betalingskort ikke henførbare til dig.

Desuden er dine oplysninger om befordring ikke sammenfaldende med lejlighedens energiforbrug for et normalt el forbrug, idet der kun er anvendt 660 KWH for hele 2007 - samtidigt med, at din søster iflg. Folkeregistret også skulle bebo lejligheden.

Som følge heraf antages lejligheden for at være benyttet af dig for den delperiode af 2007, der passer til den periode, hvor du har haft arbejde i ...1 området.

Dit befordringsfradrag anses derfor ikke for dokumenteret.

Højesteret fastslår at skattepligtige, der ønsker fradrag, selv skal bevise eller sandsynliggøre, at der har fundet befordring sted i det påståede omfang.

...

Kørselsfradrag (befordring) 2008

Samme forhold som for 2007 se ovenstående.

Årsforbruget af el kun udgør kun 137 kwh

På dette grundlag anses det for yderst tvivlsomt, at der som nævnt af Den har været ophold på adressen.

Begrundelse - se ovenfor 2007.

69.248 kr.

SKAT har modtaget brændstofkvitteringer fra dig, der som nævnt ovenfor ikke kan anses for tilstrækkelig dokumentation for at disse er afholdt af dig vedr. den selvangivne kørsel.

SKAT har opfordret dig til at redegøre om din faktiske bopæl.

SKAT har forsøgt gennem din arbejdsgiver at få nærmere oplysninger om din daglige transport uden dette har kunnet ændre i ovenstående afgørelse.

..."

Ved brev af 20. september 2010 ændrede SKAT endvidere sagsøgerens selvangivne kørselsfradrag for 2009 anført med 60.740 kr. til 0 kr. med henvisning til, at den angivne adresse i ...1 ikke ansås for at være anvendt til privat bolig i 2009. For så vidt angår nærmere begrundelse henvistes til begrundelserne ad 2007 og 2008.

Ved brev af 21, november 2010 påklagede sagsøgeren afgørelserne til Skatteankenævnet.

Ved Skatteankenævnets afgørelse af 21. september 2011 fastsatte det befordringsfradraget for 2007, 2008 og 2009 som gengivet i landsskatteretskendelsen og skrev i fremsendelsesbrevet til sagsøgeren bl.a.:

"...

Du er ikke fremkommet med yderligere oplysninger til din sag, ligesom du ikke kom til det indbudte møde med skatteankenævnet den 20. september 2011.

Du er tidligere blevet gjort opmærksom på, at nævnet ikke er indstillet på at udsætte behandlingen af din sag yderligere, og at der vil blive truffet afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, hvis du ikke kom til mødet.

Skatteankenævnet har derfor behandlet din klage over SKATs afgørelse for 2006-2009.

..."

Om sagsøgerens argumentation fremgår af sagsfremstillingen i afgørelsen:

"...

4. Klagers opfattelse

Kopi af klagen er sendt til nævnets medlemmer. Fra klagen kan følgende refereres. A redegør for, hvorledes sagen efter hans opfattelse er forløbet.

Han peger herefter på, at der fortsat mangler at blive givet befordringsfradrag for 2006 på 53.378 kr., og at han ikke har fået noget afslag eller kommentarer til.

Vedrørende 2007 oplyser han, at da hans forældre flytter fra ...9 d. 12.3.2007, flytter han ned til sin søster i ...1, da han ellers ikke har nogen steder at bo. Her bliver han boende indtil d. 1.2.2010, hvorefter han flytter til ...9 på sin nuværende adresse ejendom y. Han arbejdede fra 15.3.2006 og indtil d. 1.8.2007 i ...19 som lærling, derfor fradraget på 57.770 kr.

SKAT mener, at de modtagne brændstofkvitteringer ikke kan henføres til ham, da det er hans far og mor som har betalt. Han peger på, at dette ikke er ulovligt, men var en stor hjælp for ham, når han ikke tjener så mange penge. At der er foretaget køb i ...6 er ikke så mærkeligt, da hans mor og far bor i Tyskland, og der er tanket på vejen hjem til ...1, endvidere er der også tanket i ...22 en dag, hvor han var på vej til ...23. Han mener herudover, at det ikke er ulovligt at modtage et brændstofkort fra sine forældre. Yderligere oplyser han, at han på daværende tidspunkt havde en kæreste i ...24, så derfor var han ikke meget i lejligheden i 2007 og 2008. Han nævner desuden, at han aldrig har haft arbejde i ...1 området, som der står i SKATs brev. Han finder, at der er dokumenteret udgifter i forbindelse med befordringsfradraget, da brændstof kvitteringerne er bevis på, at han har haft denne udgift.

Vedrørende 2008 peger han på, at det samme gør sig gældende, at der er dokumenteret med brændstofkvitteringer, at hans faktiske bopæl er ...1, og at hans arbejdsgiver har givet SKAT de ønskede oplysninger, derfor fradraget på 69.248 kr.

Han oplyser desuden, at han i januar 2008 forsøgte at flytte til ...9 sammen med at par kammerater, men at de blev uvenner, inden de var flyttet sammen. Dog nåede han at tilmelde sig Forsyningen, da det var ham, som skulle stå for forbrugsafgifter mm. på lejligheden.

Med hensyn til 2009 er det ligeledes det samme, der gør sig gældende, hvorfor han fortsat skal have befordringsfradraget på 60.740 kr.

..."

I den til sagens fremlagte uddannelsesaftale med G6 El-service ApS står sagsøgeren anført med arbejdsgiverens adresse i ...19.

Af kopi af fremlagt skøde fremgår, at sagsøgeren, der da var anført med bopæl i ...1, den 17. juni 2009 købte lejligheden ejendommen y ...9 til overtagelse den 1. juli 2009.

Der er fremlagt kopi af sagsøgerens skattemappe for 2007 påført håndskrevne oplysninger vedrørende det opgjorte kørselsfradrag.

Der er fremlagt udskrift af sagsøgerens Facebook-profil indeholdende oplysninger om bl.a. tidligere bosteder og "livsbegivenheder", herunder at han flyttede til ...19 i 2005.

Forklaringer

A har forklaret, at han nu bor i ...9 med sin kæreste og deres 3 børn. Han blev uddannet tekniker i 2010 og har været selvstændig siden 1. januar 2015. Han er født i 1988 og boede hos sine forældre i ejendom x i ...9, indtil han knapt 19 år gammel i marts 2007 flyttede ned til sin søster i ...1. Hans far kendte ejeren af G6 El-service i ...19, hvor han skaffede ham ind, da han ikke kunne finde en læreplads på ...9-egnen. Han var først ansat i ca. 4 måneder, hvor han blev set an, og den 3. juli 2006 fik han læreplads som elektrikerlærling. Han mødte altid ind på arbejde i ...19, da han som lærling altid skulle følges med en svend. Han er aldrig kørt hjem fra arbejde i en af firmaets biler. Han overnattede ca. 2 gange om ugen i firmaet i ...19, hvor han kunne sove på en briks i et kontorlokale. Der var et lille tekøkken, hvor han kunne lave kaffe. Det kostede en del at køre frem og tilbage mellem ...9 og ...19 hver dag, og han havde jo kun lærlingeløn. Det svingede dog meget, hvor ofte han overnattede. Nogle uger blev det kun til enkelt overnatning. Han var i hvert fald hjemme i ...9 3 dage i løbet af ugen. Indtil han fyldte 18, kørte hans far ham på arbejde. Turen til ...19 tog ca. 2 timer og 10 minutter. Da han fyldte 18, kørte han selv. Han havde en VW Golf, mens han arbejdede hos G6 El-service. Hans mor stod som ejer af den. De havde en del "tankkort" i familien, og der lå et i bilen, som tilhørte hans mor og far, og som han brugte. Det er ikke korrekt, når det af hans Facebook-profil fremgår, at han skulle være flyttet til ...19 i 2005. Han begyndte først at arbejde hos G6 El-service i 2006. Det fremgår også af profilen, at han skulle være dimitteret fra ... skole 3 gange. Det passer heller ikke. Han er kun dimitteret én gang, nemlig i 2010. Når han skrev, at han boede i ...19, var det for at signalere, at han opholdt sig der meget, men han boede der ikke, og han var der sjældent i weekenderne. I 2007 solgte hans forældre deres hus i ...9 og flyttede til ...6. Det var derfor nærliggende for ham at flytte ned til sin søster i ...1, og han flyttede ind hos hende den 12. marts 2007. Hun havde en 2 værelses lejlighed på ca. 90 m2. Fra vistnok omkring slutningen af 2007 fik han en kæreste i ...24 ca. 10 km sydøst for ...1. Forholdet varede ca. 1 år. I den periode overnattede han også hos hende. Det svingede meget, hvor ofte han overnattede hos hende - ca. 1-2 gange om ugen. Han har aldrig boet hos sine forældre i ...6. Der er heller ikke plads til, at han ville kunne overnatte. De havde købt en liebhaverlejlighed, der kun havde et soveværelse og en stor stue. Lejligheden er vist på ca. 180 m2. Han tror heller ikke, at han søster har overnattet i forældrenes lejlighed. Baggrunden for det anførte lave elforbrug i søsterens lejlighed er, at elforbruget blev ansat skønsmæssigt de pågældende år af elselskabet. Det var en del problemer med elmåleren, der simpelthen ikke viste korrekt forbrug, og den blev udskiftet 3-4 gange i årene fra 2006-2010 eller 2011. Det var søsteren, der stod for kontakten til elselskabet. Han ved ikke, hvorfor dette forhold ikke har været nævnt i hans klage til SKAT. Det svingede meget, hvor meget hans søster og han sås, mens de boede sammen. De arbejdede begge. Han boede hos sin søster, indtil han flyttede i egen lejlighed i ...9. I weekenderne var han ude med sine kammerater overalt i Jylland. Han blev træt af arbejdet som elektrikerlærling. Han blev også lidt uvenner med chefen, og han stoppede uddannelsen. Han havde en bekendt, der arbejdede hos G7 i ...17, og han skaffede ham ind der, hvor han arbejdede i perioden 13. juni - 22. august 2007. Han kom så til G8, hvor en kammerat skaffede ham ind. Det var et kedeligt og ensformigt arbejde, og en bekendt skaffede ham ind hos G9 i ...20. Det var meningen, at han skulle være butikschef for forretningen i ...20. Han har også været i forretningerne i ...9 og ...21, men højst 2 henholdsvis 5-7 gange i perioden. Ellers var han i ...20. Det trak ud med en udnævnelse, og han røg også lidt uklar med ledelsen, og den 6. december 2007 kom han til G10, hvor han kunne få en læreplads. Han har i hele perioden kørt i bil fra ...1. Nogle gange kørte han i sin søsters eller sin mors bil. Det skiftede lidt. Han har aldrig overnattet hos sin farfar i ...9, og han ved ikke, hvorfor hans søster har sagt, at han boede hos ham, men han arbejdede tit til hen på natten. Han har heller ikke overnattet hos andre i ...9. Han var tæt på at etablere sig sammen med nogle andre i ...9 i 2008, men det blev ikke til noget, og han dyrkede ikke bekendtskaberne i ...9. I slutningen af 2008 havde han en kæreste i ...25, men det var sjældent, at han overnattede hos hende på hverdage, da det ville give en endnu længere kørsel til arbejde. Han ville lige se tiden an, inden han eventuelt flyttede til ...9, da han fik lærepladsen hos G10, og han havde da stadig sin kæreste.

Lejligheden ejendom y i ...9 var en investering, og den var billig. På et tidspunkt ville han flytte ind i den, men den skulle først restaureres. Den blev gennemrenoveret med bl.a. nye lofter og gulve. Det blev flyttet mure og lavet el. Det var en byggeplads. Han har aldrig overnattet i den, inden han flyttede til ...9. Man kunne nok godt have overnattet i den, hvis man ville. Bilerne hos G10 stod i firmaet. Han ved ikke, hvem RF, som SKAT har været i forbindelse med hos G10, er, og som har sagt, at han havde bil til rådighed. Han kender ikke RF, men han kender både MH og GM. Som lærling kørte han normalt ud med en svend i firmaet, men kørte selv ud engang imellem, når han skulle lave nogle småting eller køre ud med materialer til de andre i firmaet. Han mødte hver dag ind på arbejde i ...9. Mens han var ansat hos G10 var de 2-3 lærlinge, 2-3 svende, en kontordame og mester selv. Han var under uddannelsen på skole i ...26 i 3 perioder á 10 uger og en periode á 5 uger. Der var ingen skoleophold det første år af uddannelsen. Under elektrikeruddannelsen nåede han to skoleophold i ...7. Det er hans far, der har foretaget beregningen af fradragene. Han kan ikke selv forklare nærmere om, hvorledes opgørelserne fremkommer.

Foreholdt at han far til SKAT har oplyst, at sagsøgeren i en periode skulle have kørt sammen med en kollega, kender han ikke noget til det.

DA, sagsøgerens far, har forklaret, at han gennem ca. 1½ måned, indtil sønnen fyldte 18, kørte ham til arbejde i ...19. Han kørte ham til ...19 mandag morgen og hentede ham onsdag efter arbejde. Han kørte ham så på arbejde igen om torsdagen og hentede ham fredag efter arbejde. Den 6. maj 2006 fik A kørekort, og herefter kørte han selv. De købte en VW Golf på gule plader, der var økonomisk i brændstofforbrug til ham, og han fortsatte med nogenlunde samme kørselsmønster for så vidt angår overnatninger i ...19, som da han blev kørt. DA betalte typisk brændstoffet, idet han forsynede A med et benzinkort. Sådan et havde de i alle deres biler, og det var en måde, hvorpå han kunne hjælpe sin søn. Da DA og hustruen i marts 2007 flyttede til ... ved ...6, flyttede A ind hos datteren CA i ...1. Han kunne ikke bo hos forældrene. De havde købt det, som må betegnes som en egoistlejlighed, på 162 m2 bestående af ét soveværelse og en stor stue. De har en sovesofa, og A har sandsynligvis overnattet i en weekend i ny og næ. Han rodede lidt med at få en lejlighed i Tyskland, men det blev ikke til noget. CA´s lejlighed i ...1 er på ca. 89 m2 med to værelser. Forældrene har jævnligt besøgt CA og A der. Den 17. maj 2008 flyttede DA og hustruen til Tyskland, hvor de boede frem til 2012, og CA har i en periode i 2009 haft folkeregisteradresse i lejligheden i ...6. A´s farfar bor i ...9, men A har aldrig overnattet hos ham. A flyttede til ejendom y i ...9 primo 2010. Inden da blev lejligheden renoveret. Der var et enkelt værelse i lejligheden, der ikke blev renoveret.

FA, farfar til A, har forklaret, at han har boet på adressen ejendom z i ...9 siden 1965. Han har aldrig haft A boende, efter han er blevet voksen, og han bekendt har A heller ikke boet hos andre i ...9 i perioden 2007-2009, men han ved ikke, om A kan have haft "en lille pige" i byen.

Parternes synspunkter

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det i påstandsdokumenterne anførte.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand i sit påstandsdokument bl.a. anført:

"...

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand vedrørende indkomstårene 2007-2009 gøres det overordnet gældende, at A har ret til befordringsfradrag for kørsel frem og tilbage mellem sin sædvanlige bopæl og arbejdsplads i indkomstårene 2007, 2008 og 2009, idet han opfylder betingelserne herfor i henhold til ligningslovens § 9 C, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 578 af 23. juni 2009 om visse ligningslovsregler m.v.

...

Befordringsfradrag i indkomstårene 2007 - 2009

Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget, idet befordringen er af privat karakter.

Modifikationen hertil er det standardiserede fradrag i henhold til ligningslovens § 9 C. Efter reglerne i ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, kan alle skattepligtige, der befordrer sig mellem hjem og arbejdsplads, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage et standardiseret befordringsfradrag i form af et normalfradrag.

Normalfradraget beregnes udelukkende på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Det er uden betydning, hvorledes befordringen sker og hvilken faktisk strækning, der tilbagelægges. Det er herefter uden betydning om befordringen er sket ved egen bil, offentlige transportmidler eller cykel m.v.

Skatteministeren har med hjemmel i ligningslovens § 9 C, stk. 5 fastsat nærmere regler om administrationen af reglerne i ligningslovens § 9 C, stk. 1-3.

Hjemlen er udnyttet ved udstedelsen af den dagældende bekendtgørelse nr. 962 af den 12. oktober 2005 om visse ligningslovsregler m.v. Af § 1 i denne bekendtgørelse fremgår følgende:

"...

§ 1.  Fradrag efter ligningslovens § 9 C er betinget af, at den skattepligtige over for told- og skatteforvaltningen oplyser antallet af arbejdsdage og antallet af befordrede kilometer pr. arbejdsdag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads (transportvejen).  Uanset den skattepligtiges valg af transportmiddel beregnes transportvejen på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel.

Stk. 2. Ved normal transportvej ved bilkørsel forstås den strækning, der skal tilbagelægges med bil, under hensyntagen til:

1) de givne geografiske forhold,

2) tidsforbrug og

3) økonomisk rimelighed.

..."

Befordringsfradrag efter bestemmelsen i ligningslovens § 9 C, stk. 1 er således i udgangspunktet alene betinget af, at den skattepligtige kan oplyse antallet af arbejdsdage og antallet af befordrede kilometer pr. arbejdsdag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.

Det fremgår af praksis vedrørende ligningslovens § 9 C, at det påhviler skatteyder at sandsynliggøre et selvangivet befordringsfradrag, og at denne bevisbyrde skærpes i tilfælde, hvor afstanden mellem skatteyders bopæl og arbejdsplads er ekstraordinært lang.

Der henvises til Landsskatterettens kendelse af den 6 oktober 2003 offentliggjort i SKM2004.2.LSR, Landsskatterettens kendelse af den 4. november 2008 (Landsskatterettens j.nr. 07-02713), Landsskatterettens kendelse af den 24. april 2013 (Landsskatterettens j.nr. 12-0189878) og Landsskatterettens kendelse af den 4. juli 2013 (Landsskatterettens j.nr. 12-0191829).

Af praksis følger modsætningsvist, at der ikke stilles skærpede dokumentationskrav i tilfælde, hvor afstanden mellem skatteyders bopæl og arbejdsplads ikke er usædvanligt lang, jf. Vestre Landsrets dom af den 7. maj 1984 offentliggjort i U 1984.839 V og præmisserne i Østre Landsrets dom af den 28. maj 2003 offentliggjort i SKM2003.269.ØLR.

Dokumentationskravet må naturligvis ses i lyset af, at befordringsfradraget tages af en stor del af landets helt almindelige lønmodtagere, og at disse hverken er undergivet regnskabspligt, krav om opbevaring af dokumentation eller har anden naturlig anledning til at sikre sig bevismæssigt.

...

Det gøres gældende, at der ikke påhviler A en skærpet bevisbyrde, idet de i sagen omhandlede afstande ikke kan anses for usædvanligt lange.

Afstanden mellem bopælen på ejendom x i ...9 og arbejdspladsen i ...19, som A kørte i perioden 1. januar 2007 - 12. marts 2007, kan ikke anses for usædvanligt lang. I den forbindelse er det væsentlig at holde sig for øje, at A ikke dagligt har ladet sig befordre de 190 kilometer frem og tilbage mellem ...9 og ...19.

Tilsvarende gøres det gældende, at der heller ikke er grundlag for at anse afstanden mellem A´s bopæl i ...1 og arbejdspladserne i henholdsvis ...19, ...17, ...9 og ...20 for usædvanligt lange, hvorfor der ikke med afsæt i ovenstående retspraksis er grundlag for at pålægge A en skærpet bevisbyrde.

...

Det gøres herefter gældende, at A har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at han opfylder betingelserne for befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C.

I nærværende sag har A dokumenteret, at han har haft ansættelse hos henholdsvis G6 El-service i ...19, G7 ApS i ...17, G8 i ...9, G9 i ...20 og G10 i ...9.

Dertil kommer, at A i samtlige de for sagen relevante indkomstår har haft bopæl i overensstemmelse med det angivne befordringsfradrag, hvortil der henvises til udskrift fra Digital Flytning af den 19. juni 2012, jf. bilag 2.

Det skal i den forbindelse fremhæves, at A ikke har haft skiftende adresser, men at han alene er flyttet fra sine forældre til sin søster, hvorefter han senere flyttede ind i sin egen lejlighed beliggende ejendom y i ...9.

Dette er et ganske almindeligt flyttemønster taget i betragtning af, at A i forbindelse med den første flytning tilbage i indkomståret 2007 var 19 år. Dertil skal det fremhæves, at det endvidere var hensigtsmæssigt for A at flytte ind hos sin søster, da hun på tidspunktet havde en bopæl, som var betragtelig tættere på hans arbejdsplads hos G6 El-service, ...19.

Der er således ikke forhold i sagen som tilsiger, at A ikke lod sig befordre mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i de for sagen omhandlende indkomstår i overensstemmelse med det selvangivne befordringsfradrag.

I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at SKAT ikke har godtgjort, hvorfor A ikke har ladet sig befordre mellem sin sædvanlige bopæl og arbejdspladserne i de for sagen omhandlede indkomstår.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at SKAT - parallelt med A´s sag - har nægtet A´s søster det af hende selvangive befordringsfradrag for kørsel mellem ...1 og ...3. Retten i ...1 har ved dom af den 24. februar 2015 (SKM2015.412.BR.red.SKAT]) fundet, at der ikke var grundlag for at nægte A´s søster kørselsfradrag for kørsel mellem ...1 og ...3.

..."

Sagsøgte har til støtte for sin påstand i sit påstandsdokument bl.a. anført:

"...

Anbringender

2.

Vedrørende indkomstårene 2007-2009

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har krav på befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af Landsskatteretten i medfør af den dagældende § 9 C, stk. 1-3 i indkomstårene 2007-2009, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorved sagsøgerens befordringsfradrag for indkomståret 2007 udgør kr. 6.500,-.

Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads har privat karakter og er derfor som udgangspunkt ikke fradragsberettiget.

Det fremgår af ligningslovens § 9 C, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan foretages fradrag for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads med et beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometertakst, der fastsættes af Skatterådet.

Derudover fremgår det af ligningslovens § 9 C, stk. 2, at fradrag dog kun kan foretages for den del af befordringen pr. arbejdsdag, der overstiger 24 kilometer.

Det er en forudsætning for at opnå befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 1, at befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads har fundet sted, ligesom det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at befordring har fundet sted og at godtgøre omfanget heraf, jf. bl.a. SKM2004.162.HR.

Det påhviler således ikke sagsøgte at godtgøre, at sagsøgeren ikke har foretaget den påståede befordring, således som det hævdes af sagsøgeren.

Henset til det oplyste, herunder bl.a. brændstofkvitteringerne mv., der ikke dokumenterer den påståede befordring, de ekstraordinært lange afstande mellem de påstående sædvanlige bopæle og arbejdspladser, herunder de modstridende oplysninger om de påståede sædvanlige bopæle og oplysningerne om alternative overnatningsmuligheder, gøres det gældende, at der foreligger omstændigheder, der medfører, at der skal stilles skærpede krav til sagsøgerens dokumentation af, at den påståede befordring har fundet sted, jf. bl.a. SKM2004.162.HR.

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at den påståede befordring har fundet sted.

Det følger af Ligningsvejledningen, Almindelige del 2007-1, afsnit A.F.3.1.3.1 om sædvanlig bopæl, at:

"...

Begrebet er fastlagt gennem en lang praksis. I tvivlstilfælde foretages fastlæggelse af den sædvanlige bopæl ud fra en vurdering af, hvor personen har centrum for sine livsinteresser. Fastsættelsen kan ikke ske ud fra et enkelt kriterium. I vurderingen indgår forhold som personlig, social, familie- og boligmæssig tilknytning til stedet, opholdenes hyppighed og tilmelding til folkeregisteret.

..."

Det er ikke dokumenteret, at sagsøgeren har haft sædvanlig bopæl på henholdsvis i ejendom x i ...9, i perioden frem til den 11. marts 2007 og i ...1, i perioden fra den 12. marts 2007 til den 1. februar 2010. Det forhold, at sagsøgeren har haft registreret folkeregisteradresse på adresserne, opfylder ikke kravet om, at sagsøgeren har haft sædvanlig bopæl på adresserne.

I den forbindelse skal det fremhæves, at elforbruget på adressen i ...1 udgjorde henholdsvis 660 kwh og 136 kwh i 2007 og 2008. Dette er vel og mærke i perioden, hvor både sagsøgeren og sagsøgerens søster skulle have beboet lejligheden. Et elforbrug på 660 kwh på et år svarer til ca. 1/3 af gennemsnitsforbruget for to personer i en lejlighed.

Hertil kommer, at sagsøgeren har haft bopæls- og overnatningsmuligheder bl.a. i ...6, ...19 og ...9.

Desuden har sagsøgeren på facebook tilkendegivet, at han i 2005 flyttede til ...19 (bilag P).

At sagsøgeren i et vist omfang har modtaget post på adressen ...1 (bilag 3 og 4) dokumenterer ikke, at han har haft bopæl på adressen.

Sagsøgeren har endvidere ikke dokumenteret antallet af arbejdsdage i 2007-2009 hos de pågældende arbejdsgivere.

Sagsøgeren har herudover ikke dokumenteret arbejdsstederne i indkomstårene 2007-2009. GM, G10, har således telefonisk oplyst til SKAT, at de ansatte ikke har faste mødedatoer på arbejdsgiverens adresse (bilag E, side 1, afsnit 3).

Med henvisning til stævningens side 14, sidste afsnit, og side 15, første afsnit, bemærkes det, at SKAT ikke har forholdt sig til det angivne antal befordrede kilometre pr. arbejdsdag, da det ikke er godtgjort, at sagsøgeren faktisk har foretaget den påståede befordring. Det kan således ikke lægges til grund, at SKAT er enig i det hævdede antal befordrede kilometer.

Det bestrides endvidere, at § 1 i bekendtgørelse nr. 962 af den 12. oktober 2005 og § 1 i bekendtgørelse nr. 578 af 23. juni 2009 medfører, at fradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1, alene er betinget af, at skatteyderen oplyser 1) antal arbejdsdage og 2) antal befordrede kilometer pr. arbejdsdag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Der kan kun opnås fradrag for en befordring, der rent faktisk har fundet sted, og bevisbyrden herfor påhviler - i overensstemmelse med, hvad der generelt gælder for skattemæssige fradrag - som udgangspunkt skatteyderen, jf. bl.a. SKM2004.162.HR.

Derudover bestrides det, at bekendtgørelse nr. 962 af den 12. oktober 2005 og bekendtgørelse nr. 578 af 23. juni 2009 medfører, at dokumentationskravet i nærværende sag er løftet.

Det gøres således gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at sagsøgeren er berettiget til befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af Landsskatteretten i medfør af Ligningslovens § 9 C, stk. 1-3 for befordring mellem henholdsvis ...9 og ...1 og arbejdspladserne i indkomstårene 2007, 2008 og 2009.

For så vidt angår indkomståret 2007 gøres det endvidere gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorved sagsøgerens befordringsfradrag for indkomståret 2007 ansat til kr. 6.500,-, jf. bl.a. SKM2004.331.VLR.

For så vidt angår sagsøgerens subsidiære påstand er der enighed om, at sagen skal hjemvises til SKAT til fornyet behandling, såfremt retten finder det godtgjort, at sagsøgeren har krav på befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af Landsskatteretten i 2007, 2008 og/eller 2009 i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, og at der er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn vedrørende det fastsatte befordringsfradrag i indkomståret 2007.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad indkomståret 2006:

I overensstemmelse med parternes overensstemmende påstande hjemvises sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 2006 til realitetsbehandling hos SKAT, idet sagsøgte anerkender, at SKAT skal behandle sagsøgerens genoptagelsesanmodning vedrørende befordringsfradrag for 2006.

Ad indkomstårene 2007, 2008 og 2009:

Sagsøgeren har i flere år frem til 12. marts 2007, hvor forældrene fraflyttede adressen ejendom x i ...9, været folkeregistertilmeldt på adressen. Såvel sagsøgeren som hans far har forklaret, at sagsøgeren boede på adressen, til forældrene flyttede og har forklaret om, hvorledes sagsøgeren frem til dette tidspunkt transporterede sig til arbejdspladsen i ...19.

Da sagsøgeren først fik ansættelse hos G6 El-service ApS fra den 13. marts 2006, og da der ikke foreligger oplysninger om, at han forud herfor skulle have haft tilknytning til ...19, findes der ikke grundlag for at tillægge oplysningen på Facebook-profilen om, at han skulle have haft bopæl i ...19 siden 2005 betydning ved bopælsvurderingen. Det forhold, at sagsøgeren i uddannelsesaftalen blev anført med samme bopæl som arbejdsgiveren, findes efter sagsøgerens forklaring om mulighederne for overnatning på stedet ej heller at kunne tillægges betydning ved vurderingen af sagsøgerens bopæl.

Retten lægger herefter ikke grundlag for at anfægte de afgivne forklaringer og lægger til grund, at sagsøgeren i perioden 1. januar - 12. marts 2007 havde sædvanlig bopæl på forældrenes adresse i ...9.

Sagsøgeren blev med virkning fra den 12. marts 2007, hvor forældrene flyttede til ...6, folkeregistertilmeldt på søsterens adresse i ...1, hvor søsteren også selv boede. Sagsøgeren har forklaret, at han fra dette tidspunkt og frem til starten af 2010 boede hos søsteren. Det fremgår af fremlagte bilag i sagen endvidere, at post af forskellig karakter blev stilet til ham på søsterens adresse.

Såvel sagsøgeren selv, sagsøgerens far og sagsøgerens farfar har ved forklaringer afgivet under strafansvar for falsk forklaring afvist, at sagsøgeren efter at være flyttet fra ...1 har boet eller overnattet hos forældrene eller sin farfar. Dog har sagsøgeren far, der har oplyst, at forældrenes lejlighed i ...6 efter sin indretning ikke egnede sig til at have overnattende, forklaret, at sagsøgeren nok har overnattet hos forældrene et par gange i weekender.

Heroverfor findes det ikke alene på grundlag af et skattenotat om, hvad sagsøgerens søster skulle have oplyst i sin egen sag, at kunne lægges til grund, at sagsøgeren i en del af perioden fra 12. marts til 31. december 2009 skulle have haft bopæl hos sin farfar, ligesom det ikke på grundlag af oplysningen om en anonym anmeldelse, der ikke er nærmere underbygget, findes at kunne lægges til grund, at sagsøgte rent faktisk i en del af perioden havde sædvanlig bopæl på adressen ejendom y i ...9, der ifølge hans forklaring gennemgik en gennemgribende renovering i perioden frem til den oplyste indflytning i 2010. Det forhold, at der er registreret usædvanligt lave elforbrug i søsterens lejlighed i såvel 2008 som 2009 kan ikke føre til andet resultat, men kan muligt få betydning ved vurderingen af omfanget af overnatningerne på bopælen og dermed sandsynliggørelsen af, om der har fundet befordring sted i det af sagsøgeren angivne omfang.

Retten lægger derfor til grund, at sagsøgeren havde sædvanlig bopæl på søsterens adresse i ...1 i perioden fra 12. marts 2007 til udgangen af 2009.

Spørgsmålet er herefter, om sagsøgeren har dokumenteret eller sandsynliggjort, at han har foretaget befordring mellem den sædvanlige bopæl og arbejdsstederne i det selvangivne omfang i 2007-2009 og herunder, om der er grundlag for at pålægge ham en skærpet bevisbyrde ved bedømmelsen af, om han faktisk har befordret sig som anført på grundlag af det oplyste om afstandene mellem de anførte bopæle og arbejdssteder.

Sagsøgerens befordring mellem bopælen ejendom x i ...9 og G6 El-service ApS i ...19 tur-retur udgør efter det oplyste 380 km og køretiden tur-retur ca. 4 timer og 20 minutter, hvilket må anses for at overstige det sædvanlige. Sagsøgeren må derfor dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at befordring har fundet sted i det angivne omfang.

Sagsøgeren og hans far har begge forklaret, at sagsøgeren blev befordret af sin far, indtil han selv fik kørekort, men at han dog i et vist omfang overnattede på arbejdspladsen, og sagsøgeren har forklaret, at han fortsatte hermed, efter at han selv begyndte at befordre sig til arbejdspladsen. Efter forklaringen om, at sagsøgerens forældre reelt betalte brændstofudgifterne, idet det var den måde, de kunne hjælpe sagsøgeren på, og på grundlag af de fremlagte kontoudtog fra Statoil til sagsøgerens far udvisende fakturabeløb af betragtelig størrelse, der dog i sagens natur ikke kan godtgøre noget konkret om sagsøgerens brændstofforbrug, findes det - uanset den påviste mulighed af, at sagsøgeren i denne periode eksempelvis kunne have overnattet hos søsteren - sandsynliggjort, at sagsøgeren i perioden har befordret sig mellem bopælen og arbejdsstedet i noget videre omfang end antaget og godkendt af skattevæsnet og derfor har krav på befordringsfradrag i videre omfang end godkendt ved skatteansættelsen for 2007.

Sagsøgerens afstande fra bopælen i ...1 til arbejdspladserne hos henholdsvis G7 i ...17 på 212 km tur-retur, G8 i ...9 på 250 km tur-retur, G9, ...20 (og ...21 og ...9) på 244 km tur-retur og G10 ApS på 244 km tur-retur og den dermed forbundne transporttid findes henset til den i dag eksisterende pendlerkultur nok at måtte betragtes som lange, men ikke usædvanligt lange, og dette forhold findes derfor ikke isoleret set at tale mod, at befordring har fundet sted i sædvanligt omfang.

Da sagsøgerens farfar som ovenfor anført har afvist at sagsøgeren har boet hos ham eller overnattet i nogen del af perioden, og da der ikke på grundlag af oplysningerne om de meget lave elforbrug i søsterens lejlighed i 2007 og 2008, når også henses til sagsøgerens forklaring om, at han i en del af perioden havde en kæreste, som han i et vist omfang opholdt sig hos, findes tilstrækkeligt grundlag for af den grund at skærpe bevisbyrden, og der ikke i øvrigt ses at foreligge forhold, der taler mod, at sagsøgeren har befordret sig fra bopælen til arbejdspladsen, har han krav på befordringsfradrag beregnet ud fra afstanden mellem bopælen og de respektive arbejdspladser også for den resterende del af 2007 og for 2008.

Da sagsøgeren, uanset at han købte lejligheden i ...9 i sommeren 2009, har afvist at have overnattet i den, selv om han nok havde mulighed for det, findes der ikke alene på grundlag af den anonyme henvendelse at være grundlag for at statuere, at han i et vist omfang har overnattet i den, og han har derfor tillige krav på befordringsfradrag beregnet ud fra afstanden mellem bopælen og arbejdspladsen i 2009.

Da sagsøgeren og hans fars ikke har afgivet enslydende forklaringer om omfanget af sagsøgerens transport til og overnatninger på arbejdsstedet hos G6 El-service ApS i ...19 i 2007, da sagsøgeren ved sin forklaring selv har udtrykt usikkerhed om, i hvilket omfang han overnattede, og da han ikke har kunnet redegøre nærmere for opgørelsen af de beregnede befordringsfradrag for de enkelte indkomstår, hjemvises retten sagen til SKAT til fornyet behandling af skatteansættelserne for 2007, 2008 og 2009 med henblik på at foretage beregning af befordringsfradrag på grundlag af sagsøgerens opgørelser af befordring.

Ad sagsomkostninger:

Sagsøgeren har til brug for omkostningsafgørelsen oplyst, at skatteværdien af de krævede befordringsfradrag for 2007-2009 på i alt 187.758 kr. udgør 93.879 kr. ved en skatteprocent på 50 %, og at der er betalt retsafgift med i alt 3.200 kr.

Da sagsøgte oprindeligt i det hele har påstået frifindelse, herunder for så vidt angår sagsøgerens påstande ad indkomståret 2008, findes sagsøgte efter sagens omfang, de involverede værdier og sagens udfald at skulle betale sagsøgeren, der ikke er momsregistreret, sagsomkostninger med 30.500 kr. Heraf udgør 28.000 kr. udgiften til advokatbistand og 2.500 kr. retsafgift i forhold til en anslået skatteværdi af fradragene.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKAT skal behandle sagsøgeren A´s genoptagelsesanmodning af 6. april 2010 vedrørende befordringsfradrag for 2006.

Sagsøgeren A´s skatteansættelser for indkomstårene 2007, 2008 og 2009 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT med henblik på ændring af befordringsfradraget for 2007 og beregning af befordringsfradraget for 2008 og 2009.

Sagsøgte Skatteministeriet skal inden 14 betale sagsøgeren A sagsomkostninger med 30.500 kr.