Dato for udgivelse
15 jun 2015 14:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jun 2015 10:34
SKM-nummer
SKM2015.404.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-0472-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundforbedring, ekstrafundering, vandtilslutning, hjemvisning
Resumé

Sagen angik, om en andelsboligforening var berettiget til fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til tilslutningsafgift til kloak.

Ifølge det skøde, der lå til grund for andelsboligforeningens erhvervelse af grunden, indeholdt grundkøbesummen byggefeltets andel i byggemodningen af området, herunder tilslutningsbidrag til kloaksystemet.

Landsskatteretten havde nægtet fradrag, idet retten på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke fandt det tilstrækkeligt belyst, hvilket beløb der var afholdt til betaling af tilslutningsafgift.

Andelsboligforeningen indbragte Landsskatterettens kendelse for domstolene og påstod Skatteministeriet dømt til at anerkende, at foreningen var berettiget til et fradrag i grundværdien for forbedringer for tilslutningsafgift til kloak, og at sagen skulle hjemvises til vurderingsmyndigheden til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse.

Til støtte for påstanden henviste Andelsboligforeningen overordnet til, at fradraget i grundværdien i overensstemmelse med fast praksis burde være fastsat ved et skøn.

Byretten udtalte, at selvom det ikke kunne udelukkes, at en del af det tilslutningsbidrag, der var omtalt i skødet, kunne indeholde udgifter, der kan fradrages efter vurderingslovens dagældende § 17, var der ikke er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens nægtelse af fradrag i grundværdien. Retten henviste i den forbindelse til den usikkerhed, der var om både om størrelsen af det konkret betalte tilslutningsbidrag og den andel af det betalte bidrag, der vedrørte udgifter, der kan fradrages efter vurderingslovens § 17.

Landsretten var enig i byrettens resultat samt begrundelsen herfor og stadfæstede derfor byrettens dom (SKM2014.381.BR).

Reference(r)

Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Vurderingsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 H.A.3.3.2

Parter

H1
(advokat Claus Rosenkilde)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Mattias Chor)

Afsagt af landsretsdommerne

Vogter, Linda Hangaard og Claus Rohde (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-2368/2012).

Påstande

For landsretten har appellanten, H1, nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at appellanten i henhold til vurderingslovens § 17 er berettiget til et fradrag i grundværdien for forbedringer ved vurderingen pr. 1. januar 2001 af ejendoms nr. ...10, beliggende ...1, for tilslutningsafgift til kloak, og at sagen hjemvises til vurderingsmyndigheden til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten vedrørende kloakering og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal H1 betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 25.000 kr. Beløbet, der angår udgifter til advokatbistand, er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

H1 skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 25.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.