Dato for udgivelse
04 jun 2015 10:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2015 07:47
SKM-nummer
SKM2015.373.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling nr. B-1269-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Salgsbestræbelser, Due-Dilligence, kapitalgrundlag, formueudgift
Resumé

Spørgsmålet var, om et selskab havde driftsomkostningsfradrag for indkøb af rådgivningsydelser efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten udtalte, at selskabet ikke havde løftet bevisbyrden for, at indkøbet af rådgivningen blev iværksat som led i en sædvanlig overvejelse omkring driften af selskabet for at sikre det hidtidige indtjeningsgrundlag.

Landsretten fandt på baggrund af en samlet vurdering, at rådgivningen overvejende havde til formål at tilgodese aktionærernes interesse i forbindelse med bestræbelserne på at sælge selskabet. Landsretten fandt derfor, at selskabet ikke havde fradragsret for rådgiverudgifterne i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at selskabet før salget havde iværksat enkelte af de tiltag, som rådgivningen anbefalede, og som i øvrigt kunne gavne selskabet i den fremtidige drift uanset salget.

Østre Landsret gav således Skatteministeriet medhold i påstanden om, at selskabet ikke havde fradragsret for rådgivningsydelserne. Skatteministeriet havde indbragt sagen for byretten, som havde henvist sagen til behandling ved Østre Landsret.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.2.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.2.2.2.15

Appelliste

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Mette Sheraz Rovsing)

mod

H1 A/S
(advokat Kaspar Lehmann Bastian)

Afsagt af landsretsdommerne

Lene Jensen, Arne Brandt og Rune Wold (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt ved Byretten den 19. december 2013, er ved kendelse af 28. april 2014 henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagen angår, hvorvidt en udgift på 633.122 kr., som H1x A/S (nu H1 A/S) har afholdt i 2008 til to rådgivningsfirmaer, G1 A/S og G2 A/S, er fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2008 forhøjes med 633.122 kr.

Sagsøgte, H1 A/S, har påstået frifindelse, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Sagsfremstilling

Overordnet

H1 A/S (herefter benævnt H1) driver virksomhed med håndtering af ... hovedsageligt fra industriproduktion. Selskabet ændrede navn fra H1x A/S (herefter benævnt H1x) under sagens administrative behandling.

I foråret 2007 traf de daværende ejere af selskabet, G6, G7 og G8, beslutning om at indlede en proces med henblik på salg af aktierne. Ejerne indhentede i den forbindelse bistand fra F1-Bank bl.a. med henblik på styring af salgsprocessen.

Af H1x's årsrapport for 2007 fremgår bl.a. følgende:

"...

Indledning

H1x har i 2007 forberedt et salg af virksomheden, som forventes gennemført i 2008.

...

Resultat

Resultatet efter skat i 2007 blev på 60 mio. kr. Det er noget bedre end forventet og 2 mio. kr. bedre end 2006, når der ses bort fra den regnskabsmæssige gevinst forårsaget af frasalget af H1.1 A/S i 2006. Resultatet i 2007 er påvirket positivt af udbetalt elproduktionstilskud for perioden 2003-2006 på 7,5 mio. kr., men negativt påvirket af omkostninger til forberedelse af salget af H1x på 6 mio. kr. Begge poster har engangskarakter og har ikke sammenhæng med den underliggende drift.

..."

Ved brev af 19. december 2008 sendte G2 A/S (herefter benævnt G2) faktura på 278.015,65 kr. ekskl. moms til H1x for rådgivningsydelser leveret af G2's datterselskab G2.1 Ltd. (herefter benævnt G2.1). Ved breve af 31. oktober 2008, 30. november 2008 og 31. december 2008 sendte G1 A/S (herefter benævnt G1) fakturaer til H1x for rådgivningsydelser på i alt 355.105,50 kr. ekskl. moms. Det samlede fakturabeløb på 633.122 kr. (afrundet) blev af selskabet angivet som et fradrag i den skattepligtige indkomst for 2008 og udgør det omtvistede beløb i sagen.

I H1x's årsrapport for 2008 hedder det bl.a.:

"...

Omsætning

Nettoomsætningen i 2008 blev på i alt 318 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til 2007. Den øgede omsætning skyldes dels et øget salg fra behandling af ..., som mængdemæssigt udgjorde ca. 6 % og dels øgede indtægter fra salg af ... .

...

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger i 2008 udgjorde 43 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i 2007. Omkostningerne indeholder i lighed med 2007 et engangsbeløb på ca. 6 mio. kr. til forberedelsen af salget af H1x.

...

Usædvanlige forhold i løbet af året

H1x har i anden halvdel af 2008 i større grad været påvirket af forberedelse og gennemførelse af salgsprocessen. Dette har medført øgede eksterne omkostninger til rådgivere m.v. Også internt har der været et betydeligt ressourcetræk.

...

Forventninger til 2009

H1x forventer, at omsætningen i 2009 bliver på niveau med 2008, og at driftsresultatet bliver lidt dårligere.

Resultatet efter skat i 2009 er baseret på H1x's nuværende kapitalstruktur og forventes at være på niveau med 2008. Det er sandsynligt, at ændringer i kapitalstrukturen i forbindelse med et salg af virksomheden vil medføre ændringer i det forventede resultat efter skat for 2009.

..."

Ved aktieoverdragelsesaftale af 19. oktober 2009 indgik G6, G7 og G8 aftale med G3.1 A/S om salg af selskabets aktier.

Som en del af aftalen afgav sælgerne en række garantier om selskabet, herunder bl.a. om selskabets efterlevelse af miljølovgivningen og besiddelse af påkrævede miljømæssige tilladelser.

Effektueringen af overdragelsen var ifølge aftalens pkt. 5 fastlagt til den 24. november 2009 eller, såfremt betingelserne i aftalens pkt. 4 denne dato ikke var opfyldte, 10 dage efter betingelsernes opfyldelse eller bortfald. Parterne er enige om, at overdragelsen først blev effektueret endeligt den 3. juni 2010.

SKAT ændrede ved afgørelse af 2. juli 2012 H1x's skattepligtige indkomst for indkomståret 2008, idet SKAT bl.a. nægtede fradrag for udgiften på 633.122 kr. Afgørelsen, der også tager stilling til fradragsret for udbetaling af bonus til direktører, som ikke er omfattet af denne sag, blev påklaget af selskabet til Landsskatteretten, der traf afgørelse den 20. september 2013, hvori det bl.a. hedder:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

...

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til rådgivere, 633.122 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

...

Sagens oplysninger

... . Ved aktieoverdragelsesaftale af 19. oktober 2009 blev aktierne i selskabet overdraget fra de daværende ejere G6, G7 og G8 til G3.1 A/S, der er ejet af G3. Effektueringen af overdragelsen af aktierne ("closing") fandt dog først sted i juni 2010.

Salgsprocessen var meget langstrakt, og der blev gennem en årrække afholdt udgifter til forberedelse og gennemførelse af salget. Det er således oplyst, at salgsprocessen for alvor begyndte i 2007, hvor en større bank blev engageret til at forestå denne. Det fremgår endvidere af ledelsesberetningerne for indkomståret 2008, at der er udgiftsført engangsbeløb vedrørende forberedelse og gennemførelse af salg af selskabet. Der er således bl.a. afholdt udgifter vedrørende bonusaftaler, samt afholdt forskellige udgifter til rådgivere i løbet af salgsprocessen.

SKAT har bedt selskabet dokumentere de afholdte udgifter til forberedelse og gennemførelse af salget for indkomståret 2008. Ved besøg hos selskabet er der udleveret specifikationer af ekstraordinære omkostninger, som er omtalt i årsrapporterne. Endvidere blev der på mødet udleveret 3 mapper indeholdende kopi af materiale, som er udarbejdet i forbindelse med salgsprocessen benævnt "projekt G3.1".

...

Udgifter til rådgivere

Selskabets udgifter til rådgivere i 2008 udgjorde i alt 2.875.397 kr., hvoraf selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fratrukket 1.187.897 kr. Af dette beløb er der godkendt fradrag for udgifter med 554.775 kr.

Der er derimod ikke godkendt fradrag for det resterende beløb på 633.122 kr. Dette beløb fremkommer som summen af en faktura fra G2 vedrørende "Gap analysis and updating of all three VDD rapports" og tre fakturaer fra G1 vedrørende "Opdatering af Vendor DD-operation".

Under sagens behandling i Landsskatteretten har selskabets repræsentant oplyst, at "VDD reports" er "Vendor Due Diligence rapporter", mens "Vendor DD-operation" er tilsvarende "Vendor Due Diligence operation". De oprindelige rapporter stammer fra sommeren 2007, og er efter det oplyste efterfølgende løbende blevet opdateret.

...

Selskabets påstand og argumenter

...

Udgifter til rådgivere

Fakturaen fra G2 er dateret 19. december 2008 og vedrører "Gap analyses and updating of all three VDD reports, until 5 November 2008" og "Followup work from 5 November until 18 December 2008". Fakturaen relaterer sig til en analyse af selskabets "compliance" i forhold til godkendelser og tilladelser på miljøområdet, som selskabet bad G2 om at foretage i 2007 og 2008. Analysen er indeholdt i en rapport fra november 2008 - "Environmental, Health and Safety Liability & Compilance Assessment".

Selskabet har mere end ... forskellige godkendelser og tilladelser mv. på miljøområdet, der således har stor betydning for selskabets virksomhed. Rapporten og dens anbefalinger har givet selskabet værdifuld indsigt i miljøområdet, og dens anbefalinger er i vidt omfang blevet implementeret i den løbende drift. Rapporten forelå i november 2008, dvs. lang tid før aktierne i selskabet blev solgt, og implementeringen af rapportens anbefalinger startede straks derefter.

De tre fakturaer fra G1 er dateret henholdsvis 31. oktober 2008, 30. november 2008 og 31. december 2008 og vedrører "Opdatering af Vendor DD-operation". Fakturaerne relaterer sig til en analyse af selskabets processer, arbejdsgange og potentiale for at sænke udgiftsniveauet og øge indtjeningsniveauet, som G1 foretog i perioden 2007-2009. Resultatet af G1's analyse er indeholdt i en rapport fra december 2008. Rapporten indeholder bl.a. en lang række anbefalinger om at professionalisere indkøbsområdet, indføre Lean i hele virksomheden og forøge kapacitetsudnyttelsen af produktionsapparatet. Anbefalingerne blev implementeret før ejerskiftet juni 2010 med hjælp fra G1. Det vurderes, at selskabet har haft en årlig besparelse på 10-15 mio. kr. som følge af implementeringen.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

...

Udgifter til rådgivere

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, anser selskabets udgifter til rådgivere for fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Disse retsmedlemmer finder, at rådgivningsudgifterne - uanset at selskabet har befundet sig i en salgssituation - direkte må anses for at være knyttet til selskabets drift. Udgifterne har bl.a. vedrørt arbejdsgange og processer eller udgifter, der har kunnet forbedre selskabets fremtidige driftsresultat. Herudover har rådgivningsudgifterne adskilt sig fra typiske transaktionsomkostninger til f.eks. advokater og revisorer.

Et retsmedlem finder, at rådgiverudgifterne kan henføres til selskabets kapitalgrundlag, idet udgifterne er afholdt som led i salgsprocessen og med henblik på at gennemføre salg af H1x A/S. Udgifterne har således vedrørt udarbejdelse af "Due Diligence" rapporter, som er indgået i salgsmaterialet. Der er herefter ikke tale om udgifter vedrørende driften, men udgifter vedrørende salg af selskabet. Udgiften er dermed ikke fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og den påklagede ansættelse nedsættes derfor med 633.122 kr. til 0.

..."

Ved afgørelsen bestemte en enig Landsskatteret endvidere, at udgifterne til bonus til væsentlige og centrale medarbejdere for at fastholde dem i salgsprocessen ikke kunne fradrages som en driftsudgift, men måtte anses for at være afholdt i aktionærernes interesse med det formål at sikre den højest mulige salgspris for selskabet.

Særligt vedrørende udgifterne til G2

Udgiften til G2 udspringer af et rådgivningsforløb, der blev indledt ved G2.1's aftalebrev af 3. maj 2007 til F1-Bank.

G2.1 afleverede herefter 3 rapporter i juni 2007 vedrørende anlæggene ved ...1, ...2 og ...3.

Rapporternes overordnede konklusion er, at anlæggene efterlevede aktuelt gældende miljøregulering. Hver rapport indeholder en tabel (tabel 2.1), der opstiller en række anbefalede tiltag for det pågældende anlæg i forhold til potentielle fremtidige miljømæssige problemstillinger. For anlæggene ved ...1 og ...3 indebar de anbefalede tiltag investeringsomkostninger ud over det budgetterede i 2007. I hver rapport var formålet med de anbefalede tiltag angivet som følgende:

"...

3.1 Objectives

The objective of the Environmental, Health & Safety Site Assessments was to provide G6 with an understanding of the environmental, health & safety liability and compliance situation. In general, all work was performed and has been presented so that G6 can address the following key issues:

-

The main objective of the site assessments was to identify environmental issues that can have a material impact (i.e: EUR 100,000 or more) on either the value or the operability of these assets;

-

Identification of environmental issues that can enhance the value of the asset, e.g. existence of transferable permits or emission offsets, abatement equipment, etc. The existing performance was assessed towards good household and national standards for environmental performance.

..."

Rapporten vedrørende ...3 fremhæver en særlig problemstilling i resuméet samt i tabel 2.1. Det hedder herom i resuméet:

"...

[Udeladt red. SKAT]

..."

Ved brev af 11. september 2008 til G6 og F1-Bank sendte G2 et addendum til aftalebrevet af 3. maj 2007. I brevet af 11. september 2008 hedder det bl.a.:

"...

Addendum to previous engagement letter Confirmatory and gap audits (VDD)

Last year in July and September we submitted draft versions of the environmental due diligence reports for the three sites comprised by Project K2 i.e. H1x at ...1, the land fill site ...3 and the storage facilities at ...2.

Based on information from a kick-off meeting held at H1x Monday the 8 September 2008 we have understood that the three VDD reports now have to be updated as part of the transaction process. We have assigned the same auditors to the job as last time to optimize the resources used. Our activities in connection to this will be as follows:

-

...1: Here quite at lot of changes have taken place since last year (H1x has some 30 corrections to be discussed). 10 new environmental permits have been obtained, all monitoring results have to be updated, a new receiving facility has been build along with a storage hall and a unit for ... . H1x has received their approval from the contingency authorities (Beredsskabsstyrelsen), and new procedures for treatment of ... wastes have been introduced. An environmental management system registering the more than 465 requirements in the many permits have been set in operation, this need description as well as the new soil and groundwater investigations. Additionally we need to revisit several parts of the facility and take new photos. All figures need updating.

-

...3: Changes in the authorities accept of the different types of wastes that needs land filling will constitute the major up-date in the report. Also the dispensation of the ownership will be included, together with the ongoing investigations of the hydrogeological conditions.

-

...2: The changes in the volumes of stores products need to be included and the situation with the missing permit for the present volume needs to be clarified with Miljøkontrollen.

...

We have understood that H1x will up date the data room in corporation with R4.

..."

G2.1 afgav herefter rapport af 1. oktober 2008 vedrørende anlægget ved ...2 samt rapport af 4. november 2008 vedrørende anlægget ved ...1. Ifølge rapporterne var de anbefalede tiltag i det væsentlige enten gennemførte eller indregnet i budgetterne for 2008-2009.

Den 19. december 2008 sendte G2 faktura til H1x, der bl.a. indeholdt følgende specifikation af fakturabeløbet:

"...

Gap analyses and up-dating of all three VDD reports, until 5 November 2008

...

Follow-up work from 5 November until 18 December 2008

..."

Den 11. januar 2009 afgav G2.1 rapport vedrørende anlægget ved ...3. Det fremgår heraf, at problemstillingen vedrørende ... var løst, idet miljømyndighederne havde givet tilladelse til, at H1x kunne eje og drive et nyt ..., der forventedes idriftsat i 2009.

De 3 opdaterede rapporters formålsbeskrivelse er i de væsentlige identiske med formålsbeskrivelserne i rapporterne fra juni 2007.

Særligt vedrørende udgifterne til G1

Udgifterne til G1 udspringer af et rådgivningsforløb, der blev indledt ved G1's brev af 4. juni 2007 til H1x. I brevets emnelinje hedder det: "Vedr.: Vendor DD-operation". Brevet var vedlagt en opgavebeskrivelse, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

"...

Formål

Formålet med G1's medvirken i salgsprocessen er at udføre en due diligence i forsyningskæden med udgangspunkt i forbrænding - som vedrører potentielle forbedringsmuligheder. Forbedringsmuligheder inden for omkostningsreduktion, kapitalbinding under skyldig hensyntagen til kundeservice samt kvalitets- og miljøsikkerhed. Væsentlige forbedringsmuligheder identificeres, beskrives og prioriteres i en overordnet handlingsplan for implementering af forbedringsmulighederne.

Resultat

Der udarbejdes en rapport, der beskriver den potentielle forretningsudviklingsmulighed understøttet af specificerede indsatsområder og en overordnet handlingsplan samt finansiel og risikomæssig konsekvensvurdering.

..."

G1 afleverede rapport den 6. september 2007 med titlen "Vendor DD Operation - Konklusioner analyser". Af rapporten fremgår bl.a. følgende:

"...

Opsummering af konklusioner fra "Vendor DD-operation":

Analysen har afdækket store forbedringsmuligheder ved fælles fokus i H1x på optimering af indtjeningen på det eksisterende driftsanlæg. Potentialet er i forhold til år 2006 vurderet til at være 30-32 mio. kr. fordelt på:

-

Årlig merindtjening på ... på ca. 22,1 mio. kr. ved driftsøkonomisk optimering og øget udnyttelse/virkningsgrad på ...

-

Årlige omkostningsreduktioner på 7,9 - 10,2 mio. kr. ved effektivisering af driften og optimering af indkøbspriser.

Udviklingsomkostninger forbundet med gennemførelse af den foreslåede handlingsplan er skønnet til ca. 10 ½ mio. kr., herunder ansættelse af 4-5 medarbejdere i 2008-2009 til projektarbejde samt aflastning af ledere og nøglepersoner.

Merindtjening ved effektivisering udgør ca. 3 ½ mio. kr. af den samlede forbedring i indtjening på 30-32 mio. kr. Effektivisering må, med andre ord, ikke ske på bekostning af merindtjening på ... og andre omkostningsreduktioner (indkøbspriser).

Væsentligste forudsætning for realisering af potentialerne er et mersalg i ... til i alt 180.000 tons årligt, og uden, at prisniveauet presser på det danske marked for både ... . I planen er forudsat, at mersalget på 9.900 ..., 24.100 ... og 7.900 tons ... hentes på det internationale spotmarked. Priser, afgifter mv. er fastlagt med ledelsen i Salg og Drift og tager udgangspunkt i de forhold, som er gældende og kendte i august 2007.

Øgning i den ... ...-andel i ... vil kræve forbedret styring på energiindhold i ... og også øge behovet for kapacitet i ... . Om behovet for større ... allerede opstår, når andelen af ...  øges fra 29 % til de forudsatte 35 %, har ikke kunnet undersøges, men skal afklares, når styring på energiindhold er implementeret.

...

Formål og fokus

Denne rapport opsummerer resultater af G1's opgave: "Vendor DD-operation" gennemført i juni og august 2007. Formålet har været at identificere væsentlige forbedringsmuligheder i driften hos H1x A/S, understøttet af specifikke indsatsområder og forslag til handlingsplan for implementeringen.

Fokus i analysen har været på forsyningskæden for ... fra ... (H1x's kunde) til levering af ... og deponi af restprodukter:

(Figur udeladt)

Analysen har ikke omfattet risikoelementer i driften samt tilstandsvurdering af anlæg og vurdering af miljø- og sikkerhedsmæssige områder. Tekniske indsatsområder som eksempelvis ombygning af anlæg og lagerfaciliteter er ikke omfattet af analysen og potentialevurderingerne.

...

Fremgangsmåde

Analysen er gennemført i to trin:

-

En overordnet screening af hele driften med identifikation af væsentlige forbedringsmuligheder, som efterfølgende er drøftet med ledelsen.

-

En uddybende analyse på de aftalte forbedringsområder, hvor potentialer med de eksisterende anlæg er kvantificeret. De afledte indsatsområder er beskrevet og sammenstillet i en handlingsplan frem til 2010

Analysen er hovedsageligt gennemført ved interviews, suppleret med datainput fra H1x om bl.a. priser på ...produkter, kapaciteter på anlæg, omkostningsdata samt indkøbs- og samarbejdsaftaler.

...

Konklusion fra screeningen

Mange forbedringsmuligheder og flere er allerede kendte

Screeningen afdækkede store forbedringsmuligheder ved at optimere på indtjeningen på det eksisterende driftsanlæg. Blandt disse er de tre mest betydende udpeget til analyse af potentialer og forslag til forbedringsområder. Det er:

-

Integreret styring af hele ...sflowet fra kunde til ..., herunder aktiv brug af ABC til prissætning og omkostningsstyring

-

Forhandling og udbud af priser på bl.a. transportydelser, materialer og underleverandører af vedligehold mv.

-

Ressourceudnyttelser i Vedligehold, såvel af interne som eksterne ressourcer

Screeningen har også afdækket andre forbedringsmuligheder. Mange af disse er allerede kendte, og flere er under projektering eller ved at blive foranalyseret - bl.a. nyt ... og ny hal i Modtagelsen. Potentialer og indsatsområde forbundet med gennemførelse af dem behandles i andre sammenhænge.

...

Analysen har udpeget følgende indsatsområder til optimering af driftsøkonomien

Ved øget virkningsgrad på det eksisterende anlæg:

-

Koordineret driftsplanlægning og styring af flowet fra afhentning til ... for effektiv ressourceplanlægning og, energiudnyttelse af ... . Omfatter bl.a. etablering af 3 planniveauer for operationel daglig driftsstyring, taktisk planlægning og kapacitetsstyring på 2-4 måneders horisont samt overordne strategisk investerings- og bemandingsplanlægning 1-3 års horisont.

-

Energikategorisering af ... for optimering af energiudnyttelsen

-

Fælles produktdefinering og anvendelse, bl.a. i planlægning og styring af ...sflowet, energikategorisering og kost-prissætning

-

Fælles fokus i Salg og Drift på indtjeningsoptimering, bl.a. ved brug af sammenhængende KPI'er og målstyring som daglige ledelsesværktøjer. Skal understøttes af det nye IT-system (SAP).

Ved optimering af omkostninger:

-

Optimering af ressourceudnyttelse i Driften (Modtagelse og Produktionsforberedelse) ved bedre styring af ...sflowet. Området hænger tæt sammen med optimering af virkningsgraden på anlægget, og skal sikre at den øgede ... kan håndteres effektivt og sikkert

-

Reduktion af priser på indkøbte materialer, anlæg og serviceydelser. Årsindkøb udgør i alt ca. 120 mio. kr. i 2006. Heraf ca. 20 mio. kr. til transport. Professionaliseringen af indkøb forstærkes og udvides til at gælde alle typer - såvel driftsindkøb som anlægsinvestering

-

Optimering af ressourceudnyttelser i Vedligehold, såvel af egne som eksterne leverandørers ressourcer. Området er styrket med 2 nyansættelser i første halvdel af 2007.

...

Andre indsatsområder

Tekniske og anlægsmæssige investeringer som etablering af ny modtagehal, scredderanlæg til findeling af ... og ombygning af ... er ikke medtaget i udviklingsplanen og potentialevurderingen. Disse investeringer er ikke forudsætninger for udviklingsplanen, men vil hver især understøtte den og bidrage til yderligere resultatforbedringer, ud over de her anførte.

...

Fuldt implementeret vil handlingsplanen forbedre driftsresultatet med i alt 30-32 mio. kr.

Potentialet ved fuld implementering af handlingsplanen vil i forhold til baseline = år 2006 være:

-

Årlig merindtjening på ... på ca. 22,1 mio. kr.

-

Årlige omkostningsreduktioner på 7,9 - 10,2 mio. kr.

Udviklingsomkostninger forbundet med gennemførelse af planen vil være afholdt i 2010. Øgede driftsomkostninger til det øgede aktivitetsniveau mv. er modregnet. Resultatforbedringen i driften vil med andre ord svare til forbedringen i EBIT på 30-32 mio. kr. I regnskabet for år 2006 (baseline) vil det have forbedret EBIT med ca. 50 % fra 59 mio. kr. til ca. 90 mio. kr.

Merindtjening ved effektivisering udgør kun ca. 3 ½ mio. kr. af det samlede potentiale på 30-32 mio. kr. Effektivisering må med andre ord ikke ske på bekostning af merindtjening på ... og andre omkostningsreduktioner (indkøbspriser).

..."

G1's opgavebeskrivelse af 4. juni 2007 blev suppleret ved brev af 15. oktober 2008 til H1x. I brevets emnelinje hedder det: "Opdatering af Vendor DD-operation". Brevet var vedlagt en opgavebeskrivelse, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"...

Formål og indhold

Formålet er at opdatere due diligence i forsyningskæden udarbejdet af G1 A/S i september 2007. Mere specifikt er følgende indhold aftalt på mødet hos H1x A/S fredag, den 26. september:

1.

Status på handlingsplan og realisering af potentialer beskrevet i rapporten fra september 2007

2.

Revideret handlings- og resultatplan for udvikling af Driften, der er koordineret med igangværende investeringsprojekter

3.

Budgetmæssige konsekvenser for Driften ved gennemførelsen af handlingsplanen

Resultat

Der udarbejdes en rapport, som beskriver:

-

Status på allerede gennemførte indsatsområder og realiserede potentialer dels med udgangspunkt i nøgletal og priser anvendt i 2007 dels i forhold til aktuelle priser

-

Revurdering af det samlede forbedringspotentiale ved gennemførelse af foreslåede indsatsområder og planlagte investeringsprojekter i Driften

-

Samlet handlings- og resultatplan, herunder opdatering af de tidligere foreslåede indsatsområder set i lyset af de allerede opnåede erfaringer, ændrede energipriser og investering i ... og ombygning af ...

-

Analyse og beskrivelse af handlingsplanens indvirkning på resultatbudgettet for Driften i 2009-2011

Rapporten udarbejdes i tæt samarbejde med Driftsledelsen hos H1x.

..."

Den 31. oktober 2008 sendte G1 faktura til H1x, der bl.a. indeholdt følgende specifikation af fakturabeløbet:

"...

Fakturering for perioden 26.09.2008 til og med 27.10.2008 vedr. Opdatering af Vendor DD-operation:

..."

Tilsvarende beskrivelse indeholdt G1's faktura af 30. november 2008 til H1x, dog for perioden fra den 27. oktober 2008 til og med den 24. november 2008.

G1 afgav herefter rapport i december 2008 med titlen "Vendor DD-operation II - Potentialer og handlingsplan for driftsudvikling". Af rapporten fremgår bl.a. følgende:

"...

Formål og fokus

Denne rapport dokumenterer resultaterne af G1's arbejde udført i perioden oktober-december 2008 med det formål:

-

at gøre status på handlingsplanen og realisering af potentialer beskrevet i rapporten "Vendor DD-Operation fra september 2007

-

at revurdere potentialer og plan for udvikling af Driften, der er koordineret med igangværende investeringsprojekter

Fokus har været på forsyningskæden for ... fra ...producenten (H1x's kunde til levering af ...) og deponi af restprodukter).

...

Resumé

Status på realisering af potentialer og handlingsplan fra Vendor DD-Operation i 2007

I oktober-november 2008 er der udført en status på realisering af potentialer og handlingsplan, som foreslået i Vendor DD-Operation fra 2007. Ved status er anvendt samme 2006 priser som i potentialeberegningen.

Status viser fremdrift på alle indsatsområderne i handlingsplanen, og som gennemsnit vurderes fremdriften stort set at svare til det planlagte. Gennemførelse af indsatsområderne er sket uden ansættelse af projektmedarbejdere og udvidelse af medarbejderstaben i Indkøb.

Gennemførelsen af planen har fokuseret på forøgelse af salg og produktion til de målsatte 180.000 tons ... . Det er lykkedes i både 2007 og 2008 og er den væsentligste årsag til, at ca. 50 % af det afdækkede potentiale er realiseret allerede i 2007. For 2008 er estimeret en realisering på 65 %. Det er væsentlig bedre end planlagt.

(Skema udeladt)

Der er i alt realiseret en resultatforbedring på 15,1-15,6 mio. kr. i 2007 ud af det samlede potentiale på 30-32 mio. kr. Heraf udgør merindtjeningen 14,3 mio. kr. ved øget ..., 2,6 mio. kr. ved øget ... og 0,6 mio. kr. ved øget andel af ... . Et merforbrug af ... har reduceret merindtjeningen med 3,7 mio. kr., således at den samlede merindtjening i alt blev på 13,8 mio. kr. (opgjort i 2006 priser).

...

Resumé

Status på realisering ad potentialer og handlingsplan fra Vendor DD-Operation i 2007 (fortsat)

Øgningen i merindtjening skyldes en koordineret indsat i Salg og Drift, der i 2007 har afstedkommet ... .

...

Resumé

Reviderede potentialer og plan for den fremtidige udvikling af Driften i 2009-2012. Fuldt realiseret vil planen kunne forbedre driftsresultatet med 15,1-18,9 mio. kr.

Med den indsigt, der nu er opnået i forbedringspotentialer og ledelsens eksekveringsevne, er nye mål og planer udarbejdet mod yderligere forbedringer frem mod 2012.

I 2010 budgetteres med en ...produktion på 186.600 tons og en driftstid på 23.000 timer. Det skønnes at give 6,5 mio. kr. i resultatforbedringer oven på de realiserede resultater.

Ud over dette vurderes der at være yderligere potentialer, som ved fuld realisering vil kunne forbedre driftsresultatet i 2010 med i alt 15,1-18,9 mio. kr. Potentialerne kommer fra en forøgelse af produktionen af ... med 1.650 tons samt en øgning på 6.200 tons ... . Det vil give en merindtjening på 3,7 mio. kr. forudsat, at de øgede ...mængder kan skaffes.

...

Resumé

Reviderede potentialer og plan for den fremtidige udvikling af Driften i 2009-2012 (fortsat)

Yderligere optimering af sammensætningen af flydende affald vurderes også muligt. Ligeledes er der et merpotentiale ved optimering af elproduktion og øget brug af tillægspriser. I alt vurderes et potentiale for nettomerindtjeningen på i alt 6,4-8,6 mio. kr.

...

Resumé

Potentialet i "Projekt ..."

I budgettet for 2010 er der indarbejdet en ændring i mængde og ... som følge af ...ombygningen med en samlet økonomisk effekt på 23,5 mio. kr. i forhold til budget 2009. Øgede driftsomkostninger vurderes til ca. 2 mio. kr. til øget vedligehold, sliddele og øget strømforbrug m.v. til drift af anlæg. Med en nettoinvestering på ca. 52 mio.kr. (63 mio. kr. i anlægsinvestering, heraf 11 mio. kr. i projektstøtte fra G4) er der tale om en tilbagebetalingstid på ca. 2,4 år.

Der er med andre ord tale om en attraktiv investering, som også er robust over for ændringer i de væsentligste forudsætninger:

-

En reduktion i prisen på ... med 25 % vil betyde et fald i nettoindtjeningen til 13,7 mio. kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på 4,4 år

-

En ændring i mængden ved udskiftning af 5.000 tons udenlandsk ... med en tilsvarende mængde ... vil betyde et fald i nettoindtjeningen til 15,6 mio. kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på 3,8 år

...ombygningen vil desuden medvirke til at reducere H1x's afhængighed af ... . Den vil også øge mulighederne for indtjeningsoptimering på ...sammensætningen og -produktionen samt vil afbøde effekten af øget priskonkurrence på især energiholdigt ... .

...

Potentialet i "Projekt ..."

-

Vurdering af potentiale ved "Projekt ..." er gennemført særskilt i forhold til de øvrige analyser i Vendor DD for at kunne isolere effekt og indsats.

..."

G1 sendte herefter faktura af 31. december 2008 til H1x for perioden 25. november 2008 til og med 18. december 2008 med en beskrivelse svarende til de forrige.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af TH, NP og ME.

TH har forklaret blandt andet, at han har været direktør i G6 i 17 år, herunder i den periode fra 2007-2009 som denne sag vedrører. Han var ansvarlig for miljøområdet, hvor H1x, som primært var ejet af G6, henhørte. I foråret 2007 havde man besluttet i ejerkredsen, at H1x skulle sælges med tilhørende selskaber. Han blev udpeget til at stå i spidsen for salgsprocessen. I den egenskab deltog han i bestyrelsesmøder i H1x og drøftede tilrettelæggelsen af salget med ledelsen i selskabet. Salgsprocessen blev langstrakt, fordi man i forløbet stødte ind i en række alvorlige problemer, der truede med at hindre salget. Planen var, at salget skulle have været tilendebragt inden udgangen af 2007, men salget blev først gennemført i efteråret 2009. Der var navnlig 3 problemer, som salgsprocessen løb ind i. Det første problem vedrørte ..., som H1x havde tilladelse til at opbevare i ...3. Ved et salg skulle der tilvejebringes en dispensation, da ... . Dette problem blev løst inden udgangen af 2007 ved, at ... .

[Afsnit udeladt red. SKAT]

Forud for beslutningen om salget af H1x i 2007 havde han og den administrerende direktør for virksomheden haft overvejelser om at søge konsulentbistand til at få effektiviseret produktionen og styrket økonomien i selskabet. Der var hård konkurrence på området, navnlig fra udlandet, som gjorde, at det hele tiden var nødvendigt at optimere driften for at få overskud i virksomheden. Det var givetvis de overvejelser, der også førte til, at H1x besluttede at søge bistand hos G1 i 2007. Rekvirent var således ikke G6. Rapporterne blev derfor ikke kun bestilt som led i salgsprocessen, og de var ikke nødvendige for salget. Det var H1x selv, der stod for implementeringen af forbedringsforslagene. Rapporterne har aldrig været drøftet i G6.

H1x er en ... virksomhed, der har mange ... . Det er helt afgørende for en sådan virksomheds virke og anseelse udadtil, men naturligvis også i en salgssituation, at der er orden i godkendelserne. Også her var det H1x, der selv rettede henvendelse til G2 med henblik på at gennemgå godkendelserne. Heller ikke disse rapporter har G6 indhentet eller drøftet. For begge konsulentvirksomheders vedkommende gælder det endvidere, at opfølgningsrapporterne er bestilt af H1x på tidspunkter, hvor salget af virksomheden var truet af de problemer, som vidnet har gennemgået.

NP har forklaret blandt andet, at han i dag er chef for den tekniske udviklingsafdeling i H1. Han har tidligere været driftschef i H1x og var det i forbindelse med salget af virksomheden. Den administrerende direktør i H1x havde hørt om G1 og bad ham indhente et tilbud på bistand til at udvikle virksomheden og forbedre indtjeningen som en del af salgsprocessen. Vidnet har tidligere som driftschef søgt bistand af konsulenter til specielle opgaver. Fremgangsmåden var derfor ikke usædvanlig for virksomheden. H1x havde været gennem en række sparerunder, og der var en finanskrise, som virksomheden dog ikke var særlig berørt af. Der var nu behov for at optimere virksomheden ved at reducere omkostningerne og øge indtjeningen. Disse overvejelser lå forud for beslutningen om salget, men det er klart, at de blev særligt aktualiseret ved virksomhedens salg. Der blev holdt møder med repræsentanter fra G1, hvor han selv deltog sammen med repræsentanter fra sælgernes bankforbindelse, F1-Bank. Hele vidnets organisation i H1x skulle deltage i arbejdet sammen med salgsdirektøren og med vidnet som kontaktperson. Det stod hurtigt klart, at G1 så nogle potentialer, navnlig på omkostningssiden, samt en implementering af LEAN. Samlet set ydede G1 virksomheden bistand i den pågældende periode for en udgift på over 3 mio. kr. H1x fulgte op på alle anbefalingerne i rapporterne, således at de umiddelbart relevante anbefalinger over kort tid blev fulgt, mens de, der rakte længere ud i fremtiden, ikke blev effektueret. Der blev også bestilt opfølgningsrapporter, selvom salgsprocessen i perioden flere gange gik i stå. Ejerne ville gerne optimere indtjeningen i forbindelse med salget, men ønskede også at optimere driften. Der var således et dobbelt formål med arbejdet. Det var G1's opgave at hjælpe til med at optimere driften. Udgifterne til rapporterne blev betalt af H1x gennem vidnets konto til konsulentbistand. Alle anbefalinger blev gennemført i 2008.

ME har forklaret blandt andet, at han er miljøchef i H1x, nu H1. Det var han også i den periode, hvor rapporterne fra G2 er indhentet. Det er imidlertid ikke ham, der har indhentet rapporterne. Han fik af den administrerende direktør besked på at stå til rådighed for konsulenternes udarbejdelse af rapporterne. Han skulle navnlig besvare spørgsmål fra konsulenterne. Konsulenternes arbejde gik ud på at kortlægge miljø- og arbejdsmiljøgodkendelserne. Anbefalingerne fik stor betydning for driften og blev inkorporeret løbende. Vidnet har heller ikke bestilt opfølgningsrapporterne, som skulle opfattes som en statusgennemgang. Som følge af en række problemer er det ikke alle anbefalinger, der har kunnet indarbejdes i driften. Disse udeståender skal dog indarbejdes, når problemerne er løst. Han har et budget på ½ mio. kr. til konsulentbistand. Udgifterne til G2 er ikke betalt af midler fra hans konto.

Retsgrundlaget

I statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hedder det:

"...

Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:

a) driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger;

..."

I Skattelovrådets betænkning afgivet den 14. november 1990 (betænkning nr. 1221/1990) fremgår bl.a.:

"...

4.2. Drift/anlæg.

...

4.2.1. Driftsomkostninger contra anlægs-/etableringsudgifter.

4.2.1.1. Udgiften skal have omkostningskarakter.

Det centrale element i driftsomkostningsbegrebet er som tidligere nævnt et ikke nærmere defineret krav om tilknytning mellem udgiften og erhvervelsen af den løbende indkomst. Det skal således være hensynet til den løbende indtjening (driften), der begrunder dispositionen, hvilket står i modsætning til hensynet til det underliggende indkomstgrundlag (formuen).

Langt de fleste erhvervsmæssige udgifter kan imidlertid siges at "vedrøre" såvel indkomsten som indkomstgrundlaget. Der er kun sjældent tale om et enten/eller, men derimod om, hvad udgiften overvejende må siges at vedrøre.

...

4.2.1.2. Ændring af indkomstgrundlaget.

Udgifter, der medgår til etablering af et nyt indkomstgrundlag, f.eks. stiftelse af en hel ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende virksomhed, har karakter af ikke fradrags- eller afskrivningsberettigede anlægs- eller etableringsudgifter. Stiftelsesomkostninger i et selskab er et typisk eksempel på sådanne anlægs- eller etableringsudgifter.

Bortset fra spørgsmålet om, hvornår en virksomhed kan anses for at være igang, se nærmere afsnit 4.2.3. nedenfor, synes der ikke i praksis at opstå vanskeligheder i de situationer, hvor der er tale om etablering af en hel ny virksomhed. Langt større er vanskelighederne, hvor der er tale om ændringer af det grundlag, hvorpå en eksisterende virksomhed drives. Den vanskelige problemstilling består i at afgøre, hvornår der er tale om tilvejebringelse at et nyt indkomstgrundlag eller i øvrigt en utilstrækkelig tilknytning til den løbende drift.

..."

I Den Juridiske Vejledning 2015-1 udarbejdet af SKAT hedder det bl.a. under pkt. C.C.2.2.1.4:

"...

Generelt om udgifter vedrørende formue, anlæg, etablering mv.

...

Det er fortsat altafgørende for fradragsretten, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften. Det vil sige, at formålet er at erhverve skattepligtig indkomst, og at disse indkomstbestræbelser ikke overskrider virksomhedens hidtidige rammer.

...

Fradrag for udgifter, der sikrer det hidtidige indtægtsgrundlag

Hvis en udgift ikke har til formål at udvide eller forbedre det hidtidige indkomstgrundlag, men derimod kun at sikre de hidtidige indtjeningsmuligheder, er der mulighed for fradrag.

Det er dog en betingelse, at der kan påvises en aktuel driftsmæssig begrundelse for dispositionen.

Hvis den driftsmæssige begrundelse foreligger, udelukker det derfor ikke fradrag, at udgiften i realiteten indebærer en tidsubestemt sikring af indkomstgrundlaget.

..."

Procedure

Skatteministeriet har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 20. marts 2015, hvoraf følgende fremgår:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at H1 ikke opfylder fradragsbetingelserne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for de afholdte rådgiverudgifter på kr. 633.122,- i indkomståret 2008.

Bevisbyrden for, at betingelserne for fradrag er opfyldt, påhviler efter fast højesteretspraksis H1, der ønsker at foretage fradraget, jf. f.eks. SKM2004.162.HR (...) og SKM2014.87.HR (...). Den bevisbyrde har selskabet ikke løftet.

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradragsberettigede. Ordene "anvendt til at" viser, at formålet med udgiftens afholdelse er afgørende. Det er også gentagne gange fastslået af Højesteret, f.eks. i G5-dommen hvor Højesteret udtalte (jf. SKM2009.271.HR):

"...

Efter indholdet af aftalen om direktørbonus og efter de afgivne forklaringer lægger Højesteret til grund, at aftalen havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre arbejde i forbindelse med salgsbestræbelserne og at sikre, at de forblev ansat, indtil endeligt salg var aftalt, bege dele med henblik på at opnå den højest mulige salgspris for selskaberne. Som anført af landsretten havde den udbetalte bonus således ikke den tilknytning til selskabernes drift - dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten - der må kræves for, at udgiften kan anses som en driftsomkostning omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a (...).

..."

I Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C C.2.2.1.4 anføres det tilsvarende om adgangen til at foretage fradrag (...):

"...

Det er fortsat altafgørende for fradragsretten, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften. Det vil sige, at formålet er at erhverve skattepligtig indkomst, og at disse indkomstbestræbelser ikke overskrider virksomhedens hidtidige rammer, jf. SL § 6, stk. 2, om udvidelse af næring eller drift (...).

..."

Som det fremgår af både den citerede præmis fra SKM2009.271.HR og af Den juridiske vejledning, forudsætter fradragsadgang, at udgiften vedrører driften af virksomheden.

I SKM2009.271.HR afviser Højesteret, at udgifter forbundet med et salg af aktierne i selskabet selv er udgifter afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst. Sådanne udgifter er derfor ikke fradragsberettigede.

Udgifterne er heller ikke fradragsberettigede i nærværende sag:

Rådgiverudgifterne afholdt af H1 er netop foranlediget af og afholdt i forbindelse med de på tidspunktet for afholdelsen verserende salgsbestræbelser, og udgifterne knytter sig dermed ikke til den løbende drift i selskabet, men til selve kapitalgrundlaget. Det er med andre ord ikke i selskabets interesse, at der gennemføres due diligence m.m. - det er i aktionærernes interesse.

Rådgivningen er indhentet i umiddelbar tidsmæssig sammenhæng med, at aktionærerne i foråret 2007 blev enige om at indlede en salgsproces. Selskabet disponerede efter beslutningen: F1-Bank blev engageret i foråret 2007 som investment banker på transaktionen (...), der blev indgået bonusaftale med fem direktører i maj 2007 med henblik på at fastholde dem under salgsprocessen (...), og due diligence-processen blev sat i gang med bl.a. indhentelse af rådgivningen fra G1 og G2 (i henholdsvis maj og juni 2007).

Rådgivningen er dermed ubestrideligt indhentet i tidsmæssig sammenhæng med salgsbestræbelserne.

Også efter sit indhold knytter rådgivningen sig til salgsbestræbelserne:

De omtvistede fakturaer angiver således udtrykkeligt at vedrøre sælger due diligence (Vendor Due Diligence), der er de undersøgelser, sælger foretager i forbindelse med salg af virksomhed, og de udarbejdede rapporter befandt sig i mapperne med salgsmateriale til "projekt G3.1" (salgsprojektet), der blev udleveret til SKAT.

Endvidere fremgår det eksplicit i opgavebeskrivelsen fra G1 af 4. juni 2007, at "formålet med G1's medvirken i salgsprocessen er at udføre en due diligence i forsyningskæden med udgangspunkt i ... - som vedrører potentielle forbedringsmuligheder" (...).

For så vidt angår aftalegrundlaget med G2 angiver det direkte at vedrøre assistance til sælger (H1x A/S) i salgsprocessen, jf. overskriften i aftalebrevet "Engagement Letter for a Vendor led Due Dilligence assistance" (...), og aftalen er også gennemsyret af referencer til salget.

Således fremgår det indledningsvis, at rådgivningen vedrører "a Vendor Phase I Environmental and Health and Safety Liability & Compliance Assessment" og dermed en miljømæssig due diligence (...).

Under en specifikation af separat afregnede rådgivningsaktiviteter er bl.a. oplistet "review of and advice on draft Share Purchase Agreement, Prospects or other documentation to be disclosed in connection with the sale of H1x" (...).

Under overskriften "Our understanding of target" foretager G2 bl.a. en sondring mellem, hvad der er omfattet af den juridiske henholdsvis den miljømæssige due diligence og anfører:

"...

Reportedly there is a financial liability in the previously sold company H1.2. This issue should be dealt with by the legal DD, and is as such, not a part of our proposal (...)

..."

Med direkte reference til en forestående overdragelse anføres det om opgaverne, at (...):

"...

G2 - the DK one of the three founders of G2.1 Ltd, will be performing the site inspection and drafting the vendor material to reflect Danish environmental and health and safety regulation and administrative practises. Additionally G2's headquarters in Denmark will be performing final review of the reports to ensure conformance with H1x's expectations and the requirements in a transaction context (...).

..."

I forudsætningerne for aftalen anfører G2 (...):

"...

If the feedback for the auditors states insufficient documentation disclosed at the time of the site visit to allow the Consultant to present and appropriately solid vendor documentation, the Client will procure the requested documentation,

..."

og

"...

In a vendor due diligence the consultant will rely on documentation provide by the respective site managers (...).

..."

Endelig skal tidsplanen for G2's rådgivning udarbejdes i samarbejde mellem rådgiveren, H1x og F1-Bank som investment banker på salget (...):

"...

The detailed time schedule is to be determined in cooperation between G2.1, H1x A/S and F1-Bank who is investment bankers on the transaction.

..."

Selve aftalen er også stilet til F1-Bank (...).

Aftalegrundlaget med G2 blev fornyet den 11. september 2008 i forbindelse med, at de udarbejdede due diligence-rapporter skulle opdateres. Også dette aftalegrundlag angiver eksplicit at vedrøre salgsprocessen (...):

"...

Based on information from a kick-off meeting held at H1x Monday the 8 September 2008 we have understood that the three VDD reports now have to be updated as part of the transaction process (...).

..."

De omtvistede udgifter til G2 vedrører denne opdatering af due diligence-rapporterne, der altså er rådgivning bestilt "as part of the transaction process".

Aftalegrundlaget med såvel G1 som G2 viser derved dokumenterbart rådgivningens tilknytning til den konkrete salgsproces.

Rapporterne er efter deres indhold - afdækning af henholdsvis "compliance" på miljøområdet og potentiale til forbedrede arbejdsprocesser og indtjeningsniveau - også naturlige tiltag i en salgsproces.

Virksomhedens aktivitet er håndtering af ..., og et godt salg - et salg i det hele taget - vil nødvendigvis forudsætte, at virksomheden lever op til de foreskrevne krav og tilladelser, og forudsætningerne for en fortsat (og overskudsgivende) drift er til stede.

H1 har også i forbindelse med aktieoverdragelsesaftalen garanteret virksomhedens overholdelse af miljømæssige love og tilladelser (...).

Med mere end ... forskellige godkendelser og tilladelser på miljøområdet, jf. H1's oplysning for Landsskatteretten, er en rapport til afdækning af efterlevelse på dette område helt åbenbart et nødvendigt led i salgsproces.

Tilsvarende er rapporterne om forbedrede arbejdsprocesser et helt naturligt led i en salgsproces: jo højere indtjeningsniveau, desto bedre pris.

Det ændrer ikke på udgifternes karakter, at rapporterne endte med at blive udarbejdet og implementeret, inden aktieoverdragelsesaftalen blev indgået i 2009.

Det fremgår utvetydigt af selskabets årsrapporter, at H1 fra salgsprocessens opstart i 2007 havde en forventning om et snarligt salg i det efterfølgende år. H1 har således også haft forventning om et umiddelbart forestående salg ved indhentningen af rådgivningen i 2008.

På tidspunktet for påtegning af årsrapporten for 2007 den 27. marts 2008, forventedes salget efter årsrapportens ordlyd gennemført i 2008 (...). Ultimo april 2008 havde ledelsen derved uomtvisteligt en forventning om et gennemført salg senest otte måneder senere.

At procesbesparelserne foreslået i rapporterne eventuelt måtte kunne høstes af selskabet forud for salget har mere karakter af en tilfældighed end af et strategisk valg fra H1's side. Selskabet har ikke ved aftaleindgåelsen kunnet forudse, at dette tidsmæssigt var muligt, og udgifterne er stadig foranlediget af og afholdt med henblik på det forestående salg.

Det bemærkes i den forbindelse, at det grundlæggende er uden betydning, hvornår et salg af sagsøgte måtte forventes at ske i forhold til tidspunktet for igangsættelsen af den miljømæssige due diligence-undersøgelse m.m. Det afgørende er formålet med udgiftens afholdelse, og som aftalegrundlaget med rådgiverne viser, var formålet utvivlsomt, at rådgivningen var et led i salgsprocessen.

Hvis selskabet ikke havde været i en salgsproces, var denne målrettede rådgivning ikke indhentet og udgifterne ikke afholdt. Udgifterne knytter sig derfor ikke til den løbende drift, men til det konkrete salg.

Det forhold, at der måtte være driftsmæssige fordele knyttet til rådgivningen, gør ikke i sig selv udgifterne driftsrelaterede (og dermed fradragsberettigede).

Det følger logisk af selve karakteren af en sælger due diligence, der er sælgers gennemgang og salgsmodning af sin egen virksomhed, at der knytter sig driftsmæssige fordele til denne del af salgsprocessen.

Det afgørende for fradragsretten er stadig formålet med afholdelsen af udgifterne.

I Østre Landsrets dom optrykt i SKM2013.557.ØLR afviser landsretten også udtrykkeligt for hvert af de i sagen omtvistede forhold - herunder rådgiveromkostninger - at faktiske, driftsmæssige fordele forbundet med udgiftsafholdelsen fører til, at udgiften (af den grund) er af fradragsberettiget karakter, jf. landsrettens præmisser, 3. afsnit og frem (...):

"...

Under disse omstændigheder finder landsretten, at udgifter afholdt for at overholde de børsretlige forpligtelser eller andre retlige krav i konsekvens af overtagelsestilbuddet ikke kan anses for udgifter, der vedrører driften hvorfor de ikke er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Dette gælder, uanset om der måtte være en driftsmæssig fordel knyttet til børsnoteringen. (...)

Efter det ovenfor anførte finder landsretten, at H1 A/S ikke har godtgjort, at den udbetalte bonus havde den fornødne tilknytning til selskabets drift og ikke til salget af aktierne i selskabet, at udgifterne hertil i det væsentlige kan anses for at have tjent til at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets indkomst (...) Dette gælder selvom en del af det udførte arbejde også ville kunne anvendes ved selskabets fremtidige drift, uanset om der skete salg af aktierne. (...)

Ligeledes efter det ovenfor anførte finder landsretten, at H1 A/S ikke har godtgjort, at de rådgiverudgifter, som H1 A/S har afholdt til R1 som revisor, R2 og R3 som advokater og G1 Ltd. på i alt 9.363.861 kr. havde den fornødne tilknytning til selskabets drift og ikke til salget af aktierne i selskabet, at udgifterne hertil i det væsentlige kan anses for at have tjent til at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets indkomst. Der er derfor ikke fradrag herfor efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hvilket gælder selvom en del af det udførte arbejde også ville kunne anvendes ved selskabets fremtidige drift, uanset om der skete salg af aktierne (...).

..."

Landsrettens præmisser efterlader ingen tvivl om, at omkostninger knyttet til den konkrete overdragelse - naturligvis - også kan have driftsmæssige indvirkninger, uden der er tale om fradragsret.

I den indbragte kendelse anfører Landsskatterettens flertal som begrundelse for at anerkende fradragsret bl.a., at udgifterne har "vedrørt arbejdsgange og processer eller udgifter, der har kunnet forbedre selskabets fremtidige driftsresultat" (...).

Dette forhold kan imidlertid ikke i sig selv føre til, at udgifterne får driftsmæssig og fradragsberettiget karakter, når udgifterne som her er afholdt som led i og med henblik på et salg, jf. også landsrettens præmisser i SKM2013.557.ØLR.

Sagsøgte har ikke løftet sin bevisbyrde for, at udgifterne - mod fakturaernes udvisende, rapporternes indhold og konteksten for aftaleindgåelse - er afholdt (i det væsentligste) med henblik på driften og ikke med henblik på salget. Sagsøgte har dermed ikke godtgjort, at udgifterne har den nødvendige fradragsberettigede karakter.

Selv hvis landsretten måtte finde, at nogle af udgifterne er driftsrelaterede, påhviler det sagsøgte at godtgøre præcis hvilke af udgifterne, der konkret kan henføres til driften, jf. SKM2014.87.HR (...) og SKM2014.576.ØLR (...). Denne bevisbyrde har selskabet ikke løftet.

..."

H1 har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 19. marts 2015, hvoraf følgende fremgår:

"...

Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at "udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten" kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

De fradragsberettigede udgifter er således dem, der knytter sig til den løbende indkomsterhvervelse ("driften"). Udgifter, der knytter sig til skatteyderens formue eller kapitalgrundlag (indkomstgrundlaget), er derimod ikke fradragsberettigede.

I kerneområdet af de fradragsberettigede udgifter ligger bl.a. udgifter, der medgår til at fastholde og optimere den løbende indtjening inden for rammerne af den allerede eksisterende virksomhed. Sådanne udgifter er utvivlsomt fradragsberettigede.

Også udgifter, der er medgået til at sikre og vedligeholde en allerede eksisterende formue eller et allerede eksisterende kapitalgrundlag (indkomstgrundlag) - og dermed den fremtidige indtjening - er fradragsberettigede som driftsomkostning. Det forhold, at en udgift har nær og direkte forbindelse med formuen/kapitalgrundlaget udelukker således ikke, at udgiften kan have omkostningskarakter, når udgiften også er knyttet til driften, jf. f.eks. UfR 1980.712 H, hvor udgifter til børsnoteringsafgift blev tilladt fradraget.

Vurderingen af, om en udgift er fradragsberettiget, beror på en samlet, konkret bevisbedømmelse af, om udgiften vedrører driften eller formuen. Formålet med udgiftsafholdelsen er alene et af flere elementer, der indgår i bevisbedømmelsen. Sagsøgeren tillægger således formålet med udgiftsafholdelsen alt for stor betydning, når det hævdes, at "det afgørende" for fradragsadgangen er formålet med udgiftsafholdelsen.

Udgifter, der både vedrører driften og formuen/kapitalgrundlaget (indkomstgrundlaget) er fradragsberettigede som driftsomkostninger, med mindre de i alt væsentligt er afholdt af hensyn til formuen/kapitalgrundlaget (indkomstgrundlaget), jf. f.eks. forliget i TfS 1998.345 H (kommenteret af Skatteministeriet i TfS 1998.346).

Til støtte for den principale påstand gøres det overordnet gældende, at de omtvistede udgifter er driftsomkostninger, der kan fradrages i sagsøgtes indkomst for indkomståret 2008 i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgifterne har en sådan tilknytning til sagsøgtes løbende indkomsterhvervelse (drift), at de er fradragsberettigede.

Under de foreliggende omstændigheder påhviler det sagsøgeren at bevise, at de omhandlede udgifter ikke er fradragsberettigede.

Den bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

For det tilfælde at landsretten måtte finde, at bevisbyrden påhviler sagsøgte, gøres det gældende, at sagsøgte har løftet denne bevisbyrde.

Sagsøgeren begrunder så vidt ses sin påstand med, at de omtvistede udgifter knytter sig til kapitalgrundlaget, da de - ifølge sagsøgeren - er foranlediget af og afholdt i forbindelse med de på tidspunktet for udgiftsafholdelsen verserende salgsbestræbelser, og da formålet med udgiftsafholdelsen - ifølge sagsøgeren - var at klargøre og optimere virksomheden til et salg af aktierne i sagsøgte (eller sagsøgtes samlede virksomhed).

Reelt synes sagsøgerens synspunkt således at være, at de omhandlede udgifter er eller skal sidestilles med transaktionsomkostninger.

Det forhold, at udgifterne blev afholdt efter sagsøgte havde indledt en salgsproces og muligvis også ville kunne have en positiv virkning på værdien af sagsøgtes virksomhed/aktierne i sagsøgte, fratager ikke udgifterne deres driftsomkostningskarakter.

I den forbindelse kan bl.a. fremhæves følgende:

1.

Rapporterne og udgifterne angår optimering af sagsøgtes eksisterende, aktuelle drift (indtjeningsevne) og relaterer og knytter sig således direkte til driften.

2.

Rapporterne og udgifterne er opfølgning på og evaluering af implementeringen af anbefalinger m.v. i de tidligere rapporter om optimering af sagsøgtes eksisterende, aktuelle drift. De omhandlede udgifter i 2008 angår således opfølgning på og evaluering af implementeringen af anbefalinger m.v. i tidligere rapporter, der også angår optimering af driften.

3.

Udgifterne kom sagsøgte til gode inden overdragelsen af aktierne og kom (og vil komme) sagsøgte til gode efter overdragelsen. Udgifterne ville også være kommet sagsøgte til gode, selvom salget af aktierne ikke var blevet gennemført. Udgifterne kom (og kommer) således sagsøgte til gode uanset salgsprocessen og overdragelsen af aktierne.

4.

Var udgifterne afholdt på et tidspunkt, hvor sagsøgte ikke var i en salgsproces, havde udgifterne helt utvivlsomt været fradragsberettigede, da der er tale om udgifter vedrørende optimering af sagsøgtes drift. Det forhold, at udgifterne afholdes efter, at en salgsproces er indledt er ikke afgørende. Effekten og virkningen af udgifterne på sagsøgtes drift er helt den samme, som den ville have været, hvis udgifterne var afholdt i en periode, hvor sagsøgte ikke var i en salgsproces.

5.

Udgifterne adskiller sig fra og er ikke sammenlignelige med transaktionsomkostninger (f.eks. udgifter til advokaters og revisorers bistand i forbindelse med et salg), sådan som sagsøgeren tilsyneladende antager. Transaktionsomkostninger er kendetegnet ved, at de udelukkende relaterer sig til aktierne/kapitalgrundlaget og ikke har direkte virkning for selskabets drift efter overdragelsen. Udgifterne til G1 og G2 har i modsætning hertil direkte virkning og effekt på den aktuelle drift (og også efter en eventuel overdragelse), og virkningen og effekten af udgifterne er således uafhængig af en overdragelse af aktierne i sagsøgte.

Hertil kommer, at der - i modsætning til hvad sagsøgeren antager - ikke er grundlag for en antagelse om, at udgifterne blev afholdt med det formål at gøre sagsøgte salgsklar og opnå den højst mulige pris ved et salg af aktierne i sagsøgte (eller af sagsøgtes samlede virksomhed). Det må lægges til grund, at formålet med udgiftsafholdelsen i alt væsentligt var at optimere sagsøgtes drift inden for rammerne af den allerede eksisterende virksomhed. At udgifterne samtidig måske havde den sideeffekt, at sagsøgte blev mere attraktiv som salgsobjekt er en anden sag.

Det var fra starten hensigten, at anbefalingerne i rapporterne skulle implementeres, og anbefalingerne blev implementeret. Udgifterne har derfor utvivlsomt haft effekt og virkning direkte på driften (både før og efter salget af aktierne i sagsøgte). Det forhold, at anbefalingerne blev implementeret, bekræfter, at udgifterne blev afholdt for at forbedre og optimere sagsøgtes løbende drift. Man kan også betragte forholdet sådan, at udgifterne til rapporterne ved implementeringen af rapporterne blev "genanvendt" eller "genbrugt" i driften, og at udgifterne derfor har den fornødne tilknytning til driften til, at de er fradragsberettigede som driftsomkostninger, jf. hertil det ovennævnte forlig kommenteret i TfS 1998. 346, hvor en del af udgifterne til en børsnotering (formueudgift) ansås som fradragsberettigede driftsomkostninger, fordi udgiften blev genanvendt i reklameøjemed.

Da det således må lægges til grund, at udgifterne ikke i det væsentlige blev afholdt med det formål at gøre sagsøgte salgsklar og opnå den højst mulige pris ved et salg af aktierne i sagsøgte, er udgifterne fradragsberettigede, jf. det omtalte forlig i TfS 1998.345 H.

Det bestrides, at det havde "karakter af en tilfældighed", at de driftsmæssige fordele, som rådgivningen indebar, kunne høstes inden salget af aktierne i sagsøgte. Det ses i øvrigt at være irrelevant, om fordelene blev høstet inden eller efter salget, når formålet med udgiftsafholdelsen ikke i det væsentlige var det påtænkte salg af aktierne.

Det bestrides endvidere, at sagsøgte fra salgsprocessens opstart og fremefter havde en forventning om et umiddelbart eller nært forestående salg.

Endelig bestrides det, at rådgivningen fra G2 og G1 ikke var blevet indhentet, hvis sagsøgte ikke havde været i en salgsproces. Dette forhold ses i øvrigt under alle omstændigheder at være irrelevant for fradragsretten.

Såfremt retten finder, at udgifterne vedrører såvel driften som formuen/kapitalgrundlaget, er den del af udgifterne, der relaterer sig til driften fradragsberettiget, jf. således f.eks. UfR 1985, side 12 H, om en advokats udgift til anskaffelse af Ugeskriftet.

Den subsidiære påstand er nedlagt for det tilfælde, at landsretten kommer frem til, at kun en del af udgifterne er fradragsberettigede, og retten ikke ser sig i stand til at opgøre den fradragsberettigede del. Sagen skal i givet fald hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår, hvorvidt H1 er berettiget til at fradrage udgifterne til G1 og G2 efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for den rådgivning, som selskaberne har yder H1x med hensyn til driften og miljøgodkendelserne. Det påhviler H1 at godtgøre, at de omtvistede udgifter har haft den tilknytning til selskabets drift, der må kræves, for at udgifterne kan anses som driftsomkostninger omfattet af bestemmelsen.

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen lægger landsretten til grund, at rådgivningen fra såvel G2 som G1 helt overvejende har haft til formål at tilgodese aktionærernes interesse i salgsbestræbelserne. Landsretten har herved navnlig lagt vægt på, at H1x henvendte sig til de to rådgivere kort efter beslutningen om salg, og at rådgivningen ifølge aftalebrevene fra 2007 udtrykkeligt angiver at være til brug for den due diligence-undersøgelse, de daværende ejere iværksatte som led i salgsbestræbelserne. Af de supplerende aftalebreve fra 2008 fremgår, at rådgivningen i 2008 angår en opdatering af rapporterne fra 2007 med forskelligartede henvisninger til den sælgerstyrede due diligence. Samtlige omtvistede fakturaer indeholder tilsvarende beskrivelser ved specifikationen af fakturabeløbene.

Som følge heraf findes det ikke bevist, at rådgivningen fra G2 eller G1 blev iværksat som led i en sædvanlig overvejelse omkring driften af selskabet for at sikre det hidtidige indtjeningsgrundlag.

For så vidt angår G2 foreligger der ikke oplysninger om, at G2.1's rapporter afdækkede kritiske forhold for indtjeningen, som selskabet ikke var bekendt med i forvejen. Landsretten må derimod efter forklaringerne fra vidnerne TH og ME lægge til grund, at såvel selskabet som selskabets ejere på egen hånd var i stand til at håndtere selv de mest kritiske miljømæssige forhold. G2.1's arbejde for selskabet fremstår som en for salgsprocessen nødvendig gennemgang af miljøgodkendelser, hvorom selskabet i forbindelse med salget afgav garanti.

Det er ikke afgørende, at G1's rådgivning førte til driftsforbedringer i 2007 og 2008, der ikke ville være opnået uden rådgivningen. Landsretten lægger herved vægt på hovedformålet med rådgivningen og vidnets NP's forklaring, hvorefter selskabet navnlig gennemførte G1's kortsigtede anbefalinger. Beslutningen om salget var endeligt truffet i 2007 og ville blive gennemført, medmindre de få problemer, hvis løsning forhalede salget, også ud over hvad aktionærerne og ledelsen havde forventet, gjorde et salg umuligt. Landsretten finder det således godtgjort, at rådgivningen fra G1 blev indhentet for at styrke og effektivisere driften med henblik på det forestående salg.

H1 har på denne baggrund ikke godtgjort, at nogen del af det omtvistede beløb kan anses for driftsomkostninger i selskabet efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det fører som anført ikke til et andet resultat, at de tiltag, rådgivningen anbefalede, delvist blev implementeret før salget og i øvrigt kunne gavne selskabet i den fremtidige drift uanset salget af aktierne.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand til følge.

Efter sagens udfald skal H1 betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 40.000 kr. Beløbet omfatter 4.000 kr. i retsafgift og 36.000 kr. i udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2008 forhøjes med 633.122 kr.

I sagsomkostninger skal H1 A/S betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.