Dato for udgivelse
09 jun 2015 11:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 mar 2015 07:57
SKM-nummer
SKM2015.384.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns byret, BS 38A-32/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Realitet, overdragelsesaftale, sagsbehandling, udland, patentrettigheder
Resumé

Avancebeskatning ved salg af rettigheder - ekstraordinær genoptagelse

Skatteyderen bestred, at SKAT havde været berettiget til at genoptage hans skatteansættelse for 2006 ekstraordinært og forhøje ham med en avance på 14.950.000,- kr. ved salg af nogle rettigheder.

Retten anførte, at det var ubestridt, at skatteyderen modtog brev af 6. marts 2008 fra SKAT vedrørende indkaldelse af materiale i anledning af, at SKAT havde udtaget skatteyderens skatteansættelse for bl.a. 2006 til kontrol, og at han valgte ikke at indsende materiale eller i øvrigt at besvare henvendelsen. Retten lagde videre til grund, at skatteyderen ikke modtog SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen for 2006 og SKATs efterfølgende afgørelse, idet begge breve blev sendt til den af skatteyderen opgivne adresse i Sydafrika, men med angivelse af et forkert postnummer og kom retur til SKAT. Retten lagde endelig til grund, at årsopgørelsen for 2006 blev sendt til skatteyderen, og at han ifølge sin forklaring havde set den, om end han ikke huskede, hvornår.

Retten henviste til, at fristen for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen udløb den 1. maj 2010. Skatteyderen klagede ved brev af 10. oktober 2011 til SKAT, idet han bestred personligt at have modtaget afståelsessummen for rettighederne.

Ved bedømmelsen af, om der forelå sådanne "særlige omstændigheder", jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, at skatteyderen var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for 2006, måtte retten lægge vægt på, om eventuelle fejl i forbindelse med sagsbehandlingen havde ført til en materiel urigtig ansættelse, og at det således ville være urimeligt at opretholde denne.

Retten henviste til, at det fremgik af overdragelsesaftalen, at skatteyderen overdrog patentrettighederne til G1 Ltd., uden at der skulle betales nogen købesum på overtagelsesdagen. Det fremgik videre, at skatteyderen fik generalfuldmagt fra selskabet, og at han ved en "åben låneaftale" blev meddelt ret til frit at låne beløb på selskabets bankkonto. Patentrettighederne blev efterfølgende solgt til G13 ApS for 15 mio. kr. Aftalen, der var underskrevet af skatteyderen, dels for G1 Ldt., dels personligt, indeholdt en konkurrenceklausul, hvoraf fremgik, at "Sælger eller sælgers indehaver, ...". Skatteyderen havde forklaret - og det fremgik af en kontoudskrift - at han hævede store beløb fra G1 Ltd.'s konto, uden at der blev indgået særskilte aftaler herom eller fastsat renter eller andre vilkår.

På den baggrund fandt retten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der skete en reel overdragelse af patentrettighederne til G1 Ldt., og at selskabet således ikke reelt havde udnyttet eller skulle udnytte patentrettighederne forretningsmæssigt. Herved tillagde retten det også vægt, at ingen af transaktionerne fremgik af selskabets regnskaber.

Retten fandt derfor, at SKAT med rette havde anset skatteyderen for indkomstskattepligtig af avancen ved salget af patentrettighederne.

Vedrørende beløbets størrelse lagde retten vægt på, at skatteyderen ikke havde fremlagt dokumentation for, at de beløb, der blev hævet på selskabets konto, var lån, og at han ikke havde dokumenteret, at beløbene var tilbagebetalt, ligesom han ikke havde oplyst, hvordan der var forholdt med restindeståendet på godt 5,3 mio. kr. Retten henviste endelig til, at skatteyderen ikke havde dokumenteret eventuelle fradragsberettigede udgifter relateret til salget af patentrettighederne.

Herefter og med den bemærkning, at det grundlag, som skatteansættelsen hvilede på, var kendt for sagsøgeren allerede ved SKATs indkaldelse af materiale vedrørende bl.a. 2006, og at det forhold, at skatteyderen ikke modtog SKATs agterskrivelser og afgørelser ikke fandtes at have haft betydning for sagens udfald, frifandt retten Skatteministeriet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8

Afskrivningsloven § 40, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.8.2.3.10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.6.4.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.6.5

Redaktionelle noter

Ny afgørelse - SKM2016.76.ØLR

Appelliste

Parter

A
(adv.fm. Thomas Klæstrup Jørgensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommerne

H. Fog-Petersen, Lone Molsted og Pia Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at skatteansættelsen for sagsøger for indkomstsåret 2006 skal genoptages.

Sagsøgte har påstået frifindelse

Oplysningerne i sagen

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 4. oktober 2013:

"...

Klager:

A

Indkomstår:

2006

Klage over:

SKATs afgørelse af 13. juni 2012

Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har afslået klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft kontormøde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Klageren, der er født i 1944, udrejste ifølge Det Centrale Person Register fra Danmark den 8. juli 2008. Ifølge Det Centrale Person Register var klageren i perioden 14. december 1995 - 8. juli 2008 registreret med bopæl på adressen ...1.

Det fremgår af en flytteanmeldelsesblanket til folkeregisteret, som fremtræder underskrevet af klageren den 8. juli 2008, at klageren og hans hustru, BA, den 8. juli 2008 flyttede fra ...1 til:

...2,

Syd Afrika.

Flytteanmeldelsesblanketten er stemplet som modtaget på Borgermesterkontoret i Kommunen den 10. juli 2008.

For Landsskatteretten har klageren bestridt, at han har udfyldt, underskrevet og indsendt flytteanmeldelsesblanketten.

Den 1. marts 2010 meddelte klageren til folkeregistermyndigheden i Kommunen, at hans udlandsadresse er:

...2,

P.O. Box 1224,

Syd Afrika

Om klagerens udrejse fremgår følgende af en artikel i ...:

"...

Når BA fejer sin 60-års dag er det som medejer af en virksomhed i Sydafrika. Hun og hendes mand har taget det store spring til et nyt liv i busklandet.

Valget mellem at tilbringe sin alderdom i et parcelhus i ...3 eller på eget grund ..., vil ikke være svært for de mere eventyrlystne, når det dermed drejer sig om en ....

Det tidligere livafsnit blev tilbragt som tømrermesterkone og mor til to døtre i parcelhuset i ...3, siden som medindehaver af butikken for køkkener på ...4 og sideløbende hermed også som opfinderkone. Entreprenørens aktive opfindergen udmøntede sig senest i et middel mod ..., tidligere også i et ... til behandling af ...sygdomme, der nu er overtaget af datteren CA, som også står for den danske afdeling af G4 i ...3 ....(udeladt her).

Da parret var blevet bedsteforældre, besøgte de i september i fjor for første gang Sydafrika i form af et safariophold i ... provinsen ..... Den 1. januar kunne parret overtage ... . 

...."

Det er ubestridt, at klageren var ejer af H1 ApS frem til dette selskabs opløsning efter konkurs den 3. maj 2007. H1 ApS er stiftet den 8. april 2002, og den seneste årsrapport er rapporten for perioden 1. oktober 2003 - 30. september 2004.

Det fremgår af udskrift fra Retten i ...3, at klageren som direktør og ejer af H1 ApS til Skifteretten i ...3 har meddelt, at selskabet det sidste år ikke har haft nogen omsætning, og at selskabet ønskes opløst. Klageren har oplyst, at selskabets EDB-udstyr, kopimaskine og patent tilhører ham personligt, men at H1 ApS har brugsret til patentet, men at brugsretten bortfaldt ved selskabets likvidation eller konkurs. Klageren har videre oplyst, at han har indfriet selskabet bankgæld på 700.000 kr., som han hæftede personligt for.

Det er ubestridt, at klagerens hustru var indehaver af G5 ApS frem til dette selskabs opløsning efter konkurs den 31. maj 2007. G5 ApS er stiftet den 16. marts 2001. Den seneste årsrapport er rapporten for perioden 1. juli 2003 - 11. januar 2005.

I forbindelse med skatteansættelsen af klageren for indkomståret 2003 forhøjede skattemyndigheden klagerens indkomst med værdi af fri bolig på 188.188 kr. vedrørende ejendommen ...1, som klageren som administrerende direktør fik stillet til rådighed af G5 ApS.

Klageren og klagerens hustru modtog i årene forud for udrejsen printselvangivelser, som de ikke havde ændringer til. Klageren blev i indkomstårene 2005 - 2006 alene beskattet af kontrolindberettede renteindtægter og havde skattepligtige indtægter på hhv. 460 kr., 125 kr. og 20 kr. Klagerens hustru havde indkomst på stort set samme størrelse.

Den 1. december 2005 solgte G5 ApS ...1 til G1 Ltd. for kontant 3.044.183 kr. G1 Ltd. videresolgte den 31. januar 2007 ...1 til klagerens datter og svigersøn til samme værdi.

Der er uenighed mellem SKAT og klageren om, hvorvidt klageren er eller har været ejer af G1 Ltd., og hvorvidt klageren havde bestemmende indflydelse i G1 Ltd. G1 Ltd. er stiftet den 16. august 2005. Det første regnskabsår løb fra stiftelsen til 31. august 2005. På stiftelsesdagen udstedte den daværende direktør i G1 Ltd. SL en generalfuldmagt til klageren.

Kapitalen i G1 Ltd. er opdelt i 1000 A-aktier á 1 GBP. Det fremgår af udskrift fra Companies House, at kontaktpersonen for selskabet er angivet som NL, ...5. Kapitalejeren er den 16. august 2006 angivet som G6 Ltd. Den 16. august 2007 er G6 Ltd. registreret som ejer af 1 aktie á 1 GBP.

Det fremgår af årsrapporten for perioden 1. september 2005 - 31. august 2006, at der ikke har været aktivitet i 2005, idet samtlige tal i resultatopgørelsen og balancen er angivet med 0. I det andet regnskabsår afholdte selskabet administrationsudgifter på 25.929 GBP, og årets resultat udgjorde -25.929 GBP. I balancen pr. 31. august 2006 er der optaget et aktiv i form af "Purchase Home-Denmark" til en værdi på 261.458 GBP og gæld på 287.387 GBP. Det fremgår af "Directors Report", at selskabets primære aktivitet er at eje fast ejendom. Der blev ikke udarbejdet årsrapport for regnskabsperioden 1. september 2006 - 31. august 2007 og efterfølgende år, og selskabet blev på et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2009 slettet i Companies House.

I forbindelse med ligningsmæssig kontrol af det "uafhængige" selskab G13 ApS i september 2007 blev SKAT bekendt med, at G13 ApS ved en "Aktivhandelsaftale" af 24. august 2006 havde erhvervet patentrettigheder til midler mod ... og ... af G1 Ltd. til en aftalt købesum på 15 mio. kr.

Den 6. marts 2008 rettede SKAT henvendelse til klageren med anmodning om fremsendelse af en række oplysninger, herunder nærmere og specificerede oplysninger, beregninger og dokumenter, der viser, hvorledes værdien af patenterne/rettighederne er fastsat i forbindelse med overdragelse til G1 Ltd. SKAT anmodede tillige klageren om at fremsende privatforbrugsopgørelser. SKAT har bl.a. henvist til § 13.1 i Aktivhandelsaftale af 24. august 2006, hvor der står, at klageren er ejer af G1 Ltd. Klageren reagerede ikke på SKATs henvendelse. SKATs brev blev sendt til klagerens adresse ifølge Det Centrale Person Register, nemlig ...1.

Den 19. februar 2009 modtog SKAT i forbindelse med SKATs kontrol af valutaudlændige oplysning om, at klageren og klagerens hustru havde generalfuldmagt til G1 Ltd.'s bankkonti i Danske Bank A/S. Det fremgår af fuldmagtsdokumenterne, at klageren og klagerens hustru har underskrevet dokumenterne på vegne af G1 Ltd. Fuldmagten gælder ifølge sin ordlyd for alle nuværende og fremtidige konti, herunder girokonti i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S inklusive afdelinger af BG Bank, division af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder for alle konti, der måtte være eller blive oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S, herunder BG Bank, division af Danske Bank A/S. Kontoen føres i danske kroner, og G1 Ltd. har c/o adresse hos A, ...1.

G1 Ltd. havde i 2006 og 2007 i alt 6 konti i Danske Bank A/S.

Konto nr.

Oprettelsesdato

Type

konto-1

06.11.2006

Erhvervskonto

konto-2

05.02.2007

Omprioriteringskonto

konto-3

23.02.2007

Skødekonto

konto-4

21.06.2007

Skødekonto

konto-5

02.10.2006

American Express Gold Business Card

konto-6

28.07.2006

Danske erhverv ekstra

Skødekontiene og omprioriteringskontoen vedrører køb og salg af ...1. Hævningerne på American Express Gold Business Cardkontoen er sket på grundlag af kreditkort, som er udstedt til klageren og hans hustru.

Det fremgår f eks. endvidere af kontoudtog nr. 1 af G1 Ltd.'s konto i Danske Bank A/S, konto-6, at der den 24. august 2006 blev indsat 14 mio. kr. Saldoen forud for indsætningen udgjorde 0 kr. Ved nærmere gennemgang af hævningerne på kontoen konstaterede SKAT, at klageren i 2006 og 2007 havde foretaget hævninger på kontoen, herunder bl.a. et beløb på 1.002.712 kr. til G14 i ...7 den 25. august 2006, terminsbetalinger og 5.819.115 kr. til køb af en virksomhed i Sydafrika den 21. september 2006, løbende hævninger til G7 Ltd., G4 ApS. samt til køb af benzin på tank i ...6. Der er endvidere f.eks. den 8. juli 2008 hævet 21.906 kr. På kontoudtoget er hævningen benævnt "fly 8.7.08".

G8 ApS er stiftet den 4. oktober 2006 af klagerens og klagerens hustrus datter CA. CA er sammen med DA, som også er klagerens datter, direktører i selskabet. Selskabet har til formål at være rejsearrangør. Det fremgår af årsrapporterne for selskabets 2 første regnskabsår, at aktionærer med bestemmende indflydelse er G1 Ltd., CA og DA.

Klageren har til SKAT oplyst, at G1 Ltd. blev solgt og efterfølgende likvideret. Landsskatteretten har bedt om, men har ikke modtaget overdragelsesaftalen.

Den 18. juni 2009 fremsendte SKAT agterskrivelse for indkomståret 2006, som klageren ikke reagerede på, og den 31. august 2009 fremsendte SKAT kendelse.

Følgende fremgår af SKATs begrundelse for ansættelsen:

"...

SKAT har ændret grundlaget for din SKAT for 2006 sådan:

Salgssum for patentrettigheder

15.000.000 kr.

Anslåede udgifter til advokat

     -50.000 kr.

Overskud af virksomhed

14.950.000 kr.

Selvangivet

              0 kr.

Forhøjelse

14.950.000 kr.

I brev af 6. marts 2008 tilskrev vi dig om dokumentation for salg af patentrettigheder og om det engelske selskab G1 Ltd., men vi har ikke fået svar herpå. (Indkaldelsesbrev er vedlagt som bilag 1 til den tidligere fremsendte sagsfremstilling af den 18. juni 2009).

Den 24. august 2006 underskrev du for G1 Ltd.

"Aktivhandelsaftale" (købekontrakt) om salg af patentrettigheder til G13 ApS med kontant udbetaling af 15.000.000 kr. og aftale om efterfølgende løbende ydelser.

Da du ikke har svaret på vores henvendelse, har vi indhentet forskellige oplysninger om handlen fra andre. Vi har bl.a. den 19. februar 2009 modtaget kontoudskrifter fra Danske Bank vedrørende konti tilhørende det engelske selskab.

På det foreliggende grundlag har vi lagt til grund, at det er dig personligt, der har solgt patentrettighederne. Dette skyldes blandt andet, at vi ikke har modtaget nogen former for dokumentation på, at du har overdraget patentrettighederne til det engelske selskab. Det skal hertil bemærkes, at du på et møde hos Skifteretten i ...3 den 14. juni 2006 behørigt sandhedsformanet har erklæret, at H1 ApS ikke ejer patentet, men alene havde brugsret til patentet, samt at det var dig personligt der ejede patentet.

Herudover fremgår der intet i det engelske selskabs regnskab pr. den 31. august 2006 om, at der har været køb, salg eller fortjeneste af patentrettigheder, og indeståendet på selskabets danske bankkonto på ca. 12 mio. kr. pr. 31. august 2006 fremgår heller ikke af det engelske selskabs regnskab. Hertil skal bemærkes, at du og din ægtefælle hver især har enefuldmagt til selskabets danske bankkonti.

..."

Følgende yderligere begrundelse fremgår af SKATs sagsfremstilling for indkomståret 2006:

"...

(udeladt) Parterne har således ikke truffet nærmere aftale efter reglerne i ligningslovens § 12 B, og da det fremgår af bestemmelsens stk. 1, sidste punktum, at anden lovgivning finder anvendelse, hvis beskatningen af den løbende ydelser er reguleret deri, må det lægges til grund, at parterne har ønsket at anvende ligningslovens § 27 A. (udeladt her) ..... så henføres beskatningen til bestemmelsen i ligningslovens § 27 A. Hertil bemærkes, at produktet tilsyneladende ikke er færdigudviklet, og at en egentlig produktion og salg ikke er sket endnu. Der er således til dato ikke betalt ydelser i henhold til købekontrakten. A er derfor skattepligtig for indkomståret 2006 af den samlede faktiske betaling på 15,0 mio. kr.

..."

Årsopgørelsen (nr. 2) som følge af ansættelsesændringen blev udskrevet den 9. november 2009 og lagt i skattemappen den 31. august 2009. Årsopgørelse nr. 2 viste en skattepligtig indkomst på 13.332.825 kr. og en restskat til indbetaling på 9.692.883 kr. Agterskrivelsen, kendelsen og årsopgørelse er adresseret til den registrerede adresse ifølge Det Centrale Person Register, dvs.

...2, Syd Afrika

Agterskrivelsen kom retur den 15. september 2009, og SKATs kendelse kom retur den 10. februar 2010.

I forbindelse med returneringen af agterskrivelsen gjorde SKAT følgende sagsnotat:

"...

Forslag og sagsfremstilling af den 18. juni 2009 er denne dato modtaget retur fra Post Danmark/Sydafrika med "ukendt adresse". Skatteyders adresse er endnu engang kontrolleret i CPR registret - og der er ingen ændringer sket. Skatteyder står stadig registreret med samme adresse. Forslag og sagsfremstilling ligges i sagsmappen.

..."

Ved brev af 5. september 2011 fremsendte SKAT en rykkerskrivelse til klageren. Rykkerskrivelsen blev adresseret til den registrerede adresse ifølge Det Centrale Person Register, som da var:

...2, P.O. Box 1224, Syd Afrika

Klageren modtog rykkerskrivelsen den 7. oktober 2011 og ringede til SKAT. Den 10. oktober 2011 skrev klageren til SKAT. I brevet tilkendegav klageren, at han først ved modtagelsen af rykkerskrivelsen den 7. oktober 2011 blev bekendt med SKATs påståede krav, og at han i øvrigt ikke ville finde sig i den behandling fra SKAT, som han havde fået i de sidste måneder.

Den 22. marts 2012 rettede klagerens repræsentant henvendelse til SKAT med anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006. Som begrundelse for anmodning om genoptagelse gjorde klageren gældende, at han aldrig havde modtaget agterskrivelsen og kendelsen, og at han i øvrigt ikke personligt solgte patentrettighederne, idet disse den 18. september 2005 var blevet overdraget til G1 Ltd.

Følgende fremgår bl.a. af Aktivhandelsaftale af 24. august 2006 mellem G13 ApS som køber og G1 Ltd. som Sælger.

§ 1

Indledning

 

 

1.1

Køber og Sælger har den 17. juli 2006 underskrevet NDA forud for forhandling om Købers overtagelse af Sælger tilhørende nærmere bestemte aktiver.

 

 

§ 2

Køb og salg

 

 

2.1

Sælger overdrager pr. overtagelsesdagen nedenfor anførte nærmere bestemte aktiver til Køber, således at Køber pr. overtagelsesdagen erhverver Aktiverne og overtager Aktiverne på de i nærværende aftale anførte vilkår.

 

 

2.2

Ansvaret for aktiverne er fra Overtagelsesdagen for Købers regning og risiko.

 

 

§ 3

Overtagne Aktiver

 

 

3.1

Sælger overdrager følgende nærmere bestemte Aktiver, henunder "Aktiverne" til Køber, herunder enhver ret til kommerciel udnyttelse af Aktiverne. Ethvert andet sælger tilhørende aktiv, som ikke specifikt er nævnt i § 3.2 indgår i Aktiverne og overdrages ikke til Køber.

 

 

3.2

Følgende aktiver medfølger i overdragelsen:

 

 

a)

De Sælger tilhørende immaterielle rettigheder til en ...behandling under patentansøgning PCT/DK2005/... relaterende sig til PA2004 ...a og PA2004 ...b, herefter "Immaterielrettighederne."

 

 

b)

Varemærkerettighederne til EF varemærket (Community Trade Mark) "G13", jf. "..." varemærkeansøgning nr. ... af ....

 

 

c)

Knowhow, herunder forsknings- og udviklingsresultater samt data, inklusive den del af sælgers aktiver, der indeholder oplysninger om knowhow, herefter benævnt "Know-how".

 

 

d)

Overdragelige rettigheder i kraft af offentlige myndigheders tilladelser, dispensationer og godkendelser vedrørende Aktiverne, herefter "Myndighedstilladelser".

 

 

e)

150.000 stk. af Sælgers varelager af færdigproducerede enheder (kapsler). Der er produceret 200.000 stk., men Sælger har anvendt eller er i færd med at anvende ca. 50.000 stk.

Det bemærkes, at der under pkt. c medfølger sælgers knowhow, data og forskningsresultater til udvikling af ...baseret ...behandlingsprodukt, idet det er aftalt, at retten til at videreudvikle og i muligt omfang patentere denne opfindelse overdrages til Køber, idet sælger vil afså fra at indlevere patentansøgningen vedrørende dette produkt.

 

 

§ 4

Overtagen Gæld og Overtagne Forpligtelser

 

 

4.1

Køber overtager ingen gældsposter.

 

 

4.2.

Sælgers gæld og øvrige forpligtelser er Køber uvedkommende.

 

 

4.3

Køber overtager i muligt og ønsket omfang de i Appendix 2 vedhæftede kontrakter. Overdragelsen skal i givet fald godkendes af medkontrahenten.

 

 

§ 5

Købesum

 

 

5.1

Købesummen for de overdragne aktiver udgør en kontant udbetaling ved aftalens underskrift samt resultatafhængige tillægsbetalinger i form af "Earn out". Den kontante udbetaling udgør DKK 15.000.000, herefter benævnt "Udbetaling", som betales til sælger på overtagelsesdagen. Dette beløb er et engangsvederlag, som ikke indgår i beregning af de nedenfor anførte earn out-betalinger benævnt Løbende 1, Løbende 2, Overskud 1, 2 og 3.

 

 

5.2

Så længe Køber er indehaver af ejendomsretten til de overdragne aktiver betaler Køber løbende ydelser benævnt Løbende 1 og Løbende 2 som fastsættes i overensstemmelse med det under 5.3 og 5.4 anførte. Disse løbende ydelser betales, uanset om Købers indtjening hidrører fra varesalg, royaltyindtægter og/eller andre løbende indtægter.

 

 

5.3

Køber betaler til sælger en løbende ydelse, benævnt "Løbende 1", som udgør 45 % af Købers løbende overskud. Overskud beregnes som anført i § 5.7. Den løbende ydelser på 45 % betales indtil Løbende 1 udgør et totalbeløb til sælger stort DKK 250.000.

 

 

5.4

Når løbende 1 er opnået betaler Køber til Sælger der ud over en tidsubegrænset løbende ydelse, "Løbende 2", som udgør 5 % af Købers løbende overskud. Overskud beregnes som anført i § 5.7.

5.5

Såfremt Køber beslutter sig for at sælge Aktiverne fordeles overskud fra salget som følger: a) 45 % af overskuddet betales til Sælger indtil Sælger har modtaget DKK 250.000.000 inklusive allerede modtagne løbende ydelser, benævnt "Overskud 1". b) 20 % af restoverskud herefter betales til Sælger indtil Sælger har modtaget yderligere DKK 100.000.000, benævnt "Overskud 2". c) 5 % af restoverskud herefter, benævnt "overskud 2".

 

 

5.6

Den samlede købesum beregnet som Udbetaling med tillæg af earn out-betalinger kan ikke overstige en samlet maksimal købesum stor DKK 700.000.000.

 

 

5.7

Ved beregning af løbende ydelser, jf. ovenfor § 5.2 og 5.3 beregnes overskud som følger: "Overskud" beregnes som EBITDA(resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering). Det er samtidigt hermed forudsat, at der til Købers ejerkreds alene udbetales et sædvanligt vederlag til RJ.

 

 

5.8

Ved salg af aktiverne, jf. ovenfor § 5.5 beregnes overskud fra salget således: I tilfælde af salg inden for 12 måneder fra Overtagelsesdagen udgør Overskud salgssummen med fradrag af patentrelaterede udgifter og sædvanlige og rimelige salgsudgifter til advokat, revisor og virksomhedsmægler i det omfang disse har medvirket ved salget. I tilfælde af et senere salg udgør Overskud det pågældende regnskabsårs resultat beregnet som defineret i § 5.7, idet salgssummen medregnes i årets resultat.

 

 

5.9

Alle løbende ydelser i henhold til § § 5.2 og 5.3 afregnes senest 7 dage efter godkendt årsregnskab. Regnskab for Køber skal være udarbejdet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og godkendt senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

 

5.10

Sælger modtager en a conto-betaling stor DKK 15.000.000 til udbetaling 14 dage efter Købers opnåelse af markedsføringstilladelse til ...produkt fra Lægemiddelstyrelsen eller tilsvarende myndighed i et andet EU land.

 

 

5.11

Sælger kan derudover (d.v.s. ud over § 5.10) i de første 3 år fra Overtagelsesdagen begære a conto udbetaling af løbende ydelser en gang pr. årsregnskab (udeladt)

 

 

§ 6

(denne paragraf mangler)

 

 

§ 7

(det er bestemt, at købesummen ikke tillægges moms)

 

 

§ 8

Due diligence

 

 

8.1

Køber har gennemført due diligenceundersøgelser af Virksomheden vedr. de overdragne aktiver. Køber har haft adgang til følgende dokumenter.
Patentansøgning
Klinisk og nonklinisk materiale, modul 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7
Referencemappe, modul 2
Holdbarhedsprotokol for de 2 batch, fordelingsliste af arbejdsopgaver, optagelse i serumanalyser, opløsningshastigheder (DTU), producent- og leverandøroplysninger samt certifikater. Orientering om konkurrentens produkt ... .

 

 

§ 9

Købers forpligtelser

 

 

9.1-9.6

(indeholder bestemmelser og køber pligt til at opretholde og beskytte patentrettigheder under PCT/DK2005/... og opnå størst mulig indtjening gennem udnyttelsen.

 

 

§ 10

Sælgers Garantier

 

 

10.1

Sælger afgiver de i Appendix 1 nævnte garantierklæringer. Garantierklæringerne afgives ved underskrivelsen af nærværende aftale.

 

 

§ 11

Overtagelsesdagen

 

 

11.1-11.3

(udeladt)

 

 

11.4

Ved Overdragelsen skal Køber - mod samtidig opfyldelse af Sælgers afviklingsforpligtelse, jf. § 11.3:

 

 

a)

Betale udbetalingen, DKK 15.000.000 ved gennemførelse af Bankoverførelse til Sælgers pengeinstitut Danske Bank, konto-6 eller erlægge betalingen ved banknoteret check. Dog skal en andel af udbetalingen stor DKK 1.000.000 deponeres hos Sælgers advokat, indtil Køber har opnået rimelig betryggelse for, at der ikke kan rettes berettigede krav vedrørende de af nærværende aftale omhandlede patentrettigheder mod Sælger fra kreditorer i selskabet H1 ApS under konkurs. Det deponerede beløb skal senest frigives ved afslutningen af konkursen i H1 ApS under konkurs eller på det tidligere tidspunkt, hvor Køber har opnået rimelig betryggelse herfor.

 

 

§ 12

Refusion

 

 

12.1-12.3

(bestemmer om, at aftalen ikke indeholder refusionspligtige betalinger)

 

 

§13.1

Sælger og Sælgers indehaver, A, må ikke fra overtagelsesdagen være interesseret i et foretagende der markedsfører varer eller tjenesteydelser inden for sygdomsområder relateret til ... og ..., herunder ... og ... og Sælger må ikke fra Overtagelsesdagen være interesseret i et foretagende, der eventuelt gennem tredjemand - noget sted i verden markedsfører varer og tjenesteydelser inden for disse sygdomsområder. Sælger, A, eller noget selskab A er medejer af eller ansat i må endvidere ikke i 5 år fra nærværende aftales underskrift indgive nogen ny patentansøgning vedrørende sygdomsbekæmpelse, der er baseret på ... . Køber er bekendt med As involvering i projektet "..." og dette er ikke omfattet af konkurrenceklausulen, idet Køber ikke opfatter dette som relateret til sygdomsbekæmpelse. Konkurrenceklausulen er ikke geografisk begrænset.

 

 

§§15 - 16

(indeholder bestemmelser og hemmeligholdelse og orientering, herunder om Sælgers ret til at informere samarbejdspartneren RL om, at rettighederne er overdraget til tredjemand.

 

 

§17.1

(indeholder en bestemmelse om, at aftalen erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne.

A har underskrevet aftalen på vegne af G1 Ltd. og har tillige underskrevet aftalen personligt for så vidt angår de personlige forpligtelser i kontrakten. Det er angivet, at henvendelser til Sælger skal ske til G9 Advokatfirma.

I Appendix 1 til aftalen har G1 Ltd. erklæret, at Aktiverne, nævnt i Aktivhandelsaftale af 24. august 2006 frit og ubehæftet tilhører Sælger. I pkt. 2.1. om identitetsforhold er følgende anført:

"...

at Aktiverne siden 5. september 2005 har været ejet og af Sælger, og at Sælger ikke direkte eller indirekte ejer eller ejes af selskaber, der har drevet tilsvarende virksomhed som Virksomheden.

..."

I Appendix 2 til Aktivhandelsaftale af 24. august 2006 er det med henvisning til aftalens § 4.3 bestemt, at Køber overtager aftale af 26. marts 2005 med G10 ApS vedrørende udarbejdelse af bibliografisk lægemiddelregistrering for ...holdigt lægemiddel til behandling af ... og ordre af 4. januar 2006 hos G11 ApS.

I medfør af § 11 i Aktivhandelsaftalen af 24. august 2006 er der udarbejdet en "Dagsorden for Overtagelsesdag. I "Dagsorden for Overtagelsesdag" er indciteret § 11.4, litra a, i Aktivhandelsaftalen om deponering af 1.000.000 kr. af købesummen, indtil Køber har opnået rimelig betryggelse for, at der ikke kan rettes berettigede krav vedrørende patentrettigheder omfattet af Aktivhandelsaftalen mod Sælger fra kreditorer i selskabet H1 ApS under konkurs. Det er nævnt en kopi af Lægemiddelstyrelsens skrivelse af 6. juli 2006 til H1 ApS, att.: A vedrørende ... Kosttilskud.

Landsskatteretten har bedt om, men har ikke modtaget en kopi af Lægemiddelstyrelsens skrivelse af 6. juli 2006.

Ved brev af 4. oktober 2006 oplyste R1 ApS følgende til kurator i H1 ApS under konkurs:

"...

For så vidt angår aktivet mærkevare- og brugsret til patent, udgør beløbet afholdte omkostninger til udtagelse af patenter i det meste af Europa. Det er overfor os oplyst, at patentet tilhører A personligt, mens brugsretten til patentet tilhører H1 ApS, mod at H1 ApS afholder samtlige omkostninger til registrering af patentet.

..."

Til beskrivelse af at der ikke er identitet mellem de immaterielle aktiver, der blev overdraget fra G1 Ltd. og de immaterielle rettigheder, som H1 ApS havde brugsretten til, men som klageren ejede personligt, har klageren fremlagt et uddrag fra the Register of European Patents vedrørende EPI ... - Device and preparation for the treatment of ... med klageren som patenthaver i alle "designatet states". Det er ubestridt, at patentbeskyttelsen udløb i 1998.

Klageren har endvidere for Landsskatteretten fremlagt et brev af 22. august 2006 fra G12 A/S til. UM i G9 Advokatfirma. Af brevet fremgår følgende:

"...

Patentansøgning nr. PCT/DK2005/... i PCT ansøgning ...behandling af ...

Vores ref.: ...

Kære UM

Efter aftale fremsendes hermed dokumentation for, at patentansøgningen WO 2006/... "Compositions Comprising ... and ... and Uses Thereof" (vores ref: (...) er registreret med G1 Ltd. som ansøger.

Vedlagt i kopi er overdragelsesdokumentet dateret 5. september 2005, hvori A overdrager patentansøgningen til G1 Ltd. samt en kopi af WIPO's (World Intellectual Property Organization) registrering af overdragelsen.

Bemærk venligst, at den første side dokumenterer, at A fortsat er ansøger på ansøgningen i USA og kun i USA. Side 2 dokumenterer, at G1 Ltd. er ansøger i alle andre lande end i USA. Årsagen til, at A står som ansøger i USA er, at opfinder per definition er ansøger i USA. G1 Ltd. kan når/hvis ansøgningen videreføres i USA blive registreret som assignee, men det kan ikke ske før ansøgningen går ind i USA.

..."

Til beskrivelse af at overdragelsen af ...patent og rettighederne til udvikling af ...tabletter m.v. fra klageren til G1 Ltd. fandt sted i 2005 og ikke i 2006 har klageren vedrørende PCT/DK/2005/..., Compositions Comprising ... and ... and Uses Thereof, fremlagt en overdragelsesaftale mellem klageren og G1 Ltd. eller ordre af 12. august 2005. Vilkår for overdragelsen er ifølge overdragelsesaftalens ordlyd:

"...

1.

Der betales ikke nogen overtagelsessum på overtagelsesdagen

 

 

2.

Når patentet udstedes internationalt skal der senest 6 måneder efter til A betales 2 mill. kr.

 

 

3.

Når der er søgt og bevilget markedsføringstilladelse til produktet skal der tilfalde royalty til undertegnede på 5 % af G1 Ltd. overskud pr. år indtil patentets udløb.

Denne aftale kan ikke gøres til genstand for pant eller udlæg men kan overdrages til 3. part mod, at vilkårene fastholdes. Såfremt aftalen misligholdes før patentets udløb tilbageføres alle rettigheder til A. Eventuelt afholdte ydelser til A kan ikke kræves tilbagebetalt.

..."

Der er fremlagt et brev af 16. september 2006 fra klageren til G12 A/S, hvoraf fremgør følgende:

"...

Vedr. ...-patent

Jeg skal hermed bede dig om, at ovennævnte patent hurtigst muligt overdrages til G1 Ltd., ...8.

..."

Følgende fremgår af klagerens brev af 18. september 2005 til G12 A/S.

"...

Vedr. overdragelse

Vedlagt returneres underskrevet overdragelse af patentansøgning til G1 Ltd."

Følgende fremgår af det vedlagte overdragelsesdokument:

Assignment

I, the Assignor

A

...1

Hereby declare that I assign all rights concerning PCT-application

No. PCT/DK2005/...

Including the right to apply for and obtain national/regional patents based on this international patent application.

Title: ‘Composition comprising strontium and vitamin D and uses thereof' to the assignee: G1 Ltd. .... (udeladt).

Følgende fremgår af et brev fra klageren af 26. oktober 2005 til Advokatfirmaet G9:

"...

Det meddeleles herved, at samtlige rettigheder vedr. udviklingen af ...-tabletter er overdraget til: G1 Ltd. .... (udeladt) ... Ændringen er også gennemført ved PCT-organisationen. Fremtidig fakturering skal udstedes og sendes til G1 Ltd. med kopi til undertegnede på ovenstående adresse.

..."

Der er endvidere fremlagt et udskrift fra Patent Cooperation Treaty, der viser, at klageren i 2005 har overdraget PCT/DK2005/... til G1 Ltd., dog således at klageren fortsat står som ansøger i USA. Klageren har underskrevet registreringsblanketterne på vegne af G1 Ltd.

Til beskrivelse af at klagerens hævninger på G1 Ltd.'s konto i Danske Bank A/S, konto-6, ikke er sket til eje, men er et lån, har klageren fremlagt en "åben-låneaftale", der er dateret den 20. august 2006. Aftalen har følgende ordlyd:

"...

Det er d.d. aftalt, at A frit kan låne beløb på G1 Ltd. konto i Danske Bank. Alle beløb er at betragte som personligt lån til A, som skal tilbagebetales når der udløses betalinger i henhold til Overdragelsesaftale af 12. august 2005.

..."

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006, idet anmodningen er indkommet for sent. Fristen for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005 var den 1. maj 2010. Der er ikke grundlag for at genoptage skatteansættelsen ekstraordinært.

SKAT kan ikke kritiseres for, at forslaget om at ændre skatteansættelsen og afgørelsen om at ændre skatteansættelsen ikke kom frem, fordi såvel forslaget som afgørelsen blev sendt til en forkert adresse. SKAT sendte såvel forslaget som afgørelsen til den adresse, som klageren selv havde oplyst til folkeregistermyndigheden i forbindelse med sin udrejse. Der er ikke særlige forhold i sagen, der kan begrunde, at SKAT skal genoptage skatteansættelsen ekstraordinært, og SKAT har derfor afvist at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2006.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at SKAT skal genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2006 og nedsætte forhøjelsen af indkomsten til 0 kr. Det er i første række gjort gældende, at SKATs afgørelse af 31. august 2009 er ugyldig, idet klageren ikke er blevet partshørt om ændring af skatteansættelsen. I anden række er det gjort gældende, at beskatningen er henført til et forkert indkomstår, idet klageren afstod de immaterielle rettigheder i 2005 og ikke i 2006.

Forhøjelsen af skatteansættelsen for indkomståret 2006 skete som følge af, at klageren ikke svarede på en række henvendelser fra SKAT. Klageren modtog imidlertid aldrig henvendelserne fra SKAT. SKATs afgørelse af 31. august 2009 blev afsendt fra SKAT til adressen "...2, Syd Afrika". Denne adresse er og var ikke klagerens korrekte adresse, hvorfor klageren aldrig modtog afgørelsen, ligesom klageren ikke tidligere havde modtaget breve fra SKAT omkring sagen. Klageren hørte først om sagen, da han i efteråret 2011 modtog en rykker, som blev sendt til klagerens korrekte adresse.

I forbindelse med genoptagelsessagen gjorde klageren SKAT opmærksom på, at SKATs afgørelse af 31. august 2009 var baseret på et urigtigt grundlag, idet SKAT fejlagtigt havde lagt til grund, at klageren personligt havde solgt de pågældende patentrettigheder. Klageren ejede ikke patentrettighederne på det tidspunkt, hvor de blev overdraget ved "Aktivhandelsaftalen". Klageren overdrog den 18. september 2005 retten til en patentansøgning til det engelske selskab G1 Ltd. Der var således ikke tale om et endeligt udstedt patent, hvilket er vigtigt for forståelse af sagen. Det fremgår af bankkontoudtog af konto-6 i Danske Bank A/S, at G1 Ltd. modtog en købesum, som blev indsat på selskabets konto.

Det er ligeledes fejlagtigt lagt til grund, at klageren under et møde i Skifteretten den 14. juni 2006 har oplyst, at han ejede de solgte patenter personligt. SKAT har forvekslet retten til de to patentansøgninger på de to lægemidler med et patent på ...behandling, som har været bortfaldet siden 1998.

SKAT har tillagt det betydning, at klageren havde fuldmagt til G1 Ltd.'s konto i Danske Bank A/S. En sådan fuldmagt er ikke alene naturlig, men i øvrigt helt og aldeles nødvendig for min klient for at kunne hæve på kontoen for selskabet.

Der er særlige omstændigheder i sagen, som begrunder, at klageren har ret til at få skatteansættelsen genoptaget ekstraordinært. De særlige omstændigheder er, at SKAT har begået en fejl ved at adressere afgørelsen af 31. august 2009 samt alle forudgående breve forkert. Det er en fejl, som ikke kan bebrejdes klageren. Grundet denne fejl, begået af SKAT, fik klageren ikke mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger til SKATs forslag om at ændre skatteansættelsen. Klageren blev ikke partshørt i forbindelse med en væsentlig forhøjelse af indkomsten på 14.950.000 kr. Dette er 3.000 gange mere end, hvad forarbejderne til skatteforvaltningsloven anser som minimumskrav på at lade en forhøjelse tale for en genoptagelse af skatteansættelsen.

SKAT har endvidere gjort gældende, at SKAT allerede den 6. marts 2008 bad klageren om at fremsende en række dokumenter til brug for ligningen for indkomståret 2006. Klageren fraflyttede imidlertid Danmark i januar 2007. Klageren og SKAT havde i øvrigt i 2006 korrespondance omkring klagerens endelige skatteopgørelse, som blev afsluttet med, at klageren skulle betale en aftalt skat, hvilket han gjorde. Klageren gik derfor ud fra, at klagerens skatteforhold var afklarede.

Afgørelserne, gengivet i SKM2006.467.LSR og SKM2006.412.LSR, er anvendelige i sagen, idet der i de nævnte sager forelå særlige omstændigheder, som begrundede, at skatteansættelsen kunne genoptages ekstraordinært.

Den manglende respons fra klageren er hverken begrundet i et manglende ønske om at ytre sig, i dovenskab eller andre forhold, som kan bebrejdes klageren, men er derimod begrundet i forhold, som kan bebrejdes SKAT. SKAT har ikke gjort sig den ulejlighed at sikre sig, at det nævnte materiale blev sendt til den korrekte adresse.

I SKM2003.193.ØLR boede skatteyderen ikke længere på den udlandsadresse, som var registeret i Det Centrale Person Register, hvorfor landsretten pålagde skatteyderen bevisbyrden for, at bl.a. agterskrivelsen var kommet frem til skatteyderen. I omhandlede sag har klageren aldrig boet på den adresse, som skattemyndigheden sendte afgørelsen til.

Klageren har efterfølgende bestridt, at han har meddelt Folkeregisteret adressen ...2, Syd Afrika. Klageren har ingen viden om, hvordan adresseændringen er sket. Dette forhold bør nærmere undersøges af SKAT. Klageren har heller ikke haft adgang til den elektroniske version af afgørelsen i skattemappen.

Klageren har ikke på noget tidspunkt været ejer af G1 Ltd. Dette selskab har været ejet af G6 Ltd., som er ejet af NL. Klageren har underskrevet Aktivhandelsaftale af 24. august 2006, fordi han påtog sig en konkurrenceklausul. Det bemærkes, at klageren den 24. august 2006 var befuldmægtiget på vegne af G1 til at foretage underskrift. Klageren har ikke været ansvarlig for G1 Ltd.'s regnskabsføring. Reglerne om periodisering af salget af patentrettighederne fik han oplyst af NL.

G1 Ltd. afholdte efter købet af rettighederne i 2005 en række yderligere omkostninger til den færdige udvikling af patentet. Der blev blandt andet afholdt omkostninger til prøveproduktion af piller, bibliografiske ansøgninger m.m. Disse udviklingskridt var meget omkostningstunge. Klageren var ikke involveret i likvidationen af G1 Ltd.

Når der i Aktivhandelsaftale af 24. august 2008 er henvist til eventuelle krav fra kreditorerne i H1 ApS, skyldes det, at dele af ...behandlingspatentet, som blev udnyttet af H1 ApS, indeholdt forskning omkring stoffet ... . Brevet af 6. juli 2006 fra Lægemiddelstyrelsen skyldes, at klageren havde bedt Lægemiddelstyrelsen tage stilling til, om ... skulle klassificeres som et lægemiddel.

Klageren har ikke købt en virksomhed i Syd Afrika. Virksomheden er ejet af G7 Ltd. Klageren har til hensigt at vende tilbage til Danmark, når aktiviteterne i Syd Afrika er afhændet. SKAT har foretaget udlæg i en række konto tilhørende et af klagerens udenlandske selskaber.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Sagens formalitet

Det fremgår af § 26, stk. 2 i dagældende lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011 af skatteforvaltningsloven, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, at uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomstskat ændres efter anmodning fra den skattepligtige som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at den skattepligtige, der ønsker sin ansættelse genoptaget ekstraordinært, skal fremsætte anmodningen senest 6 måneder efter det forhold, der begrunder en fravigelse af den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, at agter told- og skatteforvaltningen at træffe en afgørelse om ansættelse af indkomstskat på et andet grundlag end det, der er selvangivet, skal den selvangivelsespligtige underrettes om den påtænkte afgørelse. Underretningen skal opfylde de krav til begrundelsen af en forvaltningsafgørelse, der følger af forvaltningsloven.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 20, stk. 2, at den selvangivelsespligtige samtidig skal underrettes om, at afgørelsen vil blive truffet som varslet, medmindre den pågældende over for told- og skatteforvaltningen fremkommer med en begrundet skriftlig eller mundtlig udtalelse imod afgørelsen inden for en nærmere angivet frist, der ikke uden den pågældendes samtykke kan være på mindre end 15 dage regnet fra skrivelsens datering, medmindre en anden frist er bestemt i lovgivningen. Har den selvangivelsespligtige m.v. ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning.

Det fremgår af sagens oplysninger, at SKATs brev af 6. marts 2008 om indkaldelse af materiale om salg af bl.a. patent PCT/DK2005/... blev sendt til klagerens dagældende bopælsadresse ifølge Det Centrale Person Register. Der er ingen oplysninger i sagen om, at brevet kom retur. Landsskatteretten finder derfor, at klageren modtog SKATs anmodning om indsendelse af materiale til brug for ligningen, men at han ikke gjorde sig bekendt med indholdet af brevet.

Klagerens forklaring om, at han intet kender til flytteanmeldelsesblanketten, som er stemplet som modtaget på Borgmesterkontoret i Kommunen den 10. juli 2008, og som fremtræder som udfyldt og underskrevet af klageren, er ikke troværdig. Landsskatteretten lægger derfor til grund, at klageren ved sin udrejse oplyste, at han flyttede til ...2, Sydafrika. Klageren bærer derfor ansvaret for, at såvel agterskrivelsen af 18. juni 2009 og sagsfremstilling samt kendelsen af 31. august 2009 kom retur med ukendt adresse.

Landsskatteretten finder ingen grund til at betvivle, at SKAT kontrollerede, at såvel agterskrivelsen som kendelsen blev sendt til den udlandsadresse, som fremgik af Det Centrale Person Register på afsendelsestidspunktet. Landsskatteretten finder derfor, at SKAT ikke har begået en sagsbehandlingsfejl, og at underretningsforpligtelsen derfor er opfyldt på afsendelsestidspunktet, hvorfor SKATs ansættelse af 31. august 2009 er gyldig.

Landsskatteretten skal herefter tage stilling til, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at SKAT skal genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2006 ekstraordinært.

Klageren fremsatte anmodningen om ekstraordinær genoptagelse den 22. marts 2012, hvorfor anmodningen er fremsat inden 6 måneder fra modtagelse af rykkermeddelelsen af 7. oktober 2011. Fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 er derfor overholdt.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk.1, nr. 8, finder ifølge lovens forarbejder primært anvendelse på tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen uden for de tilfælde, hvor en genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 - 7. Bestemmelsen er i praksis anvendt, hvor der er begået fejl af Told- og skatteforvaltningen, og når fejlen har medført en materielt urigtig ansættelse, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Bestemmelsen kan også anvendes, hvor der foreligger andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige.

Det er ikke godtgjort, at SKAT har begået formelle fejl, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatteretten skal herefter tage stilling til, om SKATs ansættelse har medført en urigtig materiel ansættelse, og om det er urimeligt at opretholde ansættelsen.

Sagens materielle indhold

Det fremgår af § 40, stk. 6 i lovbekendtgørelse nr. 856 af 8. august 2006 af afskrivningsloven, at ved salg eller opgivelse af immaterielle aktiver skal fortjenesten medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Det fremgår af § 27 A i lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006 af ligningsloven, at skattepligtige personer, der skal svare almindelig indkomstskat af vederlag for afhændelse af patentret, ophavsret til litterære og kunstneriske værker, ret til mønster eller varemærke eller lignende tidsbegrænsede rettigheder eller af vederlag for afhændelse af en særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), kan, hvis vederlaget efter aftalen ikke skal betales fuldt ud i afhændelsesåret, vælge i dette og senere år alene at indtægtsføre de vederlagsbeløb, som efter den oprindelige aftale kunne kræves betalt i det pågældende år. Vederlagsbeløbene skal dog senest indtægtsføres i det år, hvori de betales. Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i 1. - 2. pkt., at den skattepligtige er ophavsmand til den afhændede rettighed eller knowhow, eller at den pågældende rettighed eller knowhow er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed.

Der er mellem SKAT og klageren bl.a. uenighed om, hvorvidt klageren ejede eller havde bestemmende indflydelse i G1 Ltd., som ved Aktivhandelsaftale af 24. august 2006 solgte nærmere opregnede immaterielle aktiver til det uafhængige selskab G13 ApS.

Det er ubestridt, at klageren i forbindelse med stiftelse af G1 Ltd. fik en generalfuldmagt til at disponere på vegne af selskabet, og at klageren fik fuldmagt til at hæve på selskabets konti, herunder konti i Danske Bank A/S.

Det fremgår udtrykkeligt af Aktivhandelsaftalens § 13, stk. 1, at klageren er indehaver af sælgerselskabet G1 Ltd. Klageren har underskrevet Aktivhandelsaftalen på vegne af G1 Ltd. Aktivhandelsaftalen fremtræder som konciperet af G9 Advokatfirma, som har været advokat for klageren personligt i forbindelse med ansøgning om patenter. Det er ikke oplyst, at klageren var ansat i G1 Ltd., men klageren fik ved selskabets stiftelse generalfuldmagt til at disponere, ligesom klageren fik stillet selskabets indeståender i Danske Bank A/S til rådighed for private formål, og klageren fik i august 2006 fik adgang til den kontante salgssum på 15 mio. kr. Bl.a. derfor lægger Landsskatteretten til grund, at klageren har haft bestemmende indflydelse i G1 Ltd.

Overførslen af G1 Ltd.'s aktuelle indeståender i Danske Bank A/S på 15 mio. kr. til klageren i henhold til "åben-låneaftalen" af 20. august 2006 kan kun kvalificeres som et lån, dersom klageren på overførselstidspunktet skulle og kunne tilbagebetale beløbet på 15 mio. kr.

Hverken indeståendet i Danske Bank A/S, rettighederne eller det påståede tilgodehavende hos klageren fremgår af G1 Ltd.'s balance pr. 31. december 2006. Landsskatteretten finder derfor, at det på overførselstidspunktet ikke har været meningen at klageren skulle tilbagebetale beløbet, og klageren skal derfor i 2006 beskattes af 15 mio. kr.

Det er uden betydning for sagens afgørelse, om klageren forinden videresalget af de immaterielle rettigheder til en uafhængig tredjemand overdrog rettighederne til G1 Ltd. i 2005.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2006.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af sagsøger og vidneforklaring af VM og LL

A forklarede bl.a., at han er uddannet som konstruktør. Han har herudover bl.a. været beskæftiget som opfinder. Han har opfundet et medikament til brug for ... . Den 24. juni 2005 sendte han en patentansøgning til patentbureauet G12 A/S. Ansøgningen var belagt med afgifter på omkring 40-50.000 kr. samt gebyrer. Sideløbende udviklede han på andre produkter, og han begyndte at mangle kapital. Derfor kontaktede han G6, hvor NL bistod ham. Efter en længere dialog blev det aftalt, at han overdrog rettighederne og forpligtelserne tilknyttet patentansøgningen til G1 Ltd (herefter G1). Der var tale om et selskab, som G6 oprettede i England. NL ejede selskabet. Der var ingen særlig forklaring på, at det blev et engelsk selskab, udover at det var et selskab, der ville give risikovillig kapital. Han undrede sig derfor ikke over, at det skulle ligge i England. Han underskrev overdragelsesaftalen i England den 12. august 2005. På vegne af G1 underskrev SL. Han fik ikke penge på overtagelsesdagen, idet der kun var tale om en patentansøgning, og man derfor ikke var sikre på, at produktet ville blive en realitet. I det videre forløb bidrog han kun med sin viden ikke med kontanter. Han bistod G1 med oplysninger og papirarbejde. Han arbejdede gratis, idet han så muligheder i produktet. Generalfuldmagten, der blev udstedt af G1 den 16. august 2005, fik han, idet NL og SL ikke havde kendskab til produktet, og han derfor skulle stå for alt det praktiske. Han var ikke ejer af G1 kun konsulent på opgaven.

Han havde bedt G12 A/S om at sørge for overførslen til G1, og G12 A/S varetog i det hele alt papirarbejde i forhold til myndigheder, herunder de internationale patentmyndigheder. Den 20. september 2005 blev det til The World Intellectual Property Organization (WIPO) meddelt, at rettighederne til patentansøgningen var overdraget til G1, og WIPO bekræftede overdragelsen den 28. september 2005. Der blev sendt fakturaer til England, som G1 har betalt. Han ved ikke, hvor meget G1 betalte. G6 og NL var regnskabsansvarlige. Herefter ansøgte han om lån i sin ejendom for at have noget at leve af. Han kontaktede F1-Bank og fik et lån som senere er betalt tilbage. Det var MU i F1-Bank, der herefter formidlede kontakten til G13 ApS, der var interesseret i at erhverve rettighederne til patentansøgningen. G12 A/S tog kontakt til advokat VM, der herefter stod for alle forhandlinger på hans vegne. Rettelig var han G1s advokat. Han talte med NL, der var interesseret i overdragelsen til G13 ApS. Der blev formidlet kontakt mellem G1 og ejeren af G13 ApS, RR, der er professionel finansier. G13 ApS var et investeringsselskab primært indenfor ejendomme og guldminer. Overlæge RJ repræsenterede G13 ApS. Herefter blev aktivhandelsaftalen indgået og underskrevet den 24. august 2006. Det er en misforståelse, at han skriver under på, at han er indehaver af G1. Det har han ikke "fanget" i forbindelse med underskrivelsen af aftalen. Han manglede fortsat penge, og der blev derfor samtidig udarbejdet en åben låneaftale, hvorefter han frit kunne låne beløb på den konto, som G1 havde i Danske Bank. Der var ingen beløbsgrænse. Det var personlige lån, som skulle betales tilbage, når der kom betalinger i henhold til overdragelsesaftalen af 12. august 2005. Der kom penge ind i systemet, og han havde ydet en stor indsats. Derfor var det rimeligt, at han fik lov til at låne penge, indtil der kom udbetalinger til ham. På dette tidspunkt troede alle, at godkendelsen af produktet var på trapperne. Han skulle betale alle lånene tilbage i takt med, at han fik provisionen. Bør udgå, det står ovenfor.

G13 ApS betalte G1 15 mio. kr., der blev indsat på kontoen i Danske Bank. Han deltog i forhandlingerne om prisen. Han havde fået at vide, at han skulle presse maksimalt. De startede med at forhandle om 30 mio. kr., men landede på 15 mio. kr. Han var interesseret i, at der blev solgt til den højest mulige pris. På kontoen i Danske Bank har han i henhold til den åbne låneaftale hævet penge til en virksomhed, som han nu driver i Sydafrika. Virksomheden ejes af et sydafrikansk indregistreret selskab. Han har i alt hævet 5.819.115 kr. til virksomheden. Når virksomheden sælges, skal lånet betales tilbage til G1.

Ud over penge til virksomheden har han hævet 1.002.712 kr. til en Audi. Han kørte rundt i den i Danmark. Den var indregistreret til G1. Han har også hævet 1.644.053 kr. for at tilbagebetale lånet i F1-Bank. Alle de hævninger, der ses på kontoudtog fra Danske Bank, har han eller hans hustru foretaget, men alle hævninger var erhvervsmæssige. Der var ikke andre end ham og hans hustru, der kunne hæve, så hvis der er hævet omkring 8.5 mio. kr. på kontoen, så har de hævet pengene. Flere hævninger har vedrørt regninger, som G1 betalte for udviklingsarbejde m.m. Det var ikke penge, som han fik til sig selv. Han har været med i udviklingsarbejdet, indtil RR tog over. Han stoppede med at hæve penge på et tidspunkt, men han ved ikke, hvorfor han stoppede. Det er mange år siden, og han husker det ikke. Han kan ikke sige, hvad han i dag skylder G1, men det er nok 6 - 7 mio. kr. Der foreligger ikke lånedokumenter, og der skal ikke betales renter. Han ved ikke, hvordan der er forholdt med de sidste 5 mio. kr.

Han skal ikke have noget fra G1. Han har ikke krav på noget på indeværende tidspunkt. Når vilkårene i henhold til aftalen er opfyldt, vil han få 5 %. Han har ikke pr. d.d. fået noget endnu, idet produktet stadig ikke er kommet på markedet.

RR og G13 ApS blev ramt af finanskrisen. RJ havde endvidere lavet noget svindel, og kontrakten blev ikke fuldt opfyldt. G13 ApS blev erklæret konkurs. Rettighederne ligger i dag i et selskab i Luxemburg. Han er usikker på aftalen, men håber at få noget ud af den.

Han har modtaget brevet af 6. marts 2008 fra SKAT, hvori man indkaldte materiale. Han boede ikke på adressen, idet han var udflyttet et år før, han skrev under på flyttemeddelelsen. Hans datter boede fortsat på adressen og videresendte brevet til dem. Han svarede ikke på brevet, idet SKAT skrev, at de ikke havde krav på dokumentation. Han forstod ikke, hvad henvendelsen vedrørte, da han ikke havde haft indtægter, og han havde ikke gode erfaringer med at svare SKAT. Han var ikke klar over, at man havde til hensigt at ændre skatteansættelsen. Han mente, at han havde "gjort rent bord" i forhold til SKAT, da han forlod Danmark.

Adressen ...2, Sydafrika, som han oplyste til folkeregisteret, er den korrekte adresse. De kunne ikke få en postboks, så længe de ikke havde permanet opholdstilladelse. Derfor hentede de post på posthuset. Det var meget usikkert, om man modtog post. Da man fik nem id, blev post leveret pr. kurer af et kurerfirma. Han kunne således modtage post i Afrika. Hans døtre bor stadig i huset i Danmark. De har derfor videresendt al post, som han har modtaget i Danmark.

Den hjemmeside fra G4, hvor SKAT har fundet postnummeret ...9, kender han ikke noget til. Den har ikke noget at gøre med hans virksomhed. ... [Udeladt red. SKAT]. Hans døtre kender heller ikke noget til hjemmesiden.

Mailadresserne, telefonnummeret og faxnummeret på hjemmesiden er hans. SKAT har ikke kontaktet ham på nogen af disse numre eller på mailadressen. Hans døtre anvendte det cvr.-nr, der er anført på hjemmesiden. Han har ikke fået nogen henvendelser fra SKAT om ændring af indkomstskatten for 2006. Han har først set henvendelsen under skattesagen. Årsopgørelsen for 2006 har han formentlig også først set under skattesagen. Han har ikke modtaget post fra SKAT i Sydafrika.

Vidnet VM forklarede bl.a., at han blev kontaktet af A i april 2005 via G12 A/S. Han ønskede bistand til overdragelse af rettighederne til en patentansøgning. A var i gang med at etablere en ejerstruktur i England eller Luxemburg, der skulle overtage rettighederne. De var ikke rådgivere på strukturen. Omkring oktober 2005 var ejerstrukturen klar. Herefter hørte han om G1. De blev informeret om fuldmagtsforholdene, og de fik at vide, at der var en direktør i England.

De bistod herefter G1 med at finde investorer og købere. De fik kontakt med G13 ApS, der købte rettighederne. I forhandlingerne bistod de G1. I forbindelse med deres arbejde for G1 har de i oktober 2005 faktureret en regning på 1 mio. kr. vedrørende aktivhandelsaftalen og salg til G13 ApS. I alt har de sendt regninger til G1 på 1.4 mio. kr. for deres bistand fra 26. oktober 2005 til udgangen af 2006. Regningerne er alle blevet betalt.

Overdragelsen til G13 ApS kom i stand i foråret 2006 efter forhandlinger med RR. Der blev underskrevet en fortrolighedsaftale med G1. De forhandlede løbende en aftale over sommeren 2006. A deltog nogle gange i forhandlingerne. Andre gange deltog kun advokater og RR. Aktivhandelsaftalen blev underskrevet den 24. august 2006. Oplysningerne om sælger og sælgers indehaver med angivelse af navnet A er skrevet ind i aftalen, således som RR ville have det. Sælger var et selskab, så de ville have opfinderen bagved med. Det var ikke formuleret i overensstemmelse med ejerstrukturen. De blev ved underskriften præsenteret for en fuldmagt, idet der var en direktør i England. Han var ikke dybt inde i ejerstrukturen i England. De undersøgte det ikke nærmere. Han ved ikke, hvem der ejede G1, udover at A sagde, at der var en ejerstruktur derovre. De hæftede sig ikke nærmere ved formuleringen i aftalen, idet de ikke kendte ejeren.

Vidnet LL forklarede bl.a., at G12 A/S er et patent-og varemærkebureau, der tilbyder rådgivning indenfor området. Hun var rådgiver på den omhandlede sag. De bistod A med indgivelsen af ansøgningen den 24. juni 2005. Ansøgningen blev indgivet som en international patentansøgning vedrørende de lande, man ønskede patent i. Ansøgningen kunne senere konverteres til nationale ansøgninger. På dette tidspunkt havde man ingen rettigheder. Det er en ansøgning om en senere patentret. Der blev betalt omkring 80.000 kr. + moms, og at dette dækkede såvel honorar som afgifter på 30 - 35.000, og i oktober 2005 sendte de en regning på 10.000 kr. I september 2005 fik de at vide, at rettighederne var overdraget til G1. Det var formentlig A, der bad dem registrere ændringen. Hun ved ikke, hvem der var tegningsberettiget for G1. Fra overdragelsen og til 24. august 2006 har de sendt en yderligere regning på 4.000 kr. vedrørende den nationale ansøgning og en regning til G13 ApS på 609.000 kr. Overdragelsen til G13 ApS blev de orienteret om af A eller RJ.

Parternes synspunkter

Sagsøgte har i påstandsdokument af 8. januar 2015 anført følgende:

"...

3. Skatteministeriets anbringender:

3.1 Den materielle skatteansættelse:

Skatteministeriet gør gældende, at SKATs afgørelse af 31. august 2009 (bilag 7), hvorved As indkomst blev forhøjet med 14.950.000,- kr. for indkomståret 2006 er materielt rigtig. Der foreligger derfor ikke sådanne "særlige omstændigheder", at der er grundlag for ekstraordinært at genoptage hans skatteansættelse for dette indkomstår i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 8). Når skatteansættelsen er rigtig, giver det ingen mening at genoptage denne blot for at konstatere dette.

Til støtte for at skatteansættelsen er rigtig, gør Skatteministeriet gældende, at det må lægges til grund, at det i realiteten var A og ikke G1 Ltd., der ved aftalen i bilag 6 i 2006 solgte patentrettighederne til G13 ApS. Han skal derfor også beskattes af avancen på 14.950.000, kr. i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 6.

Det må lægges til grund, dels at A havde dominerende ejerindflydelse i G1 Ltd., dels at hans overdragelse af patentrettighederne til selskabet ved aftalen af 12. august 2005 (bilag 3) ikke var forretningsmæssigt begrundet, men alene skyldtes hans ønske om at undgå beskatning af avancen.

Det forhold, at A havde dominerende ejerindflydelse i G1 Ltd., eventuelt gennem G6 Ltd., jf. Landsskatterettens kendelse (bilag 2), side 4, 3. afsnit, og bilag A, side 4, støtter Skatteministeriet på,

at

det i aftalen af 24. august 2006 (bilag 6), hvorved G1 Ltd. som sælger overdrog patentrettighederne til G13 ApS i § 13.1, er anført, at sælger og "sælgers indehaver; A" påtog sig konkurrenceklausul. Aftalen er på side 10 underskrevet to steder af ham,

 

 

at

A og hans hustru fik fuldmagt til alle G1 Ltd.'s nuværende og fremtidige konti i Danske Bank (bilag D),

 

 

at

G1 Ltd. den 16. august 2005 udstedte general fuldmagt til A (bilag C),

 

 

at

der den 20. august 2006 blev indgået en "Åben låneaftale" (bilag E), hvorefter A frit kunne hæve beløb på G1 Ltd.'s konto i Danske Bank, og

 

 

at

A rent faktisk hævede betydelige beløb på G1 Ltd.'s konto i Danske Bank (bilag H og I), som ikke er tilbagebetalt.

I hvert fald må det efter de anførte omstændigheder påhvile A at føre et sikkert bevis for sin bestridelse af, at han ikke havde dominerende ejerindflydelse i G1 Ltd. Et sådant bevis har han ikke ført.

---

Aftalen i bilag 3, hvorved A den 12. august 2005 overdrog patentrettighederne til G1 Ltd. er således indgået mellem interesseforbundne parter. Henset hertil påhviler det A  at godtgøre, at aftalen af 12. august 2005 (bilag 3) var forretningsmæssigt begrundet og ikke alene skyldtes hans ønske om at undgå beskatning af avancen. Herved må også henses til,

 at

A og hans hustru fik fuldmagt til alle G1 Ltd.'s nuværende og fremtidige konti i Danske Bank (bilag D),

 

 

 at

G1 Ltd. den 16. august 2005 udstedte general fuldmagt til A (bilag C),

 

 

 at

der den 20. august 2006 blev indgået en "Åben låneaftale" (bilag E), hvorefter A frit kunne hæve beløb på G1 Ltd.'s konto i Danske Bank,

 

 

 at

A rent faktisk hævede betydelige beløb på G1 Ltd's konto i Danske Bank (bilag H og I), som ikke er tilbagebetalt, og

 

 

 at

A ikke har fremlagt G1 Ltd.'s årsrapport pr. 31. august 2005, hvoraf det kan ses, at selskabet pr. denne dato ejede patentrettighederne, der ifølge aftalen i bilag 3 blev overdraget til selskabet forinden, nemlig den 12. august 2005, eller i øvrigt at selskabet har afholdt udgifter vedrørende patentrettighederne. Ifølge sammenligningskolonnerne pr. 31. august 2005 i årsrapporten pr. 31. august 2006 (bilag P) ejede selskabet ikke patentrettighederne pr. 31. august 2005, ligesom selskabet pr. denne dato ikke havde afholdt udgifter vedrørende rettighederne. Aktivet "Purchase Home-Denmark", 251.458 GBP, vedrører boligen i Danmark, jf. SKATs sagsfremstilling i bilag O, side 10, 1. afsnit.

Der foreligger ingen oplysninger, der dokumenterer, endsige sandsynliggør, at G1 Ltd. har eller skulle udnytte patentrettighederne forretningsmæssigt. Tilsvarende ses der ikke at have været nogen aktivitet overhovedet i det engelske selskab. A har end ikke oplyst noget forretningsmæssigt formål med selskabet. Derfor må det lægges til grund, at overdragelsen af rettighederne (bilag 3) alene var begrundet i skattemæssige overvejelser om at undgå avancebeskatning af A. I skattemæssig henseende må der som følge heraf ses bort fra overdragelsen, således at realiteten er, at det var A, der ifølge aftalen i bilag 6 overdrog rettighederne til G13 ApS og derfor også er ham, der skal beskattes af avancen.

I relation til købet af rettighederne ifølge aftalen i bilag 3 er G1 Ltd. transparent og har karakter af et "postkasseselskab". Selskabets køb af rettighederne skete udelukkende eller i det væsentlige ud fra skattemæssige hensyn.

En ekstraordinær genoptagelse af As skatteansættelse for 2006 vil således ikke føre til en ændret skatteansættelse. Det giver derfor ikke mening at genoptage den.

---

Måtte retten herimod finde, at der er realitet i As overdragelse af patentrettighederne til G1 Ltd. (bilag 3), og dermed at det vitterlig var dette selskab, der (videre)solgte rettighederne til G13 ApS (bilag 6), gør Skatteministeriet gældende, at dette heller ikke kan føre til en ændret skatteansættelse. Heller ikke i den situation foreligger der således "særlige omstændigheder", der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 8).

Skatteministeriet gør herved gældende, at vederlaget på 15 mio. kr., jf. bilag 6, § 5.1, under alle omstændigheder er tilgået A som skattepligtig indkomst i medfør af statsskattelovens § 4.

Herved må henses til, at A i henhold til "Åben låneaftale" af 20. august 2006 (bilag E) frit kunne hæve vederlaget på de 15 mio. kr., der blev indsat på G1 Ltd.'s konto i Danske Bank. Han har rent faktisk også hævet betydelige beløb, jf. bilag H og I. Trods opfordring 1 i svarskriftet, side 8, 3. afsnit, har A heller ikke dokumenteret, hvorledes der er forholdt med restindeståendet den 25. september 2006, 5.319.812,04 kr., jf. bilag I.

Det bestrides, at A har godtgjort, at den ubegrænsede hæveret, han fik ved aftalen i bilag E, indebar, at hans hævninger skulle ske som lån. Tværtimod må det lægges til grund, at G1 Ltd. stillede kontoen og dermed vederlaget på 15 mio. kr. til fri rådighed for A.

Aftalen i bilag E er ganske usædvanlig derved, at A frit kunne hæve beløb, og at tilbagebetaling alene skulle ske, når der udløstes betalinger i henhold til overdragelsesaftalen af 12. august 2005 (bilag 3). Ikke engang efter aftalens ordlyd var det således klart, at tilbagebetaling overhovedet skulle ske.

A har heller ikke fremlagt objektiv dokumentation for, at hans hævninger reelt skulle ske som lån, jf. f.eks. SKM2009.37.HR. Herunder er der ikke fremlagt gældsbreve eller andet, der dokumenterer sædvanlige vilkår med hensyn til rente, sikkerhed og lignende. Der er heller ikke fremlagt dokumentation for, at han har tilbagebetalt noget som helst til selskabet. I selskabets regnskab pr. 31. august 2006 (bilag P) er der ikke indeholdt noget aktiv i form af et udlån til A, selv om han allerede pr. denne dato havde hævet betydelige beløb på selskabets konto, jf. bilag H.

Der er således ingen realitet i at hævde, at As ubegrænsede ret til frit at hæve vederlaget på de 15 mio. kr. var udtryk for lån.

---

I replikken, side 2, har A under punkt 2.1.1.1. argumenteret for, at hans avance ved salget af patentrettighederne højst kan udgøre 14 mio. kr. Han argumenterer med, at 1 mio. kr. blev betalt til Advokatfirmet G9, jf. den ene checkkopi i bilag F, og at beløbet "sandsynligvis er anvendt til de med patentansøgningen forbundne omkostninger".

Eftersom det må lægges til grund, at det var A, der solgte patentrettighederne ifølge aftalen i bilag 6, jf. ovenfor, skal han godtgøre størrelsen af avancen. Han har ikke godtgjort, at denne udgør et mindre beløb end opgjort af SKAT, dvs. 14.950.000, - kr., jf. ovenfor. Herunder har han ikke godtgjort, at den ene mio. kr., der blev betalt til advokatfirmaet, jf. den ene checkkopi i bilag F, kan fradrages i opgørelsen af avancen ud over de 50.000, kr., som SKAT har anslået i advokatomkostninger.

Heller ikke bemærkningerne i As processkrift af 25. juli 2014, side 5 - 7, punkt 2.3, kan føre til en anden avanceopgørelse end den, SKAT har lavet.

---

Selv om retten måtte lægge til grund, at ansættelsen (bilag 7) er materielt forkert, foreligger der alligevel ikke sådanne "særlige omstændigheder", der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 8). Den omstændighed, at en skatteansættelse er forkert, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til ekstraordinær genoptagelse, og A har hele tiden været - eller burde i hvert fald have været, jf. herom nedenfor under punkt 3.2 - bekendt med de materielle indsigelser, hvorpå han støtter genoptagelsesanmodningen, jf. f.eks. SKM2003.288.HR, SKM2008.902.BR, SKM2008.990.ØLR og SKM2011.140.VLR. Manglende udnyttelse af klage inden for klagefristerne kan ikke repareres ved ekstraordinær genoptagelse.

3.2. SKATs afgørelse af 31. august 2009 (bilag 7) er ikke ugyldig:

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet gældende, at den omstændighed, at SKATs agterskrivelse af 18. juni 2009, jf. Landsskatterettens kendelse (bilag 2), side 6 - 7, og SKATs afgørelse af 31. august 2009 (bilag 7) kom retur til SKAT og derfor formentlig ikke kom frem til A, ikke udgør "særlige omstændigheder", der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse af hans skatteansættelse for 2006 i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 8).

Skatteministeriet gør herved gældende, at SKATs ansættelse af 31. august 2009 (bilag 7) er gyldig.

Da SKATs agterskrivelse af 18. juni 2009 vedrørende 2006, jf. Landsskatterettens kendelse (bilag 2), side 6-7, blev afsendt inden den 1. maj 2010, er bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 26, stk. 1, 1. punktum, opfyldt, selvom skrivelsen formentlig ikke kom frem til A. Grunden til, at han formentlig ikke modtog skriftlig underretning om, at SKAT agtede at ændre skatteansættelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, var måske, at der manglede et korrekt postnummer og en postboks i adressen, men det var ikke SKATs fejl. Den adresse, SKAT sendte agterskrivelsen til, havde A og hans hustru selv meddelt til folkeregisteret, jf. flyttemeddelelsen i bilag M. Det bestred han for Landsskatteretten, jf. bilag 2, side 2, 4. afsnit. Det gør han tilsyneladende ikke længere, jf. duplikken, side 3, 4. afsnit.

Hertil kommer, at det ikke kan antages at have haft betydning for sagens udfald, at A formentlig ikke modtog agterskrivelsen. Det kan derfor under ingen omstændigheder medføre, at skatteansættelsen (bilag 7) er ugyldig. Ansættelsen er jo rigtig, jf. ovenfor under punkt 3.1.

Den varslede forhøjelse af skatteansættelsen blev foretaget rettidigt den 31. august 2009 (bilag 7), jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. punktum. Da der under de foreliggende omstændigheder ikke var pligt til at underrette A om den foretagne skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 2, 2. punktum, er det uden betydning for dens (bilag 7) gyldighed, at den blev sendt til en adresse, der måske manglede et rigtigt postnummer og et postboksnummer. Det bemærkes herved også, at årsopgørelsen (bilag N) blev lagt i As skattemappe, jf. Landsskatterettens kendelse (bilag 2), side 7, sidste afsnit.

Til støtte for dette resultat henvises til SKM2004.470.HR.

Den omstændighed, at SKAT anførte et forkert postnummer, postnr.-1 og ikke postnr.-2, på konvolutterne, jf. ovenfor under punkt 1, kan ikke ændre på resultatet. A har selv ansvaret for, at hjemmesiden indeholder det forkerte, postnr.-1, og ikke det rigtige, postnr.-2, postnummer. Ved at undersøge hjemmesiden har SKAT gjort en ekstraindsats, men som følge af en fejl, som A er ansvarlig for, fundet frem til et forkert postnummer. SKAT var berettiget til at gå ud fra, at den adresse, han selv har meddelt folkeregisteret (bilag M) var rigtig, jf. en lignende situation i SKM2014.720.HR om forældelse.

---

Årsopgørelsen af 9. november 2009 (bilag N) kom ikke retur til SKAT, jf. SKATs brev af 3. april 2014 til mig (bilag R), side 1, 2. afsnit. Det ses A heller ikke at bestride. Måtte han gøre det, har han bevisbyrden for, at den (bilag N) ikke kom frem til ham i overensstemmelse med sædvanlig postgang, jf. f.eks. UfR 2000.1771 H og UfR 2007.2791 H. Denne bevisbyrde har han ikke løftet.

Det kan således lægges til grund, at A under alle omstændigheder modtog årsopgørelsen (bilag N). Heller ikke derfor er ansættelsen (bilag 7) ugyldig. Det skærper også yderligere kravene til hans bevis for, at der ikke var grundlag for skatteansættelsen.

---

Med henvisning til bemærkningerne i As replik, side 7, punkt 2.1.1.5., bestrides det, at SKAT har lavet sagsbehandlingsfejl eller i hvert fald ikke fejl, der kan føre til ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2006.

---

Den 6. marts 2008 sendte SKAT breve til A og hans hustru (bilag K og L) med forespørgsel om oplysninger og materiale vedrørende patentrettighederne. Brevene blev sendt til parrets daværende folkeregisteradresse i ...3. Brevene kom ikke retur til SKAT, og de må derfor antages at være kommet frem til de to. Det har A heller ikke bestridt på noget tidspunkt. På dette tidspunkt, juni 2008, har A derfor været klar over - eller burde i hvert fald have været klar over - at SKAT overvejede ansættelsesændringer i forbindelse med salget af patentrettighederne.

Kort efter, den 8. juli 2008, jf. bilag N, anmeldte ægteparret flytning til Sydafrika, men til en mangelfuld adresse, fordi postboksnummeret manglede. Derfor modtog de formentlig ikke agterskrivelsen og afgørelsen (bilag 7), der begge blev returneret til SKAT.

Efter SKATs betalingsrykker af 5. september 2011 sendte A den 10. oktober 2011 klagen til SKAT (bilag 8), og hans repræsentant bad herefter den 22. marts 2012 SKAT om genoptagelse. Genoptagelsesanmodningen er således først fremsat over 5 år efter udløbet af det pågældende indkomstår, 2006. A modtog formentlig ikke i denne periode underretning om sagens (jf. bilag K og L), udfald. Henset til SKATs breve i bilag K og L må han have været - eller burde i hvert fald have været - klar over, at den manglende underretning kunne skyldes, at SKAT ikke kendte hans korrekte adresse, og at SKAT meget muligt havde lavet en ny skatteansættelse.

Under disse omstændigheder gør Skatteministeriet i lighed med Højesterets begrundelse i SKM2010.551.HR - gældende, at der må kræves et sikkert bevis for, at der ikke var grundlag for skatteansættelsen (bilag 7), og at et sådant bevis ikke er ført. Tværtimod er ansættelsen rigtig, jf. ovenfor under punkt 3.1. Heller ikke derfor foreligger der "særlige omstændigheder", som gør det urimeligt at opretholde ansættelsen.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at sagsøger modtog brev af 6. marts 2008 fra SKAT vedrørende indkaldelse af materiale i anledning af, at SKAT havde udtaget sagsøgers skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006 til kontrol, og at han valgte ikke at indsende materialet eller i øvrigt besvare henvendelsen. Det lægges endvidere til grund, at sagsøger ikke modtog SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen for 2006, dateret 18. juni 2009, og afgørelsen dateret 31. august 2009, idet begge breve blev sendt til den af sagsøger opgivne adresse i Sydafrika, men med angivelse af et forkert postnummer, og blev sendt retur til SKAT. Retten lægger endelig til grund, at årsopgørelsen for 2006, der er udskrevet den 9. november 2009, blev sendt til sagsøger, og at sagsøger ifølge sin forklaring har set den, om end han ikke husker hvornår.

Fristen for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen udløb den 1. maj 2010. Sagsøger klagede ved skrivelse af 10. oktober 2011 til SKAT, idet han bestred personligt at have modtaget 14 mio. kr.

Ved bedømmelsen af, om der foreligger sådanne "særlige omstændigheder", jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, at sagsøger er berettiget til ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2006, må retten lægge vægt på, om eventuelle fejl i forbindelse med sagsbehandlingen har ført til en materielt urigtig ansættelse, og at det således vil være urimeligt at opretholde denne.

Det fremgår af aftale af 24. august 2006, at sagsøger overdrog patentrettighederne til G1 Ltd. uden, at der skulle betales nogen købesum på overtagelsesdagen. Det fremgår videre, at sagsøger fik generalfuldmagt fra selskabet, og at sagsøger ved en "åben låneaftale" af 20. august 2006 blev meddelt ret til frit at låne beløb på selskabets konto i Danske Bank. Patentrettighederne blev efterfølgende ved "Aktivhandelsaftale" af 24. august 2006 solgt til G13 ApS for 15 mio. kr. Aftalen, der er underskrevet af sagsøger dels for G1 Ltd. og dels personligt, indeholder en konkurrenceklausul, hvoraf fremgår, at "Sælger og sælgers indehaver, A..." Sagsøger har forklaret - og det fremgår af kontoudskriften - at han hævede store beløb fra G1 Ltd.'s konto uden, at der blev indgået særskilte aftaler herom eller fastsat renter eller andre vilkår.

Retten finder på denne baggrund ikke, at sagsøger har godtgjort, at der er sket en reel overdragelse af patentrettighederne til G1 Ltd., og at selskabet således ikke reelt har udnyttet eller skulle udnytte patentrettighederne forretningsmæssigt. Retten har herved også tillagt det vægt, at ingen af transaktionerne fremgår af regnskaberne for selskabet.

Retten finder derfor, at SKAT med rette har anset sagsøger indkomstskattepligtig af en indkomst på 15 mio. kr.

Retten har herved vedrørende beløbets størrelse lagt vægt på, at sagsøger ikke har fremlagt dokumentation for, at de beløb, der er hævet på selskabets konto var lån, at sagsøger ikke har dokumenteret, at beløbene er tilbagebetalt, og at sagsøger ej heller har oplyst, hvorledes der er forholdt med restindeståendet på 5.319.812,04 kr. Sagsøger har endelig ikke dokumenteret eventuelle fradragsberettigede udgifter relateret til salget af patentrettighederne.

Herefter og med bemærkning at det grundlag, som skatteansættelsen hviler på, var kendt for sagsøger allerede ved SKATs indkaldelse af materiale vedrørende indkomstårene 2005 og 2006, og at det forhold at sagsøger ikke modtog SKATs agterskrivelse og afgørelse efter det ovenfor anførte ikke kan antages at have haft betydning for sagens udfald, vil sagsøgte være at frifinde.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand med 385.000 kr. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald.

T H I  k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale sagens omkostninger med 385.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.