Dato for udgivelse
20 May 2015 13:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Mar 2015 13:45
SKM-nummer
SKM2015.346.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-305-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst
Emneord
Ophold, kontraktunderskrivelse
Resumé

Sagen vedrørte, om en professionel fodboldspiller var skattepligtig til Danmark af et sign on fee på 4 mio. kr., som han modtog i forbindelse med et klubskifte fra en tysk klub til en dansk klub. Appellanten modtog beløbet umiddelbart efter kontraktunderskrivelsen i Danmark. Appellanten ejede en ejendom i Danmark, og han ville derfor efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, blive fuldt skattepligtig til Danmark på det tidspunkt, hvor han tog ophold i landet.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at appellanten tog ophold i Danmark, den dag han underskrev kontrakten med den danske klub, og at han derfor var skattepligtig til Danmark af det udbetalte sign on fee. Landsretten stadfæstede derved byrettens dom (SKM2013.444.BR).

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.F.1.2.2

Parter

A
(advokat Jan Schøtt-Petersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mikkel Isager-Sally (prøve))

Afsagt af landsdommerne

Karen Hald, K. Wiingaard og Ib Hounsgaard Trabjerg

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 14. januar 2013 (BS 1-373/2012) er anket af A med påstand som for byretten om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2005 nedsættes med 4.000.000 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af A og agent NK. Endvidere er der afgivet forklaring af NP.

A har forklaret, at købet i ...1 var motiveret af et ønske om en god investering og et godt sted at bo, når kontrakten med G1 GmbH udløb. Jorden blev bortforpagtet, men huset blev ikke lejet ud, for det trængte til en kæmpe renovering. Ca. én uge før 21. juli 2005 fik han at vide, at han ikke indgik i G1 GmbHs planer for den kommende sæson. Han havde luftet tanken om G2 A/S for LE, som han kendte fra sin tid i G5, og som nu arbejdede for G2 A/S. Han havde talt med OF og fuldstændigt udelukket G6. Han gav offentligt utvetydigt til kende, at han valgte G2 A/S. Da han den 21. juli tidligt om morgenen ankom til G2 A/S, fik han at vide, at der var en mulighed for, at man kunne enes. Forholdet til G1 GmbH skulle imidlertid også klares, fordi der mellem ham og de to klubber var tale om en helhed. Han havde ikke drøftet en beløbsramme med G1 GmbH, men dette kan NK have gjort. Han deltog ikke i kontraktforhandlingerne med G2 A/S. Han skulle have en snak med JP om "G2-ånden". JP var "den personificerede Mr. G2". Desuden skulle han tale med trænerne, herunder LM, om, hvorledes de ville se ham på holdet. Han skulle også underkaste sig et lægetjek, herunder løbe. Hans knæskade, som han havde pådraget sig, før han blev professionel fodboldspiller, gav ikke anledning til aktuelle problemer, da han skiftede til G2 A/S. Han havde spillet alle kampe for G1 GmbH. Operationen for knæskaden må have været omtalt i hans lægejournal. JP havde efterspurgt journalen, men han ved ikke, om G1 GmbH havde sendt den til G2 A/S. Det var ikke formålet med pressemødet at præsentere ham som ny spiller i G2 A/S. Pressemødet blev holdt for at præsentere truppen, der skulle deltage i en ...-kamp. Under pressemødet trak han en G2-trøje på. På hans trøje stod der "...", fordi folk havde en forventning om, at tingene var på plads, men tingene var ikke på plads.

Kontrakten med G2 A/S blev underskrevet før eller efter pressemødet. Han tænkte ikke over, hvor han skulle bo, da han underskrev. Hvis han blev enig med G2 A/S, skulle han selvfølgelig tilbage til Danmark. Han deltog ikke i træningen den 21. juli, og dette var slet ikke på tale. Da han samme dag forlod G2 A/S for at tage hjem til ...4, var han ikke klar over, at G3 havde godkendt kontrakten. Han overnattede i Flensborg. Han havde kørt langt den foregående nat og var træt. Da han den 22. juli om morgenen havde forladt Flensborg i bil på vej til bopælen i ...4, ringede JP, og han talte desuden med NK. Først nu blev han klar over, at G3 havde godkendt kontrakten med G2 A/S. Havde G3 ikke godkendt kontrakten, havde han fastholdt kontrakten med G1 GmbH. Da han senere på dagen den 22. juli begyndte træningen i G2 A/S, havde NK fået tilkendegivet, at forholdet til G1 GmbH var afklaret. Han så først dokumentet fra G1 GmbH den 22. juli. Deloittes redegørelse til skattemyndighederne den 30. juli 1998 indeholder også på dette punkt en misforståelse. Dokumentet var dateret den 20. juli, men han skrev først under den 22. Han husker ikke, hvornår pengene fra G1 GmbH blev udbetalt.

NK har forklaret, at han blev ringet op af G1 GmbHs ledelse få dage før den 21. juli 2005. Det blev oplyst, at A ikke indgik i klubbens planer for den kommende sæson. Vidnet ved ikke, om A i forvejen var blevet kontaktet af NE. Vidnet havde to klubber i tankerne, G6 og G2 A/S. Vidnet kontaktede G2 A/S først, for her var nok den største chance. G2 A/S viste sig interesseret. Man blev i grove træk enige om løn og vilkår. Det var ikke mindst et spørgsmål om at finde den rigtige balance mellem, hvad henholdsvis G2 A/S og G1 GmbH ville give. Forhandlingssituationen skal forstås på baggrund af, at A havde 2 mio. euro til gode, hvis han fastholdt kontrakten med G1 GmbH, der løb i endnu to år. I en sådan situation er det normalt, at spilleren får en kompensation, hvis der sker klubskifte. G1 GmbH ville give 375.000 euro, hvilket blev meddelt den 20. juli 2005. Vidnet kan ikke huske, om han så papiret herom, men G1 GmbH havde nævnt beløbet for ham. A har ganske givet ikke skrevet under på dette dokument den 20. juli, for det ville jo ikke være fornuftigt at give afkald på 1,6 mio. euro, så længe kontrakten med G2 A/S ikke var på plads. Spilleren kan ikke indgå aftale med en anden klub, før han er opført på transferlisten. Situationen den 21. juli var derfor, at der var et tilbud fra G1 GmbH og en ikke færdigforhandlet kontrakt med G2 A/S. Det var afgørende, om A, der tidligere havde været G6-spiller, var klar til at blive G2-spiller. Han skulle blandt andet på den baggrund have en samtale med JP. Da det var overstået, skulle A underkastes et lægetjek. Der fulgte en lægejournal med ham fra G1 GmbH, så derfor var G2 A/S klar over, at han havde været opereret for en ...skade. A var ude at løbe under lægetjekket. Pressemødet kl. 10 drejede sig om det hold, der skulle spille en kommende ...-kamp, ikke om A. Pressemødet kunne ikke dreje sig om ham, da kontrakten ikke var færdig. Kontrakten blev meget sandsynligt underskrevet efter pressemødet kl. 10. Vidnet overværede ikke underskrivelsen. I fodboldsystemet er en kontrakt først gældende, når den er godkendt af forbundet. Af G2 A/Ss hjemmeside for den 21. juli 2005 fremgik det, at A trænede med G2 A/S samme dag. Oplysningen skyldes nok en misforståelse hos en journalistisk medarbejder. Det er helt utænkeligt, at A deltog i træningen. Kontrakten var jo ikke færdigindgået. Deloitte havde været inde over sagen for at lave en køreplan for begivenhederne, således at der ikke var noget, der gik forkert. Man havde spekuleret meget over, at det kontraktlige sign-on-fee skulle udbetales efter reglerne. Vidnet talte med A den 22. juli om morgenen, efter at G3 havde godkendt kontrakten. Vidnet sagde, at nu kunne A godt vende bilen og komme til G2 A/S for at træne. Det var der ikke noget farligt i, for nu forelå G3's godkendelse.

NP har forklaret, at han spillede professionel fodbold for G2 A/S i juli 2005. Allerede dengang havde han kendt A længe, men de har aldrig set hinanden privat. Den 21. juli 2005 hilste vidnet første gang på ham i G2 regi, men det var et lidt kontroversielt. A havde ry for at have G6-blod i årerne. Træningen, der normalt begyndte kl. 10, blev udsat lidt på grund af et pressemøde. Vidnet vidste godt, at pressemødet drejede sig om A. Han trænede ikke med holdet samme dag. Træneren præsenterede ham, lidt efter at træningen var gået i gang, og vidnet bød ham velkommen, hvorefter A gik.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten tilføjer:

Hverken den omstændighed, at det efter bevisførelsen for landsretten må lægges til grund, at A ikke deltog i træningen den 21. juli 2005, eller at A ifølge NK ganske givet ikke skrev under på ophævelsesaftalen med G1 GmbH den 20. juli 2005, kan føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 125.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.