Dato for udgivelse
18 maj 2015 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 mar 2015 14:20
SKM-nummer
SKM2015.329.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3774817
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, udland
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark, ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf., § 7, stk. 1.

Det er i sagen oplyst, at spørger har en helårsbolig til rådighed i Danmark, hvor ægtefællen har boet i en længere årrække. Spørger anses derfor at have bopæl her i landet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet finder ikke at spørgers ophold i Danmark har det fornødne præg af "ferie og lignende", som anført i kildeskattelovens § 7, stk. 1. Som sagen er oplyst, finder Skatterådet ikke at der er tale om arbejde af enkeltstående karakter, men derimod om påregneligt egentlig arbejde, som har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7/12 2010 (kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark i op til 20 dage i 2. halvår af 2014 ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1?

 2. Kan SKAT bekræfte, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark i op til 40 dage i 2015 ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1?

 3. Kan SKAT bekræfte, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter i op til 10 dage under ophold i Danmark i 2016 og tilsvarende i følgende år ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1?

 4. Hvis spørgsmål 1 og 2 besvares benægtende, mens spørgsmål 3 besvares bekræftende, kan SKAT så bekræfte, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter i op til 10 dage under ophold i 2. halvår af 2014 og i op til 10 dage i 2015 ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1?

Svar

 1. Nej

 2. Nej

 3. Nej

 4. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagens faktiske omstændigheder er følgende:

Spørger har i en længere årrække boet og arbejdet i udlandet. I 1983 blev spørger således udstationeret i Dubai af sin daværende arbejdsgiver. I tiden herefter har han primært boet i Dubai, men også i andre lande.

Siden sin udrejse fra Danmark i 1983 har spørger alene boet i Danmark i to perioder.

Spørger er gift. Ægtefællen har i en kortere årrække boet i udlandet sammen med spørger.

Under henvisning til en afgørelse fra 2013 fra Skatteankenævn Aarhus vedrørende spørger, kan det lægges til grund, at spørger og dennes ægtefælles fulde skattepligt til Danmark er ophørt i 2006.

I 2008 flyttede ægtefællen til Danmark, hvorefter hun igen er blevet fuldt skattepligtig til Danmark.

Spørgers fulde skattepligt til Danmark er ikke genindtrådt, men spørger må fra 2008 anses at have rådighed over boligen, som ægtefællen på dette tidspunkt flyttede ind i.

Spørger er registreret som ejer af den helårsbolig som ægtefællen bebor, en ubebygget sommerhusgrund i Danmark, og en beboelseslejlighed i udlandet, som er udlejet.

Ægtefællen er personligt og via sit firma registreret som ejer af en butik, en lagerbygning og en kontorlejlighed, som er udlejet.

Spørger har siden august 2002 arbejdet for A-koncernen i selskab Aa, kun afbrudt af en kort periode 2005/2006, hvor han arbejdede for et dansk selskab udenfor koncernen.

I år X er der foretaget en række ændringer i organisationen i A-koncernen, således at nogle direktører, herunder spørger, er blevet optaget som partnere. Det drejer sig udelukkende om de udenlandske selskaber i koncernen.

Spørger har således nu følgende aktieandele i 3 af koncernens udenlandske selskaber:

Aa 25 %

Ab 18,75 %

Ac 18,75 % (under opstart)

Spørger er hverken organisatorisk eller kommercielt forbundet med nogen af de danske selskaber i A-koncernen.

Aflønning af spørger sker alene af selskabet Aa, hvor han er general manager. Spørger forestår således ledelsen af dette selskab, der består af et salgskontor og en mindre produktionsenhed i Dubai.

Alle selskaberne handler individuelt med leverandørerne, og der indkøbes i meget lille omfang produkter fra det danske selskab, da de danskproducerede produkter er specielt tilvirket til det skandinaviske marked, som har andre specifikationer end andre europæiske lande.

Al samhandel mellem selskaberne i koncernen sker på godkendte kommercielle vilkår under hensyn til transfer pricing-reglerne.

Udover aktierne i de nævnte selskaber ejer spørger 25 % af aktierne i et dansk selskab B ApS. Siden stiftelsen af dette selskab har spørger været medlem af selskabets bestyrelse. Dette danske selskab (B) har intet med A-koncernens selskaber at gøre.

I relation til B ApS deltager spørger ikke i møder i Danmark. Spørger fungerer som fundraiser, dvs. forsøger at finde oversøiske investorer til etablering af anlæg i Danmark og andre europæiske lande. De erhvervsmæssige aktiviteter i relation til B ApS føres i Mellemøsten og Asien.

Det kan desuden oplyses, at spørger privat har nogle porteføljer af aktier og valuta, som denne løbende følger op til flere gange dagligt, hvilket også vil ske, når denne opholder sig i Danmark.Der er ikke nødvendigvis tale om noterede porteføljer, da spørger også handler internationalt. Indtægten fra porteføljeplejen kan potentielt være større end spørgers lønindtægt.

Spørger har aldrig været ansat inden for eller på anden måde haft professionel tilknytning til det finansielle marked.

De påtænkte dispositioner

Spørger må som ovenfor anført anses for at have rådighed over en bolig i Danmark siden 2008, og dermed bopæl her i landet som efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Det følger dog af kildeskattelovens § 7, stk. 1, at spørgers fulde skattepligt til Danmark først vil genindtræde, såfremt spørger tager ophold i Danmark, der ikke kan anses som kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Henset til bestemmelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1, der kan medføre genindtræden af fuld skattepligt til Danmark for spørger, ønsker spørger en afklaring vedrørende de skattemæssige konsekvenser ved udførelse af en række påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark i 2. halvår 2014 og fremadrettet.

Anmodningen om et bindende svar fra SKAT på de ovennævnte spørgsmål skyldes således nærmere, at spørger påtænker at bruge nogen tid på at bistå med opstarten af virksomheden i Ac-selskabet. Især i begyndelsen vil der være brug for tekniske præsentationer og besøg af havne- og broanlæg samt udarbejdelse af teknisk dokumentation.

Spørger påtænker derfor under ophold i Danmark at udføre erhvervsmæssige aktiviteter vedrørende opstarten af Ac-selskabet i op til 20 dage i andet halvår af 2014, op til 40 dage i 2015 samt op til 10 dage i 2016 og følgende år. I den forbindelse påtænkes overnatning i overvejende grad at ske i egen bolig, hvor ægtefællen bor. Der påtænkes også nogle overnatninger i København i forbindelse med møder med rådgivende ingeniørfirmaer og besøg rundt omkring i Danmark.

De erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark vil så vidt muligt ske i forbindelse med, at spørger er i Danmark på ferieophold. Spørger forventer således at opholde sig i Danmark i sine ferier svarende til 4-6 uger årligt, hvortil kommer førnævnte påtænkte antal dage med erhvervsmæssige aktiviteter. Der vil på intet tidspunkt blive tale om ophold i Danmark i mere end 3 måneder uafbrudt eller mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder.

I arbejdsmæssig henseende vil der under spørgers ophold i Danmark alene blive tale om sporadisk besvarelse af telefonopkald og e-mails.

Spørger påtænker under besøg i Danmark at bringe forskellige delegationer her til landet for at bese hovedsageligt bro- og havneanlæg, og samtidigt afholde møder med danske rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørfirmaer med speciale i disse konstruktioner.

Spørger vil samtidigt skulle tilbringe nogle arbejdsdage på et af de danske selskaber i koncernen, hvor denne har brug for adgang til tekniske manualer og andet arkivmateriale til udarbejdelse af brochurer og dokumentation til Ac-selskabet.

Da spørger hverken er organisatorisk eller kommercielt forbundet med det danske selskab i koncernen, påtænker spørger ikke at have nogen mødeaktivitet hos det danske selskab, udover nogle møder med den tekniske chef vedrørende udarbejdelse af kvalitetsmanualer til det nye Ac-selskab.

Aflønningen af spørger vedrørende arbejdet med opstarten af virksomheden i Ac-selskabet sker via selskabet Aa, og dette selskab vil blive kompenseret af Ac-selskabet for spørgers tidsforbrug og relaterede omkostninger i forbindelse med opstarten af virksomheden i Ac-selskabet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Af kildeskattelovens § 7, stk. 1 fremgår følgende:

"For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende."

Det kan lægges til grund, at spørger kan anses at have bopæl i Danmark. Fuld skattepligt indtræder imidlertid først, hvis der er tale om ophold i Danmark, der ikke kan anses som kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Der vil ikke blive tale om ophold i Danmark i et omfang, der overstiger disse i praksis fastlagte grænser.

Spørgsmålet er herefter om der ved de påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark, vil være tale om ophold, der ikke kan anses som kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Af SKATs styresignal i SKM2013.715.SKAT, fremgår bl.a. følgende:

"Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende."

Af nævnte styresignal fremgår videre bl.a. følgende:

"Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

...

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark."

Ligningsrådets bindende forhåndsbesked, offentliggjort som SKM 2002.252.LR, må anses som et eksempel på, at der ansås at være tale om særlige omstændigheder, der bevirkede, at arbejdsopgaver udført her i landet med en udstrækning på mere end 10 dage inden for en periode på 12 måneder ikke ville medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark.

I nævnte bindende forhåndsbesked var der tale om en person, der var ansat og arbejdede ved flere uddannelsesinstitutioner i Schweiz. Vedkommende var på tidspunktet for anmodningen om en bindende forhåndsbesked bosat og havde opholdstilladelse i Schweiz. Desuden opholdt vedkommende sig mere end 183 dage om året i Schweiz, og var fuldt skattepligtig til Schweiz. Vedkommende havde tidligere havde haft bolig til rådighed i Danmark, der blev afhændet pr. 1. oktober 2001, hvorefter den tidligere fulde skattepligt til Danmark ophørte.

På tidspunktet for anmodningen om den bindende forhåndsbesked ønskede vedkommende nu at erhverve en andelsbolig i Danmark. Andelsboligen var nybyggeri, og byggeriet forventedes færdigt ultimo 2002. Tanken var, at andelsboligen de første år skulle anvendes i feriemæssig sammenhæng, og eventuelt i forbindelse med forberedelse af undervisningsmateriale m.v. til brug for undervisningen ved uddannelsesinstitutionerne i Schweiz. Desuden havde vedkommende mulighed for at tage arbejde i op til én måned i Danmark. På længere sigt var der et ønske om permanent at vende hjem til Danmark. Da andelsboligen var en sådan bolig, som efterspurgt, ønskede vedkommende allerede på tidspunktet for anmodningen om den bindende forhåndsbesked at anskaffe sig boligen med henblik på den permanente flytning til Danmark.

I anmodningen om den bindende forhåndsbesked blev der blandt andet spurgt om, hvorvidt vedkommende skulle anses for fuldt skattepligtig til Danmark, når personen alene ville opholde sig i Danmark i mindre end 180 dage inden for en 12-måneders periode, og mindre end tre måneder i sammenhæng, når opholdet i Danmark primært ville være i feriemæssig sammenhæng og lignende, og vedkommende henholdsvis 1, 7 eller 14 dage om året ville udføre arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale m.v. for schweiziske arbejdsgivere.

Af Told- og Skattestyrelsens indstilling til Ligningsrådet fremgår i den forbindelse blandt andet følgende:

"Den i Danmark foretagne forberedelse af undervisningsmateriale anses at udgøre en så lille del af hovedbeskæftigelse, undervisningen, som foretages i Schweiz. Henset hertil samt til at A har bopæl i og anden fast tilknytning til Schweiz og derfor som regel opholder sig dér, vil forberedelse af undervisningsmateriale m.v. i henholdsvis 1, 7 eller 14 dage efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse ikke have karakter af regelmæssig ("løbende") personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, hvorfor opholdene i Danmark må betragtes som kortvarige ophold på grund af ferie og lignende.

Til støtte herfor kan henvises til TfS 1997, 590, hvor Landsskatteretten ikke fandt, at en i Schweiz bosat operasangers ophold her i landet, i forbindelse med et enkeltstående arrangement af kortere varighed inden for et år, i sig selv ville føre til indtrædelse af fuld skattepligt, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her.

Det indstilledes at svare nej på spørgsmålene 2a, b og c om, hvorvidt der vil indtræde fuld skattepligt for A, såfremt A opholder sig i Danmark uafbrudt i mindre end 3 måneder eller samlet i mindre end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, og A under opholdene forbereder undervisningsmateriale m.v. i henholdsvis 1, 7 eller 14 dage til brug for undervisning i Schweiz."

I anmodningen om den bindende forhåndsbesked blev der blandt andet videre spurgt om, hvorvidt vedkommende skulle anses for fuldt skattepligtig til Danmark, hvis vedkommende alene opholdt sig i Danmark i mindre end 180 dage inden for en 12-måneders periode, og mindre end en varighed på tre måneder i sammenhæng, når opholdet i Danmark primært ville være i feriemæssig sammenhæng eller lignende, og vedkommende i en måned om sommeren ville arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver.

I den forbindelse indstillede Told- og Skattestyrelsen følgende til Ligningsrådet:

"Såfremt A en måned om året tager arbejde i Danmark, vil den erhvervsmæssige aktivitet efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse have et sådant omfang, at ophold i Danmark ikke kan siges udelukkende at være begrundet i ferie og lignende. Ved ansættelse i Danmark vil A have en forpligtelse til at møde på arbejdet i op til en måned, som ansættelsen kan vare. Opholdet i Danmark er således nødvendiggjort af et regelmæssigt indtægtsgivende erhverv.

Det indstilledes at svare ja til spørgsmål 3. A anses efter kildeskatteloven § 7, stk. 1, for at blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt A under sin ferie i Danmark tager arbejde en måned om sommeren for en dansk arbejdsgiver."

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens netop ovenfor citerede indstillinger. Ligningsrådet fandt således, at vedkommende, bosiddende i Schweiz, ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark, og samtidigt én måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Ligningsrådet fandt imidlertid ikke, at vedkommende, bosiddende i Schweiz, ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark, og samtidigt 14 dage om året udførte arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale m.v. for schweiziske arbejdsgivere.

Ligningsrådet fandt således i SKM 2002.252 LR ikke, at 14 dages arbejdsmæssige opgaver i Danmark om året medførte fuld skattepligt til Danmark. Ligningsrådet lagde vægt på, at aktiviteten i Danmark ansås at udgøre en så lille del af hovedbeskæftigelsen, som blev foretaget i Schweiz.

På tilsvarende vis vil de af spørger påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark udgøre en meget lille del af hovedbeskæftigelsen, som bliver varetaget i Dubai, hvor spørger bor. Desuden udgør de påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark aktiviteter af forberedende karakter for virksomheden under opstart i selskab Ac, ligesom der i den omtalte bindende forhåndsbesked var tale om forberedende aktiviteter i form af forberedelse af undervisningsmateriale. Desuden bemærkes, at de af spørgers påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter så vidt muligt vil ske i forbindelse med, at spørger er i Danmark på ferieophold.

Det bemærkes, at når Ligningsrådet i den omtalte bindende forhåndsbesked konkret fandt, at der ikke kunne tages fast arbejde i Danmark i op til en måned om året, så havde dette omspurgte arbejde ikke umiddelbart nogen sammenhæng med de erhvervsmæssige aktiviteter i form af forberedelse af undervisningsmateriale for arbejdsgivere i Schweiz. I forhold til spørgsmålet om fast arbejde i Danmark i op til en måned om året, var der således angiveligt ikke tale om arbejde, der kunne anses at udgøre en lille del af hovedbeskæftigelsen i Schweiz, men derimod arbejde for en anden arbejdsgiver og løsrevet herfra. Den situation kan derfor ikke sammenlignes med situationen for spørger, da de påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark faktisk knytter sig an til dennes hovedbeskæftigelse med aflønning fra samme arbejdsgiver.

Desuden kan de af spørger påtænkte erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark ikke anses at udgøre regelmæssig, løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Dette henset til, at der vil være tale om aktivitet vedrørende opstart af virksomheden i selskab Ac og dermed aktiviteter, som af karakter ikke er regelmæssig eller fast aktivitet i Danmark. De påtænkte aktiviteter må derimod anses som enkeltstående af karakter, på tilsvarende vis som 14 dages erhvervsmæssig aktivitet på årlig basis i SKM2002.252.LR er blevet anset som enkeltstående af karakter derved, at Ligningsrådet accepterede årlig gentagelse henset til formuleringen "14 dage om året" i spørgsmål 2c i den offentliggjorte bindende forhåndsbesked.

Hvad angår spørgers porteføljer af privatejede aktier og valuta, som han løbende følger op til flere gange dagligt, hvilket også vil ske, når han opholder sig i Danmark, er det vores opfattelse, at der ikke kan anses at blive tale om statuering af næring ved sådan porteføljepleje allerede henset til, at spørger aldrig har været ansat inden for eller på anden måde haft professionel tilknytning til det finansielle marked. Som følge heraf er det også vores opfattelse, at spørgers påtænkte porteføljepleje under ophold i Danmark, ikke kan anses som erhvervsmæssig aktivitet under ophold i Danmark, der kan medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1. Efter vores opfattelse er nævnte porteføljepleje altså ikke uforeneligt med begrebet "ferie eller lignende" i henhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1.

På baggrund af det ovenfor anførte er det vores opfattelse, at spørgsmål 1 kan besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

På baggrund af det ad spørgsmål 1 anførte er det vores opfattelse, at spørgsmål 2 kan besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 3

På baggrund af det ad spørgsmål 1 anførte er det vores opfattelse, at spørgsmål 3 kan besvares bekræftende.

Desuden skal der henvises til følgende uddrag af styresignalet SKM2013.715.SKAT:

"Af hensyn til at skabe størst mulig forudberegnelighed i relation til vurderingen af, hvornår skattepligten indtræder ved udførelse af arbejdsopgaver af enkeltstående karakter, vil det fremover kunne lægges til grund, at arbejdsopgaver, der udføres højst 10 dage inden for en 12 måneders periode, vil kunne accepteres, uden at skattepligten indtræder."

Ad spørgsmål 4

På baggrund af det ad spørgsmål 1 og 3 anførte er det vores opfattelse, at spørgsmål 4 kan besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark i op til 20 dage i 2. halvår af 2014 ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler

1) personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.1

(...)

Regel

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og

 • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

(...)

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2

(...)

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus. Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig. Det samme gælder benyttelsen af andre boligformer.

(...)

Absolutte grænser for opholdets længde

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes rejsedage ("brudte døgn") som hele dage.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Se nedenfor.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".

(...)

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.

 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.

 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.

 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.

 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Eksempel

 • En model udførte 7 dagslange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP.

 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS 1997, 590 LSR.

 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.

 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS 1990, 163 LSR.

Enkeltstående arbejde
Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Bemærk
Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Eksempel
SKM2002.252.LR indtræder skattepligten ikke for en person, der anvender 14 dage af sin sommerferie til forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz . Forberedelsen ansås at udgøre en så lille del af personens hovedbeskæftigelse, som var undervisning i Schweiz, at det ikke havde den fornødne karakter af regelmæssig, løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Længden af den enkelte arbejdsdag er uden betydning, når blot arbejdet har karakter af egentlig erhvervsudøvelse. En person kan fx ikke i samme periode arbejde 14 halve dage, uden at skattepligten indtræder.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Se også SKM2009.813.LSR og SKM2006.41.SR.

I SKM2009.813.LSR, ville en person under de konkrete omstændigheder blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab var medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

I SKM2006.41.SR blev en person, der havde bopæl til rådighed i Danmark, anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Bemærk
Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Eksempel
En operasangerindes enkeltstående koncertarrangementer her i landet retter sig ikke specifikt mod Danmark, hvis den pågældende er fast engageret i et andet land eller i øvrigt har koncertarrangementer i mange lande.

Arbejdet skal direkte eller indirekte have økonomisk betydning for den pågældende. Hvis det pågældende arbejde er uegennyttigt, ulønnet eller på anden måde helt uden økonomisk betydning for den pågældende person, vil arbejdet ikke føre til indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Eksempel
Hvis den pågældende under sit ophold her i landet fx udfører ulønnet arbejde for en almen velgørende forening, fx deltager i en indsamling, vil dette ikke i sig selv føre til indtræden af skattepligt.

Se også

Se også TfS 1990, 163 LSR, hvor en far var ulønnet medhjælp på søns minkfarm i nogle uger om året.

Besvarelse af e-mails og lignende
Skattepligten indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Se også
Se også SKM2014.158.LSR, hvor skattepligten ikke ville genindtræde for en person, der var flyttet til Kina, hvis den pågældende som direktionsmedlem og chief operating manager og general manager for et udenlandsk selskab deltog i bestyrelsesmøde i et dansk selskab af en dags varighed under sit ophold i Danmark.

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Eksempel
Skatterådet fandt, at skattepligten indtrådte, selvom den pågældende i videst muligt omfang begrænsede sit arbejde under sit ophold her i landet. Det fremgik af sagen, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark var ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn mv., men det kunne ikke afvises, at personen under sine ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på e-mails mv.

Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt). Kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. Se SKM2012.311.LSR.

SKM2002.252.LR

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked bl.a. truffet afgørelse om, at en forespørgerbosiddende i Schweiz under nærmere beskrevne omstændigheder ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark og samtidig en måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Vedkommende ville dog fortsat være at betragte som hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selv om den skattepligtige tilmeldte sig folkeregisteret i Danmark.

SKM2006.41.SR

A, som har bopæl til rådighed i Danmark, blev anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark. Skatterådet fandt endvidere, at han er skattemæssigt hjemmehørende i X-land i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, indtil han flytter til Danmark.

SKM2009.813.LSR

Klager opgav sin fulde skattepligt til Danmark ved fraflytning i 2006. Den fulde skattepligt blev anset for indtrådt såfremt klager lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab er medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

SKM2006.212.SR

En kunstner spurgte, om hun ville få fast driftssted, såfremt hun drev galleri fra sin sommerbolig i Danmark. Skatterådet svarede, at spørgerens fulde skattepligt ville genindtræde ved ophold i forbindelse med varetagelse af indtægtserhvervelse fra galleriet. Galleriet ville udgøre et fast driftssted for spørgeren under forudsætning af, at hun kunne anses for hjemmehørende i Schweiz samt at galleriet blev drevet erhvervsmæssigt.

TfS 1992, 198 LR

En dansk statsborger, der med sin familie boede og havde ansættelse i England påtænkte at erhverve en ejerlejlighed i Danmark. Denne skulle anvendes under forretningsrejser til Danmark og til ophold som til møder mv. Desuden skulle den anvendes til feriebolig for ham og familien og til bolig for børnene under en eventuel videreuddannelse i Danmark. Ligningsrådet fandt, at anvendelse af boligen i forbindelse med arbejdsmæssige aktiviteter, der var af løbende og regelmæssig karakter, bevirkede, at opholdene her i landet ikke kunne anses for at have feriemæssig karakter. Den pågældende ville derfor blive fuldt skattepligtig her, selvom opholdene her ville være kortvarige.

SKM2012.732.ØLR

Landsretten fandt ikke, at T1s erhvervsopgaver i sig selv kunne begrunde fuld skattepligt til Danmark. Landsretten fandt det ikke bevist, at T1 havde opholdt sig i Danmark mere end 180 dage om året i årene 2001-2003 og T1 fandtes derfor ikke at have taget ophold i Danmark i kildeskattelovens § 7´s forstand før 2004.

TfS 1997, 590 LSR

En operasanger, bosat i udlandet blev ikke fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet.

SKM2002.252.LR

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked bl.a. truffet afgørelse om, at en forespørgerbosiddende i Schweiz under nærmere beskrevne omstændigheder ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt vedkommende erhvervede en helårsbolig i Danmark og samtidig en måned om sommeren tog arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Vedkommende ville dog fortsat være at betragte som hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selv om den skattepligtige tilmeldte sig folkeregisteret i Danmark.

TfS 1990, 163 LSR

En skatteyder og hans hustru flyttede i 1980 til England, hvor de erhvervede en bolig og blev fuldt skattepligtige til England. Skatteyderen købte også et sommerhus i Spanien. Før udrejsen havde skatteyderen købt et sommerhus i nærheden af sin minkfarm, som han uopsigeligt bortforpagtede til sin søn. Under senere ophold i Danmark har ægtefællerne boet i sommerhuset, og skatteyderen har under ophold her deltaget aktivt i virksomhedens drift i travle perioder. Efter en samlet bedømmelse af omstændighederne, herunder at sommerhuset i Danmark ikke var godkendt til helårsbeboelse og ikke var usædvanligt med hensyn til pris og størrelse, var der ikke grundlag for at anse bopælen her i landet for bevaret

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Det er oplyst, at spørger har en helårsbolig til rådighed i Danmark, hvor ægtefællen har boet siden 2008. Spørger anses derfor at have bopæl her i landet jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Om spørgers ophold er det oplyst, at spørger påtænker at holde 4-6 ugers ferie i Danmark om året og derudover at udføre erhvervsmæssige aktiviteter i op til 20 dage i 2. halvår af 2014, optil 40 dage i 2015 samt op til 10 dage i 2016 og følgende år.

SKAT lægger derfor til grund, at spørger i alt vil opholde sig i Danmark mellem 20 og 40 dage i forbindelse med arbejde og derudover mellem 28 og 42 dage i forbindelse med ferie inden for en 12-måneders-periode, fordelt på flere perioder. Spørger vil således, efter det oplyste, ikke overstige den tidsmæssige grænse for, hvad der efter praksis anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Det er herefter alene spørgsmålet, om spørgers ophold her i landet har den fornødne karakter af ferie eller lignende.

Det er oplyst, at spørger er bosiddende i Dubai og fuldt skattepligtig der. Spørgers ægtefælle har været bosiddende og fuldt skattepligtig til Danmark siden 2008.

Spørger har siden år X arbejdet for selskabet Aa i A-koncernen. Spørger er General Manager i Aa, og spørger står for ledelsen af dette selskab. A-koncernen består af flere danske og udenlandske selskaber. Spørger har partnerskab og aktieandele i Aa (25%), Ab (18,75%) og Ac (18,75%).

Derudover ejer spørger 25% af aktierne i det danske selskab B Aps. Spørger er medlem af dette selskabs bestyrelse. Der udføres ikke arbejde eller holdes møder i Danmark for dette selskab.

Dertil kommer, at spørger privat har nogle porteføljer af aktier og valuta, som denne løbende følger op til flere gange dagligt, også under ophold i Danmark. Indtægten fra porteføljeplejen kan potentielt være større end spørgers lønindtægt.

Spørger påtænker at bruge nogen tid på at bistå med opstarten af virksomheden i Ac-selskabet. Især i begyndelsen vil der være brug for tekniske præsentationer og besøg af havne- og broanlæg samt udarbejdelse af teknisk dokumentation.

Spørger påtænker derfor under ophold i Danmark at udføre erhvervsmæssige aktiviteter vedrørende opstarten af Ac-selskabet i op til 20 dage i andet halvår af 2014, op til 40 dage i 2015 samt op til 10 dage i 2016 og følgende år. I den forbindelse påtænkes overnatning i overvejende grad ske i hans egen bolig, hvor ægtefællen bor. Der påtænkes også nogle overnatninger i København i forbindelse med møder med rådgivende ingeniørfirmaer og besøg rundt om i Danmark.

Under ophold i Danmark vil spørger endvidere sporadisk svare mobiltelefonopkald og sende e-mails.

Som det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2 accepteres egentligt arbejde under opholdet kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel. Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Som sagen er oplyst, finder SKAT ikke, at der er tale om arbejde af enkeltstående karakter, men derimod egentligt arbejde som har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Det er derfor SKATs vurdering, at spørgers ophold i Danmark ikke har det fornødne præg af "ferie og lignende" som anført i kildeskattelovens § 7, stk. 1.

SKAT henser til, at spørgers arbejde i Danmark i forbindelse med opstarten af selskabet Ac ikke kan anses for enkeltstående og sporadiske aktiviteter, som er forenelige med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1. SKAT lægger vægt på, at arbejdets omfang væsentligt overstiger det antal dage, der efter ovenstående anførte praksis kan accepteres, og at arbejdet udføres som en del af spørgers ansættelse i og ejerskab af selskaberne i A-koncernen. Arbejdet i Danmark må efter det oplyste om omfang og varighed også anses for forventeligt og jævnligt tilbagevendende.

Det er endvidere SKATs vurdering, at spørgers personlige varetagelse af egne porteføljer i aktier og valuta har et sådant omfang, at der er tale om et indtægtsgivende erhverv, selvom spørger ikke er tilknyttet den finansielle sektor. SKAT finder således ikke, at der er tale om passive private investeringer, men om aktiv formuepleje, der har et sådan påregneligt arbejdsmønster, at det ikke er foreneligt med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1.

SKAT er på denne baggrund ikke enig med spørger i, at der ikke er tale om påregnelige eller regelmæssig deltagelse i aktiviteter, der understøtter et indtægtsgivende hverv.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter under ophold i Danmark i op til 40 dage i 2015 ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Det er oplyst, at spørger under spørgsmål 2 vil udføre erhvervsmæssige aktiviteter i op til 40 dage i Danmark i 2015 for selskabet Ac. Derudover er forholdene i øvrigt ens med forholdene beskrevet under spørgsmål 1.

Det er SKATs vurdering, at der er tale om et påregneligt indtægtsgivende arbejde, der udgør en del af spørgers ansættelse i A-koncernen og ejerskab af Ac-selskabet. SKAT finder derfor ikke, at arbejdet er foreneligt med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1 samt 10-dages-reglen, som anført i Den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2. SKAT har også lagt vægt på, at spørger udover arbejdet for Ac udfører aktiv formuepleje, der har et sådant omfang, at det ikke kan anses for foreneligt med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1. Der henvises i øvrigt til begrundelsen under spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter i op til 10 dage under ophold i Danmark i 2016 og tilsvarende i følgende år ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Det er oplyst, at spørger under spørgsmål 3 vil udføre erhvervsmæssige aktiviteter i op til 10 dage i Danmark i 2016 og årene fremefter for Ac. Derudover er forholdene i øvrigt ens med forholdene beskrevet under spørgsmål 1.

Det er SKATs vurdering, at der er tale om et påregneligt indtægtsgivende arbejde, der udgør en del af spørgers ansættelse i A-koncernen og ejerskab af Ac-selskabet. SKAT finder derfor ikke, at arbejdet er foreneligt med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1 samt 10-dages-reglen, som anført i Den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2, da arbejdet udføres både forudgående og efterfølgende år. SKAT har også lagt vægt på, at spørger udover arbejdet for Ac udfører aktiv formuepleje, der har et sådant omfang, at det ikke kan anses for foreneligt med opholdsreglen i kildeskattelovens § 7, stk. 1. Der henvises i øvrigt til begrundelsen under spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares benægtende og spørgsmål 3 besvares bekræftende, at spørgers udførelse af de beskrevne erhvervsmæssige aktiviteter i op til 10 dage under ophold i 2. halvår af 2014 og i op til 10 dage i 2015 ikke vil medføre indtræden af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Da spørgsmål 3 besvares benægtende bortfalder spørgsmål 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.