Dato for udgivelse
08 maj 2015 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 maj 2015 10:56
SKM-nummer
SKM2015.308.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-0844464
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Afskrivningsloven, mælkekvoter
Resumé

Styresignalet beskriver de skatteretlige konsekvenser af, at mælkekvoteordningen ophæves.

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 432 af 30/4 2014

Reference(r)

Afskrivningsloven § 40 C, stk. 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.C.2.4.5.3.

1. Baggrund
Ordningen med mælkekvoter blev indført i Danmark den 1. april 1984 og har udgjort en del af EUs fælles landbrugspolitik.

Mælkekvoteordningen ophører efter bekendtgørelse nr. 432 af 30. april 2014 den 31. marts 2015, hvorefter produktion af mælk ikke længere er underlagt restriktioner.

I dette styresignal beskrives de skattemæssig konsekvenser af ordningens ophør.

2. Den fælles saldo for mælkekvoter, betalingsrettigheder og leveringsrettigheder for sukkerroer
Anskaffelsessummen ved erhvervelse og afståelsessummen ved afståelse af 

  • mælkekvoter, der er erhvervet den 1. januar 2005 eller senere,

  • mælkekvoter, der er erhvervet eller tildelt inden den 1. januar 2005, men efter den 19. maj 1993, for hvilke der ikke efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven skal ske regulering af anskaffelsessummen for en fast ejendom med henholdsvis anskaffelses- og afståelsessummen for mælkekvoterne,

  • betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordningen og

  • leveringsrettigheder for sukkerroer, som den skattepligtige ejer eller erhverver den 4. oktober 2006 eller senere,

skal indgå på en fælles saldo, jf. afskrivningslovens § 40 C, stk. 1-3.

Hvis de aktiver, der indgår på saldoen, er tildelt vederlagsfrit, indgår de med værdien nul. 

Tab, der konstateres ved salg eller udløb af den sidste mælkekvote, betalingsrettighed eller leveringsrettighed på saldoen, kan fradrages efter afskrivningslovens § 40 C, stk. 11, ligesom en eventuel fortjeneste beskattes. 

3.  Det sidste aktiv på saldoen er en mælkekvote
Udløbet af selve mælkekvoteordningen skal skattemæssigt behandles på samme måde som udløb af de enkelte rettigheder, der indgår på saldoen. Det vil sige, at mælkekvoter omfattet af den fælles saldo, jf. afskrivningslovens § 40 C, stk. 1, anses for afstået pr. 31. marts 2015 for nul.

Hvis

  • det eneste aktiv, der står på saldoen den 31. marts 2015, er en mælkekvote,

  • der ikke erhverves andre aktiver, der indgår på saldoen inden udgangen af det indkomstår, hvori den 31. marts 2015 indgår, og

  • saldoen ved udgangen af indkomståret 2015 er positiv,

kan tabet fradrages i dette indkomstår, mens en negativ saldo skal indtægtsføres.

Hvis der ved udgangen af det indkomstår, der indeholder den 31. marts 2015, står andre aktiver end mælkekvoter på saldoen, skal tab henholdsvis fortjeneste først indgå i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor disse aktiver afstås eller udløber.

4. Mælkekvoter, der ikke indgår på saldoen
Mælkekvoter, der er anskaffet før den 1. januar 2005, har ikke skullet indgå på den saldo, der skal føres efter afskrivningslovens § 40 C, stk. 1. Ved udløb den 1. marts 2015 eller senere behandles disse mælkekvoter efter bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, 2. pkt., og § 5, stk. 3 og stk. 4, nr. 6.   

5. Gyldighed
Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i Den juridiske vejledning 2015-2.