Dato for udgivelse
13 May 2015 14:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 Mar 2015 11:56
SKM-nummer
SKM2015.328.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Randers, BS 5-1064/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Ibrugtagning, køretøj, specialbil, ejerforhold
Resumé

Sagen omhandlede sagsøgerens hæftelse for registreringsafgiften af en bil af mærket ...(specialbil), jf. registreringsafgiftslovens § 20. Omdrejningspunktet i sagen var, hvorvidt bilen var blevet taget i brug på færdselslovens område og hvorvidt sagsøgeren var ejer af bilen.

Retten fandt, at sagsøgeren - bl.a. ved kørsel til G1 og til G2 - havde ført bilen med prøveskilte i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2 og 3. Bilen var således taget i brug på færdselslovens område og skulle derfor have været indregistreret, jf. registreringslovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Retten fandt endvidere, at sagsøgeren på tidspunktet for registreringspligtens indtræden var den reelle ejer af bilen. Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på,

at  

sagsøgeren havde afgivet uoverensstemmende oplysninger om ejerskabet til bilen,

at

han ubestridt havde haft bilen i sin varetægt i et år,

at

han havde anvendt bilen i privat øjemed og

at

det selskab, som sagsøgeren hævdede var ejer af bilen, ikke havde købt biler i det relevante år.

Sagsøgeren hæftede derfor for registreringsafgiften af bilen, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 20, stk. 1
Lov om registrering af køretøjer § 2, stk. 1, nr. 1
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer § 7
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer § 8
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer § 77, stk. 2
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer § 77, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.1.10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.5.11

Parter

A
(advokat Elvir Mesanovic)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Bo Ruby Nilsson)

Afsagt af byretsdommer

Mette Langborg

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt ved Byretten den 28. august 2014, vedrører prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse af 28. maj 2014, hvor SKATs afgørelse af 11. marts 2013 om, at A skal betale registreringsafgift af en bil mrk. ...(specialbil) med 245.189 kr., stadfæstes.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at A ikke skal betale registreringsafgift med 245.189 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagen omhandler registreringsafgift af en bil af mærket Veteranbil. Det er ubestridt, at bilen har været anvendt med lovligt udstedte prøveskilte reg.nr..... Tvisten i sagen angår, hvem der ejer bilen, om bilen har været anvendt på færdselslovens område, og om prøveskiltene er anvendt i strid med reglerne herfor.

Den 23. december 2009 blev G3 ApS stiftet af KH, der er bosiddende i Tyskland. A indtrådte samme dag som direktør. Selskabet, der tegnes af direktøren, havde adresse på A's bopæl. Den 30. november 2012 udtrådte A af direktionen, og selskabet var herefter uden registreret ledelse. Den 5. marts 2013 blev selskabet begæret tvangsopløst, hvilket skete ved skifterettens beslutning af 27. maj 2013. Tvisten om ejerskabet angår, om bilen var ejet af G3 ApS, af KH eller af A.

Det er ubestridt, at A flere gange har anvendt bilen til kørsel på færdselslovens område ved anvendelse af prøveskiltene reg.nr ..., herunder den 19. juni 2012, den 20. juni 2012, den 3. juli 2012 og den 29. juli 2012. Tvisten angår, om prøveskiltene er anvendt i overensstemmelse med reglerne herfor.

Af Skatteankestyrelsens afgørelsen af 28. maj 2014 fremgår:

"...

Klagen skyldes, at du er anset for at være pligtig til at registrere et motorkøretøj og betale registreringsafgift af denne, idet du er anset for at være køretøjets civilretlige ejer.

Faktiske oplysninger

Sagen handler om et schweizisk indregistreret motorkøretøj af mærket ...(specialbil) med stelnummeret ... med det schweizisk registreringsnummer ....

Det fremgår af politirapport af 31. juli 2012, at politiet d. 29. juli 2012 har standset køretøjet. føreren af køretøjet var dig. Køretøjet blev standset på ...1, kl. 10.40. Det fremgår af rapporten, at køretøjet var forsynet med faste danske prøveskilte med reg.nr.... monteret ovenpå schweiziske eksportnummerplader. Det fremgår tillige, at du oplyste, at du var ejer af firmaet G3 ApS og at det var firmaet som stod som ejer af de faste prøveskilte.

SKATs afgørelse

SKAT har konstateret, at dit motorkøretøj er omfattet af registreringspligten i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3 (bekendtgørelse nr. 504 af 30. maj 2012), og at dit motorkøretøj derfor forinden benyttelsen skulle have været afgiftsberigtiget, jf. registreringsafgiftslovens § 1 (lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. med senere ændringer).

SKAT har afkrævet dig 245.189 kr. i registreringsafgift. Den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjet er fastsat af SKAT - Motorkompetencecenter.

Politiet har d. 29. juli 2012 ved en kontrol på ...1, konstateret, at du har indført et motorkøretøj af mærket ...(specialbil med stelnummeret ... og med faste danske prøveskilte med registreringsnummeret reg.nr.... monteret ovenpå schweiziske eksportnummerplader.

Du forklarede politiet, at bilen med de danske prøveplader blev benyttet til G1. Du havde tilkoblet campingvogn og boet i den under festivalen. Du havde til politiet udtalt, at "det er jo for at blære mig og være lidt smart".

Der er ikke udstedt køretilladelse af SKAT til kørsel i bilen.

Køretøjet, hvor der er misbrugt faste danske prøveskilte, og registreret med schweiziske nummerplader, dvs. uregistreret køretøj, har været anvendt i Danmark. Køretøjet er derfor omfattet af registreringspligten i Danmark, og skulle derfor have været indregistreret på danske nummerplader i Danmark. Der skulle endvidere have været betalt registreringsafgift af køretøjet.

Disse forhold har relevans for sagen og indgår i den samlede vurdering:

-

Du bor ifølge folkeregistret alene på adressen ...2, i ...3 og har boet på adressen siden 15. marts 1991.

-

Ifølge folkeregistret har du tre børn i Danmark, hvoraf de to er bosat i ...3, og har dermed centrum for sine livsinteresser i Danmark.

-

Du er ejer af firmaet G3 ApS og firmaet er registreret som ejer af de faste prøveskilte og campingvognen, men ikke bilen, der ejes af dig.

-

Du ses i december måned 2012 at have modtaget kontanthjælp fra Kommunen.

-

Bilen med prøvepladerne og campingvognen var to dage tidligere, den 27. juli 2012, observeret kørende mod syd ad ...4 i retning mod G1 med en passager. Observationen var foretaget af en politibetjent, der dog på dette tidspunkt ikke havde haft mulighed for at bringe køretøjet til standsning.

-

En politibetjent havde i foråret 2012 modtaget flere borgerhenvendelser om dit misbrug af prøvepladerne til privat kørsel i diverse udenlandske importbiler. Han havde på den baggrund selv observeret en række misbrug af prøvepladerne:

 

  

-

11/04-2012, kl. 19.00: P-pladsen foran restaurant G4. Prøvepladerne var påmonteret en sølvgrå større Mercedes Benz personbil, mens du spiste i restaurationen med tre unge mennesker fra 10-20 år og alle kørte fra stedet i køretøjet.

-

19/06-2012, kl. 19.00-20.00: Tirsdagsbiltræf ved græsmarken ved G2, hvor prøvepladerne var monteret på specialbilen ovenpå de schweiziske nummerplader. Bilen blev kørt fra stedet ved 20-tiden af dig og en ca. 20-årig ung mand.

-

20/06-2012, kl. 18.15: P-pladsen foran restaurant G4. Prøvepladerne var påmonteret specialbilen. Du sad uden for restaurationen sammen med en ca. 10-årig pige.

-

03/07-2012, kl. 19.00-20.00: Tirsdagsbiltræf ved græsmarken ved G2. Prøvepladerne var igen påmonteret bilen. Der var ikke påsat salgsskilt på køretøjet, der af politibetjent UJ blev fotograferet både forfra og bagfra.

-

Du er registret i Danmark med en Peugeot med registreringsnummeret ....

Du har benyttet motorkøretøjet til kørsel i Danmark, selvom motorkøretøjet skulle have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark.

Din kørsel i et udenlandsk motorkøretøj er ikke omfattet af nogen af fritagelserne for registreringspligt, jf. 18-25 i registreringsbekendtgørelsen.

Køretøjet er omfattet af registreringspligten i registreringslovens § 2, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1-3. Køretøjet skulle derfor inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1.

Din opfattelse

Du har nedlagt påstand om, at du ikke skal anses for at være pligtig til at registrere et motorkøretøj og betale registreringsafgift af denne.

Til støtte for påstanden har du anført, at du allerede har meddelt SKAT, at du ikke ejer firmaet G3 ApS. Du har kun været ansat som direktør indtil d. 30. november 2012. Firmaet er blevet opløst, og alle aktiver er bragt tilbage til Tyskland i november 2012. Du er, og har heller aldrig været ejer af det omfattende køretøj, mærket ...(specialbil). Du har heller aldrig ejet de registrerede prøveplader. Disse var også ejet af firmaet G3.

Det kan ikke passe, at du d. 27. juli 2012 er blevet observeret kørende i bilen ved ...4. Det er til gengæld korrekt, at du d. 20. juli kørte med den og en campingvogn til ...5 for at arbejde på G1. Campingvognen blev stillet på personalecampingpladsen. Bilen blev parkeret privat i nærheden af festpladsen, på en bevogtet parkeringsplads, hvor den stod indtil d. 29. juli med et "Til Salg"-skilt på. Du tog bilen med til G1 med henblik på salg.

Da du d. 29. juli blev stoppet at politiet, forklarede du, at de schweiziske nummerplader der sad på bilen, fungerede som nummerpladeholdere til prøvepladerne. Politiets påstand om, at du kørte bilen for "at spille smart", er ukorrekt.

De andre gange bilen er blevet observeret af landbetjenten er sikkert korrekt. Pladsen ved G2 er et stort træfpunkt for veteranbiler hver tirsdag. G4 er et sted, hvor man kører fællestur til om onsdagen. Der kommer ligeledes mange bilentusiaster.

Du har haft bilen i din varetægt, siden firmaet startede, med henblik på salg. Bilen hører til de meget sjældne og markante og hvis du skulle have brugt den til lystkørsel, ville du uden tvivl være blevet observeret en del flere gange i den.

Efter at have talt med trafikstyrelsen, er det for dig uforståeligt, at der bliver opkrævet afgift på en bil, som er en kit-car, og som ikke kan indregistreres i Danmark. Du er blevet informeret af Veteranbil-klubbens medlemmer om, at de biler der kører som indregistrerede i Danmark, skal tvangsafmeldes ved næste synstjek grundet, at man ikke kan få dataerklæring af producenten af disse biler.

Du mener ikke, at du kan afkræves afgift at en bil som ikke er din, men har som du har kørt i som ansat og i firmaets interesse.

Skatteankestyrelsens afgørelse

Der skal svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven. Det fremgår af den dagældende registreringsafgiftslovens (lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012) § 1, stk. 1.

Motorkøretøjer skal som udgangspunkt registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, før de tages i brug på færdselslovens område, Det fremgår af den dagældende registreringslovs (lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011) § 2, stk. 1.

Af den dagældende registreringsafgiftslovs § 20, stk. 1 og 2, fremgår, at for betaling af afgiften hæfter ejeren eller den, i hvis navn køretøjet er registreret. Hvis køretøjet ikke er registreret, påhviler afgiften den, der har pligt til at lade køretøjet registrere.

Da køretøjet utvivlsomt har været i brug på færdselslovens område, er afgiftspligten indtrådt, jf. registreringsloven § 2, stk. 1, nr. 1.

Skatteankestyrelsen har anset dig for at være den civilretlige ejer af motorkøretøjet. Der er ved afgørelsen lagt vægt på politiets og SKATs oplysninger omkring din brug af og rådighed over motorkøretøjet, og at du ikke ved det nu oplyste over for Skatteankestyrelsen, har dokumenteret eller sandsynliggjort, at du ikke er ejer af motorkøretøjet.

Du hæfter derfor for afgiften, jf. registreringsafgiftsloven § 20, stk. 1, 1. pkt.

Skatteankestyrelsen stadfæster afgørelsen.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han i dag er i flexjob. Han har tidligere haft en restaurant i ...3. Han har kendt KH i 20-25 år. KH handlede med biler i Tyskland. Han har altid selv været interesseret i specielle biler. På et tidspunkt aftalte han og KH, at stifte et selskab i Danmark til køb og salg af biler. Selskabet, G3 ApS, blev stiftet af KH og han blev selv ansat som direktør. KH taler ikke dansk, og det var derfor hans opgave at fungere som "mellemmand" ved køb og salg af biler i Danmark. De aftalte ikke, hvad han skulle have i løn. De ville først se, hvordan det gik. Han blev ikke aflønnet, men havde nogle frynsegoder. Selskabet købte biler i Tyskland. Der blev ind imellem taget danske biler i bytte. Nogle biler blev indregistreret, andre blev brugt til reservedele. De, der ikke blev indregistreret, kørte han kun i med prøveskilte. Prøveskiltene er udstedt til selskabet.

Bilag 6 er en liste over hvilke biler, selskabet har købt/solgt. Bilaget er fra 2011. De underliggende bilag lå i selskabet, men blev afleveret til KH, da selskabet blev lukket. De blev afleveret til KH, fordi han var stifter af selskabet. Bilen, som denne sag angår, fremgår af bilag 6, side 3, nr. 2. Der er ikke anført et stelnummer, fordi det er en kit-car. En kit-car bliver bygget af stumper fra andre biler, og har ikke noget stelnummer. Dengang kunne man ikke indregistrere den.

Bilen blev taget i bytte i forbindelse med, at KH solgte en Porsche. Bilen blev ikke købt af selskabet, men af KH privat. KH ville gerne have den solgt, og gav den i kommission hos selskabet. Det skete i slutningen af 2011.

Prøveskiltene har han brugt på en Mercedes den 11. april 2012. Han var sammen med sine to plejebørn og sin søn kørt ud til G4 for at spise stegt flæsk. Han skulle mødes med en mulig køber af bilen, som også endte med at købe bilen. Køberen var på G4 sammen med sin kone og søn.

Den 19. juni 2012 kørte han til G2. Han kørte i bilen påsat prøveskiltene. På G2 kommer der mange bilinteresserede til det biltræf, der er hver tirsdag. Han kørte i bilen med henblik på at vise den til interesserede købere. De schweiziske nummerplader, som sad på bilen, fungerede kun som baggrund for prøveskiltene, der ellers ikke kunne sættes på. Den unge mand, som er omtalt i politirapporten, er formentlig hans søn, som på det tidspunkt læste i ...6 og som skulle med hjem.

Den 20. juni 2012 kørte han til G4. Han kørte i bilen påsat prøveskiltene. G4 er et træfsted for veteranbiler. Ejeren af stedet er meget interesseret i veteranbiler og kunne muligvis være interesseret i at købe bilen. Alternativt kom der mange andre på stedet, som muligt kunne være interesseret. Til de træf, der er på stedet, kører veteranbilerne i optog fra G5 og til G4. Han kørte dog ikke med i optoget. Den pige, der er omtalt i politirapporten, er hans datter.

Den 3. juli 2012 var han igen ved G2. Formålet var at vise bilen frem for eventuelt interesserede købere. Han har altid en plastiklomme i bilen med tekniske data og pris på bilen. Den ligger typisk på forsædet, fordi der ikke er nogen steder at sætte den fast. Han har haft bilen med på G2 ca. 5 gange. Ingen af gangene har han haft en aftale med en konkret mulig køber.

Den 29. juli 2012 var han på vej hjem fra G1, da han blev stoppet af politiet. Han var kørende i bilen påsat prøveskilte. Han havde en lille campingvogn med, for at have et sted at sove. Han havde kørt bilen med campingvogn ned på festivalen en uge tidligere, så det er ikke korrekt, at han kørte i den den 27. juli 2012. Han var på G1 som frivillig medarbejder. Bilen stod på en særlig aflåst plads, hvor den stod til salg. Campingvognen var ikke til salg. Han kendte ikke den betjent, der standsede ham. Betjenten ville se papirerne på prøveskiltene og hans kørekort. Han fik besked på, at de schweiziske plader skulle afmonteres. Det gjorde han og gav dem til betjenten. Betjenten tog ikke prøveskiltene. Betjenten sagde heller ikke noget om, at der skulle betales afgift eller en bøde. Han fortalte ikke, hvem der ejede bilen. Det kan godt være, at han svarede ja til et spørgsmål om, hvorvidt det var ham, der ejede bilen. Han har ikke sagt, at han kørte i den for "at blære sig og spille lidt smart".

Han afleverede prøveskiltene til SKAT omkring oktober 2012. Han fik en kammerat til at køre bilen til Tyskland på en trailer. Det var lige før eller lige efter jul. Han fik ikke penge for den. Mange af de andre biler blev skrottet. Det var kun specialbilen, der havde en værdi.

UJ og han har ikke et særligt godt forhold til hinanden. UJ er en nævenyttig landbetjent, der selv kører klassiske biler og bruger G2 til at gå rundt og "snuse".

G3 ApS har været ejet af KH hele tiden. Han var selv direktør. Han skulle hjælpe med handler i Danmark. De havde en revisor til at hjælpe med stiftelsen af selskabet. På det tidspunkt blev han forsørget af sin kæreste. Han fik ikke nogen sociale ydelser. Selskabet blev lukket på grund af hans sygdom, og fordi selskabet ikke tjente nogen penge. Listen i bilag 6 er en liste over de biler, der tilhørte selskabet. Revisor havde sagt, at han skulle have en liste over alle biler, hvis der kom en kontrol. Så vidt han ved, er listen for 2011, men han er ikke sikker.

Specialbilen havde været i selskabets besiddelse i ca. 1 år, inden den blev afleveret til KH. Det er ikke rigtigt, når han i bilag C har anført, at den har været i hans besiddelse siden selskabets start. Man kunne dengang ikke få den indregistreret, derfor var den svær at sælge. I Tyskland er der andre regler. Derfor var den nemmere at sælge der.

KH har forklaret, at han har en selvstændig virksomhed i Tyskland indenfor facaderengøring. Han har kendt A i ca. 30 år. De han handlet biler sammen. Formålet med selskabet G3 ApS var at forhandle biler og reservedele. A var ikke medejer af selskabet men direktør. A blev ansat, fordi vidnet selv ikke er så god til dansk og ikke kender de danske regler så godt. I den periode, hvor selskabet eksisterede, havde han stadig sin facaderensningsvirksomhed i Tyskland. Han handlede med biler og reservedele i Tyskland fra omkring 1989 til omkring 1995. Han stoppede, fordi det ikke længere kunne betale sig.

A skulle sælge specialbilen for ham. Han fik bilen i forbindelse med en byttehandel med en Porsche. Bilen var i Danmark, fordi man havde prøvet at sælge den i Danmark. Han ville også selv sælge den og tog derfor kontakt med A, der skulle sælge den i vidnets navn. G3 ApS skulle sælge bilen for ham. A var hans rådgiver, og han gik ud fra, at A vidste hvordan, det skulle gøres. Bilen blev "i princippet" overgivet til selskabet. Han tror, der blev lavet papirer på det. Bilens pris skulle sættes, så han ikke fik tab på den. Problemet var, at det ikke var en original bil. Han håbede at få ca. 20.000 euro for den. Han mener, at han byttede sig til den i 2011 kort før jul, eller nærmere ultimo oktober / primo november. Bilen stod i en garage på ...2, hvor de havde lejet sig ind. Bilen kunne ikke sælges i Danmark. Efter den blev fragtet til Tyskland, fik han den solgt på et marked for klassiske biler i Tyskland. Han solgte bilen i april 2013, jf. bilag 5, til SW. Han hentede selv bilen i Danmark med sin autohænger. Det er ham, der har anført "G3 ApS" på slutsedlen. Det har han skrevet, fordi han ejer virksomheden. Han var ikke på det tidspunkt bekendt med, at firmaet var sendt til tvangsopløsning. Han havde indsigt i, hvad der blev købt og solgt i selskabet. Han vidste, at selskabet havde nogle prøveskilte, der kunne benyttes, når bilerne ind imellem skulle flyttes. A fik løn i form af bopæl i det hus, vidnet havde lejet.

Selskabet blev lukket, fordi der ikke var penge i handel med biler. Han var ikke klar over, at A udtrådte af selskabet inden, det blev lukket. Det hører han først nu. I november/december var han syg. Bilen kom tilbage til Tyskland i starten af 2013.

At bilen blev solgt for 29.000 Euro skyldes, at han lagde ud med en høj salgspris og køberen ikke prøvede at forhandle prisen ned. Det skyldes derfor heldige omstændigheder. Da han købte bilen, var der sikkert nogle papirer på det. Dokumenterne vedrørende bilen hører til bilen, og er derfor overgivet til køberen.

Bilag 6 har han set før. Det er de biler, der er købt i Tyskland og transporteret til Danmark. Det er G3 ApS' biler. De er ejet af G3 ApS. Den bil, der står på side 3, 2. linie, er den bil, der tilhører ham. De biler, der står på listen, er biler købt for selskabets formue.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at han ikke er ejer af bilen og allerede derfor ikke er forpligtet til at lade bilen registrere og dermed heller ikke er forpligtet til at betale registreringsafgift af bilen.

At han ikke er den reelle ejer af bilen støttes af, at han også har kørt i andre biler i salgsøjemed og desuden selv har en privat bil. Det støttes endvidere af såvel hans egen som KH's forklaring om ejerforholdene til bilen. Ydermere støttes det af sagens bilag 5, hvoraf fremgår, at slutsedlen ved salg af bilen er underskrevet af KH. At han i sagens bilag C, brevet til Landsskatteretten, oplyser, at han har været i besiddelse af bilen siden selskabet G3 ApS startede, skal læses i sammenhæng med, at det af samme brev tydeligt fremgår, at han ikke er ejer af bilen. Endelig støttes det af, at bilen fremgår af sagens bilag 6, som er en oversigt over de biler, der ejes af G3 ApS. Alle kørsler i bilen er sket ved brug af prøveskilte og med det formål, at sælge bilen på diverse biltræf. Der er i ingen af tilfældene tale om kørsel i privat øjemed.

Sagsøgeren har gjort gældende, at han heller ikke som bruger er forpligtet til at lade bilen registrere og afgiftsberigtige. Bilen er kun brugt i salgsøjemed og altid med gyldige prøveskilte. Kørslerne er således sket i overensstemmelse med reglerne om brug af prøveskilte, hvilket medfører, at der ikke er pligt til at lade bilen registrere og afgiftsberigtige. Det forhold, at han ved nogle af kørslerne har haft passagerer med og en enkelt gang har haft en campingvogn tilkoblet, er af så bagatelagtig karakter, at det ikke i sig selv udløser registreringspligt. Det støttes af, at politiet, da han blev standset den 29. juli 2012, ikke tog prøveskiltene men lod ham fortsætte kørslen, efter at de schweiziske plader var taget af. Den brug, der er gjort af bilen falder klart indenfor registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, særligt nummer 4, 6 og 7.

Sagsøgte har gjort gældende, at de kørsler, der ubestridt er sket i bilen ved anvendelse af prøveskilte, er sket i strid med registreringsbekendtgørelsens § 77 om brug af prøveskilte. Efter bestemmelse kan prøveskilte kun anvendes midlertidig og lejlighedsvis, og alene til de formål, der er opremset i bestemmelsen. A er imidlertid flere gange observeret kørende i bilen med passagerer eller gods i strid med bekendtgørelsens § 77, stk. 3, og hans forklaring om, at han kun er kørt til steder med potentielle købere er ikke tilstrækkeligt til at bringe kørslerne ind under § 77, stk. 2, nr. 6. Der skal være tale om mere konkretiseret salg/forevisning. A har desuden selv forklaret, at formålet med at køre til G1 var at medvirke som frivillig under festivalen. At arbejde som frivillig er ikke en salgsaktivitet i bekendtgørelsens forstand. At formålet var som forklaret i dag, støttes også af hans forklaring til politiet jf. sagens bilag D. Hertil kommer, at det er helt udokumenteret, at bilen var forsynet med et til salg skilt, hvilket desuden heller ikke havde været tilstrækkeligt. Overtrædelsen af bekendtgørelsens § 77, stk. 3, er desuden ikke så bagatelagtig, at den ikke i sig selv udløser registreringspligt og dermed afgift, jf. bl.a. afgørelserne offentliggjort i SKM2013.788.ØLR og SKM2012.705.ØLR.

A's anbringende om, at bilen ikke kunne indregistreres er udokumenteret, og desuden uden betydning for afgiftspligtens indtræden jf. bl.a. afgørelsen offentliggjort i SKM2013.788.ØLR.

At prøveskiltene ikke blev inddraget af politiet, da A blev standset den 29. juli 2012, er uden betydning for afgiftspligtens indtræden.

Sagsøgte har principalt gjort gældende, at A hæfter for afgiften som ejer af bilen jf. registreringsafgiftsloven § 20, stk. 1. Det kan på grundlag af A's forklaring lægges til grund, at han har haft bilen i sin varetægt i hvert fald fra primo 2011 til ultimo 2012 og formentlig længere, jf. hans oplysning herom i bilag C. Det kan yderligere allerede på grundlag af hans egen forklaring lægges til grund, at han har gjort omfattende brug af bilen i den pågældende periode. På trods af opfordring hertil, har han ikke på noget tidspunkt fremlagt andre handelspapirer eller lignende på bilen end slutsedlen fra 2013 underskrevet af KH. Denne slutseddel siger imidlertid ikke noget om ejerforholdene i 2011/2012. Dette på trods af KH's forklaring om, at der formentlig er lavet dokumenter både i forbindelse med købet og i forbindelse med kommissionsaftalen. De forklaringer, der er fremkommet om ejerskabet, er uoverensstemmende og uklare og støttes ikke af nogen bilag i sagen. Sagens bilag 6, det der angiveligt skulle være en liste over biler tilhørende G3 ApS stemmer ikke overens med de forklaringer, der er afgivet. Hertil kommer, at det ikke af bilaget fremgår, hvad det er, hvem det tilhører eller hvornår det er fra. Den eneste datering er et stempel med den 2. februar 2011, hvilket ikke stemmer overens med forklaringerne om, at bilen kom i selskabets besiddelse ultimo 2011.

Selv hvis det lægges til grund, at bilen var ejet af G3 ApS ville KH ikke have været berettiget til at sælge den i april 2013, da selskabet på det tidspunkt var under tvangsopløsning og da han hverken før eller efter det tidspunkt var tegningsberettiget i selskabet.

Sagsøgte har subsidiært gjort gældende, at A hæfter for afgiften som fører og bruger af bilen jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5. Han har selv forklaret, at bilen alene er ført ved brug af prøveskilte. Allerede derfor kan det lægges til grund, at han var bekendt med, at bilen ikke var afgiftsberigtiget i Danmark.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det følger af den dagældende registreringslov (lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011 om registrering af køretøjer) § 2, stk. 1, nr. 1, og den dagældende registreringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 504 af 30. maj 2012 om registrering af køretøjer m.v.) § 7 og § 8, at motorkøretøjer, der ejes eller bruges af personer med bopæl i Danmark, skal registreres inden de tages i brug på færdselslovens område. Registreringspligten indtræder dog ikke, hvis motorkøretøjet anvendes med prøveskilte og reglerne om prøveskilte overholdes jf. registreringslovens § 7, stk. 5. Det følger videre af den dagældende registreringsafgiftslov (lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012) § 1, stk. 1, at afgiftspligten indtræder, når registreringspligten indtræder.

Reglerne for brug af prøveskilte fremgår af registreringsbekendtgørelsen. Reglerne er undtagelser til en hovedregel og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. I bekendtgørelsens § 77, stk. 2 er opremset 10 situationer, hvor prøveskilte kan anvendes. Af bekendtgørelsens § 77, stk. 3 fremgår, at prøveskilte, uanset om de i øvrigt anvendes til formål som anført i § 77, stk. 2, ikke må anvendes på biler, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen.

Det er ubestridt, at bilen mrk. specialbil har været anvendt til kørsel fra ...3 til G1 og retur, og at der i forbindelse med kørslen var tilkoblet en campingvogn, der skulle anvendes i privat øjemed. Det er ligeledes ubestridt, at A ved flere kørsler til og fra henholdsvis G4 og G2 har medbragt personer i bilen, der ikke havde noget med bilen at gøre, og at kørslerne til og fra de pågældende steder ikke skete i forbindelse med fremvisning for konkrete købere, forhandlere eller lignende. De anførte kørsler kan derfor ikke anses for så bagatelagtige, at bekendtgørelsens § 77, stk. 3 ikke finder anvendelse. Allerede derfor er bilen taget i brug på færdselslovens område, hvorefter såvel registreringspligt som afgiftspligt er indtrådt. Det er i den forbindelse uden betydning, om bilen ville kunne indregistreres jf. afgørelsen offentliggjort i SKM2013.788.ØLR.

A's forklaring om ejerforholdet til bilen stemmer ikke overens med den forklaring, der er afgivet af KH. A har ved forskellige lejligheder afgivet uoverensstemmende oplysninger om, hvem der ejede bilen og hvor længe bilen har været i hans besiddelse. KH har afgivet en uklar, uoverensstemmende og usikker forklaring om ejerforholdene til bilen. Ved vurderingen af ejerforholdene kan der derfor ikke lægges afgørende vægt på de afgivne forklaringer. A er under sagen opfordret til at fremlægge dokumenter, der belyser ejerforholdet, men har undladt dette. På grundlag heraf og henset til, at det er ubestridt,

at  

A har haft bilen i sin varetægt i hvert fald i et år fra ultimo 2011 til ultimo 2012,

at

han i denne periode ubestridt har kørt i bilen adskillige gange, at flere af kørslerne er sket i privat øjemed og under medtagelse af familiemedlemmer som passagerer,

at

hans ansættelse i selskabet G3 ApS er sket uden aflønning og

at

det af årsrapporten for G3 ApS for 2011 fremgår, at selskabet ikke i 2011 har købt biler,

finder retten, at A på tidspunktet for registreringspligtens indtræden, har været den reelle ejer af bilen. Hans hæftelse for afgiften følger herefter af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1.

Sagsomkostningerne er fastsat under hensyn til sagens omfang, værdi og karakter, herunder at A's først ved hovedforhandlingens begyndelse nedsatte det i påstanden opgjorte beløb fra ca. 435.000 kr. til ca. 245.000 kr. Omkostningerne er fastsat til dækning af sagsøgtes udgift til advokatbistand incl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale sagens omkostninger med 43.750 kr.