Dato for udgivelse
08 jul 2015 13:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 jul 2015 13:50
SKM-nummer
SKM2015.498.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-0958307
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Momsregistrering, konkursboer, afvikling, leverancer
Resumé

SKAT ændrer praksis for, hvornår konkursboer skal momsregistreres.

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23/01/2013

Reference(r)

Momsloven § 47, stk. 1, jf. § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit D.A.20.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2015-1, afsnit G.A.3.4.1.4.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2015-1, afsnit A.B.2.1

Sammenfatning

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, jf. lovens § 3, § 4, stk. 1 og § 47, stk. 1.

SKAT har dog efter fast administrativ praksis accepteret, at boerne ikke bliver momsregistreret i de tilfælde, hvor konkursbehandlingen begrænser sig til at opgøre boets formue ved realisation af konkursboets aktiver og foretage en fordeling af denne mellem kreditorerne i henhold til konkursordenen.

Praksis ændres, så alle konkursboer, som viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal anmelde sig til momsregistrering. 

Det indebærer, at boerne fremover skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, jf. momslovens § 8.

Lovgrundlag

§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

(...)

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. (...)

(...)

§ 8. Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet. (...)

§ 47. Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke

1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter § 13, bortset fra transaktioner som nævnt i § 37, stk. 7 og 8, og

(...)

Hidtidig praksis

Af Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit D.A.20.1.1, fremgår bl.a.:

"Når der bliver afsagt konkursdekret over en virksomhed, afmelder SKAT virksomhedens registreringsforhold. Afmeldelse af registreringsforholdene sker på baggrund af oplysninger om konkursdekret fra Statstidende.

Hvis konkursboet fortsætter driften af den tidligere momspligtige virksomhed, bliver konkursboet, ved kurator, ansvarlig for denne fortsatte drift. Kurator skal derfor momsregistrere konkursboet, således at boet kan afregne moms af den fortsatte drift.

(...)

Hvis virksomhedens drift er ophørt inden eller samtidig med, der er afsagt konkursdekret, indskrænker konkursbehandlingen sig til at opgøre boets formue ved realisation af konkursboets aktiver og foretage en fordeling af denne mellem kreditorerne i henhold til konkursordenen.

I denne situation skal konkursboet ikke momsregistreres. I forbindelse med konkursboets afslutning udarbejder kurator et momsregnskab, hvori boets endelige momstilsvar opgøres. ...

(...)"

SKATs praksisændring

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, jf. lovens § 3, § 4, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Det indebærer, at konkursboerne fremover skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, jf. momslovens § 8.

Momsregistreringen af konkursboerne foretages ved at udfylde og indsende registreringsblanket 40.001 (Startblanketten) via www.virk.dk.

Konkursboerne kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, for behandlingen af boet. 

Afmeldelsen af konkursboerne foretages ved at udfylde og indsende registreringsblanket 40.003 (Ophørsblanketten) via www.virk.dk.

Tilbagebetaling af moms af udgifter til ikke-registrerede/afmeldte konkursboer  

Konkursboer, som ikke skal registreres, og boer, som er afmeldt fra momsregistrering, kan få tilbagebetalt moms af boets omkostninger i samme omfang, som udgifterne knytter sig til afviklingen af den konkursramte virksomheds/konkursboets momspligtige aktiviteter. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.20.4

Anmodning om tilbagebetaling af moms af udgifter, der er afholdt af boet i den periode, hvor boet ikke er registreret, skal ske via www.SKAT.dk i TastSelv Erhverv. Kravet på tilbagebetaling af moms er omfattet af forældelseslovens almindelige 3-årige frist, hvor fristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet kan kræves opfyldt. I dette tilfælde tidspunktet for afgiftens forfald, der er lig med faktureringstidspunktet.

Rettelser til tidligere perioder (før afmeldelsen) følger de almindelige regler om genoptagelse/rettelse af tidligere indberettet moms, jf. skatteforvaltningslovens §§ 31-32.

Virkningstidspunkt

Af Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.7.1.5, fremgår, at det kun er muligt at iværksætte en skærpende praksisændring med virkning for fremtiden og efter udmelding af et passende varsel, der giver borgerne mulighed for at indrette sig efter den ændrede retstilstand.

Praksisændringen har derfor virkning fra offentliggørelsen af dette styresignal, dog således, at for konkursboer, som er etableret før denne dato, træder ændringen i kraft den 1. oktober 2015. Dette styresignal ophæves ved indarbejdelsen i Den juridiske vejledning 2016-1.