Dato for udgivelse
22 May 2015 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Dec 2014 10:01
SKM-nummer
SKM2015.352.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 5-46/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Overdragelsesaftale, skiftende, forklaringer
Resumé

Sagen drejede sig om, hvilken salgspris der var opnået ved sagsøgernes overdragelse af et pizzeria.

Sagsøgerne gjorde gældende, at salgsprisen oprindeligt androg kr. 800.000,-, hvorefter der var givet et nedslag på kr. 75.000,-. Af en underskrevet overdragelsesaftale fremgik det imidlertid, at salgsprisen inden nedslaget androg kr. 1.300.000,-. Den i overdragelsesaftalen anførte salgspris var efterfølgende skriftligt bekræftet af den ene af køberne og var derudover bl.a. understøttet af, at køberselskabet havde optaget lån på et tilsvarende beløb.

Endvidere var der fra sagsøgerselskabets konto foretaget nogle hævninger, som understøttede en oplysning om, at sagsøgerne skulle have modtaget et kontantbeløb i forbindelse med overdragelsen. Bl.a. på denne baggrund fandt retten ikke, at sagsøgerne havde løftet bevisbyrden for, at overdragelsen var sket til en anden pris, end den der var anført i overdragelsesaftalen. At denne salgspris ifølge selskabets revisor var urealistisk, og at der under den administrative behandling af sagen var foretaget syn og skøn, som understøttede en lavere salgspris, blev ikke tillagt betydning.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.2.4.2.4.2.1

Redaktionelle noter

Ny afgørelse - SKM2016.49.VLR

Parter

H1 ApS

og

A
(begge v/advokat Tom Uldall Hansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Matthias Albertsen Brorsen)

Afsagt af byretsdommer

Jon Esben Hvam

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører, hvad salgsprisen for en restaurant "H1.1", som H1 ApS solgte i 2007, var.

Sagsøgerne har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at salgsprisen for "H1.1", ...1, pr. 1. marts 2007 fra H1 ApS til G1 ApS andrager 725.000.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

H1.1 blev i 2007 overdraget fra H1 ApS til G1 ApS ved SR og MK. Der er fremlagt to ikke underskrevne købsaftaler med en aftalt købesum på 800.000 kr. Der er endvidere fremlagt en underskrevet købsaftale påstemplet "original" med en aftalt købesum på 1.300.000 kr. Overtagelsesdagen ifølge alle fremlagte købsaftaler er den 1. marts 2007.

Der er enighed om, at køberne efterfølgende fik et afslag i prisen på 75.000 kr., idet køberne havde påberåbt sig en række mangler. Af et brev fra køberne til sælgerne af 1. marts 2007, der indeholder en opgørelse på grundlag af mangelsindsigelserne, fremgår, at "nærværende opgørelse baserer sig på overdragelseskontrakten af 22. februar 2007".

I en e-mailkorrespondance af 5. marts 2007 har IK, der var revisor for H1 ApS, anført, at købesummen for restauranten er 725.000 kr., hvortil MK på vegne af køberne har svaret blandt andet:

"...

De 600.000,- er allerede afsendt, de sidste 125.000,- afgår så snart manglerne er afleveret.

..."

Den 28. februar 2007 henholdsvis 30. marts 2007 blev der hævet 450.000 kr. henholdsvis 50.000 kr. på "G1 ApS' " bankkonto.

G1 ApS under stiftelse lånte den 23. februar 2007 1.300.000 kr. af F1-Bank. Til låneaftalen var vedhæftet et likviditetsbudget, hvor det ud for "køb af sælger" var anført "-1.300".

SKAT ansatte ved afgørelse af 10. november 2011 salgssummen til 1.300.000 kr. i henhold til en underskreven købsaftale med denne købesum, som SKAT havde modtaget fra kurator i G1 ApS. Landskatteretten stadfæstede den 28. november 2013 SKATs afgørelse.

I Landsskatterettens afgørelse er det anført, at H1 ApS' repræsentant havde oplyst, at NM, som formidlede kontakten mellem købsaftalens parter, havde fået i opdrag at sælge pizzeriaet for 1.300.000 - 1.400.000 kr. Det er desuden anført, at A havde bekræftet at have underskrevet købsaftalen påstemplet "original", og at han ikke kunne huske, om aftalen allerede var dateret, da han underskrev den, eller om aftalen forinden var underskrevet af køberne. Det fremgår endelig af afgørelsen, at pizzeriaet med virkning fra 1. november 2007 blev videresolgt for 1.600.111 kr., uden at G1 ApS havde haft pizzeriaet åbent.

Ifølge SKATs sagsnotat af 6. september 2010 har MK's ægtefælle JP i forbindelse med udlevering til SKAT af den underskrevne købsaftale påstemplet "original" med en aftalt købesum på 1.300.000 kr. oplyst over for SKAT, at han udbetalte 500.000 kr. kontant til A uden at få kvittering.

SR har den 4. maj 2011 skriftligt erklæret, at købesummen for pizzeriaet var 1.300.000 kr., og at en del af købesummen blev udbetalt med 450.000 kr. i kontanter gennem JP.

Ved brev af 10. oktober 2011 fra advokat Tom Uldall Hansen som repræsentant for sagsøgerne til SKAT hedder det blandt andet:

"...

Mine klienter bestrider at overdragelsessummen for salget af restaurant H1.1 i ...1 er kr. 1,3 mio.

Det er korrekt, at der oprindeligt var indgået en sådan købsaftale, men som det fremgår af skrivelse fra NM af 4. marts 2007, er der efter en række forhandlinger sket ændring af overdragelsessummen til kr. 725.000.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han stammer fra Italien, men har boet i Danmark siden 1984. Han har arbejdet i restaurationsbranchen siden da. Han har været ejer af H2 i ...2 siden 1994. På et tidspunkt ønskede han at udvide med en restaurant i ...1.

Han købte en restaurant af NM. Prisen var 650.000 kr. NM var både ejer af bygningen og drev restauranten. NM beholdt lokalerne, som han udlejede til A. Han købte således kun det igangværende pizzeria.

Han fandt dog hurtigt ud af, at der ikke var penge i restauranten, da sæsonen var for kort, og han ville derfor sælge restauranten. Han solgte den igennem NM, som var lokalkendt. NM er en stor restauratør i ...1. Han kendte ikke de købere, som NM skaffede. NM lavede en købsaftale. Der blev aftalt en pris på 800.000 kr. Prisen var realistisk.

Han ved ikke, hvor en salgspris på 1.300.000 kr. skulle komme fra. En sådan pris ville være urealistisk. Han har ikke skrevet under på købsaftalen i bilag 18, hvor købesummen er 1.300.000 kr. Han har først set denne aftale i 2011. Det er hans underskrift, men indholdet er ændret fra 800.000 kr. til 1.300.000 kr. Påstemplingen "original" på købsaftalen kender han heller ikke til. Han har heller ikke underskrevet med MK som køber.

I starten af 2007 mødte han køberne for første gang gennem NM. NM fungerede som en form for rådgiver for ham. Han solgte til SR og MK. SR blev imidlertid smidt ud af restauranten af JP, der var MK's mand, efter en uge. Han kunne ikke komme i kontakt med køberne efter salget. De blev på et tidspunkt enige om en nedsættelse af købsprisen på 75.000.

Foreholdt et udateret sagsnotat fra Skatteministeriet (sagens bilag B) har han forklaret, at han ikke har underskrevet en købsaftale på G2.

Han har ikke underskrevet aftale, mens JP var til stede. Han har ikke fået 500.000 kr. af JP. Han har kun modtaget penge for pizzeriaet i form af en bankoverførsel. Han har aldrig modtaget sort betaling. Han har heller aldrig tidligere haft kontroverser med SKAT, og han ved ikke, hvorfor JP har forklaret, som han gør, til SKAT. Han fik et chok, da han modtog brevet fra Skatteministeriet.

Han kendte ikke JP's rygte før handlen, men han opdagede, hvordan JP var efter handlen. Det er en misforståelse, at han i et mødereferat til SKAT af 27. marts 2012 skulle have sagt, at han havde underskrevet købsaftalen med en aftalt købesum på 1.300.000 kr. Han underskrev i NM's nærvær, og han overlod derefter NM den underskrevne aftale. Købesummen var 800.000 kr., og afslaget på 75.000 kr. var i forhold til de 800.000 kr. Det er heller ikke rigtigt, at han skulle have sagt til sin advokat, at der oprindeligt var indgået en købsaftale på 1.300.000 kr.

IK har som vidne forklaret, at han har været revisor i R1 siden 1970 og i dag er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i virksomheden. Han har været revisor for H1 siden 12. april 2005. Han bistod også virksomheden i forbindelse med købet af H1.1, men var ikke revisor for virksomheden dengang. Han stod for bogføring, momsregistreringer og indberetning til SKAT. H1 stod selv for lønregnskab. Han har lavet resultatopgørelsen for virksomheden for 2004 til 2006. Det var ikke et godt resultat.

Det var svært at skaffe ansatte til en restaurant i ...1. A skulle derfor køre fra ...2. Han anbefalede på et tidspunkt A at sælge restauranten. Han har ikke haft noget med salget i 2007 at gøre. Det stod NM for. Han har kun hørt om en pris på 800.000 kr. Han fik en mail, hvor en pris på 800.000 kr. fremgik. 1.300.000 kr. ville have været en urealistisk pris. Selv 800.000 kr. var en god pris for restauranten.

Han var aldrig i kontakt med SR eller MK i forbindelse med mangelsindsigelserne. Det var JP, som stod for disse på købernes vegne. Han har ikke kendt JP tidligere. JP beskyldte dem alle for at være svindlere. Han kan bekræfte, at der skete en deponering på 600.000 kr. og 125.000 kr.

Han har siden undersøgt G1 ApS' selskabsoplysninger. Selskabet blev opløst den 7. marts 2014. Han modtog på et tidspunkt et opkald fra ØS fra SKAT om, at ejendommen skulle være solgt til en anden pris. Han anbefalede hende at tjekke JP's troværdighed.

Han ringede også på et tidspunkt til G1 ApS' formelt registrerede revisor. Revisoren havde aldrig foretaget bogføring for G1 ApS.

På et tidspunkt bestilte JP også varer på vegne af H2 uden bemyndigelse. Der kom inkassoregninger til restauranten i den forbindelse. Han gjorde da leverandørerne opmærksom på, at H1 ikke hæftede for JP's køb.

A har et helt almindeligt forbrugsmønster. Han har heller ikke haft et ændret forbrugsmønster siden det tidspunkt, hvor han angiveligt skulle have modtaget 500.000 kr. H1 har aldrig haft sager med SKAT, men der har tit været kontrol. Han ville have trådt ud som revisor, hvis A havde modtaget 500.000 kr. under bordet. Han har aldrig set en underskrevet aftale om restauranten. Han var heller ikke involveret i prisforhandlingerne i forbindelse med salg.

NM har som vidne forklaret, at han tidligere har haft syv restauranter. I 2006 blev han koncerndirektør for otte ... (G3). Han er projektkoordinator for et milliardprojekt i ...3. Han havde været restauratør i 13 år i 2004, da han solgte restauranten videre til A. Han beholdt ejendommen, som han lejede ud til A. Samtidig byggede han en ny restaurant i nærheden.

Han var senere med til at lave købsaftalen mellem H1 og på den ene side og SR og MK på den anden side, som fremgår af sagens bilag 5 og 6. A bad ham bistå som mægler. Forløbet med salget startede et par måneder, inden handlen gik igennem. A ønskede under hele forløbet at sælge til 800.000 kr. Det var en realistisk pris. Han og A drøftede ikke på noget tidspunkt en pris på 1.300.000 kr. Han kender ikke noget til en kontrakt på 1.300.000 kr. Han kender ikke til købsaftalen fremlagt som bilag 18, hvor der er påstemplet "original". Han har aldrig set dette stempel. Han anbefalede i sin tid A at antage advokat.

A underskrev aftalen først med en købesum på 800.000 kr. Siden afleverede vidnet aftalen med A's underskrift til JP og MK. Han mødte dem på sin arbejdsplads. Aftalen var, at de fik kontrakten med A's underskrift, og at de selv skulle aflevere kontrakten til ham, når de havde underskrevet. Han husker ikke nøjagtigt hvornår. Den aftalte pris var 800.000 kr.

JP har et dårligt rygte. Han skabte sig i forbindelse med handlen og påberåbte sig også mangler. Prisen blev derfor sat ned til 725.000 kr. Det var efter lange forhandlinger med JP. Han sendte resultatet til IK i en mail af 4. marts 2007. Han har ikke talt med SKAT i anledning af sagen. Han har ikke kendskab til, at der skulle være penge under bordet. Han har heller ikke talt med JP om det. JP lyver overfor SKAT.

Han bekræfter indholdet i sin mail af 25. marts 2012 til advokat Tom Uldall som svar på en række spørgsmål stillet af advokaten. SR var alene med i pizzeriaet i seks dage, så blev hun smidt ud af JP. Derefter drev JP forretningen. JP ønskede på et tidspunkt at købe G2 af ham for 500.000 kr. Vidnet skulle afhænde sine forretninger på grund af sit nye job.

A underskrev aftalen på H1.1. Han så dette ske. Det er således ikke korrekt, som han svarede til Tom Uldall i mailen af 25. marts 2012, hvor det fremgår, at han ikke overværede A underskrive købsaftalen. Vidnet er sikker på, at A aldrig har nævnt en salgspris på 1.300.000 kr. Han har ikke kendskab til, at pizzeriaet skulle være udbudt til salg for 1.300.000 kr. Han mødte første gang JP i forbindelse med handlen. JP forekommer ham meget manipulerende. Han kan være meget charmerende, men ret hurtigt fandt han ud af, hvilken person JP er. Han havde alligevel ikke nogen bekymring i forhold til handlen om H1.1 i sin tid.

Parternes synspunkter

Sagsøgerne har gjort gældende, at en realistisk pris for restaurant " H1.1" i 2007 var 700.000 - 800.000 kr., og at restauranten blev både udbudt og solgt til denne pris. Købsaftalen påstemplet "original" er et falsum, og den fremkom da også først 4 år efter handelens indgåelse. Det kan i den forbindelse lægges til grund, at A underskrev en købsaftale med en pris på 800.000 kr., som køberne fik af NM, og at A aldrig modtog en kontrakt underskrevet af køberne. Den endelige pris på 725.000 kr. efter afslag i prisen fremgår da også af flere mails fra køberne samt i en mail af 4. marts 2007 fra NM til IK og A. Det skal komme Skatteministeriet bevismæssigt til skade, at man ikke har villet fremlægge skatteoplysninger om JP, ligesom Skatteministeriet kunne have indkaldt ham som vidne. JP's oplysninger til Skatteministeriet kan ikke lægges til grund.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgerne ikke har løftet bevisbyrden for, at pizzeriaet ikke blev overdraget for 1,3 mio. kr., som det fremgår af den eneste underskrevne aftale, der er fremlagt i sagen. Det stemmer også med indholdet af sagsøgerens advokats mail af 10. oktober 2011 til SKAT samt A's oplysninger til SKAT i et mødereferat af 27. marts 2012. Der har således været skift i A's forklaring, hvilket må komme sagsøgerne bevismæssigt til skade. Der foreligger desuden et likviditetsbudget fra F1-Bank, hvor en pris på 1.300.000 kr. er forudsat, ligesom JP, en af købernes ægtefælle, har oplyst over for SKAT, at han betalte A 500.000 kr. kontant. En af køberne SR har endvidere skriftligt bekræftet prisen på 1.300.000 kr. Købesummen må anses realistisk henset til, at pizzeriaet den 6. november 2007 blev overdraget til en pris på godt 1,6 mio. kr. Det foretagne syn og skøn vedrørende ejendommens handelspris kan ikke tillægges vægt. Skatteministeriet har på grund af sin tavshedspligt ikke kunnet besvare opfordringer vedrørende tredjemands skattemæssige forhold, og der er derfor ikke grundlag for at tillægge Skatteministeriets manglende besvarelse af sagsøgernes opfordringer bevismæssig betydning.

Rettens begrundelse og afgørelse

Af en underskrevet købsaftale dateret den 22. februar 2007 fremgår, at "H1.1" blev overdraget fra H1 ApS til G1 ApS ved MK og SR for 1.300.000 kr. med overtagelse 1. marts 2007. Køberne rejste efterfølgende mangelsindsigelser i mails af 1. og 5. marts 2007, hvor de henviste til købsaftalen af 22. februar 2007. Der er enighed om, at der siden blev givet et afslag på 75.000 kr. i købesummen.

SR har skriftligt bekræftet, at købesummen var 1.300.000 kr., der blandt blev honoreret ved udbetaling af et kontant beløb på 450.000 kr. den 1. marts 2007, som JP skulle videreoverdrage til sælgeren. Der blev da også foretaget 2 hævninger henholdsvis den 28. februar 2007 og den 30. marts 2007 på hver især 450.000 kr. og 50.000 kr. fra en konto tilhørende G1 ApS, ligesom køberselskabet indgik en låneaftale med F1-Bank om lån af 1.300.000 kr.

Under sagen har H1 ApS over for SKAT oplyst, at NM fik i opdrag at sælge pizzeriaet for 1.300.000 - 1.400.000 kr., og at A tillige havde underskrevet dette udbud. A har under forhandlingen forklaret, at han ikke kender til en sådan udbudsaftale. Han har således blandt andet på dette punkt ændret forklaring under sagen.

Pizzeriaet blev ved aftale af 6. november 2007 videresolgt til en uafhængig tredjepart for godt 1,6 mio. kr.

På denne baggrund har sagsøgerne ikke ved de forklaringer, der er afgivet under hovedforhandlingen, løftet bevisbyrden for, at den pris, som fremgår af den underskrevne købsaftale, ikke var den reelle pris. Retten tillægger således heller ikke mailen af 5. marts 2007 fra MK om to betalinger for pizzeriaet på i alt 725.000 kr. afgørende betydning, idet det bemærkes, at det var hendes ægtefælle JP, som ifølge sin forklaring til SKAT få dage forinden havde modtaget 500.000 kr. kontant af A.

Herefter frifindes Skatteministeriet.

Efter sagens udfald skal sagsøgerne betale sagsomkostninger til Skatteministeriet, der fastsættes til 30.000 kr. inklusive moms. Beløbet, som er til dækning af Skatteministeriets udgift til advokat, er fastsat ud fra sagens karakter og omfang, herunder på den ene side at den alene har vedrørt en enkelt problemstilling og været hovedforhandlet på 4 timer, men at der på den anden side har været afholdt syn og skøn.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

H1 ApS og A skal i sagsomkostninger inden 14 dage betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.