Dato for udgivelse
09 Apr 2015 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jan 2015 14:09
SKM-nummer
SKM2015.236.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Roskilde, BS 6A-1747/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Stævning, fuldmagt, skattefri, virksomhedsoverdragelse, sagsanlæg
Resumé

Den skattepligtige indbragte en kendelse afsagt af Skatteankestyrelsen for retten. Retten havde først modtaget stævningen efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Da der var vejledt om søgsmålsfristen, og da denne måtte anses for en absolut fristregel, blev sagen afvist.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.10.3.5.1

Parter

A
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Matthias Albertsen Brorsen)

Afsagt af byretsdommer

Annette Hagdrup

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er anlagt den 23. september 2014.

Sagen vedrører A's klage over Skatteankenævnets afgørelse af 16. juni 2014, hvorefter SKATs afgørelse om ikke at godkende skattefri virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2010 blev stadfæstet.

Stævning er indgivet af R1 ApS og modtaget af retten den 23. september 2014.

Sagsøger A's påstand i stævningen er, at SKAT skal godkende skattefri virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2010.

Sagsøgte Skatteministeriet har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Parterne har været indforstået med, at retten træffer særskilt afgørelse om afvisningspåstanden og på skriftligt grundlag.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagen ikke er anlagt af en person, der kan repræsentere sagsøger, jf. retsplejelovens § 260. Revisor TK hos R1 ApS kan ikke optræde som sagsfuldmægtig.

Sagsøgte har anført, at Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, at den indbragte kendelse skulle være modtaget i retten den 16. september 2014 og af en mødeberettiget person.

R1 ApS ved TK har i brev af 14. december 2014 anført, at han af Byretten telefonisk har fået oplyst, at han kunne indbringe sagen på vegne A, og der vil indtræde en skatteadvokat.

Af retsbog af 20. oktober 2014 fremgår, at retten bestemte, at sagen ikke skulle behandles efter reglerne om småsager.

Rettens bemærkninger

Skatteankestyrelsen har ved brev af 16. juni 2014 oplyst R1 ApS om Skatteankenævnets afgørelse af samme dato. Det er i brevet anført, at afgørelsen kan indbringes for byretten som 1. instans senest 3 måneder efter afgørelsens dato.

Stævningen, der blev indgivet af R1 ApS, er kassestemplet med retsafgift 0,00 kr. den 23. september 2014. Af et brev af samme dato fra retten til R1 ApS fremgår, at retten den 23. september 2014 modtog stævning i sagen. Der blev givet frist til 7. oktober 2014 blandt andet til indbetaling af retsafgift.

Der er der vejledt om søgsmålsfristen, og da fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, må anses for en absolut fristregel, er sagen ikke indbragt rettidigt for retten. Allerede som følge heraf tages sagsøgtes påstand til følge.

Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagen afvises.

A betaler inden 14 dage fra dato 3.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte Skatteministeriet.