Dato for udgivelse
30 Mar 2015 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Jan 2015 11:19
SKM-nummer
SKM2015.228.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-1999-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, B-indkomst, frifindelse, fængsel, dansk, statsborger
Resumé

T var tiltalt for skattesvig for 2009 og 2010, hvor han havde undladt at oplyse, at indkomsten var ansat for lavt, idet honorarindtægter fra ambassadeansættelse ikke var medtaget. Han havde derved unddraget for 374.284 kr. i skat i alt.

T nægtede sig skyldig. T forklarede, at han havde dobbelt statsborgerskab. Ambassaden trak ikke skat. Ansatte på ambassaden skulle selv kontakte kommunen, som sørgede for, at de som B-skatteyder fik girokort til at indbetale skatten. Han havde ikke hvert år fra 1991-2009 modtaget girokort til indbetaling af B-skat. Han har betalt nogle af de girokort han modtog men ikke i alle årene. Fra 2005 til 2009 hørte han ikke fra SKAT. Han havde været ude for en dyb personlig krise og led af en svær depression. I en periode fik han ikke åbnet breve eller kontaktet SKAT og var ikke i stand til at lave sine selvangivelser. SKAT har hele tiden vidst, at han var ansat på ambassaden og kendte hans indtægt. Han har på intet tidspunkt forsøgt at unddrage SKAT penge. Han gik ud fra, at når han ikke havde indsendt sin selvangivelse, så fastsatte de hans indtægt baseret på det den var de tidligere år.

Byretten frifandt T med dissens. Rettens flertal var ikke sikre på at T's manglende indgivelser for netop disse år, var udtryk for, at T forsætligt ønskede at unddrage skat. Han kunne meget vel have undladt at selvangive sin indtægt i tillid til, at han ville blive skønsmæssigt ansat korrekt, som i forudgående år.

Landsretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig. T idømtes en ubetinget fængselsstraf på 60 dage samt en tillægsbøde på 350.000 kr. Retten lagde til grund, at T var skattepligtig til Danmark af honorarindtægterne, da han har været hjemmehørende i Danmark i hele perioden, var ansat på x ambassade i Danmark og er dansk statsborger. T havde ikke reageret på de fremsendte årsopgørelser for 2009 og 2010, selvom han udtrykkeligt i de fremsendte opgørelser var gjort opmærksom på sin pligt hertil.  T havde i en længere periode forud for de omhandlede indkomstår været i kontakt med SKAT omkring sine skatteforhold. Det kunne ikke ændre herved, at han heller ikke i de forudgående år havde indberettet sine indtægter fra ambassaden til SKAT.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 6. januar 2015, 7. afdeling nr. S-1999-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mikael Dreyer, besk.)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Karen Hald og Ib Hounsgaard Trabjerg med domsmænd

.................................................

Byrettens dom af 19. juni 2013, nr. 7A-2358/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 3. maj 2013.

T, er tiltalt for

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved henholdsvis den 10. marts 2010 og den 4. marts 2011 at have modtaget sine årsopgørelser for henholdsvis indkomståret 2009 og 2010, hvorefter tiltalte med fortsæt til at unddrage det offentlige skat undlod senest 4 uger efter selvangivelsesfristen at oplyse, at indkomsten var ansat for lavt, idet honorarindtægterne fra x ambassade ikke var medtaget, hvorved det offentlige blev unddraget skat med i alt 374.284 kr. svarende til 191.574 kr. og 182.710 kr. i 2010.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf samt at tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes en tillægsbøde på 374.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1, SKAT. Forklaringerne blev lydoptaget, men er efterfølgende renskrevet således:

T, har forklaret, at han i 2009 og 2010 var ansat på x Ambassade. Han har været ansat der siden 10. maj 1991 i administrationen. Han havde ansvar for ambassadens regnskaber. Han er både dansk og ... statsborger. Han er uddannet i Danmark og i ... . Han er regnskabskyndig. Han har også stået for lønudbetalinger. Ambassaden trak ikke skat. Ansatte på ambassaden skulle selv kontakte kommunen, som sørgede for, at de som B-skatteyder fik girokort til at indbetale skatten. Ambassaden bad nyansatte om at rette henvendelse til kommunen med henblik på at få ordnet de skattemæssige forhold.

Tiltaltes årsløn skulle opgives på en selvangivelse minus pensionsindbetalinger.

Foreholdt sagens bilag 20, årsopgørelse for 2009, dateret 10. marts 2010, forklarede tiltalte, at han ikke har fået 158.000 kr. udbetalt. Han kan ikke erindre, at han har fået den årsopgørelse. Han var på det tidspunkt i en dyb personlig krise og led af en svær depression, da hans bror, HP tog livet af sig selv i marts 2006 eller 2007. Han søgte hjælp hos sin læge, som gav ham antidepressiv medicin i 2 år. I en periode fik han ikke åbnet sine breve eller kontaktet SKAT. SKAT har hele tiden vidst, at han var ansat på ambassaden og kendte hans indtægt. Han har på intet tidspunkt forsøgt at unddrage SKAT nogle penge. Han gik ud fra, at når han ikke havde indsendt sin selvangivelse, så fastsatte de hans indtægt baseret på det den var de tidligere år.

Forsvareren dokumenterede sagens bilag 4, Forskudsopgørelse for 2009 samt bilag 5, Forskudsopgørelse for 2010.

SKAT vidste, at han var blevet ansat på ambassaden i 1991 og havde en indtægt på omkring 500.000 kr. og så forhøjede skat den måske med 5 % og så var det det, der gjaldt. Han er far til fire drenge og ville gerne være så perfekt over for dem, men det var han altså ikke.

Han var ikke psykisk i stand til at lave sine selvangivelser i 2009 og 2010. Det har han også forklaret til politiet.

Han er ikke længere ansat på ambassaden. Han blev fyret den 1. marts 2013.

Da V.1 ringede til ham i 2009/2010 lovede han hende, at han nok skulle bringe forholdene i orden og sende dokumentation for sin indtægt.

Han har hele tiden troet, at SKAT skønsmæssigt fastsatte hans indtægt højere end den ville have været, hvis de ikke havde modtaget hans selvangivelse.

Han har betalt B-skat via girokort. Han har ikke betalt dem alle rettidigt og har en skattegæld. Han har været lidt i tvivl om, at han faktisk var skattepligtig, da han vidste uden at nævne navne, at personer ansat på ambassaden ikke betalte skat. Han talte på et tidspunkt med en på SKAT med efternavnet NJ, og fortalte at nogen på hans arbejdsplads, som var udenlandske statsborgere ikke betalte skat, og om det så også gjaldt ham. Det var hans hensigt at kontakte en skatterevisor, for at få det opklaret, men på grund af hans personlige forhold, fik han det ikke gjort.

Fra 1991 til 2009 har han betalt skat, men ikke det hele. I 1980-erne blev han indkaldt til samtale hos SKAT på ... Kommune, og han var selv i tvivl om, at han var skattepligtig i Danmark. Han hørte ikke fra SKAT i flere år, hvor han ikke betalte skat.

Tiltalte har ikke klaget til nogen myndigheder.

Når tiltalte fik årsopgørelserne fra SKAT, gjorde han ingenting. Han åbnede ikke altid kuverterne fra SKAT. Han har aldrig fortalt SKAT, at han ingenting tjente.

Han har ikke nogen uddannelse. Han er selvlært regnskabskyndig. Han blev student på ... Latinskole i 1979. Siden var han ansat på Y-Ambassade i postafdelingen. På x Ambassade var han ansat i administrationen som regnskabsmedarbejder, hvor han blandt andet betalte ambassadens regninger og medarbejdernes lønninger. Det er blevet oplyst, at han selv skulle opgive sin indtægt til SKAT, og at ambassaden ikke trak skat.

Anklageren oplyste, at tiltalte ikke har indgivet selvangivelser for årene 2006, 2007 og 2008.

V.1, SKAT, har som vidne forklaret, at hendes kontakt til tiltalte startede i august 2011. Hendes arbejdsopgave var fejlistebehandling i SKAT.

Årsopgørelserne bliver stoppet, hvis der er en påfaldende stor overskydende skat som her. Hun tog kontakt til tiltalte. At der var en overskydende skat på over 100.000 kr., behøvede nødvendigvis ikke at betyde, at der var en fejl, men det gav anledning til kontrol.

Foreholdt bilag 20, årsopgørelse for 2009 dateret 10. marts 2010, forklarede vidnet, at netop den årsopgørelse har været sendt ud til tiltalte.

Hun forsøgte telefonisk af få kontakt med tiltalte, men forgæves. Hun skrev herefter et brev til tiltalte den 9. august 2011, at han skulle ringe til hende, for at få hans indkomst på plads i årene 2009 og 2010. Hun kunne se fra tidligere år, at han havde nogle store årsindkomster som ikke er med på forskudsregistreringen. Det er ikke sådan, at hvis man ikke indgiver sin selvangivelse så reagerer SKAT. I fald de ikke modtager oplysning om årsindtægt så kan SKAT gå andre veje, herunder pengeinstitutter og arbejdsgivere.

Hun hørte ikke noget fra tiltalte og hun rykkede tiltalte flere gange. Hun ringede herefter til x Ambassade og fik fat i tiltalte. Hun fortalte ham, at hvis hun ikke modtog hans oplysninger om årsindtægterne, måtte hun rette henvendelse hans arbejdsgiver. Hun modtog herefter den 21. oktober 2011 materiale på tiltaltes indkomster i 2009 og 2010. Den 25. oktober 2013 sendte hun materiale til forslag til tiltalte til ændring af indkomsten. Da fristen for svar var gået, sendte hun en afgørelse til tiltalte som følger reglerne i skattelovgivningen.

Fra 2006 til 2008 havde tiltalte ikke selvangivet sin indkomst. Da har SKAT så lavet en skønsmæssig ansættelse.

Den overskydende SKAT er aldrig blevet udbetalt, fordi der skyldes mange penge i skat fra tiltalte i forvejen. Skylden (bilag 13) er på i alt 2.252.188,20 kr.

Tiltalte er skattepligtig i Danmark, selv han arbejdede på en ambassade. Vidnet vil ikke afvise, at tiltalte kan have haft kolleger på ambassaden, der ikke betaler skat i Danmark.

Hvis man ikke selvangiver sin indkomst, kommer der en overskydende skat. Tiltalte har aldrig indgivet en selvangivelse og det er nok hende, der har været ihærdig og taget fat i sagen, og oplyst ham om sin pligt til at indgive selvangivelse.

En typisk dansk lønmodtager indgiver i dag ikke selvangivelse, men modtager en direkte årsopgørelse, med mindre man har nogen ændringer. Men i denne sag har hverken tiltalte eller ambassaden indberettet lønnen.

Tiltalte forklarede, at han ikke hvert år fra 1991 til 2009 har modtaget girokort til indbetaling af B-skat. Han har betalt nogle af de girokort han modtog men ikke i alle årene. Fra 2005 til 2009 hørte han ikke fra SKAT.

Tiltalte forklarede om sine personlige forhold, at han skal i jobtræning i 7 uger om danske regnskabsprincipper og bogføring.

Rettens begrundelse og afgørelse

En voterende anser tiltalte for bevidst at have undladt at selvangive sine indkomster, selv om han vidste, han havde pligt til det.

Denne voterende stemmer for at dømme tiltalte.

To voterende lægger til grund, at tiltalte aldrig har selvangivet sine indtægter korrekt og at han i årevis er kommet fra det uden strafferetlige konsekvenser.

Disse voterende er på den baggrund ikke tilstrækkeligt sikre på, at de manglende indgivelser for netop disse år, var udtryk for, at tiltalte forsætligt ønskede at unddrage skat. Han kan meget vel have undladt at selvangive sin indtægt i tillid til, at han ville blive skønsmæssigt ansat korrekt, som i de forudgående år.

Disse voterende stemmer for at frifinde tiltalte.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

..............................................................

Østre Landsrets dom af 6. januar 2015, 7. afdeling nr. S-1999-13

Byrettens dom af 19. juni 2013 (7A-2358/2013) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet, dog at der idømmes en tillægsbøde på 350.000 kr.

T har påstået stadfæstelse, idet det blandt andet gøres gældende, at tiltalte ikke er skattepligtig i Danmark, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1., der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han tidligere fik en afdragsordning med SKAT med de ældre restancer. Han erindrer ikke, om der er betalt noget vedrørende 2009 og 2010. Han var under hele sin ansættelse på x Ambassade bekendt med, at skattepligtige ansatte selv skulle indbetale skat, men der var forskel på, om de ansatte var skattepligtige til Danmark alt efter, om de var danske statsborgere.

Han har i hele perioden, hvor han var ansat på ambassaden, været bosat i Danmark. Arbejdet blev udført på ambassaden. I perioden fra 1991 frem til afskedigelsen i 2013 har han oftest forladt sig på de skatteansættelser, som SKAT lavede. Han hørte ikke fra SKAT i flere år. Han har absolut været i tvivl om, hvorvidt han var skattepligtig i Danmark, fordi han har kendskab til en ansat på ambassaden, der var engelsk statsborger, som i flere år fik penge tilbage fra SKAT, fordi de mente, at han ikke var skattepligtig. Han blev ansat på ambassaden i 1991 og havde nogle rigtig gode arbejdsår der i de første år. I 1993 blev han imidlertid kontaktet af en af ambassadens ansatte, en kvinde, der fortalte, at hun var forsøgt voldtaget af ambassadøren. Det endte så med, at han gik til viceambassadøren med sin viden, og ambassadøren blev som følge heraf straks sendt hjem. Denne episode har præget hele tiltaltes efterfølgende ansættelse på ambassaden, og han udviklede en depression. Han blev derfor fuldstændig apatisk og kunne ikke foretage sig helt almindelige, dagligdags ting. I 1994 fik han som ansat på ambassaden en pensionsordning via Danica. Hvert år fik han oplysning om, at Danica havde videregivet oplysning om hans indtægter fra ambassaden til skattemyndighederne. Han er fortsat arbejdsløs, men har taget supplerende kurser og er indkaldt til jobsamtale. Han bor fortsat samme sted. Et af børnene er fortsat hjemmeboende.

V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte er skattepligtig i Danmark, fordi han er dansk statsborger, er ansat og har fast bopæl i Danmark. Det gør ingen forskel, at han har dobbelt statsborgerskab. Som B-skatteyder skal man i forskudsregistreringen oplyse sin forventede indtægt. Man modtager så et girokort til indbetaling. Da indtægten ikke automatisk optræder på årsopgørelsen, kan det fremstå, som om man skal have et beløb tilbage fra SKAT. Der har ikke i sagen været tvivl om skattepligten. Borgeren har selv pligt til at indgive selvangivelse og kontrollere de tal, som SKAT melder ud. Hun ved, at der for årene 2006-2008 er rettet henvendelse til tiltalte. Hun valgte imidlertid at bruge de muligheder, som skattelovgivningen indeholder, frem for blot at sætte den skønsmæssigt ansatte indtægt for de tidligere år op.

Personlige oplysninger 

Der er til brug for byrettens behandling af sagen den 16. april 2013 udarbejdet en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808. Af konklusionen fremgår, at tiltalte skønnes egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en sådan dom. Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, anbefales det, at der hertil alene knyttes vilkår om prøvetid.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har i hele perioden, hvor han har været ansat på x Ambassade i Danmark, været hjemmehørende her i landet, ligesom han er dansk statsborger. Landsretten finder det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte er skattepligtig til Danmark af de af sagen omhandlede indtægter.

Tiltalte har ikke reageret på de fremsendte årsopgørelser for 2009 og 2010, hvor honorarindtægter fra ambassaden ikke var medtaget, selvom han udtrykkeligt i de fremsendte opgørelser var gjort opmærksom på sin pligt hertil. Herefter og henset til, at tiltalte i en længere periode forud for de omhandlede indkomstår har været i kontakt med skattemyndighederne omkring sine skatteforhold, finder landsretten det bevist, at han har haft forsæt til at unddrage det offentlige skat som beskrevet i anklageskriftet. Det kan ikke ændre herved, at han heller ikke i de forudgående år havde indberettet sine indtægter fra ambassaden til skattemyndighederne.

Tiltalte findes på denne baggrund skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, til fængsel i 60 dage.

Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tillægsbøden fastsættes til 350.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at T straffes med fængsel i 60 dage.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.