Dato for udgivelse
25 Mar 2015 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jan 2015 09:43
SKM-nummer
SKM2015.218.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 43C-3391/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Når man vil klage
Emneord
Sygdom, lægeerklæring
Resumé

I sagen havde sagsøgeren klaget over en ændret årsopgørelse ca. 4 måneder efter udløbet af klagefristen i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3. Sagsøgere havde til skatteankestyrelsen oplyst, at fristoverskridelsen skyldtes psykisk sygdom i form af bipolare lidelser. Sagsøgeren havde i den forbindelse fremlagt en kortfattet og ikke underskrevet lægeerklæring samt en udtalelse fra en socialrådgiver. Skatteankestyrelsen afviste at realitetsbehandle sagen med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

Under retssagen fremlagde sagsøgeren nye oplysninger i form af en omfattende og klar erklæring fra den læge, der havde behandlet sagsøgeren på tidspunktet for fristoverskridelsen og fortsat var sagsøgerens læge. På baggrund af en konkret vurdering af de nye oplysninger i lægeerklæringen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle og anerkendte således, at der i den konkrete sag forelå særlige omstændigheder, der begrundede, at SKAT bortså fra fristoverskridelsen.

Sagen blev derfor hjemvist til Skatteankestyrelsen til realitetsbehandling af sagsøgerens klage.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.10.2.2.1

Parter

A
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af byretsdommer

Lone Bach Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Byretten den 17. juli 2014, har A påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at Skatteankestyrelsens afgørelse af 8. juli 2014 er ugyldig, hvorfor klagen hjemvises til realitetsbehandling hos Skatteankestyrelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da Skatteministeriet har anerkendt A's påstand, afsiges der dom efter hendes påstand med sagsomkostninger som nedenfor anført.

Sagsomkostningerne er fastsat således, at 850 kr. dækker retsafgiften. Der tilkendes ikke yderligere omkostninger, idet A er selvmøder.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at Skatteankestyrelsens afgørelse af 8. juli 2014 er ugyldig, hvorfor klagen hjemvises til realitetsbehandling hos Skatteankestyrelsen.

Skatteministeriet skal inden 14 dage til A betale sagens omkostninger med 850 kr.