Dato for udgivelse
26 Mar 2015 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2014 15:14
SKM-nummer
SKM2015.223.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 45C-2493/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Når man vil klage
Emneord
Hjemvisning, fristoverskridelse, udsendelse, bevisbyrde
Resumé

Skattemyndighederne havde afvist at realitetsbehandle sagsøgerens klage over ejendomsvurderingen af 2012, da klagen var indgivet efter klagefristens udløb.

Sagsøgeren gjorde gældende, at ejendomsvurderingen ikke var modtaget, og at man derfor først var blevet bekendt med resultatet heraf, da man modtog opkrævningen.

Byretten lagde vægt på, at der ikke havde været bevisførelse om, hvorvidt der var konstateret fejl i forbindelse med masseudsendelsen og kuverteringen af ejendomsvurderingerne hos KMD. Retten udtalte at det forhold, at vurderingen var tilgængelig på SKATs hjemmeside ikke kunne sidestilles med fremsendelse af skrivelsen til sagsøgeren. Retten lagde herefter til grund, at sagsøgeren ikke havde modtaget vurderingen.

Byretten fandt på den baggrund, at der forelå sådanne særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, at der måtte ses bort fra fristoverskridelsen. Klagen hjemvistes til realitetsbehandling.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning A.A.10.2.2.1

Parter

H1 ApS
(advokat Jan Ranners)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Jeppe Andersen)

Afsagt af byretsdommer

Marianne Nørregaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren har under sagen nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at sagen skal hjemvises til Vurderingsankenævnet til realitetsbehandling af sagsøgers klage af 16. december 2013 over vurderingen pr. 1. oktober 2012.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Den 1. oktober 2012 traf SKAT afgørelse om vurderingen af en ejendom, beliggende ...1.

Ejendommen tilhører sagsøgeren.

Ved skrivelse af 16. december 2013 klagede sagsøgeren over ejendomsvurderingen.

Den 25. februar 2014 traf Skatteankestyrelsen følgende afgørelse:

"...

Skatteankestyrelsens afgørelse

Klagen afvises.

Skatteankestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Klagen over vurderingen blev modtaget i SKAT den 17. december 2013.

Fristen for at klage over den ordinære vurdering er den 1. juli 2013. Klagen afvises, hvis den modtages efter fristens udløb. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan vi se bort fra en fristoverskridelse. Reglerne fremgår af skatteforvaltningslovens 35 a, stk. 6.

I har forklaret at grunden til fristoverskridelsen er at I ikke har modtaget ejendomsvurdering, og derfor først var vidende om vurderingen da kommunen fremsender giroindbetalingskort.

Vi finder ikke, at de fremlagte oplysninger om grunden til fristoverskridelsen er af en sådan karakter, at de kan anses for særlige omstændigheder.

Klagen er modtaget efter fristens udløb, og der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra overskridelsen. Vi afviser derfor klagen.

..."

Der er under sagen fremlagt en mail fra SKAT om udsendelsesmetoden for ejendomsvurderingerne. Af mailen fremgår blandt andet følgende:

"...

Vurderingsmeddelelsen for denne ejendom er sammen med godt 500.000 andre, kuverteret maskinelt og udsendt af vores leverandør, KMD i henhold til en generel aftale mellem SKAT og KMD om masseudsendelse. For 2012-vurderingen har aftalen været, at vurderings-meddelelserne udsendes i løbet af februar måned 2013. Den praktiske del omkring udsendelsen beror på en konkret aftale mellem KMD og PostDanmark. Vurderingsmeddelelsen for denne ejendom er således efter vores bedste overbevisning sendt til ejerne.

...

Alle vurderingsmeddelelser for ejendomme som vurderes i lige år, udskrives fysisk til udsendelse. Sagsøgeren har derfor ikke haft adgang til den fulde vurderingsmeddelelse elektronisk. Den offentliggjorte vurdering var tilgængelig fra den 1. marts 2013 på www.vurdering.skat.dk, og fremgår af dette link: Ejendomsvurdering 2012.

..."

Post Nord Danmark har i mails af 10. og 12. september 2014 oplyst, at der ikke er konstateret uregelmæssigheder i postomdelingen i området 1250, hvor sagsøgers administrator har kontor, i februar 2013.

Der er ikke under sagen fremlagt oplysninger fra KMD om proceduren i forbindelse med kuverteringen eller om, hvorvidt der har været konstateret fejl i forbindelse hermed.

Forklaringer

Advokat Jan Ranners har under sagen forklaret, at han leder et advokatkontor, der administrerer ejendomme. Han administrerer blandt andet sagsøger, der beskæftiger sig med køb af fast ejendom og videreudvikling heraf.

Sagsøger ejer den i sagen omhandlede ejendom, der indeholder både boliger, liberale erhverv og butikker, og har udarbejdet et projekt til videreudvikling af ejendommen. Projektet er ikke realiseret endnu. Der blev udarbejdet lokalplan i forbindelse med udvikling af området.

På et tidspunkt modtog sagsøger en opkrævning, der viste, at der var sket en stigning i ejendomsskat på baggrund af den omhandlede vurdering.

Hverken hos sagsøger eller på advokatkontoret havde de modtaget vurderingen. Hvis de havde modtaget den, ville de have indgivet en klage.

Sagsøger modtog ejendomsvurderingen i december 2013 i forbindelse med indgivelse af klagen.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i påstandsdokument af 12. november 2014 gjort gældende,

at klage over en ejendomsvurdering først kan indgives, når vurderingen er kommet frem,

at sagsøger ikke har modtaget den ordinære ejendomsvurdering for 2012 i januar/februar måned 2013, men først er blevet opmærksom på den nye vurdering i forbindelse med kommunens udsendelse af nye girokort med den væsentligt forhøjede ejendomsskat,

at sagsøger klagede herover umiddelbart, og at det har formodningen imod sig, at en så voldsom ændring og forhøjelse af ejendomsvurderingen og dermed ejendomsskatten ikke ville have medført en klage umiddelbart efter modtagelsen,

at det sagsøgte ministerium på ingen måde har sandsynliggjort eller dokumenteret, at den konkrete meddelelse om den ordinære vurdering er sendt til sagsøger, og at opfordringen om, at sagsøger skal dokumentere, at brevet ikke er modtaget, er umulig,

at begrundelsen for forhøjelsen, den nye lokalplan, ikke hjemler grund til forhøjelsen, idet de to lokalplaner giver mulighed for bebyggelse af samme art og i samme størrelse,

at det faktum, at de bebyggede kvadratmetre er fordelt forskelligt, nemlig at den øverste etage i det planlagte byggeri er tilladt at være en etage højre end tidligere, ikke ændrer bebyggelsesmuligheden fra den gamle til den nye lokalplan, og

at der således foreligger særlige omstændigheder, der medfører, at skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 6 finder anvendelse, hvilket medfører, at SKAT kan se bort fra fristoverskridelsen.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 14. november 2014 anført følgende:

Frifindelsespåstanden støttes på, at sagsøgeren H1 ApS ikke rettidigt har klaget over den foretagne ejendomsvurdering. Sagsøgeren har ikke løftet den selskabet påhvilende bevisbyrde for, at meddelelsen ikke er kommet frem. SKAT har derfor med rette afviste at behandle sagsøgerens klage. Sagsøgeren har heller ikke godtgjort, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der kan ses bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, at en klage over en almindelig vurdering skal være modtaget senest den 1. juli i året efter vurderingsåret. En klage over vurderingen pr. 1. oktober 2012 skulle således have været modtaget senest den 1. juli 2013. Indgives klagen for sent afvises den, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

Sagsøgerens klage over den foretagne ejendomsvurdering blev modtaget hos SKAT den 17. december 2013. Sagsøgeren overskred herved klagefristen i skatteforvaltningsloven. SKATs afvisning af klagen skete derfor med rette.

Således som postgangen for så vidt angår de offentlige ejendomsvurderinger er beskrevet af SKAT (bilag B) må det lægges til grund, at vurderingen er sendt til og dermed modtaget af sagsøgeren. Denne antagelse styrkes af, at Post Danmark har oplyst (bilag C), at de ikke oplevede driftsforstyrrelser i sagsøgerens postnummer i den periode, hvori meddelelserne er afsendt.

Foreligger der særlige omstændigheder, der taler for det, kan Skatteankeforvaltningen se bort fra en fristoverskridelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

De offentlige ejendomsvurderinger for 2012 blev gjort tilgængelige på SKATs hjemmeside den 1. marts 2013, jf. bilag A, side 1. Derudover fremgår det af vurderingslovens § 1, at almindelig vurdering af landets faste ejendomme finder sted hvert andet år, og at andre ejendomme end ejerboliger vurderes i lige år.

Sagsøgeren har derfor haft mulighed for at gøre sig bekendt med resultatet af ejendomsvurderingen, uanset om den var modtaget med posten.

SKAT har foretaget vurderingen på grundlag af den gældende planlægning. Der er i øvrigt ikke påvist omstændigheder, der medfører, at der foreligger et forkert vurderingsgrundlag. Udover bebyggelse i en etage højere, giver lokalplanen af 2010 (bilag E, side 11) også mulighed for at anvende et større areal til dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker i forhold til 2005 lokalplanen (bilag F, side 12).

Sagsøgeren har således ikke påvist særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der ses bort fra den lange fristoverskridelse.

Rettens begrundelse og afgørelse

Udgangspunktet er, at sagsøgte har bevisbyrden for, at ejendomsvurderingen er sendt til sagsøger.

Der har under sagen ikke været bevisførelse om, hvorvidt der har været konstateret fejl i forbindelse med masseudsendelsen og kuverteringen hos KMD.

På den baggrund finder retten ikke, at sagsøgte har løftet sin bevisbyrde for, at skrivelsen er sendt til sagsøger. Det forhold, at vurderingen var tilgængelig på SKAT's hjemmeside, kan ikke sidestilles med fremsendelse af skrivelsen til sagsøger.

Retten lægger herefter på baggrund af advokat Jan Ranners forklaring til grund, at sagsøger ikke har modtaget afgørelsen.

Retten finder herefter, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der må ses bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6.

Efter sagens udfald betaler sagsøgte sagsomkostninger til sagsøgeren med 12.000 kr. til dækning af sagsøgers udgifter til advokat og 4.000 kr. til dækning af retsafgift.

T h i   k e n d e s    f o r   r e t

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at sagen skal hjemvises til Vurderingsankenævnet til realitetsbehandling af sagsøgers klage af 16. december 2013 over vurderingen pr. 1. oktober 2012.

Inden 14 dage betaler sagsøgte til sagsøgeren 16.000 kr. i sagsomkostninger.