Dato for udgivelse
20 Mar 2015 12:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Mar 2015 11:11
SKM-nummer
SKM2015.205.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-3067-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Emneord
Regnskabsgrundlag, brugtmomsordningen, biler, skøn, udeholdt, omsætning, momstilsvar
Resumé

Sagen angik en forhøjelse af skatteyderens momstilsvar for 2007, herunder navnlig om appellanten var berettiget til at benytte brugtmomsordningen. Skatteyderen drev virksomhed med køb og salg af brugte biler.

Der var under sagen enighed om, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar for 2007. Spørgsmålet i sagen var herefter, om skatteyderen efterfølgende havde udbedret sit regnskabsgrundlag i en sådan grad, at brugtmomsordningen alligevel fandt anvendelse, og om det af skattemyndighederne udøvede skøn over udeholdt omsætning på baggrund af ikke bogførte handler via en auktionshjemmeside samt manglende dags dato kvitteringer kunne tilsidesættes som åbenbart urimeligt eller foretaget på et forkert grundlag.

Efter karakteren og omfanget af manglerne ved skatteyderens regnskabs- og bilagsmateriale, fandt landsretten ikke, at skatteyderen ved de senere udstedte fakturaer havde opfyldt betingelserne for at anvende brugtmomsordningen i 2007.

Landsretten fandt endvidere ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser vedrørende de manglende dags dato kvitteringer og de ikke bogførte handler via auktionshjemmesiden var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom af 3. december 2013 (SKM2014.123.BR), hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet.

Reference(r)

Momsloven § 71
Opkrævningsloven § 5, stk. 2
Momsbekendtgørelsen § 92 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 D.A.18.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.B.5.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 D.A.18.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 D.A.18.6.3

Appelliste

Parter

A
(advokat Stinne Richter Berg)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Bo Ruby Nilsson)

Afsagt af landsdommerne

Michael Ellehauge, Kirsten Thorup og Jette F. Skole (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 3. december 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 150-1136/2012).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten. A har under hovedforhandlingen for landsretten endvidere mere subsidiært påstået sagen hjemvist.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

På forespørgsel fra As advokat har G1 ved mails of 15. december 2014 oplyst, at G1 ikke har mulighed for at vide, hvorvidt indgåede handler på auktionsplatformen efterfølgende gennemføres, men at G1 i henhold til auktionsbetingelserne altid har krav på salær.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

A har vedrørende slutsedlerne fra G1 supplerende gjort gældende, at det ved slutsedlerne, der ikke er underskrevet af parterne, ikke er bevist, at handlerne faktisk er gennemført.

A har vedrørende manglende dags dato-bilag supplerende gjort gældende, at de manglende bilag ikke dækker over bilhandler, og at den skønsmæssige ansættelse på grundlag af blot en handel i dags dato-bilag nr. 13299 derfor må tilsidesættes.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at A ikke har bevist, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser vedrørende slutsedlerne fra G1 og de manglende dags dato-bilag er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag.

Det tiltrædes endvidere, at A efter karakteren og omfanget af manglerne ved regnskabs- og bogføringsmaterialet ikke ved de senere udstedte fakturaer har opfyldt betingelserne for at anvende brugtmomsordningen i 2007. Herefter, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige ansættelse af momstilsvaret, stadfæster landsretten byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 110.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand og er inklusive moms. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 110.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.