Dato for udgivelse
24 mar 2015 13:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 feb 2015 13:16
SKM-nummer
SKM2015.214.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4529175
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Donation - fradrag - gave
Resumé

Donation af et kunstværk til NN kunne ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen efter ligningslovens § 8 S om gaver til Kulturinstitutioner, da NN ikke var en kulturinstitution, men en almennyttig sygdomsbekæmpende forening.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15/09/2014

Reference(r)

Ligningsloven § 8 A og
Ligningsloven 8 S

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.A.4.3.5.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.A.4.3.5.

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at den almennyttige sygdomsbekæmpende forening NNs nye hus til kultur- og aktivitetsarbejde i X-by kan betragtes som en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 S?
  2. Kan SKAT på baggrund heraf bekræfte, at spørger har fradragsret for den ydede gave til NN i henhold til ligningslovens § 8 S?

Svar

  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har ved udgangen af indkomståret 2013 givet en gave i form af et kunstværk. Kunstværket er ultimo 2013 købt hos Galleri X for en værdi af xx kr., hvilket således svarer til handelsværdien.

Spørger har skænket kunstværket til NN i X-by ved udgangen af 2013. NN har i 2013 bygget og etableret et helt nyt hus til frivilligt kultur- og aktivitetsarbejde, samt udstillingssted til fremme af møder mellem mennesker med og uden bestemte sygdomme, med det formål bl.a. gennem aktiviteter at fremme viden, samtale og forståelse for sygdommene. På stedet foregår dagligt en række forskellige aktiviteter, herunder bl.a. yoga, mindfulness, malerværksted, foredrag, gruppeterapi og rådgivning og meget andet.

Kunstværket hænger til offentligt skue i et af institutionens fællesrum.

Spørger har givet gaven til NN i X-by uden at der er knyttet modydelse eller klausuleringer til gaven. Gavegiver er anonym i forhold til NN.

Gaven er ikke indberettet til SKAT af kulturinstitutionen i henhold til Skattekontrollovens § 7 K, idet det har været ønsket fra gavegiver at sikre, i form af et bindende svar, at der er fradragsret i henhold til Ligningslovens § 8S. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Af ligningslovens § 8 S, stk. 2 fremgår, at skattepligtige personer kan fradrage handelsværdien af gaver i form af kunstværker, som giver har ydet til kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget direkte driftstilskud fra stat eller kommune. NN, som driver den nye institution i X-by, modtager årligt offentlige tilskud.

I henhold til ligningslovens § 8 S, stk. 3, er det en betingelse for fradrag, at gaven ikke er forbundet med nogen form for modydelse til eller klausulering fra gavegiver, at gaven gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed, at kulturinstitutionen ønsker at modtage gaven, og endelig at gaven indberettes efter skattekontrollovens § 7 K. Gaven er som nævnt givet til institutionen og hænger nu i et fællesrum i institutionen. Der er ikke knyttet nogle krav om modydelse til eller klausulering fra gavegiver, som i øvrigt er anonym i forhold til NN. Der er endnu ikke sket indberetning af gaven i henhold til skattekontrollovens §7 K, idet gavegiver har ønsket et bindende svar. Spørger er indforstået med, at en betingelse for fradrag er, at gaven indberettes af kulturinstitutionen.

Da gaven har en værdi på xx kr. er betingelsen i ligningslovens §8 S, stk. 4 overholdt, og såfremt der svares bekræftende på anmodning om bindende svar, vil der kunne gives et skattemæssigt fradrag på xx kr. for 2013.

Gavegiver har ikke på tidspunktet for ydelsen af gaven været nærtstående til medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen af NN i X-by i henhold til ligningslovens § 8S, stk. 5

Af forarbejderne til ligningslovens §8 S fremgår, at ordningen omfatter kulturinstitutioner i bred forstand. Blandt de nævnte er museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse. Det er vores opfattelse, at den brede formulering af kulturinstitutioner favner de nye huse under NN, herunder huset i X-by, idet de i stor udstrækning minder om et kulturhus/medborgerhus med mangeartede kulturelle aktiviteter for mennesker såvel med som uden bestemte sygdomme. 

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at NNs nye hus til kultur- og aktivitetsarbejde i X-by kan betragtes som en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 S.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 S.

 ------

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer, dødsboer, selskaber og fonde fradrage handelsværdien af gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande, som giveren har ydet til kulturinstitutioner, der i det foregående kalenderår har modtaget direkte driftstilskud fra stat eller kommune. Gavens handelsværdi fastsættes af en af Kulturministeriet udpeget skønsmand. Skønsmandens honorar betales af den kulturinstitution, der modtager gaven. Hvis gavegiveren selv frembringer eller forhandler kunstværker eller kultur- og naturhistoriske genstande, kan dog alene fradrages de omkostninger, der har været afholdt for at frembringe eller erhverve genstanden. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt genstanden kan kvalificeres som et kunstværk, indhenter told- og skatteforvaltningen en vurdering af genstanden fra Akademiraadet. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt genstanden kan kvalificeres som en kultur- og naturhistorisk genstand, indhenter told- og skatteforvaltningen en vurdering af genstanden gennem Kulturarvsstyrelsen. Hvis den modtagende institution er nyetableret, kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune.

Stk. 3. Det er en betingelse for fradrag efter stk. 1 og 2, at

1) gaven til kulturinstitutionen ikke er forbunden med nogen form for modydelse til eller klausulering fra gavegiver,

2) gaven gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed,

3) kulturinstitutionen ønsker at modtage gaven, og at

4) kulturinstitutionen indberetter værdien af gaven efter skattekontrollovens § 7 K.

Stk. 4. Det er en betingelse for fradrag efter stk. 1 og 2, at gaven til den enkelte kulturinstitution i det pågældende indkomstår har en værdi på mindst 500 kr. Der indrømmes dog kun fradrag for det beløb, hvorved de samlede gaver efter stk. 1 og 2 overstiger 500 kr. årligt.

Stk. 5. Fradragsretten kan ikke udnyttes af skattepligtige, der på tidspunktet for ydelsen af gaven er nærtstående til medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen af kulturinstitutionen, eller af selskaber, som de samme personer eller nærtstående til disse udøver en bestemmende indflydelse over, jf. ligningslovens § 2, stk. 2. Som nærtstående anses ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter disse personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Stk. 6. Skattepligtige kan i stedet for fradrag efter denne bestemmelse vælge at fradrage en gave efter bestemmelserne i § 8 A.

Stk. 7. Hvis den skattepligtige efter en anden bestemmelse i skattelovgivningen får eller har fået fradrag for en del af eller hele værdien af gaven eller de omkostninger, der har været afholdt for at frembringe eller erhverve kunstværket eller den kultur- og naturhistoriske genstand, reduceres fradraget efter stk. 1 og 2 tilsvarende.

Forarbejder

Af forarbejderne til ligningsloven § 8 S (L39 2004/05) fremgår at ordningen omfatter kulturinstitutioner i bred forstand. Blandt de nævnte er museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse. Af institutioner, der ikke er omfattet er nævnt Folkekirken, højskoler, lokalradio og tv. Desuden er idrætsorganisationer og institutioner med idrætsaktiviteter er ikke omfattet af bestemmelsen. 

Ligningslovens § 8 A

"§ 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Fradraget kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på 14.500 kr. (2010-niveau), som reguleres efter personskattelovens § 20. Endelig er fradrag betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3.

Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er tale om et trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v., organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes anvendelse m.v. Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de organisationer, som opfylder betingelserne for at kunne modtage fradragsberettigede ydelser. For at være berettiget hertil og blive optaget på listen, skal en organisations ansøgning m.v. herom for det pågældende og følgende kalenderår være modtaget hos told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober.

Stk. 4. Gaver, der er fradraget efter § 8 S, kan ikke fradrages efter stk. 1 og 2."

SKATs Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.5.7 Gaver til kulturinstitutioner" class="smartlink">C.A.4.3.5.7 om Gaver til Kulturinstitutioner og afsnit C.A. 4.3.5.8 om Fradrag for gaver til visse foreninger efter Ligningslovens § 8 A.

Begrundelse

SKAT bemærker, at der ikke er nogen beløbsmæssig øverste grænse eller en grænse for, hvor stor en del af den skattepligtiges indkomst der kan anvendes på gaver til kulturinstitutioner, samt at fradraget for et kunstværk skal svare til gavens handelsværdi på tidspunktet for overdragelsen.

Fradrag i den skattepligtige indkomst for gaver til almennyttige og almenvelgørende institutioner efter ligningslovens § 8 A kan i 2013 (giveråret) højst udgøre 14.500 kr.

Det fremgår af vedtægterne for NN, at dens hovedformål er sygdomsbekæmpelse. 

Som formålsbestemmelsen er udformet i vedtægterne for NN, er det SKATs opfattelse, at foreningen ikke kan karakteriseres som en kulturinstitution. Foreningen er derimod en sygdomsbekæmpende, almennyttig/almenvelgørende forening.

NN er godkendt af SKAT efter ligningslovens § 8 A om almenvelgørende og almennyttige foreninger og institutioner mv., således at donationer til NN kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter denne bestemmelse. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger har fradragsret for den ydede gave til den NNs nye hus til kultur- og aktivitetsarbejde i X-by i henhold til ligningslovens § 8 S.

Indstilling

SKAT indstiller i konsekvens af at der svares nej på spørgsmål 1, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.