Dato for udgivelse
24 feb 2015 09:01
SKM-nummer
SKM2015.146.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0173698
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Dusør, personlig indkomst, skattepligtig indkomst
Resumé

En udbetalt dusør skulle ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

 

Reference(r)

Dagældende ligningslov § 7, nr. 28

 

Henvisning

-

Personlig indkomst
Indkomståret 2010
SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 120.000 kr. som følge af en modtaget dusør.

Landsskatteretten nedsætter klagerens indkomst med 120.000 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren modtog den 24. november 2010 en dusør på 120.000 kr.

Dusøren blev udbetalt i forbindelse med klagerens fund af en motorbåd af mærket [...]. Forsikringsselskabet har oplyst, at motorbåden var blevet meldt stjålet den 11. november 2010 fra en lystbådehavn beliggende i Y1. Klageren genfandt motorbåden ved en havn beliggende i Y2. Den udbetalte dusør var på 120.000 kr. svarer til 10 % af bådens forsikrede værdi på 1.200.000 kr. 

Beløbet blev via bankoverførelse udbetalt af forsikringsselskabet G1 A/S, hvor båden var forsikret til en værdi af 1.200.000 kr.

Klageren har ikke selvangivet dusøren som skattepligtig indkomst i år 2010, idet han ikke betragtede denne for skattepligtig. Dusøren indgik i regnskabet år 2010 for klagerens personlige virksomhed under kapitalforklaring/privatforbrugsberegning.

SKATs afgørelse
SKAT har vurderet, at den udbetalte dusør på 120.000 kr. var skattepligtig personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Det er uomtvisteligt, at klageren var årsag til fundet af båden, og at han som følge heraf fik en dusør på 120.000 kr. udbetalt af forsikringsselskabet.

SKAT har begrundet afgørelsen således:

"I "Ligningsloven" - nærmere § 7 - oplistes en stribe eksempler på gaver, ydelser, understøttelser, tilskud, erstatninger, hæderspriser, præmier m.m. som ikke er skattepligtige.

Den dusør, som du har modtaget anses dog ikke for at kunne henføres hertil - ej heller punkt 28, som citeres:

Findeløn og godtgørelser, som udbetales i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven, samt dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare eller forhindre en forbrydelse, når de pågældende indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv.

Det er SKATs opfattelse, at en dusør kan anses for skattefri, såfremt den bagvedliggende indsats har en sådan karakter, at den kan danne grundlag for en hædersbevisning.

Den dusør du har modtaget er fastsat af forsikringsselskabet på baggrund af fund af en båd.

At du har fundet båden, anser SKAT ikke for at kunne defineres som "medvirken til opklaring af en forbrydelse", som danner grundlang for en hædersbevisning, men snarere en godtgørelse fra forsikringsselskabet, idet dette, hvis båden ikke var blevet fundet, ville skulle udbetale forsikringssummen til bådens ejer, hvilket beløb ville være langt større end det udbetalte beløb."

Klagerens opfattelse
Klageren har fremsat påstand om, at dusøren på 120.000 kr. ikke skal indkomstbeskattes.

Klagerens tidligere repræsentant har forklaret, at klageren under en frokost i havnen beliggende Y2 blev opmærksom på båden, fordi han selv er interesseret i både. Da klageren kom hjem, tjekkede han bådens model og pris på internettet. Det var i den forbindelse, at han opdagede, at den pågældende båd var stjålet og eftersøgt på hjemmesiden [...]. Klageren noterede sig bådens skrognummer og kørte derefter tilbage til havnen beliggende i Y2. Klageren kontaktede politiet og MCS, og blev herefter kontaktet af forsikringsselskabet, som udbetalte dusøren til ham.

Klageren har gjort gældende, at dusøren er omfattet af ordlyden i dagældende ligningslovs § 7, nr. 28. Han har henvist til bemærkningerne til forslag til lov om ændring af ligningsloven om indsættelse af § 7, nr. 28 (LFF 2003-11-05 nr. 63) og på baggrund heraf gjort gældende, at der er tale om en findeløn, hvorved undtagelse for skattepligt er afhængig af, om denne er udbetalt i henhold til hittegodsloven. Endeligt har klageren konkluderet:

"Jeg kan på baggrund af ovenstående og sagen som helhed konkluderer følgende:

  • Jeg var opmærksom på noget usædvanligt.

  • Jeg kontrollerede oplysningerne med internetsiden

  • Jeg kontaktede politiet og det pågældende forsikringsselskab

  • Jeg lukkede luften ud af dækkene og dermed forhindrede at forbrydelsen udviklede sig.

  • Holdt båden under observation indtil forsikringsselskabets vognmand nåede frem

  • Findelønnen ligger inden for rammerne på 10% i hittegodsloven

  • Forsikringsselskabet udbetalte findelønnen indenfor denne ramme, hvorfor det ikke var nødvendigt at involverer politiet yderligere,.

  • jeg har ikke erhvervsmæssigt sammenfald mellem det at "jagte" både, eller tilknyttet "opdager" til et forsikringsselskab. Der er modsatrettede interesser mellem mig og forsikringsselskabet, de udbetaler ikke mere end nødvendigt og ved at holde sig til 10% undgår de et krav fra mig.

  • Det fremgår af cirkulæret at det ikke er et krav at det er politiet der udbetaler - derimod er de "opmand" hvis der er uenighed om findelønnen, når genstanden er afleveret direkte til ejeren, herunder forsikringsselskabet."

Landsskatterettens afgørelse
Efter den dagældende ligningslovs § 7, nr. 28 medregnes til den skattepligtige indkomst ikke findeløn og godtgørelser i henhold til hittegodsloven og museumsloven, samt dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare eller forhindre en forbrydelse, når disse indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv.

I bemærkningerne til forslag til lov om ændring af ligningsloven om indsættelse af § 7, nr. 28 (LFF 2003-11-05 nr. 63) er det anført, at baggrunden for skattefriheden er rimelighedsbetragtninger. Det anses således ikke for rimeligt, at en person, der udviser ærlighed og sikrer at en stjålet genstand kommer tilbage til sin ejermand, skal beskattes af den belønning, som vedkommende modtager. Samme betragtninger gælder for så vidt angår dusører og belønninger for at medvirke til at redde mennesker eller opklare en forbrydelse. Endvidere er det anført, at såfremt indsatsen hører til den pågældendes erhverv, vil der under visse betingelser kunne ske en lempeligere beskatning, når der er tale om en hædersbevisning.

Sagen omhandler udbetaling af en dusør i forbindelse med, at klageren genfandt en stjålet motorbåd og i forbindelse hermed kontaktede politiet. Motorbåden blev efterfølgende afhentet af forsikringsselskabet, som også udbetalte dusøren direkte til klageren. Det må således fastslås, at der er tale om udbetaling af en af forsikringsselskabet fastsat dusør.

Det er ubestridt, at klagerens indsats ikke hører under hans erhverv. Det må således anses for uden betydning, hvorvidt indsatsen har en sådan karakter, at den kan danne grundlag for en hædersbevisning. Det er endvidere ubestridt, at klagerens indsats var årsag til, at motorbåden blev fundet og leveret tilbage til ejeren.

Forholdet anses for omfattet af dagældende ligningslovs § 7, nr. 28, idet klageren har fået udbetalt en dusør for sin medvirken til at opklare en forbrydelse.

Retten nedsætter således klagerens indkomst med 120.000 kr.