Dato for udgivelse
03 feb 2015 14:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jan 2015 15:10
SKM-nummer
SKM2015.90.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, B-3993-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdiansættelse, handelsværdi, modstående, genanbringelse
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvilken afståelsessum der skulle lægges til grund ved opgørelsen af et kommanditselskabs skattepligtige fortjeneste ved afståelse af en ejendom. Afståelsessummen for ejendommen var mellem parterne aftalt til kr. 26.100.000,-, og denne blev berigtiget ved et mageskifte.

Landsretten stadfæstede byrettens frifindende dom i henhold til grundene.

Byretten havde fundet, at det måtte lægges til grund, at overdragelsen af ejendommen mellem parterne var sket mellem uafhængige parter. Retten udtalte desuden, at skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for 2009 endvidere havde opgjort ejendomsavancen på grundlag af en kontant afståelsessum på kr. 26.100.000,-, og at afståelsessummen først var blevet anfægtet af sagsøgeren efter, at det var blevet afklaret, at der ikke kunne ske genanbringelse af avancen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Retten havde under disse omstændigheder og henset til, at der ikke forelå oplysninger om, at indholdet af overdragelsesaftalen var blevet bestridt civilretligt mellem parterne eller af skattemyndighederne, fundet, at den aftalte afståelsessum derfor måtte lægges til grund ved beregningen af den skattepligtige ejendomsavance.

(Stadfæstelse af SKM2014.104.BR).

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1
Ejendomsavancebeskatningsloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 C.H.2.1.8.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.H.2.1.9

Henvisning

Den juridiske vejledning  2015-2 C.H.2.1.11.2

Appelliste

Parter

A
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Mette Sheraz Rovsing)

Afsagt af landsdommerne

Louise Saul, Thomas Lohse og Ina Darby Iwersen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 16. december 2013 (BS 154-2013/2012) er anket af A med påstand som for byretten om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2009 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

A har supplerende forklaret blandt andet, at de gennem flere år forsøgte at sælge K/S Hotel G1, og det lykkedes til sidst gennem mageskiftet. Det var køberen, der ønskede prisen fastsat til 27 mio. kr., idet køberen skulle optage realkreditlån i ejendommen og derfor havde interesse i så høj en pris. For kommanditselskabet havde prisen ikke den store betydning, da modydelsen ikke var penge men ejendomme. Det er rigtigt, at handlen fandt sted mellem uafhængige parter, men da der var tale om et mageskifte, var prisen i teorien underordnet. Da de indgik aftalen, frygtede han, at ejendommene ikke var det værd, de var opgjort til. De drøftede ikke skattemæssige konsekvenser, og der blev slet ikke "tænkt skat", men alene begrænsning af tab.

Det var først i 2011, da han modtog brevet af 23. maj 2011 fra SKAT om, at han skulle indbetale 600.000 - 700.000 kr., at han blev opmærksom på problemstillingen, og dette er baggrunden for, at det først var på det tidspunkt, han reagerede. Han har aldrig fået udbetalt en avance, og derfor forstår han ikke, hvad det handler om. De kunne ikke fremlægge aftalen om mageskifte for SKAT i første omgang, da kurator ikke ønskede at udlevere den. Hver gang han har dokumenteret, at SKATs argumenter ikke har været rigtige, har SKAT skiftet argumentation. Han er derfor forvirret og forundret, særligt fordi ingen har tjent penge. Tværtimod er der flere, der har mistet alt.

Han deltog ikke selv i salget af K/S Hotel G1, men blev løbende orienteret om forhandlingerne og sanktionerede disse. Det er hans far, BA, og deres advokat, der har fortalt, at det var køber, der ønskede en så høj salgspris som muligt af hensyn til realkreditfinansiering. Han ved ikke, om køberen havde skattemæssige interesser.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 50.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms, idet der ved fastsættelsen af beløbet er taget hensyn til sagens værdi og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.