Dato for udgivelse
28 jan 2015 09:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 dec 2014 14:12
SKM-nummer
SKM2015.70.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3882168
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Afgiftsgrundlag biocider
Resumé

Skatterådet svarer, at ved salg af biocider fra et selskab til et andet selskab, hvor salgsselskabet og købsselskabet begge er 100 pct. ejet af samme holdingselskab, da kan salgsprisen mellem de 2 selskaber anvendes som den afgiftspligtige værdi efter bekæmpelsesmiddelsafgiftslovens § 8, stk. 1. Det er en forudsætning, at det kan godtgøres, at der handles til en pris, der afspejler den almindelige engrospris ved salg til ikke nærtstående, og den afgiftspligtige værdi i øvrigt er fastsat i overensstemmelse med bekæmpelsesmiddelsafgiftslovens § 8, stk. 1.

Hjemmel

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven § 8, stk. 1.

Reference(r)

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven § 8, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.7.5.

Spørgsmål

 1. Kan salgsprisen mellem A og B anvendes som afgiftsgrundlaget efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler i forbindelse med A's indførsel af biocider fra Xland til Danmark?

Svar

 1. Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A (spørger) og B er begge 100 pct. datterselskaber af C.

Spørger er hjemmehørende i Xland og er momsregistreret i Danmark.

B er momsregistreret og registreret efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler, som oplagshaver i Danmark. B kan således drive momspligtig virksomhed her i landet, samt er berettiget til at modtage afgiftspligtige bekæmpelsesmidler fra udlandet og have midlerne på lager, uden at afgiften er berigtiget. 

Salget af biocider i dag til det danske marked

Salget af biocider på det danske marked varetages i dag af B. B køber biociderne (biocider til både professionelle og private forbrugere) fra spørger og indfører disse biocider til Danmark.

Efter indførslen af biociderne sælger B biociderne til uafhængige danske kunder. Biociderne sælges afgiftsberigtiget til de danske kunder efter lov om bekæmpelsesmidler.

Fremtidigt salg af biocider til det danske marked

I fremtiden vil spørger selv indføre biociderne til Danmark. Med andre ord ønsker spørger at være den virksomhed, som foretager erhvervelsen i Danmark fra en afgiftsmæssig synsvinkel.

Spørger, der i dag er momsregistreret i Danmark, skal som følge af ændringen i set-up'et ligeledes registreres som oplagshaver efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler, idet det fremadrettet vil være spørger, der indfører varerne til Danmark.

Efterfølgende vil spørger, når biociderne er indført til Danmark, sælge disse til B.

Spørger ønsker at afregne afgiften af biociderne til SKAT på baggrund af prisen mellem spørger og B og således sælge biociderne afgiftsberigtiget til B. B vil herefter også videresælge biociderne afgiftsberigtiget til de danske kunder.

Fysisk vil biociderne blive leveret via B's lager, hvorfra varerne vil blive leveret til de danske kunder.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et ja. Dette er begrundet i følgende:

Efter ændringen af lov om afgift på bekæmpelsesmidler, der trådte i kraft den 1. juli 2013, udgør afgiftsgrundlaget for biocider det vederlag, som modtageren skal betale for varerne, inklusive bekæmpelsesmiddelafgift, men eksklusive moms. Det betyder, at afgiftsgrundlaget er blevet ændret fra at være detailsalgsprisen til at være engrosprisen. Derudover er prismærkerne blevet afskaffet.

Afgiftsgrundlaget for biocider fremgår af bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 8, stk. 1 og 2.

Det fremgår af lovbemærkningerne (lovforslag L 171 fra folketingssamlingen 2011/12) til denne bestemmelse:

Udgangspunktet for afgiften på biocider m.v. er, at afgiftsgrundlaget er varernes engrospris. Afgiften skal indbetales af registrerede virksomheder. Da det er muligt for registrerede virksomheder at sælge til hinanden, uden at afgiften skal berigtiges, vil det ikke nødvendigvis være importøren eller fremstillingsvirksomheden, der skal indbetale afgiften. Varerne skal afgiftsberigtiges senest, når varerne forlader kæden af registrerede virksomheder.

Da alle virksomheder i den fremtidige salgskæde er registrerede som oplagshavere efter bekæmpelsesmiddelafgiftsloven, kan alle disse virksomheder i princippet vælge at indbetale bekæmpelsesmiddelafgiften til SKAT og videresælge biociderne afgiftsberigtiget.

Af bemærkningerne fremgår det alene, at biociderne senest skal afgiftsberigtiges, når varerne forlader den sidste af de registrerede virksomheder.

Der er således intet til hinder for, at biociderne kan afgiftsberigtiges af en virksomhed, der ligger tidligere i salgskæden, heller ikke selvom alle virksomhederne i salgskæden er registrerede efter bekæmpelsesmiddelafgiftsloven.

Det betyder, at hvis for eksempel importøren ønsker at afgiftsberigtige biociderne, er dette muligt. Biociderne skal i givet fald sælges videre i salgskæden afgiftsberigtiget.

Den afgiftspligtige værdi skal ifølge bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 8, stk. 1, være det vederlag, som modtageren skal yde for varerne, inklusive afgift, men eksklusive merværdiafgift, dvs. den pris, som for eksempel importøren modtager fra køberen.

I dette tilfælde betyder det, at spørger som importør godt kan afgiftsberigtige biociderne, og at afgiftsberigtigelsen kan ske på baggrund af salgsprisen mellem spørger og B efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

Årsag til den ønskede omlægning

Baggrund for ændringen i set-up'et skyldes, at spørger fortsat ønsker at være konkurrencedygtig på det danske marked.

Omlægningen af afgiften på biocider betyder, at det er meget forskelligt, hvordan virksomheder rammes af afgiften afhængig af deres salgsstruktur.

B anvender i dag en senere salgspris i salgskæden ved beregningen af afgiften end de virksomheder, som lægger salget til de danske kunder i produktionsselskabet og fakturerer via et dansk momsnummer. Disse virksomheder kan beregne afgiften på et meget lavere grundlag, da salgsomkostningerne ikke ligger i disse selskaber. 

A ønsker alene at kunne beregne afgiften på salgsprisen (transferprisen) til B for at kunne bevare konkurrenceevnen på det danske marked.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan salgsprisen mellem A og B anvendes som afgiftsgrundlaget efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler i forbindelse med B's indførsel af biocider fra Xland til Danmark?

Lovgrundlag

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler

§ 7. Der betales afgift til statskassen af følgende stoffer og blandinger, der er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier, efter regler udstedt i medfør af kapitel 7 i lov om kemikalier, efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, hvis stofferne og blandingerne ikke er omfattet af § 1:

 1. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter, mider, utøj, snegle, regnorme og lignende laverestående dyr bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ fra og på savværker eller træprodukter.
 2. Kemiske biocidmidler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.
 3. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.
 4. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af algevækst.
 5. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.
 6. Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner.
 7. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. Afgiften udgør for de i stk. 1, nr. 1, nævnte midler 40 pct. af den afgiftspligtige værdi, for de i stk. 1, nr. 2, nævnte midler 30 pct. af den afgiftspligtige værdi og for de i stk. 1, nr. 3-7, nævnte midler 3 pct. af den afgiftspligtige værdi. Er et middel omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats.

§ 8. Den afgiftspligtige værdi er det vederlag, som modtageren skal yde for varerne inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive merværdiafgift. Kasserabatter og andre rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi. Til den afgiftspligtige værdi medregnes endvidere i alle tilfælde agentprovision og lignende. I tilfælde, hvor der ikke finder modydelse sted, er den afgiftspligtige værdi virksomhedens almindelige pris ved udleveringen af sådanne varer mod vederlag. Kan en sådan pris ikke konstateres, fastsættes den afgiftspligtige værdi af told- og skatteforvaltningen på grundlag af virksomhedens indkøbspris med tillæg af de omkostninger og den avance, der i almindelighed skønnes at indgå i den afgiftspligtige værdi for sådanne varer.

Stk. 2. Ved salg direkte til forbrugerne fastsættes afgiftsværdien til varens almindelige engrospris. Hvis der ikke findes en almindelig engrospris, er afgiftsværdien ved salg direkte til forbruger eller ved overførsel til eget detailudsalg varens detailpris med fradrag af 20 pct.

§ 9, stk. 1. Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

§ 10. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

§ 12, stk. 1. De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige mængde efter § 1 og den afgiftspligtige omsætning efter § 7 som henholdsvis den udleverede mængde opgjort i kilogram eller liter for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige værdi af udleverede biocider m.v. i perioden.

§ 13, stk. 1, nr. 1. Til den afgiftspligtige mængde og omsætning, jf. § 12, stk. 1, medregnes ikke mængden af eller værdien af

  1. varer, der efter § 3 eller § 10 leveres til en anden registreret virksomhed,

Forarbejder

§ 8, stk. 2 i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 594 af 18. juni 2012. Af bemærkninger til de enkelte bestemmelser (L 171 2011) fremgår:

"Udgangspunktet for afgiften på biocider m.v. er, at afgiftsgrundlaget er varernes engrospris. Afgiften skal indbetales af registrerede virksomheder. Da det er muligt for registrerede virksomheder at sælge til hinanden, uden at afgiften skal berigtiges, vil det ikke nødvendigvis være importøren eller fremstillingsvirksomheden, der skal indbetale afgiften. Varerne skal afgiftsberigtiges senest, når varerne forlader kæden af registrerede virksomheder.

(...)

Hvis en virksomhed både har salg til andre virksomheder samt direkte til forbrugeren, fastsættes den afgiftspligtige værdi til varens almindelige engrospris. Hvis der ikke eksisterer en almindelig engrospris for den pågældende vare, fastsættes afgiftsgrundlaget til varens detailsalgspris med fradrag af 20 pct. Dette vil eksempelvis være aktuelt, hvis en registreret oplagshaver har en vare, som alene sælges til slutbrugeren eller overføres til egen detailhandel"

Begrundelse

Spørger ønsker svar på, hvorvidt salgsprisen mellem spørger og B kan anvendes som afgiftsgrundlaget efter bekæmpelsesmiddelsafgiftslovens § 8.

Det fremgår af sagen, at der er tale om salg mellem spørger og B. Begge virksomheder er selskaber i samme koncern og er begge 100 pct. ejede datterselskaber af samme holdingselskab. Det kan derfor lægges til grund, at de to virksomheder er nærtstående eller på anden måde interesseforbundne.

Det fremgår af bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 8, stk. 1, at den afgiftspligtige værdi er det vederlag, som modtageren skal yde for varerne inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive merværdiafgift. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at "Udgangspunktet for afgiften på biocider m.v. er, at afgiftsgrundlaget er varernes engrospris."

Kasserabatter og andre rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi. Til den afgiftspligtige værdi medregnes endvidere i alle tilfælde agentprovision og lignende.

I tilfælde, hvor der ikke finder modydelse sted, er den afgiftspligtige værdi virksomhedens almindelige pris ved udleveringen af sådanne varer mod vederlag. Kan en sådan almindelig pris ikke konstateres, fastsættes den afgiftspligtige værdi af SKAT på grundlag af virksomhedens indkøbspris med tillæg af de omkostninger og den avance, der i almindelighed skønnes at indgå i den afgiftspligtige værdi for sådanne varer.

Det er SKATs opfattelse, at for at salgsprisen mellem spørger og B kan anvendes som afgiftsgrundlaget efter bekæmpelsesmiddelsafgiftslovens § 8, skal spørger kunne godtgøre, at der handles til en pris, der afspejler den almindelige engrospris her i landet ved salg til ikke nærtstående. Dette er også i overensstemmelse med, at ved både detailsalg og ved engrossalg af samme varer, da fastsættes den afgiftspligtige værdi til varens almindelige engrospris.

Under forudsætning af, at salgsprisen mellem spørger og B udgør den almindelige engrospris her i landet mellem uafhængige parter, og at den afgiftspligtige værdi i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med bekæmpelsesmiddelsafgiftslovens § 8, kan salgsprisen mellem spørger og B anvendes som afgiftsgrundlag.

SKAT skal afslutningsvis bemærke, at virksomheder, der med henblik på videresalg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, jf. bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 9, stk. 1. En registreret virksomhede kan modtage varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berettiget.

Det er oplyst, at spørger er momsregistreret i Danmark, og at spørger påtænker at blive registreres som oplagshaver efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler. SKAT forudsætter, at spørger kan opfylde betingelserne for en registrering som oplagshaver, og derved kan opnå bevilling til først at afgiftsberigtige, når varerne udleveres fra virksomheden.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.