Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan LD-opsparinger beskattes ved udbetaling.

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår udbetales en LD-opsparing?
 • Udbetaling til lønmodtageren, dog ikke ved livstruende sygdom
 • Udbetaling til lønmodtageren ved livstruende sygdom
 • Udbetaling ved lønmodtagerens død
 • Udbetaling i utide

Hvornår udbetales en LD-opsparing?

LD-opsparingen kan udbetales:

 1. når lønmodtageren er fyldt 60 år,
 2. ved tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension,
 3. ved overgang til at oppebære aktuel egenpension efter regler for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og for kommunale tjenestemænd samt efter regler for ansatte i stillinger, hvortil der er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver rettigheder som efter lov om tjenestemandspension,
 4. ved overgang til at oppebære alderspension eller tilkendelse af invalidepension, invalidesum eller anden ydelse på grundlag af et varigt tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver eller hjemlet i henhold til kollektiv overenskomst, regulativ m.v.,
 5. ved tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover i henhold til lov om arbejdsskadesikring, erstatningsansvarsloven eller andre dertil svarende love, eller
 6. ved tilkendelse af udenlandske pensioner eller erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover, der svarer til de i nr. 2- 5 omhandlede,
 7. når der er indtrådt en livstruende sygdom i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse, eller
 8. ved flytning til udlandet for at tage varig bopæl og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder,
 9. ved flytning til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl der og efter at have haft ophold der i 5 år.

Se § 2, stk. 1 i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LBK nr. 1109 af 9. december 2014

LD- opsparingen skal senest udbetales ved

 • lønmodtagerens død, jf. § 2 stk. 2 i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eller
 • lønmodtagerens fyldte 70. år (lønmodtageren kan dog vælge at udsættes udbetalingen i perioder på 5. år af gangen). Se § 3 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

Udbetalinger til lønmodtageren, dog ikke ved livstruende sygdom

Når LD-opsparingen udbetales, fordi lønmodtageren opfylder en af betingelserne i § 2, stk. 1 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, skal der betales afgift af indeståendet på opsparingen. Se PBL § 14 A, som er ændret med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Inden udbetalingen beregner og tilbageholder Lønmodtagernes Dyrtidsfond afgiften efter PBL § 14 A, og indbetaler den til Skattestyrelsen. Se PBL § 38, stk. 1-5.

Hovedregel

Afgiften efter PBL § 14 A, stk. 1, udgør som hovedregel:

 • 40 pct. af værditilvæksten fra d. 1. januar 1980
 • 25 pct. af indbetalinger og værditilvækst heraf til og med d. 31. december 1979.

I mange tilfælde vil udbetalingen dog være omfattet af reglerne om nedsat afgift.

Undtagelse - nedsat afgift

Den nedsatte afgift udgør:

 • 37,5 pct. af værditilvæksten fra d. 1. januar 1980
 • 22,5 pct. af indbetalinger og værditilvækst heraf til og med d. 31. december 1979.

Se PBL § 14 A, stk. 2 og 3, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

For at udbetalingen er omfattet af reglerne om nedsat afgift, skal lønmodtageren dels opfylde betingelserne for udbetaling, jf. § 2, stk. 1 i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), og dels have anmodet Lønmodtagernes Dyrtidsfond om udbetalingen inden visse frister.

Hvis betingelserne for udbetaling er opfyldt

 • d. 31. marts 2015, og lønmodtageren har anmodet LD om udbetaling i perioden 1. april 2015 - 31. december 2015, kan udbetalingen ske til nedsat afgift jf. PBL § 14 A, stk. 2 som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1,
 • d. 1. april 2015 eller senere, og lønmodtageren har anmodet LD om udbetaling senest 1 år efter, at en eller flere af betingelserne for udbetaling er opfyldt, kan udbetalingen ske til nedsat afgift, jf. PBL § 14 A, stk. 3, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Det er altså tidspunktet for lønmodtagerens anmodning til LD om udbetaling af LD-opsparingen og ikke tidspunktet for selve udbetalingen fra LD, der er afgørende for, om afgiften skal betales med de normale eller de nedsatte afgiftssatser.

Det betyder, at opfylder lønmodtageren betingelserne for udbetaling

 • d. 31. marts 2015, men enten har anmodet LD om udbetaling inden den 1. april 2015, eller efter d. 31. december 2015, vil lønmodtageren skulle betale afgift med satserne på 40 pct. og 25 pct.
 • d. 1. april 2015, eller senere, men først anmoder LD om udbetaling mere end 1 år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt, vil lønmodtagerne skulle betale afgift med satserne på 40 pct. og 25 pct.

Eksempel:

En lønmodtager fylder 60 år den 1. juni 2015. LD-kontoen kan udbetales til de nedsatte satser, når kontohaveren anmoder LD om udbetaling senest den 31. maj 2016. Den faktiske udbetaling til de nedsatte satser kan godt ske efter den 31. maj 2016. Anmoder lønmodtageren først om udbetaling fx den 15. juni 2016, kan de nedsatte satser ikke anvendes, og der skal betales afgift på 40 pct. henholdsvis 25 pct. jf. PBL § 14 A, stk. 1.

Bemærk

Der løber en ny 1-årsfrist, hvis lønmodtageren opnår ret til udbetaling af LD-opsparingen efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Se PBL § 14 A, stk. 3, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Eksempel 1:

En lønmodtager under 60 år tilkendes førtidspension den 1. juni 2015. Lønmodtageren kan få LD-opsparingen udbetalt til de nedsatte satser til og med den 31. maj 2016, og igen fra det tidspunkt, hvor den pågældende person fx fylder 60 år og ét år frem, og i øvrigt uanset om den pågældende fylder 60 år før eller efter den 31. maj 2016.

Eksempel 2:

En lønmodtager opfylder en eller flere af betingelserne for udbetaling den 31. marts 2015, og er dermed  omfattet af de nedsatte satser, hvis lønmodtageren anmoder LD om udbetaling i perioden 1. april 2015 - 31. december 2015. Har Lønmodtageren ikke får udbetalt LD-opsparingen, påbegyndes en 1-årsfrist for udbetaling, hvis lønmodtageren senere opnår ret til udbetaling af LD-opsparingen efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Skemaet viser en oversigt over afgiftssatser PBL § 14 A med virkning fra 1. januar 2015:

Indbetalinger til den 31. december 1979 og værditilvækst heraf indtil den 1. januar 1980

Værditilvækst fra den 1. januar 1980

 • Betingelser for udbetaling er opfyldt 31.marts 2015.
 • Anmodning modtaget af LD i perioden 1. april -31. december 2015.


22,5 pct.


37,5 pct.

 • Betingelser for udbetaling er opfyldt 1. april 2015 eller senere.
 • Anmodning modtaget af LD senest 1 år efter, at en eller flere betingelser for udbetaling er opfyldt.


22,5 pct.


37,5 pct.

Øvrige udbetalinger

25 pct.

40 pct.

Udbetaling til lønmodtageren ved livstruende sygdom

Når en LD-opsparing udbetales, fordi lønmodtageren er blevet ramt af en livstruende sygdom, jf. § 2, stk. 1, nr. 7 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, skal der betales afgift af indeståendet på opsparingen. Se PBL § 14 A, stk. 2 og 3, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Inden udbetalingen beregner og tilbageholder Lønmodtagernes Dyrtidsfond afgiften efter PBL § 14 A, og indbetaler den til Skattestyrelsen. Se PBL § 38, stk. 1-5.

Den afgift, der skal betales, svarer til den afgift, der betales ved andre udbetalinger af en LD-opsparing til lønmodtageren. Ved livstruende sygdom er der også mulighed for at få udbetalt LD-opsparingen til nedsat afgift efter PBL § 14 A, stk. 2 og 3.

Når betingelserne for udbetaling ved livstruende sygdom opfyldes d. 1. april 2015 eller senere, kan LD-opsparingen udbetales til nedsat afgift, uanset hvornår lønmodtageren har anmodet Lønmodtagernes Dyrtidsfond herom. Reglen om, at der skal være anmodet om udbetalingen senest 1 år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt, finder altså ikke anvendelse ved livstruende sygdom. Se PBL § 14 A, stk. 3, 4. pkt., som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Se også

Afsnittet om " Udbetalinger til lønmodtageren, dog ikke ved livstruende sygdom"

Udbetaling ved lønmodtagerens død

Når en lønmodtager afgår ved døden, inden LD-opsparingen er udbetalt, bliver opsparingen udbetalt til lønmodtagerens bo, jf. § 2, stk. 2 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Inden udbetalingen til boet, skal der betales afgift af indeståendet på opsparingen. Se PBL § 14 A, stk. 4, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond beregner og tilbageholder afgiften efter PBL § 14 A, og indbetaler den til Skattestyrelsen. Se PBL § 38, stk. 1-5.

Hovedregel

Afgiften efter PBL § 14 A, stk. 1, udgør som hovedregel:

 • 40 pct. af værditilvæksten fra d. 1. januar 1980
 • 25 pct. af indbetalinger og værditilvækst heraf til og med d. 31. december 1979.

I mange tilfælde vil udbetalingen dog være omfattet af reglerne om nedsat afgift.

 Undtagelse - nedsat afgift

Den nedsatte afgift udgør:

 • 37,5 pct. af værditilvæksten fra d. 1. januar 1980
 • 22,5 pct. af indbetalinger og værditilvækst heraf til og med d. 31. december 1979.

Se PBL § 14 A, stk. 2 og 3, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

Udbetalingen af LD-opsparingen til boet er omfattet af reglerne om nedsat afgift efter PBL § 14 A, stk. 4, når lønmodtageren

 • ikke var fyldt 60 år på dagen for dødsfaldet, eller
 • på dagen før dødsfaldet kunne få udbetalt sin LD-opsparing til nedsat afgift, jf. PBL § 14 A, stk. 2-3. Se PBL § 14 A, stk. 3, som er indsat med virkning fra d. 1. januar 2015, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014, § 1.

 Skemaet viser en oversigt over afgiftssatser ved udbetaling af LD-opsparingen efter lønmodtagerens død:

 

Indbetalinger til den 31. december 1979 og værditilvækst heraf indtil den 1. januar 1980

Værditilvækst fra den 1. januar 1980

Lønmodtageren var ikke fyldt 60 år på dagen for dødsfaldet

22,5 pct.

37,5 pct.

Lønmodtageren kunne få udbetalt LD-opsparingen til nedsat afgift på dagen før dødsfaldet

22,5 pct.

37,5 pct.

Øvrige udbetalinger

25 pct.

40 pct.

  

Udbetalinger fra LD - opsparinger i utide (tilbagekøb)

En LD-opsparing kan kun udbetales, når en eller flere af betingelserne i § 2, stk. 1 i lov om lønmodtagernes Dyrtidsfond er opfyldt, eller når lønmodtageren er afgået ved døden, jf. § 2, stk. 2 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Det er derfor ikke muligt, at få udbetalt en LD-opsparing i utide.