Indhold

Afsnittet handler om muligheden for tilladelse til afgiftsoplag for råvarer. Se ML § 34, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilladelse mv. til oprettelse af afgiftsoplag
  • Regnskabsføring mv.
  • Hæftelse.

Regel

Efter ansøgning kan Skattestyrelsen give tilladelse til afgiftsoplag for råvarer omfattet af bilaget til momsloven på betingelse af, at der påvises et økonomisk behov for at oprette lageret. Se ML § 34, stk. 4.

Bilaget har følgende indhold:

Varer

KN-nummer

1. Tin

8001

2. Kobber

7402

 

7403

 

7405

 

7408

3. Zink

7901

4. Nikkel

7502

5. Aluminium

7601

6. Bly

7801

7. Indium

ex 81 12 91

 

ex 81 12 99

8. Korn

1001 til 1005

uafskallet ris

1006

 

1007 til 1008

9. Olieholdige frø og frugter

1201 til 1207

Kokos-, para- og akajounødder

0801

Andre nødder

0802

Oliven

071120

10. Frø og bønner (også sojabønner)

1201 til 1207

11. Ubrændt kaffe

0901 11 00

 

0901 12 00

12. Te

0902

13. Kakaobønner, hele eller brækkede, rå eller brændte

1801

14. Råsukker

1701 11

 

1701 12

15. Gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4001

 

4002

16. Uld

5101

17. Kemiske produkter, bulk

kapitel 28 og 29

18. Mineralolie (herunder propan og butan samt råolie)

2709

 

2710

 

2711 12

 

2711 13

19. Sølv

7106

20. Platin (palladium, rhodium)

7110 11 00

 

7110 21 00

 

7110 31 00

21. Kartofler

0701

22. Vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemiske modificerede.

1507 til 1515

Tilladelse mv. til oprettelse af afgiftsoplag

Oplagsindehavere skal registreres efter momsloven, evt. ved en herboende repræsentant. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 3. Skattestyrelsen kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse, hvis indehaveren eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder reglerne for tilladelsen eller tilsidesat/tilsidesætter vilkårene herfor. Se momsbekendtgørelsens § 137, stk. 1.

Hvis indehaveren mister rådighed over sit bo eller standser sine betalinger, kan Skattestyrelsen ligeledes nægte eller tilbagekalde en tilladelse. Se momsbekendtgørelsens § 137, stk. 2.

Hvis en tilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, skal varer, som opbevares på afgiftsoplaget, straks momsberigtiges, overføres til udlandet eller til et andet afgiftsoplag. Se momsbekendtgørelsens § 137, stk. 3.

Varerne skal opbevares på de i tilladelsen angivne steder eller lokaliteter. Skattestyrelsen fastsætter, om varerne skal være fysisk adskilt fra andre varer, eller om der skal foreligge et regnskab, hvorved der kan ske en identifikation af varerne. Skattestyrelsen kan endvidere fastsætte nærmere bestemmelser om lagerregnskabet samt om de benyttede lokaliteter. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 4.

Regnskabsføring mv.

Oplagsindehaveren skal i regnskabet notere tilførte og fraførte varer. Ved fraførsel noteres desuden i regnskabet den fraførende virksomheds momsnummer. Se momsbekendtgørelsens§ 138, stk. 1.

Registrerede virksomheder, der afgiftsfrit leverer EU-varer til oplæggelse på et afgiftsoplag her i landet, skal anføre på fakturaen, at varerne er bestemt til afgiftsfri oplæggelse. Hvis en faktura ikke foreligger, kan et andet handelsdokument bruges. Se momsbekendtgørelsens § 138, stk. 2.

Registrerede virksomheder, der foranlediger, at varer fraføres et afgiftsoplag, skal ved fraførslen anføre momsbeløbet efter ML § 11 a på kontoen for udgående moms. Ved direkte transport fra oplaget til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder lovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU anvendelse. Se momsbekendtgørelsens § 138, stk. 3.

Varerne kan under opbevaringen kun underkastes de sædvanlige behandlinger, som kan finde sted under en toldoplagsprocedure. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 5.

Detailsalg af varer fra oplag kan kun finde sted i særlige tilfælde i overensstemmelse med reglerne for toldoplagsprocedurer. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 6.

Se også

  • Afsnit D.A.4.8.4 om moms ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn og afgiftsoplag
  • Afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande
  • Afsnit D.A.10.1.2 om leverancer til steder uden for EU.

Hæftelse

Oplagsindehaveren hæfter for afgiften af varer, der ikke forefindes ved Skattestyrelsens eftersyn, hvis varerne ikke er fraført efter reglerne for oplag, eller hvis det ikke skønnes godtgjort, at varerne er forgået under opbevaringen af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 7.

Varernes værdi ved ovennævnte hæftelse fastsættes efter ML § 32, stk. 4. Hvis tidspunktet for fraførslen ikke kendes, er det tidspunkt gældende, hvor lagermanglen konstateres. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 8.