Registrerede virksomheder, der leverer EU-varer momsfrit til oplæggelse i Københavns Frihavn, skal, når der ikke udfyldes en udførselsangivelse, anføre på faktura eller, såfremt dette ikke foreligger, andet handelsdokument, at varerne er bestemt til momsfri oplæggelse i Københavns Frihavn. Se momsbekendtgørelsens § 139, stk. 1.

Lagerindehaveren skal opfylde kravene til regnskaber mv. i TBEK. I virksomhedens regnskab skal desuden være angivet varernes EU-status. Lagerindehaveren skal endvidere notere den fraførende virksomheds momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 139, stk. 2.

Registrerede virksomheder, der foranlediger, at EU-varer, der har været oplagt momsfrit i Københavns Frihavn, fraføres fra frihavnen, skal ved fraførslen anføre momssbeløbet efter ML § 11 a på kontoen for udgående moms. Ved direkte transport fra Frihavnen til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder momslovens samt toldlovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU anvendelse. Se momsbekendtgørelsens § 139, stk. 3.

For en beskrivelse af reglerne for oplæggelse af ikke-EU-varer i Københavns Frihavn, se afsnit F.A.22.

Se også

  • Afsnit D.A.4.8.4 om moms ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn og afgiftsoplag

  • Afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande

  • Afsnit D.A.10.1.2 om leverancer til steder uden for EU.