Indhold

Dette afsnit handler om regler, hvorefter selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med afgivelse af selvangivelsen skal give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål

Regel

Med virkning for oplysninger, der skal gives i selvangivelsen for indkomståret 2015 og senere, skal selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med afgivelse af oplysningsskemaet (selvangivelsen) efter reglerne i skattekontrolloven, give Skatteforvaltningen oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet for det regnskabsår, der ligger til grund for selvangivelsen af indkomsten for virksomheden. Se ML § 78a.

Formål

Formålet med bestemmelsen er at reducere omfanget af momsdifferencer hos de selvstændigt erhvervsdrivende.

Reglerne skal ses i lyset af de ændringer, der skete i 2006, hvor de erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2006 ikke længere skulle indsende et skatteregnskab sammen med selvangivelsen. Før 2006 skulle virksomheden indsende et skatteregnskab med oplysning om moms i regnskabsperioden (momsafstemning). Fra og med 2006 har de erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke haft den samme anledning som før til at afstemme momsangivelserne med regnskabet og foretage efterangivelse ved konstatering af en momsdifference.

Med de nye regler bliver det muligt for Skatteforvaltningen maskinelt at sammenholde den erhvervsdrivendes oplysning om moms i selvangivelsen med den erhvervsdrivendes momsangivelser og målrettet vejlede den erhvervsdrivende om, at der kan være angivet for lidt eller for meget i moms.