åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Erhvervsmæssig persontransport
 • Transport af blod og organer

Fritaget for registreringsafgift er personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil eller til transport af blod og organer. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 6.

Erhvervsmæssig persontransport

REGAL § 2, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1 i lov nr. 1503 af 23 december 2014 om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).

Ændringen er foretaget for at sikre, at der er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport.

Ændringerne fik virkning den 1. januar 2015.

Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. § 1 i taxiloven, kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren indbefattet, hvor kørslen udføres for at opnå en fortjeneste.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at erhvervsmæssig persontransport defineres som kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren indbefattet, hvor kørslen udføres for at opnå en fortjeneste,

  1. med personer uden nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, 
  2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de omkostninger, der er forbundet direkte med kørslen, fx udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller
  3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

  Fritagelsen omfatter fra den 1. januar 2018

 • Kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, i taxiloven
 • Limousinekørsel, der defineres som kørsel i køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i biler, der er specialbyggede limousiner, eller biler, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr. jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i taxiloven
 • Taxikørsel, hvorved forstås kørsel, der ikke er omfattet af kørsel for offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov eller limousinekørsel, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i taxiloven.

Taxiloven blev ændret ved lov nr. 1538 af 19. december 2017. Den tidligere taxilov indeholdt nedenstående fritagelser.

 • Taxier, der defineres i § 1, stk. 1, i dagældende lov om taxikørsel m.v. LBK nr. 107 af 30. januar 2013, som køretøjer med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring. 
 • Kørestolstaxier, der defineres som taxier, som er godkendt til befordring af mindst én person siddende i kørestol.
 • Limousiner, der defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende, jf. § 1, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. BEK nr. 405 af 8. maj 2012. 
 • Sygetransportbiler. Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfag behandling, og personer der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod -og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde, jf. § 1, stk. 3, i dagældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. BEK nr. 405 af 8. maj 2012. Ambulancekørsel er ikke omfattet.  
 • Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler). Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel jf. § 1, stk. 4, i dagældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. BEK nr. 405 af 8. maj 2012

Der findes fortsat gyldige tilladelser for nedenstående køretøjer, hvorfor der fortsat kan være fritagelse for afgift for køretøjerne.

Transport af blod og organer

►◄ Køretøjer, der er fritaget for afgift efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, kan anvendes til transport af blod og organer, uden samtidig transport af blod- eller organdonor.

►Lejlighedsvis kørsel med småforsendelser uden ledsager eller kørsel for de sociale myndigheder

REGAL § 2, stk. 1, nr. 6 er ændret ved Lov nr. 1796 af 28. december 2023. Køretøjer afgiftsfritaget efter denne bestemmelse må lejlighedsvis køre med småforsendelser uden ledsager og foretage kørsel for sociale myndigheder. Ved lejlighedsvis kørsel med småforsendelser uden ledsager skal kørslen ske efter taksten for passagertransport.◄

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2022.544.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et køretøj var anvendt til privat kørsel i strid med betingelserne for køretøjets afgiftsfritagelse i henhold til dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6. Landsskatteretten lagde til grund, at køretøjet blev standset efter endt arbejdstid den 17. oktober 2017 uden ifølge kørekontoret at have nogen registrerede opgaver på tidspunktet, samt at passageren i køretøjet var førerens ægtefælle og ikke en betalende kunde. Endvidere blev det lagt til grund, at andre kørsler var sket efter endt arbejdstid uden nogle registrerede opgaver på tidspunkterne.

Landsskatteretten fandt herefter, at køretøjet var anvendt til privat kørsel i strid med afgiftsfritagelsen. Landsskatteretten bemærkede, at frifindelsen af føreren for brugstyveri af motorkøretøjet ikke var afgørende for den retlige vurdering af, om køretøjet blev anvendt til den private personbefordring, ligesom det forhold, at selskabet havde udstedt en advarsel til føreren, ikke kunne føre til et andet resultat. Landsskatteretten stadfæstede herefter Motorstyrelsens afgørelse.

Skatterådet

SKM2016.63.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at hyrevogne, der er fritaget for afgift i medfør af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, kan bruges til at udføre vægteropgaver, uanset at chaufføren er uddannet til vægteropgaver, og turen faktureres som almindelig bestillingstur, idet det efter bestemmelsen er en forudsætning for afgiftsfritagelsen, at hyrevognen udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.