Dato for udgivelse
14 Jan 2015 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2014 11:09
SKM-nummer
SKM2015.44.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-3687-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Næringsvirksomhed, ægtefælle, aktionær, fortjeneste, indtægtskilde
Resumé

Spørgsmålet var, om appellantens, A, salg af tre sommerhusejendomme i 2006 og 2007 var sket som led i næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom.

Landsretten anførte, at A den 10. november 2005 købte ejendommen ...4 af H10 ApS, der drev næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom, og hvis daværende direktør, BA, der var As ægtefælle, ligeledes var næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Uanset om det reelle formål med As anskaffelse af ejendommen som forklaret var at fremme salget af H1x ApS' øvrige sommerhuse, skete erhvervelsen ubestridt ikke til privat brug, og ejendommen blev efter en begrænset udlejningsvirksomhed, der ikke blev opgivet til skattevæsenet, omkring et år efter solgt med en fortjeneste på mere end 250.000,- kr.

Videre anførte landsretten, at A købte, dels sommerhuset ...1 af BA, der havde købt af H10 ApS, dels sommerhuset ...2 af H10 ApS, hvilke sommerhuse hun inden for 25 måneder efter købet af ...4 videresolgte med en yderligere samlet fortjeneste på omkring 1,35 mio. kr.

Landsretten fremhævede, at As samlede avance på omkring 1,6 mio. kr. ved køb og salg af de i alt tre sommerhuse udgjorde langt den væsentligste del af hendes indtægt i den pågældende periode.

Landsretten fandt på denne baggrund, at A, der var medejer og medhjælpende ægtefælle i BAs konkursbo, der drev næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom, påbegyndte næringsvirksomhed med handel med fast ejendom, da hun erhvervede ...4, ligesom landsretten fandt, at der herefter bestod en formodning for, at hendes efterfølgende erhvervelse af ...1 og ...2 også var omfattet af denne næringsvirksomhed.

Efter dokumentationen og bevisførelsen fandt landsretten endelig, at A ikke havde ført det meget sikre bevis, som herefter måtte kræves for at anse erhvervelsen af ...1 og ...2 for alene at være sket i anlægsøjemed og ikke tillige af hensyn til muligheden for at opnå fortjeneste ved et senere salg.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet (SKM2013.855.BR).

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.H.2.3 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.H.2.3.2.4

Parter

A
(advokat Tobias Stenkær Albrechtsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Dorthe Wiisbye, Steen Mejer og Malou Kragh Halling (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 11. november 2013 (BS 41B-4255/2012) er anket af A med påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende (vedrørende 2006),

- at As personlige indkomst for 2006 nedsættes med 1.259.716 kr. vedrørende salg af ejendommen beliggende ...1,

- at hendes salg af ...4, er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, og at avanceopgørelsen hjemvises til SKAT til fornyet beregning,

og (vedrørende 2007)

- at hendes salg af ejendommen ...2, er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, og at avanceopgørelsen hjemvises til SKAT til fornyet beregning. 

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Subsidiært har Skatteministeriet påstået As indkomst for indkomståret 2006 hjemvist til fornyet behandling ved SKAT med henblik på opgørelse og beskatning af avancen ved salget af ejendommen beliggende ...1, efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Supplerende sagsfremstilling

A har for landsretten fremlagt bankkontoudskrifter for perioderne 30. juni 2005 til 29. december 2005, 27. februar 2006 til 1. marts 2006 og 11. april 2006 til 30. juni 2006, der blandt andet viser betaling til butikker og erhvervsdrivende i Løkken og omegn.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af A og BA.

A har supplerende forklaret bl.a., at hun ikke har nogen uddannelse eller har deltaget i kurser i ejendomshandel, og at hun inden sin ansættelse i H1x ApS alene havde arbejdet som tjener i et par år. Hun var ikke fuldtidsbeskæftiget i hverken H1x ApS eller Ejendomsselskabet H2.1 ApS, hvor hun alene stod for betalinger. Hun har ikke været involveret i beslutninger om selskabernes køb og salg af ejendomme og deltog ikke i f.eks. møder med revisorer eller annoncering af ejendomme. Hun har ikke haft noget at gøre med andre selskaber end de to nævnte.

Hun og BA flyttede til Spanien i 2008. I starten brugte hun tiden i Spanien på familiens etablering, men gradvist brugte hun mere og mere tid på at drive et biludlejningsfirma. Hun bor nu alene med børnene i Danmark og driver en marketingvirksomhed. Hun og BA mente, at det ville fremme salget af de øvrige ejendomme, hvis hun købte sommerhuset ...4, som var et af omkring 12 sommerhuse opført af H1x ApS. ...4 blev købt med henblik på udlejning, men gav underskud og blev derfor solgt igen. Sommerhuset ...1 havde en god beliggenhed. Det blev aldrig annonceret til salg og er aldrig blevet vurderet. CB foreslog selv prisen på 3 mio. kr. Der er nu opført et nyt sommerhus på grunden. Hun skulle være køber af ...2, fordi H1x ApS' økonomi var meget dårlig på daværende tidspunkt. Overtagelsestidspunktet blev udskudt et år på grund af dårlig økonomi. Da huset skulle sælges, skulle det gå hurtigt, fordi økonomien var så dårlig.

BA har supplerende forklaret bl.a., at han er uddannet ... og kom ind i byggebranchen i 2003 eller 2004 i forbindelse med, at en kammerat skulle have solgt to ejendomme. H1x ApS, som var et entreprenørfirma, blev etableret. Der var ikke ejendomme i dette selskab, men i en række andre selskaber. A blev involveret som medhjælpende hustru, idet han ikke turde overlade betalinger til andre. Hun deltog ikke i beslutninger om selskabernes køb og salg af ejendomme. Mette købte ...4 med henblik på udlejning, hvorefter overskuddet skulle bruges som pensionsopsparing. Han kunne som følge af sin økonomi ikke selv eje ejendomme. Da der på et tidspunkt opstod en del udgifter på huset, blev det besluttet at sælge dette. ...1 blev købt med henblik på familiens private brug. Af praktiske grunde og fordi købet skulle gå meget hurtigt, blev huset først købt af H10 ApS, hvorefter han overtog huset nogle måneder senere. Han og Mette indhentede ikke mæglervurdering inden salget til CB, der købte med henblik på at opføre et nyt hus. Grunden, der var på ca. 3.000 kvm., lå i anden række til havet. JW skulle finansiere købet af ...2. Da han og Mette som følge af mangel på likviditet ikke kunne opfylde JWs lånevilkår, måtte de finde anden finansiering, hvorfor overtagelsen af ...2 blev udskudt med et år. Advokat NC var repræsentant for G4 ApS, der købte ...2.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentligste gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Skatteministeriet har præciseret, at det hverken for by- eller landsret gøres endeligt gældende, at arealkravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, ikke er opfyldt for ejendommen ...1.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af sagen, at A den 10. november 2005 købte ejendommen ...4 af H10 ApS, der drev næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom, og hvis daværende direktør BA, der var As ægtefælle, ligeledes var næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Uanset om det reelle formål med As anskaffelse af ejendommen som forklaret var at fremme salget af H1x ApS' øvrige sommerhuse, skete erhvervelsen ubestridt ikke til privat brug, og ejendommen blev efter en begrænset udlejningsvirksomhed, der ikke blev opgivet til skattevæsenet, omkring et år efter købet solgt med en fortjeneste på mere end 250.000 kr.

A købte dels sommerhuset ...1 af BA, der havde købt af H10 ApS, dels sommerhuset ...2 af H10 ApS, hvilke sommerhuse hun inden for 25 måneder efter købet af ...4 videresolgte med en yderligere samlet fortjeneste på omkring 1,35 mio. kr. As samlede avance på omkring 1,6 mio. kr. ved køb og salg af de i alt tre sommerhuse udgjorde langt den væsentligste del af hendes indtægt i den pågældende periode.

Landsretten tiltræder på denne baggrund, at A, der var medejer og medhjælpende ægtefælle i BAs koncern, der drev næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom, påbegyndte næringsvirksomhed med handel med fast ejendom, da hun erhvervede ejendommen ...4, og at der herefter består en formodning for, at hendes efterfølgende erhvervelse af ejendommene beliggende ...1 og ...2 også er omfattet af denne næringsvirksomhed. Også efter dokumentationen og bevisførelsen for landsretten tiltrædes det endvidere, at A ikke har ført det meget sikre bevis, som herefter må kræves for at anse erhvervelsen af ...1 og ...2 for alene at være sket i anlægsøjemed og ikke tillige af hensyn til muligheden for at opnå fortjeneste ved et senere salg.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet betale 65.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 65.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.