Indhold

Dette afsnit handler om betaling af A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

 • Forfaldstidspunkt

 • Betalingstidspunkt

 • Særligt for store arbejdsgivere

 • Særligt for pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber og pengeinstitutter

 • Særligt for offentlige arbejdsgivere m.fl.

 • Særligt ved inddraget eller nægtet registrering

 • Særligt ved udbetaling fra LG

 • Særligt ved udbetaling fra feriegarantiordninger og visse andre ordninger

 • Særligt ved udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

 • Særligt om kildeskat til Grønland

Forfaldstidspunkt

Indeholdt A-skat og AM-bidrag, som skal indberettes til indkomstregistret, forfalder som udgangspunkt til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af kalendermåneden (afregningsperioden). Se OPKL § 2, stk. 5.

Betalingstidspunkt

Indeholdt A-skat og AM-bidrag skal som udgangspunkt indbetales senest den 10. i den første måned efter udløbet af kalendermåneden (afregningsperioden). Se OPKL § 2, stk. 5.

I januar måned skal indeholdt A-skat og AM-bidrag dog betales senest den 17. januar. Se OPKL § 2, stk. 5, 2. pkt., der henviser til OPKL § 2, stk. 2, 3. pkt.

Hvis den sidste rettidige betalingsdag er en ►banklukkedag,◄ herunder lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende ►bankdag◄ som sidste rettidige betalingsdag. Se OPKL § 2, stk. 5, 2. pkt., der henviser til OPKL § 2, stk. 3.

Særligt for store arbejdsgivere

For indeholdelsespligtige efter KSL forfalder indeholdt A-skat og AM-bidrag i kalenderåret dog til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører, hvis

 • det sammenlagte tilsvar af A-skat i en forudgående 12-måneders-periode overstiger 1 mio. kr., eller

 • det sammenlagte tilsvar af AM-bidrag i en forudgående 12-måneders-periode overstiger 250.000 kr.

Dette gælder dog ikke for regioner og kommuner.

12-måneders-perioden regnes fra og med oktober 2 år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret.

Dette gælder også for indeholdelsespligtige med flere virksomheder, for hvilke der føres særskilt regnskab, og som har fået tildelt flere SE-numre.

Sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er forfaldsdagen.

Se OPKL § 2, stk. 6.

I det omfang indbetalingerne ikke er kendt eller besluttet på sidste rettidige betalingsdag, skal der ske betaling i den efterfølgende måned. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 1, stk. 4.

Særligt for pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber og pengeinstitutter

Pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber og pengeinstitutter som er nævnt i KSL § 49 D, stk. 1, skal indbetale de forventede AM-bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 1. september.

Bestemmelsen gælder ikke for visse udenlandske forsikringsselskaber, pensionskasser og kreditinstitutter, som er nævnt i KSL § 49 D, stk. 4.

Indbetalingen skal ske til Skatteforvaltningen.

Senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret skal selskaberne m.v. indbetale de endelige AM-bidrag, dog med modregning af de allerede indbetalte foreløbige AM-bidrag.

Overskydende AM-bidrag indbetales til Skatteforvaltningen, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalt bidrag.

Se OPKL § 2, stk. 7.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen m.v. Se OPKL § 2, stk. 7. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 2.

Det er her bestemt, at ATP, pensionskasser m.v. inden udløbet af betalingsfristerne skal indgive angivelse om indbetalinger som nævnt i KSL § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 2. Angivelse skal indgives, uanset om der er foretaget indeholdelse eller ej i den periode, som ligger til grund for angivelsen. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 2.

Særligt for offentlige arbejdsgivere m.fl.

Skatteministeren kan bestemme en fremrykket afregning af indeholdt kildeskat for visse offentlige myndigheder, institutioner m.fl. Se KSL § 56. Reglerne findes i KSLBek § 25, stk. 2-4.

For de indeholdelsespligtige, der er nævnt i KSLBek § 25, stk. 3, forfalder beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. til betaling

 • den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører for personer, der er bagudlønnede, og

 • den første bankdag i den måned indkomsten vedrører og for personer, der er forudlønnede.

Se KSLBek § 25, stk. 2.

Sidste rettidige betalingsdag er forfaldsdagen. Indbetalingen sker til Skatteforvaltningen. Se KSLbek § 25, stk. 2.

Hvis indbetalingen ikke er kendt eller besluttet på det nævnte tidspunkt, skal den betales i den efterfølgende måned. Det gælder også for indbetaling af AM-bidrag af indkomst omfattet af KSL § 49 B, stk. 1, KSL § 49 C samt KSL § 49 D, stk. 4. Se KSLbek § 25, stk. 2.

For indeholdelsespligtige, der er omfattet af OPKL § 2, stk. 6, gælder ovenstående dog alene for forudlønnede. Se KSL § 56, stk. 2.

Kommuner og regioner skal, uanset ovenstående, afregne indeholdt kildeskat senest den første hverdag i måneden. Se KSL § 56, stk. 3.

Særligt ved inddraget eller nægtet registrering

Hvis en virksomheds registrering er inddraget efter OPKL § 4, stk. 3 (som ændret ved § 1 i lov nr. 288 af 7. marts 2022), eller inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, kan virksomheden afvikle allerede indgåede ansættelses- og kontraktforhold, der gør det påkrævet at indeholde A-skat og AM-bidrag, med kortest muligt varsel. Se OPKL § 17, stk. 3.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afregningen, herunder om forkortet afregningsperiode og indbetalingsfrist. Se OPKL § 17, stk. 3 (som ændret ved § 1 i lov nr. 288 af 7. marts 2022). Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6.

Det er her bestemt, at virksomheden i afviklingsperioden skal registreres midlertidigt af Skatteforvaltningen. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6, stk. 1.

I afviklingsperioden skal virksomheden anvende en afregningsperiode, der fastsættes af Skatteforvaltningen. Virksomheden skal i afviklingsperioden indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag senest til en frist, som også fastsættes af Skatteforvaltningen. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6, stk. 2.

Fristen kan ikke være længere end 3 hverdage efter afregningsperiodens udløb. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 6, stk. 2.

Særligt ved udbetaling fra LG

Når A-indkomst udbetales gennem LG (Lønmodtagernes Garantifond), skal det beløb, som LG fratrækker inden udbetalingen efter § 2, stk. 1, 2. pkt. i loven om Lønmodtagernes Garantifond, indbetales som A-skat og AM-bidrag af den, der skulle have foretaget indeholdelse, hvis udbetalingen ikke var foretaget af LG. Se KSL § 83, stk. 1.

Særligt ved udbetaling fra feriegarantiordninger og visse andre ordninger

Når A-indkomst udbetales gennem en feriegarantiordning eller en kollektivt aftalt garanti for uforrentet opsparingsordning (fritvalgsordning), særlig feriefridagsordning eller søgnehelligdagsordning, skal det beløb som ordningen fratrækker inden udbetalingen, indbetales som A-skat og AM-bidrag af den, der skulle have foretaget indeholdelse, hvis udbetalingen ikke var foretaget af ordningen. Se KSL § 83, stk. 2.

Særligt ved udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan efter anmodning til Skatteforvaltningen få udbetalt et beløb svarende til indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som er indbetalt til Skatteforvaltningen.

Dette gælder i tilfælde, hvor Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler har indeholdt og indbetalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende feriemidler, og hvor Lønmodtagernes Garantifond efterfølgende har udbetalt fondens krav på feriemidlerne efter § 8 b, jf. § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, som ændret ved § 31 i lov nr. 58 af 30. januar 2018

Se KSL § 49 E.

Særligt om kildeskat til Grønland

►Se afsnit A.B.4.1.1.1.1◄