Indhold

Dette afsnit handler om skattekort (kaldet hovedkort) og bikort.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning

  • Fradragsbeløb

  • Indeholdelsesprocent

  • Adgang til forhøjet indeholdelsesprocent

  • Særligt om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere

Indledning

Skattekortet kan kun anvendes af én indeholdelsespligtig (den hovedindeholdelsespligtige).

Hvis den skattepligtige modtager A-indkomst fra andre indeholdelsespligtige end den hovedindeholdelsespligtige, udarbejdes der elektronisk et bikort til disse.

Se KSL § 48, stk. 1.

Fradragsbeløb

Skatteforvaltningen sørger for, at det fremgår af skattekortet, hvilket beløb der skal fradrages i A-indkomsten, inden indeholdelsen sker. Fradragsbeløbene er angivet for henholdsvis en måned, 14 dage, en uge og en dag.

Fradragsbeløbene udgør forholdsmæssige andele af det samlede fradrag, som den skattepligtige forventes at få ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år.

Der fremgår intet fradragsbeløb på bikort.

Se KSL § 48, stk. 3.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der under særlige omstændigheder ikke skal anføres fradragsbeløb på skattekortet, eller at det samlede fradrag skal fordeles på en anden måde. Se KSL § 48, stk. 4. Reglerne findes i KSLBek § 13.

Indeholdelsesprocent

Skatteforvaltningen sørger også for, at indeholdelsesprocenten (kaldet trækprocenten) fremgår af skattekortet og bikort.

Indeholdelsesprocenten fastsættes under hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold og under hensyn til den forventede skat efter ►ejendomskattelovens kapitel 1-3◄.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af skattekortets fradragsbeløb og indeholdelsesprocenten.

Se KSL § 48, stk. 5.

De generelle regler findes i KSLBek kap. 2 og 3, ►som med virkning fra 1. januar 2024 er ændret ved § 1, nr. 1-7, i bekendtgørelse nr. 1006 af 27. juni 2023. Ændringerne skal bl.a. ses i sammenhæng med, at grundskyld fra og med 2024 indgår på forskudsopgørelsen, og indebærer bl.a.  at skattebeløbsgrænsen i kildeskattebekendtgørelsen er sat op, så opkrævningen i højere grad kan ske via en indeholdelse i A-indkomsten, fremfor opkrævning som B-skat.◄

Herudover udsendes årligt en bekendtgørelse for det kommende indkomstår. Reglerne for ►2024 findes i bekendtgørelse nr. 1164 af 11. september 2023.◄

Den opgjorte indeholdelsesprocent tillægges en eventuel indeholdelsesprocent efter INDOG § 10. Se KSL § 48, stk. 5.

Bemærk 

KSL § 48, stk. 5, 2. pkt., er ændret ved § 1, nr. 3, i lov nr. 679 af 3. juni 2023, idet der nu henvises til ejendomsskattelovens kapitel 1-3. Ændringen er trådt i kraft 1. januar 2024.◄

Adgang til forhøjet indeholdelsesprocent

Den skattepligtige kan anmode den indeholdelsespligtige om at indeholde A-skatten med en højere procent end angivet på skattekortet eller bikortet. Se KSL § 48, stk. 9.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler herom. Reglerne findes i KSLBek § 24.

Særligt om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere

En anmodning om udstedelse af skattekort fra en tredjelandsstatsborger imødekommes alene, hvis told- og skatteforvaltningen kan konstatere, at den pågældende har ret til at arbejde i Danmark. Se KSL § 48, stk. 2.