åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel

  • Senest 6 måneder efter endelig ret

  • Skatteministeren har bestemt andet

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Indeholdelsen af A-skat og AM-bidrag skal ske ved udbetalingen af A-indkomsten. Se KSL § 46, stk. 2, 1. pkt.

Det fremgår af CIRK 1988-11-04 nr. 135 Opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven pkt. 52, at "Forudbetalt løn henføres dog til den faktiske indtjeningsmåned for så vidt angår den indeholdelsespligtiges afregning af A-skatten.

Senest 6 måneder efter endelig ret

Hvis udbetalingen ikke er sket på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, skal indeholdelse foretages på dette tidspunkt. Se KSL § 46, stk. 2, 2. pkt.

Skatteministeren har bestemt andet

Skatteministeren kan fastsætte særlige regler om tidspunktet for indeholdelsen af A-skat og AM-bidrag for ydelser, der kommer til udbetaling efter indtjeningsperiodens udløb, fx feriepenge og søgnehelligdagsbetaling. Se KSL § 46, stk. 2,3. pkt.

Skatteministeren kan også bestemme, at indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i en vis art af A-indkomst skal foretages på et andet tidspunkt end fastsat i loven, når praktiske hensyn i særlig grad taler derfor. Se KSL § 46, stk. 2, 4. pkt.

De regler, som skatteministeren har fastsat, findes i KSLBek. kapitel 7, som ændret ved bekendtgørelse BEK nr. 1006 af 27. juni 2023.

Se også SKM2007.370.SKAT om tidspunktet for indeholdelse af A-skat af sign on fees.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen
SKM2007.370.SKAT

Tidspunktet for indeholdelse af A-skat af sign on fees. Vederlaget tages til indtægt i det indkomstår, hvori arbejdsforpligtelsen påbegyndes og A-skatten anses for en foreløbig skat for dette indkomstår.