åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er A-indkomst?

  • Hvad er ikke A-indkomst?

  • Hvad er arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst?

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst er skattepligtig indkomst, hvori der skal indeholdes A-skat. Se KSL § 41, stk. 2.

A-indkomst er alle former for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det er f.eks. løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser. Se KSL § 43, stk. 1.

A-indkomst omfatter også fri kost og logi, der er ydet i den forbindelse med personligt arbejde i tjenesteforhold. Se KSL § 43, stk. 1.

A-indkomst omfatter endvidere en række indkomstarter, som skatteministeren har gjort til A-indkomst. Se KSL § 43, stk. 2. Listen over indkomstarter, som er gjort til A-indkomst, findes i KSLBek kapitel 5, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1006 af 27. juni 2023.

Hvad er ikke A-indkomst?

En indkomst anses ikke for A-indkomst, når udbetalingen foretages af:

  1. Fremmede magters herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne samt fremmede magters herværende udsendte konsuler.

  2. Personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner m.v., der ikke har hjemting her i landet, medmindre de er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, eller SEL § 2, stk. 1, litra a, eller der er tale om skattepligtig indkomst fra pensionsordninger godkendt efter PBL § 15 C (som ændret ved § 7, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 902 af 21. juni 2022).

Se KSL § 44. Se dog undtagelsen til litra b i KSL § 44, litra b, 2. pkt., og KSL § 46, stk. 5.

Arbejdsgiverens indbetaling til gruppelivsforsikring, aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum som nævnt i PBL § 56, stk. 3 og 5, er heller ikke A-indkomst. Se KSL § 43, stk. 1, 2. pkt.

Skatteministeren kan endvidere bestemme, at en vis indkomst eller en vis art af indkomst, der er omfattet af KSL § 43 alligevel ikke skal anses for A-indkomst, når særlige grunde taler herfor. Se KSL § 45, stk. 1. Listen over indkomst, som skatteministeren har bestemt ikke skal anses for A-indkomst, findes i KSLBek. kapitel 6.

Hvad er arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst?

Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst er skattepligtig indkomst, hvori AM-bidrag skal indeholdes eller svares i henhold til skattebillet. Se KSL § 41, stk. 2.

Den arbejdsmarkedspligtige indkomst, som der skal indeholdes AM-bidrag af, omfatter for det første vederlag m.v. som nævnt i KSL § 43, stk. 1. Se KSL § 49 A, stk. 1.

Den arbejdsmarkedspligtige indkomst, som der skal indeholdes AM-bidrag af, omfatter herudover de indkomster m.m., som er nævnt i KSL § 49 A, stk. 2 og 3.

►Bemærk, pr. 1. januar 2024 er henvisningen til LL § 16, stk. 9, i KSL § 49, stk. 2, nr. 4, justeret, jf. § 1, nr. 4, i lov nr. 679 af 3. juni 2023, og i KSL § 49, stk. 3, nr. 2, litra f, og nr. 4, henvises der nærmere til "barnets lov", jf. § 45, nr. 1 og 2, i lov nr. 753 af 13. juni 2023.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen

SKM2007.370.SKAT

"Sign on fee" anses som forskud på løn og som A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1.

Trods meddelelsens overskrift gælder den også for andre end sportsudøvere. Se SKM2009.407.LSR om tiltrædelsesbonus til en aktieanalytiker.