åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.4.1.1.1.1 Indeholdelsespligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel

  • Undtagelse

  • Særligt om drikkepenge

  • Særligt om udenlandske virksomheder m.v.

  • Særligt om kildeskat til Grønland

Hovedregel

Ved enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde A-skat i det udbetalte beløb. Se KSL § 46, stk. 1.

Arbejdsgivere m.fl., der udbetaler arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, som nævnt i KSL § 49 A, stk. 1-2, skal også indeholde AM-bidraget. Se KSL § 49 B, stk. 1KSL § 49 C og AMBL § 7.

Indeholdelsen går forud for andre krav mod den pågældende A-indkomst, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL § 46, stk. 3.

Særligt om drikkepenge

Hvis der erhverves A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst i tjenesteforhold på den måde, at den skattepligtige beholder beløb, som han modtager fra tredjemand i medfør af tjenesten (f.eks. drikkepenge), skal A-indkomsten og AM-bidraget opgøres hver gang der mellem den skattepligtige og arbejdsgiveren foretages opgørelse af de modtagne beløb. A-indkomsten og AM-bidraget skal dog opgøres mindst en gang månedlig. 

Samtidig med opgørelsen af A-indkomsten og AM-bidraget skal den skattepligtige afgive den A-skat, som svarer til A-indkomsten, til arbejdsgiveren. 

Den skattepligtige kan afskediges til øjeblikkelig fratræden, uanset opsigelsesvarsel, hvis han undlader at afgive A-skatten og AM-bidraget.

Se KSL § 49 og KSL § 49 B, stk. 1.

Særligt for udenlandske virksomheder m.v.

En indkomst skal udbetales gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet, hvis indkomsten udbetales af en person, et dødsbo, et selskab, en forening eller en institution m.v., som

  1. er skattepligtig efter reglerne i KSL § 2, stk. 1, nr. 4, eller SEL § 2, stk. 1, litra a, og

  2. har hjemting i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til opkrævning og inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU.

I så fald påhviler det den befuldmægtigede at foretage indeholdelse af A-skat. 

Skatteforvaltningen kan fritage en udenlandsk arbejdsgiver for pligten til at have en befuldmægtiget med hjemting her i landet, når særlige forhold taler herfor.

Se KSL § 46, stk. 4.

Særligt om kildeskat til Grønland

Skatteministeren kan indgå aftale med Grønland om, at personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner m.v., der har hjemting i den ene del af riget, skal foretage indeholdelse af kildeskat til den anden del af riget, for så vidt angår indkomst, som er omfattet af skattepligt efter skattelovgivningen i den anden del af riget. Se KSL § 88, stk. 1.

Skatteministeren fastsætter også de nærmere regler om opkrævning og afregning af kildeskat i dette tilfælde. Se KSL § 88, stk. 3.

Disse regler findes i KSLbek §§ 38-40.