Indhold

Dette afsnit handler om udbetalinger fra skattekontoen.

Afsnittet indeholder:

  • Beløbsgrænse
  • Manglende angivelser eller selvangivelse
  • Virksomhed ophørt
  • Afventer forfaldne skatte- og afgiftskrav
  • Fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Beløbsgrænse

En kreditsaldo udbetales til virksomhedens Nemkonto, medmindre virksomheden har ønsket en beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

En beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo kan højst udgøre 200.000 kr. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

Kreditsaldoen udbetales ikke automatisk før der kan udbetales mindst 200 kr. Virksomheden kan dog anmode om at få ethvert beløb uanset størrelse udbetalt. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

Manglende angivelser eller selvangivelse

Kreditsaldoen udbetales ikke, hvis virksomheden mangler at indsende angivelser for afsluttede perioder eller at indsende selvangivelse efter OPKL § 12, stk. 4. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

Virksomhed ophørt

En kreditsaldo på 200 kr. eller derunder tilhørende en ophørt virksomhed bortfalder 3 år efter registreringen af virksomhedens ophør. Fristen kan ikke afbrydes eller suspenderes. Se OPKL § 16 c, stk. 5.

Afventer forfaldne skatte- og afgiftskrav

Udbetaling af en kreditsaldo afventer forfaldne skatte- og afgiftskrav, hvis kravet har sidste rettidige betalingsfrist inden for 5 hverdage fra kreditsaldoens opståen. Se OPKL § 16 c, stk. 6. Se også SKM2018.22.LSR.

Opstår kreditsaldoen som følge af, at virksomhedens tilsvar for en afregningsperiode er negativt, udbetales kreditsaldoen dog senest efter fristen i OPKL § 12, stk. 2. Se OPKL § 16 c, stk. 6.

Fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter nedenstående love, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få afgiften tilbagebetalt månedsvis. Se afgiftstilbagebetalingslovens § 2. Loven gælder også for krav omfattet af Skattekontoen. Se lovens § 3, stk. 2.

  • Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.

  • Lov om afgift af elektricitet.

  • Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

  • Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

  • Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Månedsvis tilbagebetaling kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig.

Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser m.m. på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2018.22.LSR

 

 

 

xDa et krav vedrørende restskat for indkomståret 2008 ikke var forfaldent til betaling på modregningstidspunktet, kunne der ikke foretages modregning i et overskydende skattebeløb for indkomståret 2013. Landsskatteretten fandt derfor, at den af SKAT foretagne modregning var sket med urette.

Landsskatteretten bemærker ligeledes, at opkrævningslovens § 16 c, stk. 6, ikke anses for at udgøre en særregel, som bryder med de almindelige modregningsbetingelser, eller på anden vis medfører en ændring af, hvornår et krav på restskat kan anses for at have sidste rettidige betalingsdag. 

 

 

negativt