Indhold

Dette afsnit beskriver muligheden for at ansøge om tilladelse til at udbyde onlinekasino af maksimalt et års varighed, og hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige 1.000.000 kr. Denne type tilladelse betegnes i almindelighed som indtægtsbegrænset tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en indtægtsbegrænset tilladelse?
  • Tilladelsens gyldighedsperiode
  • Den tilladte afgiftspligtige spilindtægt
  • Er det muligt at søge om flere indtægtsbegrænsede tilladelser?

Hvad er en indtægtsbegrænset tilladelse?

En indtægtsbegrænset tilladelse er en særlig type tilladelse til enten onlinekasino eller væddemål. Tilladelsen er kendetegnet ved, at der gælder begrænsning i forhold til såvel gyldighedsperiode som den tilladte afgiftspligtige spilleindtægt. Tilladelsen gives i henhold til SPILL § 42, stk. 4.

Tilladelsens gyldighedsperiode

En indtægtsbegrænset tilladelse gælder for en periode af maksimalt ét år. Der kan dermed ansøges om en indtægtsbegrænset tilladelse med en gyldighedsperiode på ét år eller derunder. Ved "år" forstås i denne forbindelse en periode på 12 måneder, beregnet fra det tidspunkt, hvor tilladelsen er gyldig. Med "år" forstås således ikke kalenderåret, men en løbende 12 måneders periode.

Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at gyldighedsdatoen ikke nødvendigvis er sammenfaldende med datoen for udstedelse af tilladelsen. Det er ligeledes væsentligt at være opmærksom på, at gyldighedsperioden fastsættes af Spillemyndigheden efter en konkret vurdering af den enkelte sag. Gyldighedsperioden kan således fastsættes til en kortere periode end et år, selvom der måtte være ansøgt om en tilladelse af et års varighed. Se eksemplerne nedenfor:

Tilladelse udstedes

Gyldighedsdato

Tilladelse udløber

1. januar 2021

15. januar 2021

14. januar 2022 (tilladelse på 12 måneder)

23. april 2021

30. april 2021

29. oktober 2021 (tilladelse på 6 måneder)

Bemærk

Der gælder særlige regler for hvor mange indtægtsbegrænsede tilladelser, det er muligt at opnå per år. Se mere herom i afsnittet nedenfor.

Den tilladte afgiftspligtige spilleindtægt

For alle indtægtsbegrænsede tilladelser gælder, at tilladelsesindehaveren maksimalt må opnå en samlet afgiftspligtig spilleindtægt på 1.000.000 kr. ved det tilladte spiludbud. Tilladelsesindehaveren vil derfor være forpligtet til at stoppe sit spiludbud, inden denne grænse overskrides.

Hvis en tilladelsesindehaver ved sit udbud overskrider grænsen på 1.000.000 kr. i afgiftspligtig spilleindtægt, kan Spillemyndigheden anmelde tilladelsesindehaver til politiet for overtrædelse af tilladelsens vilkår, se SPILL § 32. Under straffesagen kan der blive nedlagt påstand om konfiskation af det ulovligt erhvervede udbytte. Se 2009/1 LSF 202, bemærkningerne til SPILL § 62.

Spiludbyder skal holde indtægter og gevinster adskilt for hver enkelt indtægtsbegrænset tilladelse.

Definitionen af den afgiftspligtige spilleindtægt for onlinekasino fremgår af SPILAL § 11.

Eksempel

Hvis der ved en indtægtsbegrænset tilladelse til drift af onlinekasino eksempelvis opnås en afgiftspligtig spilleindtægt på 950.000 kr., kan de resterende 50.000 kr. ikke overføres til en indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af væddemål.

Er det muligt at søge om flere indtægtsbegrænsede tilladelser?

En spiludbyder kan kun søge om én indtægtsbegrænset tilladelse til drift af onlinekasino per år. Har en spiludbyder opnået en indtægtsbegrænset tilladelse til drift af onlinekasino, er det således ikke muligt at opnå en ny indtægtsbegrænset tilladelse til drift af onlinekasino, før den forudgående tilladelse er udløbet, og der er forløbet en periode på minimum 12 måneder fra gyldighedsdatoen for den forudgående tilladelse.

En spiludbyder har ikke mulighed for at søge om en kombineret indtægtsbegrænset tilladelse, dvs. en tilladelse, der både dækker udbud og arrangering af onlinekasino og væddemål. Det er muligt for en spiludbyder at opnå ►tre◄ indtægtsbegrænsede tilladelser per år. Et selskab vil således godt kunne have en omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil og herudover også have en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino og en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål, men hvor væddemål ikke udbydes som managerspil.

Se også

  • Afsnit J.A.11.1.1 om gættekonkurrencer.
  • Afsnit E.A.9.8 om afgifter på onlinekasinospil.