Generelt om pyramidespil

Pyramidespil er forbudt og reguleres i spillelovens § 24 samt lov for Grønland om visse spil § 11. Forbuddet gælder, uanset om "spillet" har en sådan form, at det kan karakteriseres som en indsamling, og uanset om hvervning foregår offentligt eller under mere lukkede former.

I spilleloven forstås pyramidespil som et pyramidisk opbygget arrangement, hvor

  1. Deltagelse kræver indsats (betaling) af penge eller andre økonomiske værdier,
  2. deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og
  3. en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Særligt om indsats (betaling)

Uanset hvor lille et beløb, der er tale om, er betingelsen opfyldt, når der kræves en betaling af penge mv. som betingelse for at deltage. Betalingen kan endvidere antage form af et krav om minimumskøb af varer, andre formuegoder eller arbejds- og tjenesteydelser til en pris, der klart overstiger markedsprisen. Ved betaling af andet end penge, skal der foretages en konkret vurdering af, om indsatsen har en økonomisk værdi. Består indsatser udelukkende af genstande af en helt ubetydelig værdi, er de ikke omfattet af forbuddet.

Særligt om pyramidespils opbygning

Pyramidespil dækker over en forretningsmodel der indebærer, at en initiativtager (pyramidens top) skaber kontakt til deltagere (pyramidens 1. led), som hver især skaber kontakt til yderligere deltagere (pyramidens 2. led) og så fremdeles. Strukturen kan opbygges på forskellige måder, fx kan der være tale om, at nogle deltagere eller led i pyramiden kun hverver én ny deltager. Grundlaget for initiativtagerens og deltagerens indtjening skabes imidlertid ved, at i hvert fald nogle af deltagerne skaber kontakt til mere end én ny deltager.

Pyramidespil er herudover kendetegnet ved, at

  • der fordres betaling af kapital, som bevæger sig fra bunden af pyramiden mod toppen,
  • der sker ingen, eller kun en mindre betydningsfuld omsætning af varer, andre formuegoder eller arbejds- og tjenesteydelser,
  • den reelle omsætning består i salg af »forhandlerrettigheder« og fordeling af »medlemsbonus« og
  • formålet er at opnå en økonomisk gevinst for deltagerne ved hvervning af yderligere medlemmer.

Det anses kun for at være pyramidespil, når den økonomiske gevinst hovedsagelig stammer fra fx ny kapital fra nye deltagere.

Betaling af et indskud for opnåelse af en "forhandlerrettighed" er ikke i sig selv ensbetydende med, at der er tale om pyramidespil. Det afgørende for denne del af vurderingen er således, om værdien af det produkt, der forhandles, står i rimeligt forhold til betalingen og kan anses som en del af et sædvanligt erhvervsmæssigt forhold. Hvis indtjeningen ved forhandlingen af produktet omvendt har en underordnet betydning i forhold til den indtjening, der hidrører fra hvervningen af nye deltagere, taler dette for, at der er tale om et ulovligt pyramidespil.

To virksomheder der tilsammen driver et pyramidespil, kan, selvom virksomhederne er adskilt, have en sådan sammenhæng, at de skal anses for ét samlet arrangement.

Pyramidisk opbyggede salgsorganisationer, der ikke er forbudte

Udenfor bestemmelsens anvendelsesområde falder salgsorganisationer, der er pyramidisk opbygget. Det gælder de såkaldte Multi Level Marketing (herefter MLM) eller Network Marketing virksomheder, der som udgangspunkt er lovlige i modsætning til pyramidespil. Afgrænsningen mellem MLM og pyramidespil beror på en konkret vurdering, men som tommelfingerregel kan man sige, at hvis der ikke er salg af reelle produkter, er der tale om et ulovligt pyramidespil.

Ved MLM-virksomheder oppebæres der en reel indtjening på baggrund af produktomsætningen. Forhandlernettet er ofte opbygget således, at de enkelte forhandlerled, ud over indtjening ved eget salg, opnår provision af de nedre forhandlerleds omsætning.

I modsætning hertil er pyramidespils omsætning reelt baseret på indskud fra medlemmer, mens indtjening ved salg af de involverede produkter er illusorisk eller meget beskeden. Formålet med pyramidespil er således alene medlemshvervning, hvor deltagerne efter betaling af et ofte betydeligt beløb opnår ret til selv at hverve medlemmer.

Overtrædelse medfører straf

Det følger af spillelovens § 24, at udbud af pyramidespil i Danmark er ulovligt.

Udbud af ulovligt pyramidespil kan straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpede omstændigheder med fængsel indtil 2 år.

Se SPILL § 59, stk. 4, 1. pkt., jf. § 24.

Strafansvaret gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.

Se SPILL § 59, stk. 4, 2. pkt., jf. § 24.

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Se SPILL § 61.

Spilleloven kan findes på spillemyndigheden.dk/lovgrundlag

Henvendelse til Spillemyndigheden

Borgere, som har oplysninger om et muligt pyramidespil, kan henvende sig til Spillemyndigheden, der fører tilsyn med spilleloven. Spillemyndigheden undersøger, om der er tale om pyramidespil og indgiver eventuelt politianmeldelse i sagen, men kan ved anmeldelser ikke orientere borgere i sagers videre forløb.

Henvendelse til Spillemyndigheden om pyramidespil kan ske på pyramidespil@spillemyndigheden.dk.

Ved regler for markedsføring, herunder hvordan salgsorganisationer som MLM, Network Marketing blandt andre må henvende sig til forbrugere henvises til Forbrugerombudsmandens og dennes vejledning om "Multi Level Marketing, Network marketing eller andre Pyramidisk opbyggede salgsorganisationer".