Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hvorfor er der krav om økonomisk forsvarlig drift?
 • Dokumentationskrav (første del - Specifikke dokumenter)
 • Dokumentationskrav (anden del - Budgetskabelon)
 • Standardskabeloner
 • Ansøgers navngivning, nummerering og forklaring af dokumenter
 • Behandling af oplysninger
 • Kravet om modregningsfri konto
 • Spillemyndighedens afgørelse

Hvorfor er der krav om økonomisk forsvarlig drift?

Denne vejledning beskriver de økonomiske bilag, der skal vedlægges en ansøgning om væddemål eller onlinekasino. Bilagene er oplistet i ansøgningsblankettens punkt 28.

Det fremgår af spillelovens § 29, at der kun kan gives tilladelse til ansøgere, som må antages at kunne udøve spilvirksomhed på økonomisk forsvarlig vis. Kravet om økonomisk forsvarlighed skal opretholdes i hele tilladelsens løbetid. Derfor skal der i forbindelse med ansøgningen fremsendes en række dokumenter, der kan danne grundlag for en vurdering af, om det må forventes, at ansøger kan drive spilvirksomhed på økonomisk forsvarlig vis. I vurderingen lægger Spillemyndigheden bl.a. vægt på, at

 •  selskabet har mulighed for at udbetale gevinster,
 • der er tilstrækkelig med likviditet i selskabet til at forestå sine investeringer, f.eks. i form af reelle likvider eller garantier fra andre støttevirksomheder, f.eks. moderselskab eller bankforbindelse,
 • budgetterne stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplalnen, og
 • der er afsat tilstrækkelige midler til drift af ansøgerselskabet.

De enkelte dokumenter, der skal indsendes gennemgås nedenfor. Disse omfatter både dokumenter ansøger selv skal udarbejde og standardskabeloner, der skal udfyldes af ansøger. Se afsnit 2. om "Ansøgers navngivning, nummerering og forklaring af dokumenter" for nærmere oplysninger, om hvordan dokumenterne skal indsendes, og hvordan ansøger selv kan understøtte en hurtig og effektiv ansøgningsbehandling.

Vejledningens første del beskriver de nærmere specificerede dokumenter, der skal udarbejdes af ansøger selv eller indhentes hos dennes rådgivere. Anden del af vejledningen beskriver de oplysninger, der skal udfyldes i Spillemyndighedens budgetskabelon.

Hvis ikke andet er oplyst i vejledningen skal dokumentationskravene oplyses for hele ansøgerselskabets forretning, og således ikke kun for ansøgers danske aktiviteter. 

Det er en forudsætning for, at Spillemyndigheden kan foretage en retvisende og saglig vurdering af ansøgers evne til at drive økonomisk forsvarlig spilvirksomhed, at det fremsendte materiale giver et aktuelt billede af ansøgers virksomhed. Således er der et generelt krav om at det fremsendte materialet ikke må være ældre end 3 måneder ved ansøgningstidspunktet. Der er visse dokumenter, hvor der er aktualitetskravet variere fra 3 måneder, og i disse tilfælde er fristen angivet i vejledningsteksten. Materiale der på ansøgningstidspunktet er for gammelt vil blive afvist og Spillemyndigheden vil således ikke kunne foretage vurderingen af ansøgerselskabets virksomhed før nyt aktuelt materiale er blevet indsendt.

Bemærk

Afsnittet gælder ikke for indtægtsbegrænsede tilladelser efter SPILL § 42, stk. 4.

Dokumentationskrav (første del - specifikke dokumenter)

En ansøgning om tilladelse til at udbyde onlinekasino skal vedlægges en række dokumenter, som skal være med til at gøre Spillemyndigheden i stand til at forstå virksomheden herunder dennes forretningsgange og økonomiske forhold. Nedenstående dokumentation skal indsendes i forbindelse med en ansøgning:

Forretningsplan

Der skal fremsendes en forretningsplan, som skal indeholde alle fremtidige og væsentlige strategiske overvejelser. Forretningsplanen skal omfatte hele koncernen. Det gælder særligt vedrørende vækst og større investeringer i aktiver, marketing etc. Såfremt der er elementer i forretningsplanen, der kræver investeringer, skal der foreligge en plan for finansieringen. Planen bør være en detaljeret opgørelse og beskrivelse af, hvorledes forretningsplanen forventes finansieret, f.eks. via frie midler, lån, garantistillelser eller en kombination heraf. Forretningsplanen skal anvende budgetforudsætningerne, der også er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelse af budget og forecast.

Der skal fremsendes en forretningsplan, som skal indeholde alle fremtidige og væsentlige strategiske overvejelser. Forretningsplanen skal omfatte hele koncernen. Det gælder særligt vedrørende vækst og større investeringer i aktiver, marketing etc. Såfremt der er elementer i forretningsplanen, der kræver investeringer, skal der foreligge en plan for finansieringen. Planen bør være en detaljeret opgørelse og beskrivelse af, hvorledes forretningsplanen forventes finansieret, f.eks. via frie midler, lån, garantistillelser eller en kombination heraf. Forretningsplanen skal anvende budgetforudsætningerne, der også er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelse af budget og forecast.

Ansøgers reviderede årsregnskaber for de seneste 5 år

Der skal indsendes reviderede årsregnskaberne for de seneste 5 år. Foreligger der ikke årsregnskaber for alle 5 år, hvis der for eksempel er tale om en nyopstartet virksomhed. Så skal der fremsendes de årsregnskaber der foreligger for ansøgeren. Hvis der ikke foreligger noget regnskab, eller ansøgers seneste reviderede regnskab på ansøgningstidspunktet er mere end seks måneder gammelt, så skal der vedlægges det seneste interne regnskab. Det interne regnskab skal omfatte en resultatopgørelse og balance. Der er ingen formkrav til det interne regnskab og kan enten bestå af en ledelsesrapportering, et perioderegnskab eller råbalance.

Formel skriftlig kommunikation mellem revisor og bestyrelsen for sidste 3 år (Protokol eller lignende)

Der skal fremsendes relevant formel kommunikation mellem revisor og bestyrelse for de seneste 3 år (protokol eller lignende). Den relevante kommunikation skal identificere forhold, der kan have betydning for ansøgers evne til at drive økonomisk forsvarlig spilvirksomhed, såsom kommunikation om revisors anbefalinger til styrkelse af kapitalberedskab etc.

Stiftelsesdokument eller registreringsbevis for ansøgerselskab

For nystiftede ansøgerselskaber skal der indsendes en af bestyrelsen bekræftet kopi af ansøgerselskabets stiftelsesdokument.

For eksisterende selskaber skal der indsendes en kopi af ansøgerselskabets registreringsbevis fra registreringsmyndigheden i ansøgerselskabets hjemland.

Registreringsbeviset må ikke være mere end 6 måneder gammelt på ansøgningstidspunktet.

Selskabets seneste vedtægter

Ansøgerselskabets seneste vedtægter skal fremsendes, og disse skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Koncerndiagram

Der skal indsendes et koncerndiagram, som giver et komplet billede af den koncern, som ansøger indgår i. Alle ansøgers moderselskaber, datterselskaber og søsterselskaber skal derfor fremgå af diagrammet. Ansøgerselskabet skal ligeledes være tydeligt fremhævet i diagrammet.

Koncerndiagrammet skal indeholde alle relationer op til de fysiske personer, som ejer mindst 10% af stemmerettighederne eller kapitalandelene af koncernen.

Endvidere skal det angives, hvis ansøgerselskabet, datter- eller søsterselskaber har ejere, der ikke umiddelbart er en del af koncernen, og som har ejerandele på mindst 10 %.

Det skal angives i koncerndiagrammet, hvor store ejerandele de enkelte selskaber og personer har.

Koncerndiagrammet skal indeholde navn og CVR-nr. på samtlige selskaber/enheder, der indgår i koncernen. Hvis et selskab/enhed ikke har et CVR-nr., skal et tilsvarende registreringsnummer fra hjemlandet påføres sammen med en angivelse af hjemlandet.

Hvis der indgår et børsnoteret selskab i koncernen, behøves dette selskabs ejerkreds ikke at fremgå af koncerndiagrammet, men der skal være en markering af at selskabet er børsnoteret.

Hvis det i sidste ende er en fond eller anden selvejende retligt arrangement, der ejer koncernen skal diagrammet vise alle ejerrelationer herop til.

Beskrivelse af spilaktivitet i koncernen

Hvis der er selskaber i koncernen, som allerede driver spilaktiviteter, skal dette beskrives i dokumentet. Af beskrivelsen skal det fremgå:

 • hvad spilaktiviteten består af, f.eks. landbaseret kasino, onlinekasino, væddemål, landbaserede gevinstgivende spilleautomater eller lotterispil
 • i hvilket selskab aktiviteten udøves
 • i hvilke lande spilaktiviteten udbydes i.

Hvis spilaktiviteterne er tilladelsespligtige, skal det angives og en kopi af tilladelser fra ansøgerselskabet skal vedlægges ansøgningen.

Diagram over selskabets organisationsstruktur

Der skal fremsendes et organisationsdiagram, der indeholder en hierarkisk opbygning af de enkelte afdelinger og underafdelinger hos ansøgerselskabet. Diagrammet skal også angive, hvilke personer, der har ansvaret for de funktioner, som afdelingerne udfører, f.eks. compliance, tekniske forhold eller kundeforhold mv. Hvis funktionerne varetages andre steder i koncernen, skal dette angives. Funktioner der varetages andre steder i koncernen kan enten angives i organisationsdiagrammet eller i et selvstændigt dokument.

Liste over CxO’er og andre relevante ansvarlige medarbejdere, samt CV’er for personer på listen

Oversigten skal indeholde fulde navne og titler på personer i direktionen og øvrige CxO-suite og som minimum:

 • CEO (Chief Executive Officer = adm. direktør)
 • CFO (Chief Financial Officer = økonomidirektør eller tilsvarende)
 • CTO (Chief Technical Officer = teknisk direktør eller tilsvarende)
 • CCO (Chief Compliance Officer = juridiske direktør eller tilsvarende)
 • AMLO (Anti-Money Laundering Officer = hvidvaskansvarlig)

Der skal indsendes et CV for hver person, som kan påvise, at vedkommende har kompetencerne til at varetage sin stilling på faglig forsvarlig vis. Den samme person kan godt varetage flere roller. Det er vigtigt at være opmærksom på at for personerne på listen skal der vedlægges den personlige erklæring, tillæg A, ligesom personerne skal angives i ansøgningsblanketten.

Oversigt over koncernens spiltilladelser og spiltyper i andre lande

Der ønskes en detaljeret beskrivelse af relevante forhold, der relaterer sig til koncernens spilaktiviteter der kan have indflydelse på den danske forretning. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt ansøger har spiltilladelser i andre lande, og om disse spilaktiviteter har en anden risikoprofil, end det i Danmark ansøgte. Hvis ansøger er økonomisk afhængig af moderselskabet, skal det oplyses om andre selskaber i koncernen har spilaktiviteter, i hvilke lande, og om disse spilaktiviteter har en anden risikoprofil, end det i Danmark ansøgte. Det kan f.eks. være, at

 • ansøger har større risikovillighed på f.eks. væddemål,
 • ansøger udbyder andre spiltyper på andre markeder,
 • ansøger udbyder spil med højere indsatser og dermed større gevinster, end der forventes på det danske marked eller
 • ansøger har helt andre aktiviteter i de selskaber, som ansøger er økonomisk afhængige af.

Afslag på ansøgning om spiltilladelse for ansøger og dennes tilknyttede selskaber

Hvis ansøgerselskabet eller øvrige selskaber i koncernen har fået afslag på ansøgning om tilladelse til at udbyde spil i Danmark eller andre lande, skal årsagen hertil oplyses.

For ansøgerselskabet skal afslagsbrevene vedlægges.

Hvis ansøger og øvrige selskaber i koncernen ikke har modtaget afslag på spilansøgninger bedes ledelsen bekræfte dette.

Tilbagekaldelse af tilladelser

Hvis ansøgerselskabet eller øvrige selskaber i koncernen har fået tilbagekaldt spiltilladelse i Danmark eller andre lande, skal dette oplyses. Meddelelse om tilbagekaldelse af tilladelse til at udbyde spil skal vedlægges ansøgningen. Hvis ansøger og øvrige selskaber i koncernen ikke har fået tilbagekaldt spiltilladelser bedes ledelsen bekræfte dette.

Oversigt over juridiske tvister/igangværende sager og gæld til skattemyndigheder

Der skal indsendes et dokument med et overblik over alle sager/tvister med en potentiel økonomisk forpligtelse for ansøgerselskabet eller øvrige selskaber i koncernen. Oversigten skal indeholde en vurdering af sandsynligheden for, at ansøger ifalder forpligtelsen, en vurdering af størrelsen på forpligtelsen, samt en vurdering af konsekvenserne ved forpligtelsens indtræden, herunder hvordan den eventuelle forpligtelse vil blive finansieret.

Ansøger skal endvidere vedlægge en erklæring fra de offentlige skattemyndigheder i det land, hvor ansøgerselskabet er etableret, som skal dokumentere om ansøger har forfalden gæld til de offentlige myndigheder i hjemlandet.

Engagementsoversigt fra ansøgers hovedbankforbindelser

Der skal fremsendes en engagementsoversigt fra ansøgerselskabets primære bankforbindelser, og det skal udarbejdes efter sædvanlig praksis i ansøgerselskabets jurisdiktion. Engagementsoversigten må ikke være dateret mere end 14 dage før ansøgningstidspunktet.

Den primære bankforbindelse defineres som det pengeinstitut, hvor ansøgerselskabet har størstedelen af sine bankforretninger. Er ansøgers bankforretninger ligeligt fordelt mellem flere pengeinstitutter, skal der fremsendes engagementsoversigter fra alle pengeinstitutter.

Aldersfordelt Debitorliste

Der skal fremsendes en liste over ansøgerselskabets debitorer. Debitorlisten skal vise eventuelle tilgodehavender fra debitorer, og listen skal være aldersfordelt efter følgende fordeling:

 • Debitorer, der ikke har forfaldne tilgodehavender
 • Forfalden tilgodehavender 30 - 60 dage
 • Forfalden tilgodehavender 60 - 120 dage
 • Forfalden tilgodehavender mere end 120 dage
Listen må ikke være mere end 14 dage gammel fra datoen for fremsendelse af ansøgningsmaterialet.

Aldersfordelt Kreditorliste

Der skal fremsendes en liste over ansøgerselskabets kreditorer. Kreditorlisten skal give et overblik over ansøgers gældsforhold. Listen skal være aldersfordelt efter følgende fordeling:

 • Leverandører, hvor der ikke er forfalden gæld
 • Forfalden gæld 30 - 60 dage
 • Forfalden gæld 60 - 120 dage
 • Forfalden gæld mere end 120 dage
Listen må ikke være mere end 14 dage gammel fra datoen for fremsendelse af ansøgningsmaterialet.

Risikostyringsværktøj

Ansøgerselskabet skal redegøre for, hvordan der sker risikostyring i virksomheden.

Hvis ansøgerselskabet benytter et formaliseret risikostyringsværktøj, skal der fremsendes en detaljeret beskrivelse af ansøgers risikostyringsmodel, herunder en kopi af ansøgers eventuelle risikolog eller tilsvarende risikostyringsværktøjer. Det skal klart fremgå hvilke områder af virksomheden, der omfattes af risikostyringen, for eksempel udbetaling af gevinster eller nedbrud i systemer. Der skal indsendes de enkelte procedurer, som risikostyringsværktøjet omfatter, samt dokumentation for, at risikostyringen faktisk udføres i virksomheden. Sker der ikke risikostyring i virksomheden skal virksomhedens ledelse bekræfte dette.

Ansøgers etiske regelsæt

Ansøgers retningslinjer og guidelines for medarbejderadfærd skal indsendes (F.eks. code of conduct).
Procedurer og politikker for forretningsdrift, bogholderi og modregningsfri konto

Der skal fremsendes en detaljeret beskrivelse af ansøgers procedure for håndtering af bogholderi, herunder beskrivelse af it-systemer og interne kontrolforanstaltninger.

Der skal indsendes procedure for opdatering og håndtering af den modregningsfri konto. I forbindelse med fornyelse af en eksisterende tilladelse skal der ligeledes fremsendes dokumentation for, at afstemning af den modregningsfri konto faktisk udføres, dette kan f.eks. dokumenteres ved at indsende udskrifter fra ansøgers spilsystem, som viser spillernes samlede indeståender, samt udskrifter af posteringer fra ansøgers modregningsfri bankkonto, som viser, at der er sket en afstemning i forhold til spilsystemet.

Der skal indsendes de politikker, der er besluttet for ansøgers forretningsdrift, f.eks. politik for udbetaling af dividende, politik for investeringer, politik for gearing, politik for garantier og politik ift. kreditorer, etc.

Procedure for håndtering af løbende tilpasning af odds

Hvis ansøgningen omfatter udbud af væddemål, skal dokumentationen indeholde en detaljeret beskrivelse af procedurer for, hvorledes virksomheden løbende håndterer/tilpasser sine odds, f.eks. hvis mange spillere vædder på samme udfald. Dette kan være i form af at købe sine odds gennem en pålidelig tredjepart eller ved at have automatiske odds tilpasninger.

Beregning af den størst mulige gevinstudbetalingsmulighed

En detaljeret beskrivelse af den størst mulige gevinstudbetaling til en spiller, samt risikoen herfor. Dokumentationen skal indeholde den matematiske sandsynlighed for, at den størst mulige gevinst udbetales. Samt oplysninger om hvordan eventuelle jackpots, der udbydes gennem underleverandører håndteres.

Hvis relevant kopi af støtteerklæring(er) og/eller andre tilsagn om finansiering

På baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale, vil det blive vurderet, om ansøger har brug for en støtterklæring fra moderselskab eller andre. En støtteerklæring vil altid blive efterspurgt af Spillemyndigheden, hvis selskabets likviditetsbehov ikke umiddelbart kan opfyldes ud fra ansøgerselskabets finansielle forholdet.

Har ansøger allerede modtaget erklæring om finansiel støtte fra f.eks. moderselskab eller bank, skal en kopi af støtteerklæringen vedlægges ansøgningen.

En støtteerklæring skal være juridisk bindende og må ikke alene udgøre en hensigtserklæring. Spillemyndigheden har derfor fået udarbejdet en standardskabelon for støtteerklæring, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside (bagerst i "vejledning om økonomiske bilag") eller rekvireres hos Spillemyndighedens medarbejdere. Det er ikke et krav, at skabelonen skal benyttes, men Spillemyndigheden vurderer at denne skabelon indeholder en tilstrækkelig høj juridisk sikkerhed, og således vil brugen af denne skabelon opfylde kravet til støtteerklæring.

Underskrevet erklæring fra ledelsen om finansielle oplysninger

Der skal fremsendes en erklæring, hvor ansøgerselskabets ledelse anerkender sit ansvar på forskellige områder. Erklæringen skal bl.a. indeholde fremadrettede finansielle oplysninger, beskrivelse af væsentlige budgetforudsætninger og ledelsens anerkendelse af ansvaret for det erklærede. Spillemyndighedens skabelon for ledelseserklæringen skal være underskrevet af ansøgerselskabets ledelse. Skabelonen findes på Spillemyndighedens hjemmeside (bagerst i "vejledning om økonomiske bilag") eller kan rekvireres hos Spillemyndighedens medarbejdere.

Dokumentationskrav (andel del - Budgetskabelon)

En række regnskabsoplysninger skal indsendes via den af Spillemyndigheden udarbejdet budgetskabelon, hvori relevante oplysninger skal udfyldes. Skabelonen hentes samme sted som ansøgningsblanketten eller rekvireres hos en af Spillemyndighedens medarbejdere. Skabelonen er udarbejdet i Excel og indeholder selvstændige faner for de områder, der skal indsendes budget- og regnskabsoplysninger for. Budgetskabelonen er en måde at ensarte de økonomiske oplysninger, der omhandler likviditet, rentabilitet og soliditet og gøre det nemmere for ansøger, at vide hvilke oplysninger, der skal indsendes. Når der indtastes informationer i skabelonen, så skal indtægter indtastes som positive tal og udgifter indtastes som negative tal.

Budget og budgetforudsætninger skal indsendes uanset om selskabet er børsnoteret.

Forklaring af budgetskabelon

I budgetskabelonen skal der indtastes oplysninger om følgende:

 • Resultatopgørelse (Fanen: P&L)
 • Balanceopgørelse (Fanen: Balance sheet)
 • Detaljerede oplysninger om BSI (Fanen: GGR Spec)
 • Ansøgers første-årsbudget opdelt pr. måned (Fanen: Første-års budget pr. måned)
 • Pengestrømsopgørelse (Fanen: Cashflow)
 • Antal kunder (Fanen: KPI)

Ansøger bør udspecificere de økonomiske forhold til de præspecificerede overskrifter i hver fane. De enkelte faner skal udfyldes i de celler, der er markeret med gul.

Der skal for alle faner udover fanen "Første-års budget pr. måned" udfyldes følgende oplysninger:

 • Regnskabsoplysninger for de seneste fem år, hvis der er tidligere aktivitet.
 • Budgetoplysninger for de første 12 måneder.
 • År-til-dato realiserede oplysninger.
 • Forecast-oplysninger for år to og år tre

Der er relationer mellem de enkelte faner, så f.eks. fanen "P&L" automatisk henter BSI-tal fra fanen "GGR Spec", hvilket betyder, at identiske oplysningerne som udgangspunkt kun skal indtastes én gang.

Det er vigtigt, at der i tilfælde, hvor ansøgerselskabet har aktivitet på flere markeder, udfyldes med tal for alle ansøgers aktiviteter, og ikke kun den danske aktivitet, således Spillemyndigheden kan vurdere hele ansøgerselskabets økonomiske grundlag.

Første-års-budget pr. måned

Første-års-budget pr. måned udfyldes i de prædefinerede poster i fanen "Første-års-budget pr. måned". Oplysningerne udfyldes i de celler, der er markeret med gul.

Endvidere skal der vedlægges budgetforudsætninger, som skal indeholde omtale af væsentlige forhold, der ligger til grund for de udarbejdede budgetter, herunder særligt:

 • udvikling i omsætning,
 • forventet markedsandel i Danmark,
 • udvikling i omkostninger, og
 • investeringer i materielle anlægsaktiver og kapitalberedskabet, herunder størrelsen af etablerede kreditfaciliteter hos pengeinstitutter og eventuelle særlige betingelser herfor. 

Det skal tydeligt fremgå, hvorledes budgetforudsætningerne er indarbejdet i resultat-, balance og likviditetsbudgettet.

Budgetforudsætningerne kan indtastes i budgetskabelonen eller vedlægges i et særskilt dokument.

Resultatopgørelsen (P&L)

Resultatopgørelsen udfyldes i de prædefinerede poster i fanen "P&L". Der skal indtastes følgende oplysninger for hver post:

 • Regnskabsoplysninger for de seneste fem år
 • Budgetoplysninger for de første 12 måneder
 • År-til-dato realiserede oplysninger
 • Forecast-oplysninger for år to og år tre

Endvidere skal der vedlægges budgetforudsætninger for resultatopgørelsen, som skal indeholde væsentlige forhold, herunder ændringer i omsætning og omkostninger. Budgetforudsætningerne kan indtastes i budgetskabelonen eller vedlægges i et særskilt dokument.

Der er foruddefineret nogle indtægts- og omkostningslinjer. Disse er vejledende. Såfremt der mangler nogle linjer, må man benytte linjen "other", og så specificere i kommentarfeltet, hvilke omkostninger/indtægter, der ligger under disse linjer.

Balanceopgørelse (Balance sheet)

Balanceopgørelsen skal efter bedste evne udfyldes i de prædefinerede poster i fanen "Balance sheet". Der skal indtastes følgende oplysninger for hver post:

 • Regnskabsoplysninger for de seneste fem år
 • Budgetoplysninger for de første 12 måneder
 • År-til-dato realiserede oplysninger
 • Forecast-oplysninger for år to og år tre

Endvidere skal der vedlægges budgetforudsætninger for balanceopgørelsen, som skal indeholde væsentlige forhold, herunder særligt investeringer i materielle anlægsaktiver. Budgetforudsætningerne kan indtastes i budgetskabelonen eller vedlægges i et særskilt dokument.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem denne og likviditetsbudgettet, således at fx investeringer, som er angivet i likviditetsbudgettet også fremgår af aktiverne i balancen.

Detaljeret oplysninger om BSI (GGR Spec)

Oplysningerne om BSI udfyldes i de prædefinerede poster i fanen "GGR spec".

Såfremt ansøger ønsker at udbyde forskellige typer af spil under tilladelsen, skal oplysninger om BSI specificeres i forhold til følgende spilområder: 

 • gevinstgivende spilleautomater,
 • andre kasinospil (Blackjack, baccarat mv.),
 • poker,
 • bingo
 • væddemål og
 • væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder

Der skal indtastes følgende oplysninger for hver post:

 • Regnskabsoplysninger for de seneste fem år
 • Budgetoplysninger for de første 12 måneder
 • År-til-dato realiserede oplysninger
 • Forecast-oplysninger for år to og år tre

Endvidere skal der vedlægges budgetforudsætninger for oplysningerne om BSI, som skal indeholde væsentlige forhold, særligt om der sker ændringer i fordelingen mellem de forskellige spilområder. Budgetforudsætningerne kan indtastes i budgetskabelonen eller vedlægges i et særskilt dokument.

Pengestrømsopgørelse (Cashflow)

I opgørelsen skal der oplyses om ansøgerens pengestrømme. Pengestrømme er den mængde penge, der er kommet ind og den mængde, der er brugt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Derudover skal forventninger til fremtidige pengestrømme angives.

Oplysningerne om pengestrømme udfyldes i de prædefinerede poster i fanen "Cashflow".

Der skal indtastes følgende oplysninger for hver post:

 • Regnskabsoplysninger for de seneste fem år
 • Budgetoplysninger for de første 12 måneder
 • År-til-dato realiserede oplysninger
 • Forecast-oplysninger for år to og år tre

Endvidere skal der vedlægges budgetforudsætninger for pengestrømsopgørelsen, som skal indeholde væsentlige forhold, der påvirker likviditeten både positivt og negativt. Det forudsættes, at der budgetteres med positive pengestrømme, hvorfor det skal anvises, hvorledes ansøger forventer at rejse kapital til evt. etablering, drift og/eller investeringer.  Budgetforudsætningerne kan indtastes i budgetskabelonen eller vedlægges i et særskilt dokument.

Nøgletalsopgørelse (KPI)

I fanen "KPI" udregnes relevante nøgletal på baggrund af de oplysninger, der er indtastet i den øvrige del af budgetskabelonen. Oplysningerne kan hjælpe ansøgeren til at bekræfte, om de oplysninger, der er indtastet, er korrekte.

I fanen "KPI" er antallet af kunder den eneste oplysning, der skal indtastes manuelt. Endvidere skal der vedlægges budgetforudsætninger for tilgangen af kunder, som skal indeholde væsentlige forhold, der påvirker antallet af kunder, fx i form af øgede markedsføringsomkostnigner, eller udvidelse til nye markeder. 

Der skal for alle de automatisk udregnede nøgletal angives forklaringer i kommentarfeltet, hvis de enkelte nøgletal ligger på et meget højt eller lavt niveau eller hvis der er store udsving. Der udregnes følgende nøgletal:

 • Afkastningsgraden
 • Overskudsgrad
 • Egenkapital forrentning
 • Gennemsnitlig omsætning pr. kunde
 • Marketingskroner i forhold til nye kunder/medlemmer (CPA)
 • Soliditetsgrad
 • Analyse af pengestrømme
 • Likviditetsgrad

Budgetforudsætningerne og forklaringer kan indtastes i budgetskabelonen eller vedlægges i et særskilt dokument.

Standardskabeloner

Spillemyndigheden har udarbejdet nedenstående skabelon for ledelseserklæringer, der skal udfyldes af ledelsen i forbindelse med godkendelsen af de oplysninger om virksomhedens finansielle forhold, der indsendes med ansøgningen.

Spillemyndigheden har udarbejdet en skabelon for støtteerklæring, der udtrykker en tilstrækkelig sikkerhed. Det er frivilligt om skabelonen til støtteerklæringen benyttes, men Spillemyndigheden vil stille krav om at en eventuel støtteerklæring skal udtrykke tilstrækkelig sikkerhed.

Ledelseserklæring om finansielle oplysninger

Spillemyndigheden har behov for at ansøgers ledelse erklærer sig specifikt om det fremsendte ansøgningsmateriale, og således skal Spillemyndighedens standardskabelon for ledelseserklæringen altid udfyldes og vedlægges ansøgningen. Skabelonen findes på Spillemyndighedens hjemmeside (bagerst i "vejledning om økonomiske bilag")  eller kan rekvireres hos Spillemyndighedens medarbejdere.

Skabelon til støtteerklæring

En støtteerklæring skal være juridisk bindende og må ikke alene udgøre en hensigtserklæring. Spillemyndigheden har derfor fået udarbejdet en standardskabelon for støtteerklæring, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside (bagerst i "vejledning om økonomiske bilag") eller rekvireres hos Spillemyndighedens medarbejdere. Det er ikke et krav, at skabelonen skal benyttes, men Spillemyndigheden vurderer at denne skabelon indeholder en tilstrækkelig høj juridisk sikkerhed, og således vil brugen af denne skabelon opfylde kravet til støtteerklæring.

Ansøgers navngivning, nummerering og forklaring af dokumenter

For at sikre en hurtig og effektiv ansøgningsbehandling henstilles der til, at der indleveres én fil for hvert dokumentkrav, samt at de enkelte dokumentfiler navngives og nummereres efter ansøgningsblankettens punkt 28. Fx "Punkt28.01_Koncerndiagram.pdf" eller "Punkt28.02_stiftelsesdokument.pdf". På den måde er det nemmere for sagsbehandleren at skabe sig et overblik over fuldstændigheden har ansøgningsmaterialet. Dokumenterne skal sendes i pdf format eller lignende der udtrykker, at dokumentet er indsendt i endelig form. Budgetskabelonen bedes dog indsendes i det format den hentes på Spillemyndighedens hjemmeside.

Det er endvidere afgørende for en hurtig og effektiv ansøgningsbehandling, at samtlige dokumenter indsendes på én gang, således der er størst mulig sammenhæng med dokumenternes aktualitet.

Som udgangspunkt skal samtlige dokumenter indsendes i forbindelse med en ansøgning, men skulle der være enkelte dokumenter, der ikke kan indsendes, bedes ansøger vedlægge et dokument med en begrundelse for, hvorfor disse dokumenter ikke er vedlagt ansøgningen, således kan Spillemyndigheden uden videre inddrage denne begrundelse i ansøgningsbehandlingen.

Hvis et dokumentkrav dokumenteres i et dokument, der indeholder andre oplysninger end det der beskriver de relevante dokumentkrav, så henstilles der til at ansøger angiver præcist hvor i dokumentet kravet dokumenters. Oplysninger der indsendes i forbindelse med ansøgningsprocessen og som ikke fremgår af de i punkt 28 efterspurgte oplysninger vil ikke indgå i Spillemyndighedens vurdering.

Ansøgningsblankettens punkt 28 indeholder afkrydsningsfelter for hvert dokumentationskrav til vurdering af ansøgers økonomiske forhold. Afkrydsningsfelterne er et hjælpeværktøj for ansøger til at sikre, at der indsendes en komplet ansøgning med et dertilhørende komplet ansøgningsmateriale, som vil fremme ansøgningsbehandlingen.

Spillemyndigheden påbegynder ikke behandlingen af en ansøgning, før ansøgningsmaterialet er komplet.

Behandling af oplysninger

Spillemyndigheden lægger ved vurderingen af, om en spilvirksomhed kan drives på økonomisk forsvarlig vis, bl.a. vægt på, at

 • selskabet har mulighed for at udbetale gevinster,
 • der er tilstrækkelig med likviditet i selskabet til at forestå sine investeringer, f.eks. i form af reelle likvider eller garantier fra andre støttevirksomheder, f.eks. moderselskab eller bankforbindelse,
 • budgetterne stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplanen, og
 • der er afsat tilstrækkelige midler til drift af ansøgerselskabet.

Kravet om modregningsfri konto

Regel

En tilladelsesindehaver skal have en modregningsfri konto i et pengeinstitut mv., som holdes adskilt fra tilladelsesindehaverens egne midler, og som kun tilladelsesindehaveren har rådighed over.

Midlerne på kontoen kan kun udbetales til spillerne og kan ikke anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaveren. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens hos tilladelsesindehaveren. Det er muligt for tilladelsesindehaveren, at lade en anden part administrere udbetalingen af midler på tilladelsesindehaverens vegne. Det forudsætter dog at det er tilrettelagt på en måde, hvor midlerne på den modregningsfri konto ikke indgår i den anden juridiske enheds driftsmidler og kun udbetales, når tilladelsesindehaveren instruerer herom.

Midlerne skal til enhver tid svare til det samlede beløb, der står på spillerens spilkonti. Dvs. at det ikke er muligt at holde kontoen overfinansieret og derved undgå daglige opdateringer.

Se BEK nr. 1274/2019 § 11.

Beløbets størrelse

En gang i døgnet skal tilladelsesindehaver opdatere beløbet på den modregningsfri konto, så det stemmer overens med spillernes indeståender. Opdatering skal ske alle ugens dage, også weekend- og helligdage.

Ansøgeren skal tilrettelægge sin proces, så det er muligt at dokumentere, at overførslerne sker på daglig basis.

Spillemyndighedens afgørelse

Hvis Spillemyndigheden finder, at kravene til økonomisk forsvarlig drift ikke er opfyldt, kan det medføre et afslag på ansøgning om tilladelse.

Bemærk

Spillemyndigheden indhenter ved ansøgningen en økonomisk anbefaling fra en ekstern konsulentvirksomhed til brug for Spillemyndighedens vurdering af, om ansøgeren er egnet til at drive spilvirksomhed på økonomisk forsvarlig vis.  Den eksterne konsulentvirksomhed er underlagt tavshedspligt.

Den eksterne konsulentvirksomhed vurderer kun om ansøgeren er egnet til at drive virksomhed med spil på en økonomisk forsvarlig måde, mens det er Spillemyndigheden, der træffer den endelige afgørelse ud fra revisionsfirmaets anbefaling.

Se også

Afsnit J.A.4.4 om oplysninger om reelle ejere.