Dato for udgivelse
03 Dec 2014 10:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Nov 2014 14:56
SKM-nummer
SKM2014.823.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-228-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Dokumentation, kontant
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten som eneanpartshaver i H1 ApS skulle udlodningsbeskattes af midler, som han havde hævet kontant på selskabets konto og oprindelig bogført som hans gæld til selskabet. De hævede beløb, i alt ca. 2,6 mio. kr. for 2006 og ca. 2 mio. kr. for 2007, blev senere omposteret til og selvangivet som selskabets udgifter til fremmed arbejde. Skattemyndighederne havde nægtet at godkende disse beløb som selskabets driftsomkostninger, og som en konsekvens heraf var appellanten blevet beskattet heraf som maskeret udlodning.

Landsretten fandt ikke, at fakturaerne fra den af appellantens fader drevne virksomhed i Asien G1 Ltd. kunne anses for at dække over reelle forhold, og da appellantens hævninger var sket med runde beløb, der ikke sås at have nærmere sammenhæng med konkrete lønudgifter, og da appellanten i øvrigt ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort størrelsen af de afholdte udgifter, stadfæstede landsretten byrettens dom på dette punkt. Appellantens principale påstand blev derfor ikke taget til følge.

Imidlertid fandt landsretten det efter bevisførelsen for godtgjort, at H1 ApS i forbindelse med det af selskabet udfakturerede og betalte losnings- og lastningsarbejde måtte have udgifter til arbejdsløn, som klart oversteg de beskedne personaleomkostninger i H1 ApS' årsrapporter for 2006 og 2007.

Landsretten fandt endvidere, at der ikke var oplysninger i sagen, om at andre end H1 ApS kunne have afholdt udgifter til arbejdsløn i forbindelse med det udførte arbejde, og anså det på denne baggrund for godtgjort, at appellanten i et eller andet omfang havde anvendt de hævede beløb til betaling af lønninger i selskabets interesse - uanset at der i sagen ikke var oplysninger om identiteten af de personer, som havde været antaget til at udføre lastnings- og losningsarbejde for G1 Ltd. Landsretten fastslog på denne baggrund, at skattemyndighederne herefter burde foretage en ansættelse af de beløb, som appellantens maskerede udlodning for indkomstårene 2006 og 2007 burde reduceres med i anledning af appellantens afholdelse af skønnede udgifter til løn. Appellantens subsidiære påstand blev derfor taget til følge.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.B.3.5.2.1

Appelliste

Parter

A
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Daniel Constantin Brun Pedersen

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Peter Thønnings og Henrik Westermann Jørgensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 14. januar 2014 (BS 37A-5577/2012) er anket af A med påstand om, at hans aktieindkomster for 2006 og 2007 nedsættes med henholdsvis 2.618.838 kr. og 2.019.621 kr. til 0,00 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har over for appellantens principale påstand påstået stadfæ-stelse og har over for den subsidiære påstand nedlagt påstand om frifindelse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Appellantens selskab, H1 ApS, fakturerede i 2006 og 2007 henholdsvis 4.072.117 kr. og 3.909.352 kr. for arbejde i forbindelse med blandt andet bistand til lastning og losning af krydstogtsfartøjer i ...1 Havn. Fakturaerne blev efter fradrag af kontantrabatter betalt. I H1 ApS' årsrapporter for 2006 og 2007 er der angivet personaleomkostninger på henholdsvis 459.284 kr. og 100.345 kr. Appellanten har forklaret, at det omhandlede lastnings- og losningsarbejde i al væsentlighed blev udført af filippinske løsarbejdere - tjenestegørende på de pågældende krydstogtsfartøjer - der var antaget og honoreret af et af appellantens fader drevet asiatisk selskab, G1 Ltd. Der er i sagen fremlagt en række udaterede fakturaer fra G1 Ltd. til H1 ApS. Der er ikke oplysninger i sagen om identiteten af de personer, som har været antaget til at udføre lastnings- og losningsarbejde for G1 Ltd. Appellanten har forklaret, at hans kontante hævninger i H1 ApS er medgået til kontant betaling af G1 Ltd. til vederlæggelse af de uidentificerede filippinske løsarbejdere. Ved Landsskatterettens kendelse af 21. januar 2011 er det fastslået, at H1 ApS ikke har fradragsret for de pågældende udgifter til G1 Ltd. H1 ApS blev erklæret konkurs den 5. november 2011.

Spørgsmålet i denne sag er nærmere, om de i sagen omtvistede kontante hævninger fra H1 ApS' konto kan beskattes som maskeret udbytte for appellanten.

Appellantens kontante hævninger fra H1 ApS' bankkonti er i første om-gang bogført over selskabets mellemregningskonto med appellanten under teksten "hævet privat". Ved årsafslutningen er beløb svarende til de omtvistede skattebeløb overført fra mellemregningskontoen til bogføringskontoen for fremmed arbejde i forbindelse med bogføring af fakturaer fra G1 Ltd.

Efter de foreliggende oplysninger kan fakturaerne fra den af appellantens fader drevne virksomhed G1 Ltd. ikke anses at dække over reelle forhold.

Det må imidlertid efter bevisførelsen anses for godtgjort, at H1 ApS i forbindelse med det udfakturerede og betalte losnings- og lastningsarbejde må have haft udgifter til arbejdsløn, som klart overstiger de beskedne personaleomkostninger i H1 ApS' årsrapporter for 2006 og 2007.

Der er ikke oplysninger i sagen om, at andre end H1 ApS kan have afholdt udgifter til arbejdsløn i forbindelse med det udførte arbejde, og det anses på den baggrund for godtgjort, at appellanten i et eller andet omfang har anvendt de hævede beløb til betaling af lønninger i selskabets interesse.

Appellantens hævninger er sket med runde beløb, der ikke ses at have nærmere sammenhæng med konkrete lønudgifter, og appellanten har ikke i øvrigt dokumenteret eller sandsynliggjort størrelsen af de afholdte lønudgifter. Indstævnte frifindes derfor for appellantens principale påstand.

Skattemyndighederne bør herefter foretage en ansættelse af de beløb, som appellantens maskerede udbytter for indkomstårene 2006 og 2007 bør reduceres med i anledning af hans afholdelse af skønnede udgifter til løn. Appellantens subsidiære påstand tages derfor til følge.

Til delvis dækning af retsafgifter og advokatomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet betale sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagen hjemvises til fornyet ansættelse af As skattepligtige indtægter for indkomstårene 2006 og 2007.

I sagsomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 50.000 kr. til A.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.