Dato for udgivelse
03 Dec 2014 09:42
SKM-nummer
SKM2014.821.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0021366
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen, ændringer
Resumé

En klager ansås for berettiget til at foretage omvalg til at anvende virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen. Landskatteretten pålagde SKAT at genoptage ansættelsen for 2009 med henblik herpå.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 30
Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.C.5.2.9.4

Sagens emne
SKAT har nægtet at ændre beskatningen fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen for 2009.

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelsen for 2009 med henblik på at ændre beskatningen fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen.

Faktiske oplysninger
Klagerens repræsentant har den 14. maj 2012 via "tastselv" anmodet SKAT om genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2009, idet klageren ønsker at ændre beskatningen fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen. Der er henvist til styresignal SKM2011.810.SKAT, hvori SKAT har nedsat kapitalafkastsatsen for 2009 fra 4 % til 3%, samt redegjort for genoptagelsesadgangen på grund af ændringen.

SKATs afgørelse
SKAT mener ikke, at klageren er omfattet af genoptagelsescirkulæret af 15. december 2011. Klageren har i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen valgt kapitalafkastordningen. Valg af ordning skal være indsendt inden 30. juni 2011. I afsnit 2 i genoptagelsescirkulæret er det anført, at der ikke kan ske genoptagelse i de tilfælde, hvor det har været en fordel for den skattepligtige, at kapitalafkastprocenten har været fastsat for højt. Ifølge SKATs oplysninger vedrører dette cirkulære alene kapitalafkastsatsens størrelse, hvorfor klagerens anmodning ikke kan henholdes hertil.

I henhold til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, skal en anmodning om ændring af beskatning efter virksomhedsskatteloven indsendes til SKAT senest den 30. juni i det andet indkomstår efter udløbet af indkomståret. Fristen for anmodning vedrørende indkomståret 2009 er den 30. juni 2011, hvorfor klagerens anmodning ikke kan imødekommes.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren tillades at ændre beskatningen vedrørende den selvstændige virksomhed fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen, jf. genoptagelsescirkulæret SKM2011.810.SKAT. Kapitalafkastet skal derfor ansættes til 0 kr., og rentekorrektion skal ansættes til 17.318 kr.

SKAT har i afgørelsen af 3. september 2012 anført, at valg af virksomhedsordningen skulle have været foretaget inden 30. juni 2011, og at anmodningen ikke er omfattet at genoptagelsescirkulæret af 15. december 2011. Ifølge SKATs styresignal SKM2011.810.SKAT vil der kun ske genoptagelse af ansættelserne for de skattepligtige, der er blevet stillet dårligere som følge af den forkerte sats. Af styresignalets afsnit 2.2 fremgår, at der udover de tilfælde, der er nævnt under punkt 2.1, også kan være andre tilfælde, hvor den for høje sats har været til ugunst for de skattepligtige, der har anvendt kapitalafkastsatsen. Eftersom kapitalafkastsatsen også er bestemmende for rentekorrektionen har klageren betalt mere i skat ved valg af kapitalafkastordningen, end hvis han havde valgt virksomhedsordningen efter de nye regler.

Repræsentanten har fremlagt 2 skatteberegninger for indkomståret 2009 med anvendelse af henholdsvis kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen ved en kapitalafkastsats på 3 %. Beregningerne viser et underskud i skattepligtig indkomst til fremføring på 8.614 kr. ved anvendelse af virksomhedsordningen, og et underskud i skattepligtig indkomst til fremføring på 5.287 kr. ved anvendelse af kapitalafkastordningen.

Repræsentanten har fremhævet, at cirkulæret nævner eksempler på, at den skattepligtige er blevet stillet ringere som følge af, at kapitalafkastsatsen har været for høj - dvs. eksemplerne er ikke udtømmende. Af styresignalets afsnit 3.4 fremgår det, at hvis enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen har været valgt, vil det være muligt på baggrund at en ansættelsesændring på SKATs eller eget initiativ, at fra- eller tilvælge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvis de øvrige betingelser efter skatteforvaltningslovens § 30 er opfyldt.

Landsskatterettens afgørelse
Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden skal den skattepligtige oplyse størrelsen af indestående på konto for indskud og på konto for opsparet overskud, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt af kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8."

Ved opgørelsen af kapitalafkastet i virksomheden har revisoren anvendt en kapitalafkastsats på 4 %, der oprindeligt var offentliggjort af SKAT. Kapitalafkastsatsen for 2009 er imidlertid nedsat fra 4 % til 3 %, jf. styresignal SKM2011.810.SKAT, hvoraf det fremgår, at den forkerte beregning af kapitalafkastsatsen indebærer, at der kan ske genoptagelse af indkomstansættelsen.  For indkomståret 2009 kan der ske ordinær genoptagelse til fordel for de berørte skattepligtige efter skatteforvaltningslovens § 26. Der vil dog kun ske genoptagelse af ansættelserne for de skattepligtige, der er blevet stillet dårligere som følge af den forkerte sats. Af styresignalet fremgår endvidere følgende:

"2.2. Genoptagelse på den skattepligtiges initiativ
I ganske få tilfælde er det nødvendigt, at den skattepligtige selv tager initiativ til, at der sker genoptagelse.

Udover de tilfælde, der er nævnt under punkt 2.1., kan det også i andre tilfælde have været til ugunst for de skattepligtige, der har anvendt kapitalafkastsatsen, at den har været fastsat for højt.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at den skattepligtige selv fremsætter en anmodning om genoptagelse og fremlægger dokumentation for, at den skattepligtige er blevet stillet ringere som følge af, at kapitalafkastsatsen har været for høj...

...

3.4 Mulighed for omvalg
Hvis der er foretaget en ansættelsesændring enten på SKATs eller på den skattepligtiges initiativ, kan den skattepligtige anmode om omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, hvis ansættelsen har betydning for valget, og valget som følge af den nye ansættelse har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Anmodningen om tilladelse til omvalg skal indgives til SKAT inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den nye ansættelse.

Eftersom der ikke er grundlag for en ny ansættelse vedrørende personer, der ikke har anvendt virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, vil det ikke være muligt at tilvælge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen uden for de almindelige frister herfor. Hvis enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen har været valgt, vil det være muligt på baggrund af en ansættelsesændring på SKATs eller eget initiativ, at fra- eller tilvælge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvis de øvrige betingelser efter skatteforvaltningslovens § 30 er opfyldt."

Skatteforvaltningslovens § 30 har følgende ordlyd:

"Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at en skattepligtig ændrer et valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Stk. 2. Anmodning om tilladelse efter stk. 1 skal fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor."

I klagerens tilfælde vil det ændrede valg mellem virksomhedsskattelovens ordninger for indkomståret 2009 medføre, at klagerens underskud til fremføring til senere indkomstår vil blive forøget fra 5.287 kr. til 8.614 kr. ved anvendelse af virksomhedsordningen i stedet for anvendelse af kapitalafkastordningen. Skattebetalingen for 2009 vil i øvrigt være uændret. Klageren må på den baggrund være berettiget til omvalg ved indkomstansættelsen for 2009, jf. skatteforvaltningslovens § 30.

Landsskatteretten pålægger derfor SKAT at genoptage klagerens ansættelse for indkomståret 2009 med henblik på anvendelse af virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen.