Virksomhedsnavn: eller:
CVR/SE-nummer:

Du kan hente et samlet udtræk af selskabernes skatteoplysninger, som en Excel-fil. Filen er lavet for hver af de seneste fem år.

Hent Excel-filen skatteliste-2022.csv 
Vælg evt. et andet årstal i søgefunktionen øverst på siden, og vær opmærksom på at filen fylder ca. 50 MB.

Få hjælp i vejledningen til at importere excel-filen, og se hvordan du skal læse oplysningerne.

Har du den nyeste udgave af Office-pakken, kan du også hente Excel-filen i et xlsx-format.
Hent Excel-filen skatteliste-2022.xlsx 
Vælg evt. et andet årstal i søgefunktionen øverst på siden.

Selskabernes skatteoplysninger i Excel-filerne er trukket kort før offentliggørelsen i det pågældende år. Dvs. at filerne ikke løbende opdateres med eventuelle efterfølgende ændringer i skattebetalingen. Du skal bruge søgefunktionen ovenfor for at få de senest opdaterede oplysninger om et specifikt selskab.

Du kan finde skatteoplysninger om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der betaler skat i Danmark. Du kan ikke finde oplysninger om personligt ejede virksomheder. Hvis et selskab bliver sambeskattet med andre selskaber, kan du kun se de samlede skatteoplysninger for alle selskaber i sambeskatningen. Disse oplysninger kan ses ved opslag på administrationsselskabet (moderselskabet). Du kan ikke finde skatteoplysninger om det enkelte datterselskab.

Hvis et selskab ikke findes i skattelisterne for et af årene, kan det skyldes, at selskabet ikke er stiftet for det pågældende indkomstår, eller at selskabet er ophørt i det foregående år.

Hvis et selskabs oplysninger ikke vises for indkomståret 2022, kan det skyldes, at oplysningen ikke er registreret i vores systemer inden oplysningsfristens udløb. Oplysningerne vil blive vist ved de kommende opdateringer. Du kan bruge søgefunktionen ovenfor for at få de senest opdaterede oplysninger om et specifikt selskab.

Du kan se disse oplysninger om selskabers skatteforhold:

 • Selskabets skattepligtige indkomst.
 • Eventuelt underskud fra tidligere år, som selskabet har trukket fra i årets indkomst.
 • Den beregnede skat for indkomståret.
 • Den skattebestemmelse, som selskabet er skattepligtig efter.
 • Om selskabet er omfattet af tonnageskatteloven.
 • Skatteoplysninger om selskaber, der er skattepligtige efter kulbrinteskatteloven

I koncerner, hvor et selskab er registreret med kulbrinteskattepligt, vises skatten heraf både hos administrationsselskabet og hos det selskab, der er registreret med kulbrinteskatten.

Er flere selskaber i en sambeskatning registreret med kulbrinteskattepligt, vises skatten hos administrationsselskabet og hos et af de kulbrinteskattepligtige selskaber i sambeskatningen.

Danske selskaber beskattes samlet, hvis de i løbet af et indkomstår tilhører samme koncern. Hvis et selskab bliver sambeskattet med andre selskaber, kan du kun se de samlede skatteoplysninger for alle selskaber i sambeskatningen. Disse oplysninger kan ses ved opslag på administrationsselskabet (moderselskabet). Du vil desuden kunne se oplysninger om, hvilke selskaber der indgår i sambeskatningskredsen. Du kan ikke se oplysninger om datterselskabers skatteforhold. Dog vil et datterselskab, der ikke i hele indkomståret har indgået i en sambeskatning, kunne have en såkaldt særindkomst, og denne vil blive vist.

Mens national sambeskatning er obligatorisk, er international sambeskatning derimod frivillig. Tilvælges international sambeskatning, er valget bindende i 10 år og samtlige udenlandske datterselskaber skal medtages i sambeskatningen.

Selskabsskatten er uændret siden 2016 og udgør 22 % af den skattepligtige indkomst. Dog udgør selskabsskatten for nogle andelsselskaber 14,3 %. * Er den beregnede skat lavere, kan det skyldes, at selskabet betaler skat i udlandet.

Kulbrinteskattepligtig indkomst beskattes dels med selskabsskat på 25 % (aktuel selskabsskatteprocent plus tillægsselskabsskatteprocent), og dels med kulbrinteskat på 52 % af kulbrinteindkomst reduceret med særlige fradrag.

Oplysningerne om selskabernes skatteforhold er baseret på årsopgørelsen for de fem seneste indkomstår.

*Andelsbeskatningen indebærer bl.a., at andelsselskaberne beskattes af deres formue og ikke indkomsten. Denne beskatning ledsages af en hårdere beskatning af udlodning til andelshavere end eksempelvis aktionærerne i et aktieselskab.

Oplysningerne om selskabernes skatteforhold omfatter de fem seneste indkomstår. Du kan se oplysningerne på sktst.dk, når årsopgørelserne for det seneste indkomstår er sendt ud til selskaberne. Selskabets skattemæssige indkomstår følger selskabets regnskabsår, som ikke nødvendigvis er kalenderåret. Eksempelvis kan indkomståret begynde 1. juli og slutte 30. juni det følgende år.

Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for selskaber skal være offentligt tilgængelige, fordi der ønskes en større åbenhed om selskabers skattebetalinger. Skatteforvaltningslovens § 17, stk. 2 gør det derfor muligt at offentliggøre visse skatteoplysninger for aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber samt fonde og foreninger, der er skattepligtige til Danmark.

Hvis et selskab er uenig i skatteansættelsen og ønsker at få ændret denne, skal selskabet skrive til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Selskaber, fonde og foreninger
 5. Skriv en forklaring og medsend oplysninger, der kan begrunde ændringen.
Journalister henvises til Skattestyrelsens pressefunktion på tlf. 72 37 09 00.