Dato for udgivelse
28 Nov 2014 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2014 13:07
SKM-nummer
SKM2014.807.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Lyngby, BS 160-2312/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Godkendelse, kontrol, licens, spil, medlemsklub
Resumé

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderens gevinst vundet ved en stor "live" pokerturnering i Irland var skattefri. Skatteyderen indhentede et bindende svar fra SKAT, hvoraf det fremgik, at gevinsten ikke var skattefri, hvilket Landsskatteretten stadfæstede med dissens.

Det følger af SKM2004.121.DEP, at gevinster vundet i spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land og opfylder betingelserne i det pågældende lands spillelovgivning, er fritaget for indkomstbeskatning i det omfang, et tilsvarende spil udbydes lovligt i Danmark, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Det var under sagen ubestridt, at den irske pokerturnering var lovlig efter irsk lov, at pokergevinster vundet på godkendte danske spillekasinoer var skattefri, at afholdelsen af den irske pokerturnering ikke krævede licens eller anden tilladelse fra de irske myndigheder, at der rent faktisk ikke var udstedt licens eller anden tilladelse, og at skatteyderen kun kunne deltage i pokerturneringen ved at melde sig ind i en af de private medlemsklubber, der arrangerede turneringen.

Spørgsmålet under sagen var, om pokerturneringen var godkendt og kontrolleret af de irske myndigheder. Det fremgår af en rapport fra det irske justitsministerium, at den irske spillelovgivning ikke indeholder regulering af aktiviteterne i private medlemsklubber, som (uden licens) udbyder kasinoaktiviteter som fx pokerturneringer. Arrangørerne af turneringen betalte det irske politi for at stå for sikkerheden i forbindelse med turneringen. Retten fandt det ikke godtgjort, at det irske politi eller andre offentlige irske myndigheder har godkendt eller kontrolleret pokerturneringen, hvorfor skatteyderens gevinst ikke var skattefri. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, litra f

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.A.6.4

Parter

Boet efter A v/ BA
(advokat Uffe Nørgaard)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Mikkel Isager-Sally

Afsagt af byretsdommer

Ulrik Finn Jørgensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 27. december 2013, vedrører spørgsmålet, om en i Danmark skattepligtig person skal betale indkomstskat af en gevinst vundet ved en pokerturnering i Irland.

Sagsøgerens påstand er, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at det af SKAT afgivne bindende svar af 15. december 2011 ændres fra "Nej" til "Ja".

Sagsøgtes påstand er frifindelse

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatteretten afsagde den 2. oktober 2013 en kendelse, hvoraf det blandt andet fremgår:

"...

Afdøde har anmodet SKAT om bindende svar. Der er stillet følgende spørgsmål:

"...

Er min gevinst på Euro 180.000,- vundet ved Pokerturnering 2011 skattefri?

..."

SKAT har svaret "nej".

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Afdøde har vundet en gevinst ved Pokerturnering 2011, som er afholdt den 22. april 2011 til den 25. april 2011 på G1.

I anmodningen om bindende svar er det oplyst, at turneringen er afholdt af G2.1 og G2.2.

Af en udskrift af 3. april 2012 fra internetsiden www.(G2.1)/events fremgår følgende under overskriften "Pokerturnering at G2.1":

"...

G2.1 and G2.2 are proud to be associated with www.(G3) in organizing this prestigious event each year.

..."

Følgende fremgår af en anden udskrift af 3. april 2012 fra internetsiden www.(G3)/support:

"...

Www.(G3) works extremely hard with the G2.2 and LL to make the Pokerturnering the best run and most enjoyable poker tournament in Europe.

..."

Afdøde har oplyst over for SKAT, at G2 Limited er firmaet bag G2.1, og repræsentanten har oplyst over for Landsskatteretten, at det er hans opfattelse, at G2 Limited også står bag G2.2. G2 Limited er registreret i Irland med CRO-nummer ... og VAT-nummer ... .

Af en udskrift af 3. april 2012 fra www.(G2.1)/membership fremgår følgende:

"...

G2.1 is an over 18's Private Members Club. Upon arrival at G2.1 you will be required to complete a membership form.

This will take only a few moments and only needs to be completed on your first visit.

Picture ID is required for your first visit. If you do not have picture ID on your first visit, temporary membership is granted for three visits. By your third visit you must produce picture ID.

The management of G2.1 reserves the right to refuse admission at the club at any time and can revoke a members membership at any time. All members must abide by the rules of the club.

..."

NJ, som er Poker Events & PR Manager hos G3.1 Limited, har i e-mail af 21. marts 2011 til repræsentanten bekræftet, at G2 Limited er primær ansvarlig for at arrangere Pokerturnering. I samme e-mail bekræftes det, at G3.1 Limited er officiel sponsor af Pokerturnering, og at selskabet afholder kvalifikationsturneringer online til Pokerturnering. NJ har også underskrevet en erklæring af 14. september 2011, hvori det er angivet, at G3.1 Limited var officiel sponsor og organisator af Pokerturnering 2011. G3.1 Limited er registreret i England.

I e-mail af 21. maj 2012 til repræsentanten har NJ bekræftet, at G3 har hyret G2 Limited til at arrangere Pokerturnering 2011. Hun har endvidere skrevet, at alle indsatser i turneringen er indbetalt til en "fund", som juridisk hverken tilhører G3 eller G2 Limited. Udbetalinger fra denne "fund" kræver underskrifter fra både G3 og G2 Limited.

I e-mail af 25. maj 2012 til repræsentanten har NJ skrevet, at det er G3.2 Limited, der har registreret varemærkeretten til Pokerturnering. G3.2 Limited er et selskab fra ...1. G3.1 Limited har erhvervet licens til at benytte varemærket.

I henhold til årsrapporten for G3 plc 2011 er G3.1 Limited og G3.2 Limited 100 % ejet af G3 plc. G3 plc er registreret og har hovedkontor i Irland.

MJ, der er Tax Adviser hos G2 Limited, har i et notat af 13. september 2011 skrevet, at gevinsten i Pokerturnering udbetales fra en "fund", hvis penge kommer fra spillerne selv. Det er en betingelse for at deltage, at spilleren indbetaler penge til denne "fund". For at deltage i pokerturneringen skal spillerne også betale en registreringsafgift. Registreringsafgiften anvendes til at dække omkostningerne ved afholdelsen af turneringen. Herudover afholder turneringens sponsorer omkostninger ved turneringen, men de får ikke del af overskuddet. De betaler til G2 Limited. Det er anført i notatet, at der efter irsk lovgivning ikke kræves licens for at afholde en turnering som Pokerturnering.

Der er fremlagt en udskrift fra F1-Bank, hvoraf det fremgår, at afdøde den 5. maj 2011 har modtaget 1.325.423,60 kr. Pengene er overført fra ... Account, G3 Plc, c/o IP, G5 Limited.

TK fra Casino Gaming Control Section ved det irske Department of Justice har i mail af 5. december 2011 til repræsentanten skrevet følgende:

"...

I refer to your email below regarding the Pokerturnering and can inform you that such an event comes under the remit of the Gaming & Lotteries Act 1956-2003.

Enforcement of the Act is a matter for the Garda Siochána, i.e. Irish police force, and licensing of such events is a matter for the Revenue Commissioners.

..."

OD, Duty Sergeant, Garda Siochána, har i mail af 4. april 2013 meddelt repræsentanten, at det irske politi ikke vil udtale sig vedrørende dets kontrol af Pokerturnering, idet man ikke vil give en udtalelse til brug i en verserende dansk skattesag.

IP, Managing Director, G2 Limited, har i erklæring af 5. april 2013 skrevet følgende:

"...

The Garda Siochána (Irish Police) has been and are always informed of the Pokerturnering taking place each year. Following consultation with the Gardai in the past, it was agreed on how the operations of the event should take place with particular attention made to payment to players, staff, security and handling of monies received at the event.

G3 pay the Garda Siochána a fee each year to supervise and monitor Pokerturnering event.

Revenue Commissioners were consulted several years ago to discuss the Pokerturnering and the Tax Liabilities which arise from the event. All amounts due to the revenue were agreed upon following consultation and review of the Pokerturnering with Revenue Commissioners. There is no outstanding tax liability due to the Irish Rax Authorities.

It was agreed with Revenue Commissioners that neither G3 or G2 Limited (The Operator) have no claim to ownership of player prize money. This amount is held in Trust for the players for payment to players. Revenue Commissioners are in agreement that these monies have no tax liability attached to same.

To conclude: It has been agreed by the Garda Siochána that G2 Limited are permitted to operate the event for G3 each year. It has also been agreed with Revenue Commissioners of what liability is due on revenue at the event, that being VAT on both registration and cash game income.

All of the above would have been in place in 2011 and subsequent years to date.

..."

IP har endvidere skrevet følgende i et svar af 2. maj 2013 til repræsentanten:

"...

In this jurisdiction these formal processes don't take place in a comparative way that would result in a written authorisation. We are required to comply with the 1956 Gaming and Lotteries Act. The test for the authorities is a question of fact.

This test was carried out by direct interview by the Gardai with IP and MJ at G1. Obviously the Gardai were satisfied or the tournament would not have been allowed to proceed. Separately, we also had to satisfy the hotel management that the tournament was lawful or they would not have allowed it to proceed.

The invoiced amount paid to the Gardai was for security services and monitoring of the event from a Security perspective and not for authorisation.

As previously outlined, the key qualification for holding the tournament is the distribution of the prize fund. The tournament is lawful in Ireland for the reason that the prize fund is contributed by the players and is distributed among the players as prize amounts in the order of their finishing position in the tournament. There is no profit to any other party including the organiser and the sponsor. The players in the tournament are playing for their own money and the money put into the prize fund by the other players. This is the legal test that allows the tournament to proceed. To ensure compliance the prize fund is held in a separate trust account. All money in the prize fund is paid in by the players and is paid out to the players. No other party benefits.

..."

Repræsentanten har fremlagt en faktura af 25. marts 2013 fra det irske politi vedrørende betaling for at få indsat to politibetjente på G1 i forbindelse med afholdelse af Pokerturnering. Følgende fremgår af fakturaen:

"...

Below is a breakdown of charges for two members of the Garda Siochána to be deployed at G1 on Friday 5nd and Sunday 7th April 2012.

..."

SKATs afgørelse

SKAT har anset gevinsten for skattepligtig.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, litra f, at gevinster ved spil skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Af kasinoafgiftslovens § 11 fremgår, at gevinster vundet i et kasino, som omhandlet i loven ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Kasinoer skal i henhold til kasinoafgiftslovens § 2 betale afgift til staten. Det fremgår endvidere af lovens § 3, at kasinoet skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af kontrollen med afgiftens berigtigelse. Efter kasinoafgiftslovens § 7 har SKAT adgang til uden retskendelse at foretage eftersyn i lokalerne og til at efterse forretningsbøgerne og regnskabsmaterialet samt korrespondance.

Det fremgår af kasinolovens § 1, at justitsministeriet kan meddele tilladelse til oprettelse og drift af kasinoer for en periode på 10 år ad gangen. I henhold til kasinolovens § 8, skal et kasino være offentligt tilgængeligt, og det er kun personer over 18 år, der har adgang. Efter lovens § 8a må ingen gæster være i besiddelse af et apparat til telekommunikation eller med elektronisk kalkulationsprogrammel. Kasinoet skal registrere alle gæster med navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og ankomsttidspunkt, jf. kasinolovens § 9a. Der skal endvidere laves en videoregistrering af gæsterne, og alle gæster skal fremvise legitimation.

SKAT har lagt til grund, at pokergevinsten er vundet i Irland, og at det ikke er dokumenteret, hvem der er arrangør af denne turnering. Det er ikke dokumenteret om det er enten G2.1 eller G2.2, der er arrangør og udbyder af pokerturneringen, eller om det er G2 Limited, der er arrangør af denne turnering. Uanset at det er nævnt, hvem der er organisator er det ikke det samme som, at det er den arrangør, som er godkendt og kontrolleret af de irske myndigheder.

Casino Gaming Control Section har i en mail til repræsentanten meddelt, at kontroller og licenser administreres af det irske politi Garda Siochána og af Revenue Commissioners.

SKAT har anset denne mail som en information om, hvordan de irske myndigheder administrerer kontrol og spil, og ikke som en dokumentation for, at Pokerturnering 2011 er en turnering, der er godkendt og kontrolleret af en myndighed i et EU/EØS-land.

Turneringen er afviklet i et EU-land, men den dokumentation som er fremlagt viser ikke, at der er tale om en pokerturnering, der er godkendt og kontrolleret af de irske myndigheder.

I Irland er der ifølge de irske Justitsmyndigheders Gaming Report klubber for medlemmer, der afholder pokerturneringer. Retsreglerne for disse klubber for medlemmer er meget uklare.

I Irland er pokerturneringer der afholdes i klubber lovlige. Spil der afholdes af klubberne er ikke underlagt kontrol af de irske myndigheder, og der udstedes ingen licenser.

Da det ikke er dokumenteret, at pokergevinsten i Pokerturnering 2011 er vundet på et spil, der er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed, er det SKATs opfattelse, at gevinsten er skattepligtig.

SKATs afgørelse er ikke i strid med EU-Domstolens afgørelse i Lindman-sagen (C-42/02) og departementets meddelelse af 15. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.121.DEP, da der ikke er fremlagt dokumentation for, at pokerturneringen er godkendt og kontrolleret af myndighederne i Irland.

Dette modsvares af, at det kun er gevinster fra godkendte og kontrollerede kasinoer i Danmark, der er skattefri. Der er således ingen forskelsbehandling på beskatning af gevinster fra spil i Danmark og fra spil i Irland.

Boets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at spørgsmålet besvares med "ja", således at gevinsten er skattefri.

Gevinster vundet i danske pokerturneringer, der udbydes på vilkår svarende til Pokerturnering 2011, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Artikel 56 i traktat om den europæiske unions funktionsmåde er til hinder for en lovgivning, hvorefter der skal ske beskatning af gevinster vundet i pokerturneringen Pokerturnering 2011. Der henvises til Lindman-sagen.

I 2011 var der to regelsæt, der regulerede offentligt udbud af pokerturneringer i Danmark, hvor spillerne var fysisk til stede under turneringen. Arrangøren af en turnering har enten kunnet udbyde turneringen med hjemmel i kasinoloven eller med hjemmel i lov om offentligt hasardspil. Kasinoloven er ophævet ved spillelovens ikrafttræden. Lov om offentligt hasardspil er fortsat gældende.

Efter kasinolovens § 1 har justitsministeren kunnet give tilladelse til oprettelse og drift af kasinoer i Danmark, og efter lovens § 2, stk. 2, kunne der gives tilladelse til andre spilleformer end roulette, baccarat og black jack. Justitsministeren har på baggrund af denne bestemmelse i flere år meddelt landets kasinoer tilladelse til at udbyde poker, herunder pokerturneringer.

Drift af kasinoer med tilladelse efter kasinoloven har et erhvervsmæssig sigte for øje. Tilladelsesindehaveren har til hensigt og formål at generere et overskud ved spilaktiviteterne samt associerede aktiviteter på kasinoet. Kontrol af spilaktiviteten på danske spillekasinoer blev i 2011 udført i henhold til kasinolovens kapitel 6, og blev udført af politiet.

Kasinoer har været forpligtiget til at betale afgift af indtægter ved det udbudte spil efter kasinoafgiftsloven. Denne lov er ophævet den 1. januar 2012 ved ikrafttræden af spilafgiftsloven. Efter kasinoafgiftsloven § 11 har gevinster vundet i et kasino ikke skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende bestemmelse er nu videreført i spilafgiftslovens § 1, stk. 3.

Afvikling af pokerturneringer med hjemmel i lov om offentligt hasardspil har ikke et erhvervsmæssigt sigte. Det følger af lovens § 19, stk. 3, 1. pkt., at spilindsatser alene må anvendes til gevinster samt dækning af umiddelbare omkostninger, og det følger udtrykkeligt af § 19, stk. 3, 2. pkt., at der ikke må udredes et vederlag eller lignende til den ansvarlige bevillingshaver. Udbud af pokerturneringer har således et klart hobbymæssigt præg.

Spillerens indskud i en pokerturnering udbudt efter lov om offentligt hasardspil må ikke overstige 300 kr., jf. lovens § 17, stk. 1, og turneringspuljen i en pokerturnering udbudt efter loven må ikke overstige 15.000 kr., jf. § 18, stk. 2.

Udbud af offentligt spil i Irland reguleres ved Gaming and Lotteries Act 1956.

Det kræver ikke en speciel licens i henhold til irsk lovgivning at afholde en pokerturnering som Pokerturnering 2011, jf. MJ's notat af 13. september 2011.

Dette er imidlertid ikke udtryk for, at der er tale om en ulovligt udbudt turnering, eller at man i det konkrete tilfælde på anden vis har fraveget irsk lovgivning. Omstændighederne er derimod, at det følger af irsk spillelovgivning, at man er berettiget til at arrangere og udbyde en sådan turnering offentligt, uden at der forud for turneringens afholdelse indhentes en tilladelse hertil.

Pokerturnering er således udbudt i overensstemmelse med irsk lovgivning vedrørende udbud af spil.

Angående kontrol følger det af Gaming and Lotteries Act 1956, section 38, at kontrol udføres af Garda Siochána, som har adgang til alle lokaler, hvor spil udføres eller forventes udført.

At kontrollen udføres af det irske politi, følger også af udtalelse fra det irske Justitsministerium, jf. mail af 5. december 2011 fra Casino Gaming Control Section.

Der er således ved lov udpeget en kontrolmyndighed, der udfører den krævede kontrol.

Pokergevinster vundet ved Pokerturnering 2011 er ikke skattepligtige i henhold til irsk lovgivning. Undtagelsen hertil er den situation, hvor spilleren er en professionel pokerspiller. Det fremgår af MJ's notat af 13. september 2011.

Udbyderen bag Pokerturnering 2011 opnår en fortjeneste ved udbud af turneringen. Pokerturneringer i henhold til lov om offentligt hasardspil må ikke have et erhvervsmæssigt sigte.

Indskud i pokerturneringer udbudt efter kasinoloven kan have en betydelig størrelse. G4 udbyder hvert år en stor turnering, hvor buy-in i 2012 var 35.000 kr. og gebyret var 2.250 kr. I modsætning hertil kan indskuddet i henhold til lov om offentligt hasardspil maximalt udgøre 300 kr.

Indskud i Pokerturnering 2011 var € 3.200, og gebyret var € 300.

Pokerturnering 2011 har således et klart professionelt præg. Dette både hvad angår selve organiseringen, udbyders mål med udbuddet og indskuddets størrelse.

SKAT har begrundet det bindende svar med, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at pokerturneringen er godkendt og kontrolleret af myndighederne i Irland. Endvidere har SKAT lagt til grund, at pokerturneringer, der afholdes i klubber er lovlige i Irland.

Det blev i EU-Domstolens dom i Lindman-sagen fastslået, at artikel 56 i traktat om den europæiske unions funktionsmåde vedrørende tjenesteydelsernes fri bevægelighed er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter gevinster fra lotterier mv., der afholdes i andre medlemsstater, anses for skattepligtig indkomst for vinderen ved skatteansættelsen, hvorimod gevinster fra lotterier, der afholdes i den pågældende medlemsstat, er skattefrie. Denne afgørelse har foranlediget Skatteministeriets departement til at offentliggøre meddelelse i SKM2004.121.DEP.

Det følger af bindende svar fra Skatterådet i SKM2006.264.SR, at poker skal betragtes som værende udbudt i Danmark og således omfattet af de nævnte principper om skattefrihed.

Det er uanfægtet, at irsk lovgivning tillader afholdelse af pokerturnering som Pokerturnering 2011 uden speciel tilladelse. Det er derfor ikke muligt at opnå en tilladelse i Irland.

Den irske politimyndighed er kontrolmyndighed for Gaming and Lotteries Act 1956. Dette følger af Gaming and Lotteries Act 1956, section 38. De irske politimyndigheder udfører kontrol af samtlige aktiviteter, som hører under loven, herunder aktiviteter som ikke kræver licens.

SKAT har opstillet en betingelse om, at skattefrihed er betinget af, at en turnering er udbudt under tilsvarende juridisk regulering som i Danmark, dvs. et krav om specifik licens svarende til danske forhold og udtrykkelig kontrol. Det er relevant at undersøge, om dette udgør en restriktion i henhold til EU-retten.

I generaladvokatens forslag til afgørelse i Lindman-sagen fremgår følgende af pkt. 59:

"...

Ifølge fast praksis forbyder artikel 49 EF ikke blot enhver form for forskelsbehandling til skade for en tjenesteyder med hjemsted i en anden medlemsstat på grundlag af nationalitet, men også generelt enhver form for restriktion, der kan begrænse den frie udveksling af tjenesteydelser.

..."

Der henvises i forslagets pkt. 58 og note 21, til en række afgørelser, hvor det fastslås, at en restriktion foreligger ved enhver foranstaltning, der kan være til hinder for eller indebære ulempe for udøvelsen af frihederne eller gøre dem mindre tiltrækkende.

Den danske stats manglende anerkendelse af, at gevinster vundet i Pokerturnering 2011 er skattefrie, grunder i manglende anerkendelse af den retlige regulering af spil i Irland.

Havde Irland haft en lovgivning, der krævede og gjorde det muligt at opnå en egentlig tilladelse til udbud af Pokerturnering 2011, ville SKAT have imødekommet skattefrihed.

Det følger således af SKATs afgørelse, at gevinster vundet i fysiske pokerturneringer afholdt i andre EU-stater, hvor denne anden EU-stat har en spillelovgivning, som organisatorisk afviger fra det danske system, er skattepligtige. Tilsvarende gevinster fra pokerturneringer, som udbydes i Danmark under varetagelse af relevant dansk spillelovgivning, er derimod skattefrie.

Der er i Lindman-sagen taget stilling til dette spørgsmål, og EU-domstolens afgørelse var, at en sådan lovgivning er en restriktion, der kan begrænse den frie udveksling af tjenesteydelser, jf. Lindman-sagen, præmis 27.

De af SKAT stillede krav til specifik tilladelse og kontrol er således en restriktion, som begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser.

Vedrørende de dokumentationskrav, der kan kræves ved vurderingen af det udenlandske spil, er følgende anført i SKM2006.264.SR:

"...

Det er SKATs opfattelse, at når en regering i en stat omfattet af EF-traktaten har erklæret, at der udføres kontrol, kan det ikke pålægges skatteyderen at skaffe dokumentation for, hvordan kontrollen udføres. Den pågældende regerings erklæring herom må som udgangspunkt anses for tilstrækkelig. Hvis den pågældende regering ikke vil afgive uddybende oplysninger herom, bliver det umuligt for skatteyderen at løfte bevisbyrden.

..."

I den forbindelse skal der henvises til, at det irske Justitsministerium har bekræftet, at Pokerturnering 2011 kan udbydes med hjemmel i Gaming and Lotteries Act 1956, samt at det irske politi udøver kontrol af spil, som udbydes med hjemmel i Gaming and Lotteries Act 1956.

Det irske politi har afvist at udtale sig, da der er tale om en verserende sag.

Det er således dokumenteret, at det ikke er muligt at indhente en erklæring fra kontrolmyndigheden vedrørende udførelsen af kontrollen. Af SKM2006.264.SR fremgår, at skatteyderen ikke skal pålægges en bevisbyrde som er umulig at løfte.

Da spørgsmålet om fremskaffelse af dokumentation for kontrol i nærværende sag har store ligheder med situationen beskrevet i SKM2006.264.SR, må det efter undertegnedes vurdering lægges til grund, at erklæringen fra Department of Justice om, at den relevante kontrolmyndighed er det irske politi samt erklæring fra det irske politi om, at de afviser at udtale sig, har løftet den bevisbyrde, som Skatterådet i SKM2006.264.SR pålægger skatteyderne.

I nærværende sag er der ydermere indhentet erklæring fra såvel spiludbyderen som arrangøren af turneringen, hvor det bekræftes, at der er indgået aftaler med såvel det irske politi som de irske skattemyndigheder. Der er endvidere fremlagt faktura fra de irske politimyndigheder vedrørende politiets tilstedeværelse under afholdelsen af Pokerturnering 2013, og vedrørende kontrollen fra G2 Limited.

Der kan herefter ikke være nogen berettiget tvivl om, at bevisbyrden for, at turneringen faktuelt er kontrollet af det irske politi, er løftet.

Yderligere udtalelse fra SKAT

SKAT er på baggrund af, at der er kommet ny dokumentation, fremkommet med en udtalelse.

Af fakturaen vedrørende placering af politibetjente på G1 i forbindelse med Pokerturnering fremgår, at den vedrører: "[...]charges for two members of an Garda Siochána to be deployed at G1 on Friday 5th and Sunday 7th April 2012."

Af IP's forklaring fremgår følgende:

"...

The invoiced amount paid to the Gardai was for security service and monitoring of the event from a security perspective and not for authorization.

..."

Bilagene viser alene, at politiet har været fysisk til stede ved turneringens afholdelse i 2012, samt at politiets tilstedeværelse alene har haft sikkerheds- og ordensmæssig karakter.

Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at turneringen har været underlagt offentlig kontrol.

Yderligere udtalelse fra boets repræsentant

Af erklæring fra IP's af 5. april 2013 fremgår følgende af afsnit 2:

"...

The Garda Siochána (Irish Police) has been and are always informed of the Pokerturnering taking place each year. Following consultation with the Gardai in the past, it was agreed on how the operations of the event should take with particular attention made to payment to players, staff security and handling of monies received at the event.

..."

Afsnit 3 har følgende ordlyd:

"...

G3 pay the Garda Siochána a fee each year to supervise and monitor Pokerturnering event.

..."

Erklæringens afsnit 4 har følgende ordlyd:

"...

The Revenue Commissioners were consulted several years ago to discuss the Pokerturnering and the Tax Liabilities which arise from the event. All amounts due to the revenue were agreed upon following consultation and review of the Pokerturnering with The Revenue Commissioners. There is no outstanding tax liability due to the Irish Tax Authorities.

..."

Afsnit 6 har følgende ordlyd:

"...

To conclude: it has been agreed by the Garda Siochána that G2 Limited are permitted to operate the event for G3 each year. It has also been agreed with the Revenue Commissioners of what liability is due on revenue at the event, that being VAT on both registration and cash game income.

..."

Af IP's svar til repræsentanten af 2. maj 2013 fremgår følgende af afsnit 1:

"...

In this jurisdiction these formal processes don't take place in a comparative way that would result in a written authorisation. We are required to comply with the 1956 Gaming and Lotteries Act. The test for the authorities is a question of fact.

..."

Af svaret fremgår endvidere følgende:

"...

This test was carried out by direct interview by the Gardai with IP and MJ at G1. Obviously the Gardai were satisfied or the tournament would not have been allowed to proceed. Separately, we also had to satisfy the hotel management that the tournament was lawful or they would not have allowed it to proceed.

..."

Afsnit 3 har følgende ordlyd:

"...

The invoiced amount paid to the Gardai was for security services and monitoring of the event from a Security perspective and not for authorisation.

..."

Det sidste led i ovennævnte afsnit har ført til, at SKAT mener, at politiets tilstedeværelse alene har haft sikkerhedsmæssige og ordensmæssig karakter.

I den forbindelse skal henvises til, at SKAT tilsyneladende ikke har lagt vægt på samme bilags afsnit 1 og 2, hvor det bliver beskrevet, hvorledes de respektive myndigheder har afholdt møde med spilarrangøren og i den forbindelse interviewet spilarrangøren vedrørende den påtænkte turnering. Sammenholdt med den efterfølgende tilstedeværelse af politiet under turneringen, kan der ikke være berettiget tvivl om, at der er udført en effektiv offentlig kontrol. Det fremgår af dokumentationen, at man netop har diskuteret kontrollen med de relevante myndigheder samt efterfølgende betalt politiet for at være til stede under turneringen.

Endvidere er der en vis logik i, at betalingen ikke er for en autorisation, da det følger af irsk lov, at der ikke udstedes en skriftlig autorisation. Derfor vil det vanskeligt give mening at betale for en formel tilladelse, som ikke udstedes. Det giver derimod god mening at betale for den kontrol, der er aftalt med kontrolmyndigheden. Dette er vel i realiteten også tilfældet, når man betaler for autorisationer/tilladelser i Danmark. Dette gebyr indeholder som udgangspunkt også et vederlag til kontrol af det, man opnår tilladelse til.

SKAT har påstået, at den relevante kontrolmyndighed (politiet), som dokumenteret har været til stede under turneringen, ikke har udført kontrol i overensstemmelse med det, som spilarrangøren har aftalt med de relevante myndigheder vedrørende kontrollen.

At kontrolmyndigheden ikke skulle udøve den aftalte kontrol, når de fysisk er til stede, må anses som værende meget lidt sandsynligt og meget teoretisk.

Vedrørende den omstændighed, at der ikke kræves skriftlig tilladelse for udbud af turneringen i Irland skal der henvises til, at der gælder et EU-retlige krav om gensidig anerkendelse af nationale krav mv., som anvendes i andre EU-lande.

Det er et hovedformål med reglerne om de frie bevægeligheder inden for EU at undgå, at varer, tjenesteydelser mv., der krydser grænser, bliver udsat for dobbelte krav, således at de først skal opfylde et sæt regler i deres hjemland, der tilsigter at opfylde anerkendelsesværdigt formål og derefter et andet lidt anderledes sæt regler i det andet land, som tilsigter at opholde næsten samme generelle formål.

Dette krav om gensidig anerkendelse har været gældende i mange år. Der henvises til Cassis de Dijon-doktrinen som følger af blandt EU-domstolens dom i Cassis de Dijon (C-120/78). Afgørelsen vedrører varernes fri bevægelighed, men princippet omkring gensidig anerkendelse omfatter også tjenesteydelsernes fri bevægelighed, jf. eksempelvis Säger (C-76/90).

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Hovedreglen er, at gevinster vundet ved spil er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, litra f.

På tidspunktet for afholdelsen af og udbetalingen af gevinsten fra Pokerturnering 2011 har gevinster fra spil på kasinoer med tilladelse efter den dagældende kasinolov været fritaget fra beskatning, jf. den tidligere kasinoafgiftslovs § 11.

Artikel 56 i traktat om den europæiske unions funktionsmåde indeholder et forbud mod restriktioner, som hindrer den fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU. EU-Domstolen har i Lindman-sagen (C-42/02) slået fast, at bestemmelsen er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter gevinster fra lotterier, der afholdes i andre medlemsstater, anses for skattepligtig indkomst, hvorimod gevinster fra lotterier, der afholdes i den pågældende medlemsstat, er skattefri.

I SKM2004.121.DEP har Skatteministeriets departement udtalt, at gevinster vundet i et spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land og opfylder betingelserne mv. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, er fritaget for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation.

Det er ubestridt, at der er blevet afholdt pokerturneringer med tilladelse efter den tidligere kasinolov. Det lægges endvidere til grund som ubestridt, at Pokerturnering 2011 er afholdt lovligt og uden licens fra offentlige myndigheder efter de irske regler om pokerspil i private klubber.

Som dokumentation for, at turneringen er kontrolleret af en myndighed i Irland, er der fremlagt en mail fra Casino Gaming Control Section ved det irske Departement of Justice, hvori det er bekræftet, at en turnering som Pokerturnering er omfattet af Gaming and Lotteries Act 1956-2003, og at denne lovgivning håndhæves af det irske politi. Der er endvidere henvist til Gaming and Lotteries Act 1956, section 38, der giver det irske politi adgang til steder, hvor der må formodes, at spil finder sted. Det irske politi har ikke villet udtale sig om kontrollen med Pokerturnering.

Der er også fremlagt erklæringer for IP, Managing Director, G2 Limited, og en faktura vedrørende placering af politibetjente på G1 i forbindelse med afholdelse af Pokerturnering.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden finder, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at turneringen har været underlagt offentlig kontrol. Det taler imod en effektiv offentlig kontrol, at afholdelsen af pokerturneringen ikke har krævet tilladelse fra de irske myndigheder. De irske myndigheder har endvidere ikke erklæret, at der er ført kontrol med Pokerturnering 2011. Erklæringerne fra IP og fakturaen fra det irske politi dokumenterer heller ikke, at det irske politi har kontrolleret pokerturneringen.

Et krav om, at skatteyderen skal dokumentere, at gevinsten er vundet ved et spil, som er kontrolleret af en offentlig myndighed, er sagligt begrundet og ikke mere vidtrækkende end nødvendigt. Det kan derfor ikke anses for stridende mod artikel 56 i traktat om den europæiske unions funktionsmåde.

Disse retsmedlemmer finder herefter, at gevinsten er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, litra f.

Et retsmedlem finder, at gevinsten er skattefri. Pokerturneringen er afholdt i Irland i overensstemmelse med irsk lovgivning, og det er tilstrækkeligt dokumenteret, at turneringen har været kontrolleret af de irske myndigheder. En gevinst fra en tilsvarende turnering afholdt i Danmark i overensstemmelse med dansk lovgivning er skattefri.

Der afsiges kendelse i overensstemmelse med stemmeflertallet. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.

..."

Forklaringer

BA har forklaret, at hun er enke efter A.

Hun var sammen med A under den omhandlede pokerturnering.

Der var tale om en stor turnering. Hele ...2 var præget af turneringen. Der var politi til stede under turneringen. De undrede sig over, hvad politiet lavede. En anden dansk deltager fortalte, at politiet kontrollerede turneringen. Politiet kontrollerede både ved indgangen, hvor nogen skulle betale, og ved spillebordene.

En del af A's præmie blev udbetalt kontant i fuld offentlighed under overværelse af blandt andet fotografer, og resten blev overført.

Hun opfattede ikke politiets kontrol som værende af sikkerhedsmæssig karakter. Det sikkerhedsmæssige blev varetaget af vagter i civil.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf det fremgår:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres overordnet gældende, at artikel 56 i EU-Traktaten er til hinder for en lovgivning i Danmark, hvorefter der skal ske beskatning af gevinster vundet i pokerturneringen Pokerturnering 2011, jf. EU-Domstolens dom af 13. november 2003 i sag C-42/02 - Diana Elisabeth Lindman. Gevinst vundet i Pokerturnering 2011 skal som konsekvens heraf ikke medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. SKM2004.121.DEP.

Det følger af statsskattelovens § 4, litra f, at gevinster ved lotterispil, samt andet spil og væddemål er skattepligtige i Danmark. Som undtagelse hertil er der i speciallove vedrørende spil indsat bestemmelse om, at gevinster vundet hos spiludbydere, som har licens i henhold til disse love, ikke medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Det blev i afgørelse fra EU-domstolen C-42/02 (Lindman) fastslået, at art. 49 i EF-traktaten (nu art. 56 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsområde) vedrørende tjenesteydelsernes fri bevægelighed i EF-traktaten (herefter Traktaten) er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter gevinster fra lotterier mv., der afholdes i andre medlemsstater, anses for skattepligtig indkomst for vinderen ved skatteansættelsen, hvorimod gevinster fra lotterier, der afholdes i den pågældende medlemsstat, er skattefrie. Denne afgørelse foranledigede Departementet til at offentliggøre meddelelse i SKM2004.121.DEP hvoraf fremgår, at:

"...

Departementet har på den baggrund truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes.

Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation. Er ovennævnte betingelser ikke opfyldte, skal gevinsten indkomstbeskattes.

..."

Det gøres på den baggrund gældende, at gevinster, der er vundet ved spil hos en spiludbyder, som er beliggende inden for EU og er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land, og opfylder betingelserne mv. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, ikke indkomstbeskattes.

Det er ubestridt af sagsøgte, at gevinster fra pokerturneringer afholdt i Danmark med tilladelse efter den tidligere kasinolov var fritaget for beskatning efter den dagældende kasinoafgiftslov. Det er ligeledes ubestridt af sagsøgte, at Pokerturnering 2011 er afholdt lovligt.

Det er ubestridt af sagsøger, at de irske myndigheder ikke har udstedt en specifik tilladelse til afholdes af Pokerturnering 2011.

Pokerturnering 2011 blev udbudt af G2 Limited, som er registreret og hjemmehørende i Irland, jf. fremlagte bilag 2.

De irske spillemyndigheder har oplyst, at Pokerturnering falder ind under irsk spillelovgivning (Gaming and Lotteries Act 1956 - 2003), og at håndhævelse af Gaming and Lotteries Act 1956 - 2003 udføres af det irske politi, jf. e-mail af 5. december 2011 fremlagt som bilag 7.

Angående godkendelse og kontrol er der indhentet udtalelse fra spiludbyderen fremlagt som bilag 8. Vedhæftet e-mailkorrespondancen er erklæring fra IP, som repræsenterer udbyder af turneringen. Erklæringen er fremlagt som bilag 9.

Vedrørende godkendelse af Pokerturnering fremgår det af bilag 9, at det irske politi har tiltrådt, at spiludbyderen er berettiget til at udbyde turneringen. Det fremgår endvidere, at de irske skattemyndigheder har vurderet de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med turneringsafholdelsen.

En uddybende forklaring fra IP vedrørende godkendelse og kontrol fra G2 Limited, er fremlagt som bilag 10.

Det fremgår af bilag 10, at det irske politi forud for pokerturneringen afholdte møde med spiludbyderen, hvor turneringsafholdelsen blev undersøgt og godkendt.

Det følger af bilag 10, at den formelle proces i forbindelse med godkendelser af pokerturneringer ikke resulterer i en specifik skriftlig godkendelse til den enkelte pokerturnering. Dette er baggrunden for, at der ikke er udstedt en specifik tilladelse.

Det følger af bilag 10, at den juridiske betingelse for udbud af Pokerturnering efter irsk ret er, at præmiepuljen er finansieret af spillere og fordeles mellem spillere.

Angående kontrol fremgår det er bilag 10, at politiet var til stede under selve afholdelsen af turneringen.

Endvidere er der som bilag 11 fremlagt faktura fra de irske politimyndigheder. Fakturaen vedrører betaling i forbindelse med politiets tilstedeværelse under afholdelse af turneringen i 2013. Der betales et gebyr til politiet hvert år turneringen afholdes, herunder også i 2011.

Det fremgår af bilag 10, at det vederlag, som politiet modtager, vedrører sikkerhedsydelser og at føre tilsyn ("monitoring") med turneringen. Vederlaget vedrører ikke betaling for udstedelse af tilladelse af turneringen, hvilket finder sin forklaring i, at der som følge af irsk lovgivning ikke udstedes en specifik tilladelse, jf. tidligere omtale af godkendelsesprocedure ovenfor.

Til støtte for den nedlagte påstand gør sagsøger på baggrund af ovennævnte gældende, at Pokerturnering 2011 var godkendt og kontrolleret af offentlige myndigheder i Irland samt opfyldte betingelserne i spillelovgivningen i Irland.

Det er antaget i praksis på spilområdet, at en medlemsstat i princippet har ret til at fastsætte de rammebetingelser og det beskyttelsesniveau, som den finder hensigtsmæssig med hensyn til udøvelsen af pengespilsvirksomhed på eget område. Dette fremgår blandt andet af generaladvokat Christine Stix-Hackls forslag til afgørelse i Lindman-afgørelsen punkt 103.

Det fremgår derimod ikke af Lindman-afgørelsen, at en medlemsstat kan stille krav om, at spiludbyderen i en anden EU-medlemsstat besidder en konkret spillelicens af en given art, eller at der udføres en nærmere bestemt kontrol af spillet.

Den aktivitet/tjenesteydelse, som er beskyttet mod restriktive og diskriminerende foranstaltninger, er en aktivitet, der består i mod betaling at give forbrugere adgang til at deltage i et pengespil, jf. Lindman-afgørelsen præmis 19. Det er således ifølge EU-domstolen selve det at organisere og udbyde spil mod vederlag, som udgør en beskyttelsesværdig tjenesteydelse. Sagsøger gør på den baggrund gældende, at det ikke kan udledes af praksis fra EU-domstolen, at der kan opstilles et krav om specifik tilladelse til den pågældende pokerturnering, for at spiludbuddet er omfattet af tjenesteydelsernes fri bevægelighed. Specielt ikke i en medlemsstat, som har indrettet sin lovgivning således, at der ikke kræves en spilletilladelse for at udbyde det pågældende spil.

Pokerturnering 2011 er omfattet af Gaming and Lotteries Act, 1956 - 2003, hvilket er bekræftet af de irske spillemyndigheder, og det irske politi er ansvarlig kontrolmyndighed i henhold til loven.

Der er rettet henvendelse til det irske politi, som ikke har ønsket at udtale sig om den udførte kontrol, jf. bilag 12.

Det følger af bindende svar offentliggjort i SKM2006.264.SR, at "Det er SKATs opfattelse, at når en regering i en stat omfattet af EF-traktaten har erklæret, at der udføres kontrol, kan det ikke pålægges skatteyderen at skaffe dokumentation for, hvordan kontrollen udføres. Den pågældende regerings erklæring herom må som udgangspunkt anses for tilstrækkelig".

Sagsøger gør på baggrund af det ovenfor anførte gældende, at skatteyderen i sager som denne har en lempet bevisbyrde i forhold til at fremlægge dokumentation for godkendelse og kontrol af spiludbuddet.

Under henvisning til de i sagen fremlagte bilag, hvor de irske spilmyndigheder har oplyst, at den relevante kontroludøvende myndighed er det irske politi, jf. bilag 7, at det irske politi var tilstede under afholdelse af turneringen, og at det irske politi har afvist at udtale sig om Pokerturnering 2011, gøres det med henvisning til SKM2006.264.SR gældende, at sagsøger har løftet den på ham påhvilende bevisbyrde angående kontrol og godkendelse af Pokerturnering 2011, jf. SKM2004.121.DEP.

Sammenfattende gøres det på baggrund af ovennævnte gældende, at boet efter A har løftet bevisbyrden for, at Pokerturnering 2011 blev afholdt i Irland, at pokerturneringen var godkendt og kontrolleret af de offentlige myndigheder i Irland og opfyldte betingelserne mv. i irsk spillelovgivning. Boet efter A har tillige løftet bevisbyrden for, at gevinster vundet i tilsvarende turneringer afholdt i Danmark er skattefrie. Som konsekvens heraf er gevinster vundet i Pokerturnering 2011 fritaget for indkomstbeskatning, og det af SKAT afgivne bindende svar af 15. december 2011 skal derfor ændres fra "Nej"

..."

Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf det fremgår:

"...

Det følger af SKM2004.121.DEP, at gevinster vundet i spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land og opfylder betingelserne i det pågældende lands spillelovgivning, er fritaget for indkomstbeskatning i det omfang, et tilsvarende spil udbydes lovligt her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at skatteyderen kan fremlægge den fornødne dokumentation.

Det gøres overordnet gældende, at betingelserne i SKM2004.121.DEP for skattefritagelse ikke er opfyldt for så vidt angår A's gevinst fra Pokerturnering 2011. Det er derfor med rette, at SKAT har besvaret A's spørgsmål (bilag A) med "NEJ".

Det er ubestridt, at gevinster fra pokerturneringer afholdt i Danmark med tilladelse efter den tidligere spillekasinolov var fritaget for beskatning eller den dagældende kasinoafgiftslov.

Det er ligeledes ubestridt, at Pokerturnering 2011 er afholdt lovligt og uden licens fra offentlige myndigheder efter de irske regler om pokerspil i private klubber, jf. bilag 1, side 17.

Pokerturnering arrangeres og organiseres af G2.1 og G2.2, som begge er private medlemsklubber, der tilsyneladende hører under selskabet G2 Limited.

Det fremgår udtrykkeligt af rapporten, "Regulating Gaming In Ireland" (bilag G), at der i irsk spillelovgivning ikke er nogen regulering af aktiviteterne i sådanne private medlemsklubber, der - uden licens - udbyder kasinoaktiviter som f.eks. poker, og at den retlige status af disse klubber og deres aktiviteter er uklar.

Arrangøren af Pokerturnering, G2 Limited, har da også oplyst, at der ikke kræves nogen licens for at afholde en sådan pokerturnering, jf. bilag 2 og bilag 10.

Det fremgår af bilag 9, at G3 hvert år betaler det irske politi et vederlag for at kontrollere og overvåge turneringen. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af bilag 10, at vederlaget til det irske politi alene "was for security services and monitoring of the event from a Security perspective and not for authorisation." Det irske politi modtager altså hvert år et vederlag for at stå for sikkerheden i forbindelse med pokerturneringen, og har således tilsyneladende fungeret som vagtselskab. Da afholdelse af turneringen ikke kræver godkendelse/licens fra de irske myndigheder har politiet derimod ikke hverken godkendt eller kontrolleret pokerturneringen og har ikke fungeret som kontrolmyndighed. Der er ganske enkelt ikke hjemmel i den irske spillelovgivning - der som anført ikke indeholder regulering af kasino-aktiviteter, herunder pokerturneringer i private klubber - til at underlægge turneringen politiets kontrol.

Det anføres i replikken, s. 12, at det irske politi blev betalt for "overvågning af spillet samt sikkerhed for spillerne, herunder i forhold til de indbetalte spillemidler". Som anført har det irske politi imidlertid kun leveret sikkerhedsydelser til turneringen, jf. bilag 10, hvorimod der ikke er dokumentation for, at der er blevet foretaget overvågning med henblik på myndighedskontrol med afholdelsen af selve turneringen.

Det kan altså lægges til grund, at afholdelsen af pokerturneringen ikke har krævet tilladelse/licens fra de irske myndigheder, at der rent faktisk heller ikke er udstedt en licens til afholdelse af pokerturneringen, at pokerturneringen heller ikke på anden måde er blevet godkendt eller kontrolleret af de irske myndigheder, og at pokerturneringen slet ikke er undergivet offentlig regulering, da den er arrangeret og organiseret af private medlemsklubber, hvis aktiviteter ikke er reguleret i den irske spillelovgivning, jf. bilag G. Det gøres derfor gældende, at pokerturneringen ikke har været underlagt en effektiv offentlig kontrol fra de irske myndigheder.

Det bestrides i øvrigt som udokumenteret, at det irske politi var til stede under turneringen i 2011. Den som bilag 11 fremlagte faktura fra det irske politi vedrører således pokerturneringen i 2013. Under alle omstændigheder stod politiet alene for sikkerheden og ikke for at føre tilsyn med turneringen, jf. bilag 10.

Det fremgår af SKM2006.264.SR, at "Det er SKATs opfattelse, at når en regering i en stat omfattet af EF-traktaten har erklæret, at der udføres kontrol, kan det ikke pålægges skatteyderen at skaffe dokumentation for, hvordan kontrollen udføres." I nærværende sag har de irske myndigheder dog netop ikke erklæret, at der er udført kontrol med turneringen. Tværtimod har det irske politi direkte nægtet at udtale sig, jf. bilag 12. Som anført har det irske politi i øvrigt alene stået for sikkerheden i forbindelse med turneringen, jf. bilag 10. Der foreligger heller ikke nogen erklæring fra andre irske myndigheder, om at turneringen var underlagt offentlig kontrol.

Det er ikke i strid med TEUF art. 56, at SKM2004.121.DEP betinger skattefrihed af gevinster vundet i spil i et andet EU-land af, at det pågældende spil er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i det pågældende land.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en gevinst fra en tilsvarende pokerturnering i Danmark (som altså ikke er godkendt og kontrolleret af de danske myndigheder) heller ikke ville være skattefri. Det følger således af den dagældende kasinoafgiftslov (lbk 2005/1145 § 11), at gevinster vundet i et spillekasino kun er skattefri, hvis spillekasinoet er omfattet af den dagældende spillekasinolov (lbk 1994/861), dvs. oprettet og drevet med tilladelse fra Justitsministeren og underlagt spillemyndighedens tilsyn.

Pokerturnering 2011 er netop ikke reguleret af den irske spillelovgivning (Gaming and Lotteries Act, 1956), og de irske myndigheder har ikke hverken foretaget en formel godkendelse af turneringen eller udøvet kontrol med turneringen.

Det gøres således gældende, at SKAT med rette har fundet, at A's gevinst fra Pokerturnering 2011 er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, litra f, og at det ikke er i strid med TEUF art. 56 at beskatte gevinsten, da pokerturneringen ikke er hverken godkendt eller kontrolleret af de offentlige myndigheder i Irland, jf. SKM2004.121.DEP.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det følger af SKM2004.121.DEP, at gevinster vundet i spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land og opfylder betingelserne i det pågældende lands spillelovgivning, er fritaget for indkomstbeskatning i det omfang, et tilsvarende spil udbydes lovligt her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at skatteyderen kan fremlægge den fornødne dokumentation.

Skatteministeriet har ikke bestridt, at Pokerturnering 2011 var lovlig efler irsk lov, eller at pokergevinster vundet på godkendte danske kasinoer i 2011 var indkomstskattefri.

Skatteministeriet har alene bestridt, at den irske turnering var godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed, hvorfor Skatteministeriet gør gældende, at betingelserne for indkomstskattefrihed i den nævnte SKM ikke er opfyldt.

Boet efter A har ikke bestridt, at det - herunder i henhold til EU-retten - kan stilles som betingelse for indkomstskattefrihed, at den irske turnering var godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed, men har gjort gældende, at dette krav var opfyldt.

Det er ubestridt, at afholdelsen af den irske turnering ikke har forudsat, at der er udstedt en licens eller en konkret tilladelse. Det er ligeledes ubestridt, at A som en forudsætning for at kunne deltage i turneringen har meldt sig ind i en af de klubber, der stod som arrangør af turneringen. Det fremgår af rapporten "Regulating Gaming In Ireland" udarbejdet af The Casino Committee under det irske Department of Justice, Equality and Law Reform, at der ikke i irsk spillelovgivning er nogen regulering af aktiviteterne i private medlemsklubber, som uden licens udbyder kasinoaktiviteter som for eksempel poker.

Arrangørerne af turneringen har betalt det irske politi for ydelser i forbindelse med turneringen. En af arrangørerne af turneringen, IP har i en erklæring tilkendegivet, at betalingen var for "sikkerhedsydelser og overvågning af begivenheden fra et sikkerhedssynspunkt". Det er ikke godtgjort, at politiet eller andre myndigheder har kontrolleret turneringen ud fra et spillemæssigt synspunkt.

Af disse grunde findes det ikke godtgjort, at den irske turnering var godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed. Turneringen kan derfor ikke sidestilles med spil omfattet af kasinoloven, hvorfra gevinster var indkomstskattefri.

Retten finder derfor ikke, at den til A udbetalte gevinst var indkomstskattefri.

Af disse grunde frifindes Skatteministeriet.

Boet efter A skal i som sagsomkostninger erstatte Skatteministeriet et passende beløb til dækning af advokatudgifter. Beløbet fastsættes med udgangspunkt i de vejledende satser ud fra en skønnet sagsgenstand på 650.000 kr. til 75.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Boet efter A v/BA skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 75.000 kr. til Skatteministeriet.