Dato for udgivelse
17 dec 2014 07:39
SKM-nummer
SKM2014.853.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4409399
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skønsposter, forbrug af egne varer, el, vand, olie, gas, privat anvendelse af biler.
Resumé

SKAT har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.C.2.1.4.

SKAT har fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2015:

1. Handlendes forbrug af egne varer

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Hvis der ikke findes en registrering af eget forbrug, må værdien af forbruget ansættes skønsmæssigt.

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Skatteministeriet fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den enkelte handlende har i sin forretning:

Fødevarer

13.630 kr.

Drikkevarer

  3.970 kr.

Tobak

  3.220 kr.

Andet

  4.030 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

 

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

   2.550 kr.

Kød og kødvarer

   2.700 kr.

Fisk og fiskevarer

      710 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

   2.690 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

   2.250 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

   2.250 kr.

Andre fødevarer

      480 kr.

 

 

Drikkevarer:

 

Sodavand o.l.

  1.220 kr.

Spiritus og likør

     340 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

  1.310 kr.

Øl

     820 kr.

Andre drikkevarer

     280 kr.

 

 

Andet:

 

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

    590 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

 1.030 kr.

Aviser og tidsskrifter

    990 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

 1.420 kr.

 

 

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

 

Beklædning

 2.780 kr.

Fodtøj

    980 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

    • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
    • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
    • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
    • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
    • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører m.v. skal satserne lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der desuden foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

2. Privat andel af elektricitet, vand og varme

Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug

Til opvarmning

80 kwh. pr. m²

 

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kwh

Til lys og husholdning

 

 

for lejligheder

2.000 kwh

 

for parcelhuse

4.000 kwh

 

 

 

 

Vandforbrug

For en person fastsættes vandforbruget til 107 liter pr. døgn.

Olieforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

Gasforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³. 

3. Privat anvendelse af biler. Brugtvogns- og bilforhandlere.

Bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, skal beskattes af værdien af den private anvendelse.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af denne meddelelse. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilernes markedsværdi.

Hvis der ikke er ført kørebog, der efter sædvanlige krav til kørebøger kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen, der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinjer:

a.

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km. årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

b.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse.

Satsen fremgår af Bekendtgørelse nr. 1247 af 11. november 2014 om Skatterådets satser for 2015, vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er derfor fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter ligningslovens § 16, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. punktum.