Dato for udgivelse
04 Nov 2014 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Oct 2014 12:55
SKM-nummer
SKM2014.757.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4010456
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Momsgrundlag, Porteføljepleje, Formidlingsprovisioner, Modregning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at det variable honorar, som Spørger opkræver sine investorkunder for diskretionær porteføljepleje, er udtryk for det momspligtige grundlag jf. momslovens § 27, stk. 1.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.8.1.1.

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at det variable honorar, som Spørger opkræver sine investorkunder for diskretionær porteføljepleje, er udtryk for det momspligtige grundlag jf. momslovens § 27, stk. 1?

Svar: 

  1. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et uafhængigt fondsmæglerselskab, der yder kapitalforvaltning til danske velhavere, fonde, forsikringsselskaber, pensionsfonde og organisationer. Selskabet er underlagt Finanstilsynet.

Spørgers forretningsmodel er baseret på diskretionær porteføljepleje i henhold til aftaler med en række investorkunder.

Spørger tilbyder ikke egne investeringsprodukter, men anvender i stedet eksterne kapitalforvaltere til de enkelte investeringer, hvilket er ensbetydende med, at der hovedsagligt investeres i eksterne investeringsforeninger. Spørger indgår formidlingsaftaler med disse kapitalforvaltere om formidling af disses investeringsprodukter, og Spørger optjener momsfrie formidlingsprovisioner fra kapitalforvalterne, hvis Spørger placerer investeringer hos disse.

Disse to typer af aftaler er uafhængige af hinanden, idet der ikke er tale om trepartsaftaler, og investorkunden er således ikke aftalepart over for den eksterne kapitalforvalter, ligesom retten til at modtage formidlingsprovision fra de eksterne kapitalforvaltere alene er Spørgers.

Spørger har udarbejdet en aftalestandard vedrørende levering af porteføljepleje. Som et tillæg til standardaftalen udarbejder Spørger individuelle retningslinjer for Spørgers porteføljepleje for de enkelte investorkunder. Retningslinjerne specificerer eksempelvis investeringsstrategien, formuebeløbet der skal forvaltes og Spørgers honorar for porteføljeplejen.

Investorkundeaftalerne er som udgangspunkt diskretionære aftaler, der indebærer, at Spørger på investorkundens vegne, og uden investorkundens forudgående accept, kan disponere inden for de aftalte retningslinjer. I den forbindelse giver investorkunden handelsfuldmagt og spørgefuldmagt til, at Spørger kan disponere over de af investorkunden angivne konti og depoter. Alle handler afvikles af investorkundens depotbank.

Honoraret, som Spørger opkræver investorkunden for porteføljeplejen, er et variabelt honorar, som fra 1. juli 2013 er momspligtigt i overensstemmelse med den danske praksisændring (SKM2012.751.SKAT). Dette gør sig dog ikke gældende for aftaler, hvor investorkunden er at anse som en investeringsforening i momsmæssig forstand.

Det honorar, som Spørger opkræver investorkunderne for porteføljeplejen, er et variabelt honorar. Honoraret beregnes som forskellen mellem en fastsat procentandel af den forvaltede formues gennemsnitlige værdi og de løbende formidlingsprovisioner, som Spørger modtager fra eksterne kapitalforvaltere for placeringen af den pågældende investorkundes formue. Investorkundeaftalerne præciserer, at det variable honorar ikke kan blive negativt og dermed ikke mindre end nul.

Investor betaler honoraret i overensstemmelse med Spørgers faktura.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares med et "ja"

Det følger af momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt.:

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov."

Bestemmelsen indebærer således, at betalinger, der skal anses som vederlag for en (momspligtig) leverance, skal indgå i momsgrundlaget.

Med henvisning til en dom fra Østre Landrest (UfR1977.376ØLR) har SKAT i sin juridiske vejledning anført, at vederlaget som udgangspunkt er lig med den fakturerede salgspris til den egentlige køber.

På baggrund af ovenstående er det Spørgers opfattelse, at Spørgers variable honorar for levering af porteføljepleje, der beregnes som forskellen mellem en procentandel af den forvaltede formues gennemsnitlige værdi og løbende formidlingsprovisioner, som Spørger modtager fra eksterne kapitalforvaltere, er udtryk for det momspligtige grundlag. Dette vil ligeledes svare til det fakturerede beløb over for investorkunden, og være identisk med det honorar, som investorkunden er juridisk forpligtet til at betale Spørger for den diskretionære porteføljepleje.

Endelig understøttes Spørgers opfattelse af, at det følger af EU-domstolens faste praksis, at momsgrundlaget alene skal opgøres på baggrund af den faktiske modværdi, Spørger modtager fra investorkunden for den ydelse, som Spørger yder dem.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det variable honorar, som Spørger opkræver sine investorkunder for diskretionær porteføljepleje, er udtryk for det momspligtige grundlag jf. momslovens § 27, stk. 1.

Lovgrundlag

Momslovens § 27, stk. 1 er affattet således:

"§ 27. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Praksis

C-16/93, Tolsma

Momsgrundlaget for en ydelse udgøres af alt, hvad der modtages som modydelse for ydelsen. En ydelse udføres kun "mod vederlag", hvis der mellem tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, idet det vederlag, som sælgeren modtager, udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til modtageren.

UfR1977.376.ØLR

En forbrugsforening F drev virksomhed på den måde, at medlemmerne henvistes til at foretage indkøb direkte i bestemte forretninger, uden at varerne passerede over foreningen, men således at medlemmerne indbetalte det fulde fakturabeløb til F, og at F til sælgeren S betalte fakturabeløbet med fradrag af en rabat, som var aftalt mellem F og S. En bonusordning for medlemmer, der betalte kontant til F, blev vedtaget i foreningen år for år. Det enkelte medlem (og ikke F) måtte anses for at være den reelle køber. Landsretten fastslog derfor, at S skulle betale moms af den fakturerede salgspris og i momsgrundlaget ikke var berettiget til at fradrage den rabat, der var ydet F.

SKM2014.55.SR

Skatterådet kan bekræfte, at det variable vederlag, som spørger fakturer sine investorkunder for diskretionær porteføljepleje, er udtryk for det momspligtige grundlag.

Begrundelse

Det fremgår af momslovens § 27, stk. 1, at momsgrundlaget er vederlaget. Bestemmelsen betyder, at betalinger, der skal anses som vederlag for en leverance, skal indgå i momsgrundlaget. Som udgangspunkt er momsgrundlaget den pris, som kunden faktureres, jf. UfR1977.376.ØLR.

I den konkrete situation leverer Spørger diskretionær porteføljepleje til danske velhavere, fonde, forsikringsselskaber, pensionsfonde og organisationer. For denne ydelse modtager Spørger et variabelt honorar.

Af den fremlagte aftale fremgår det, at honoraret beregnes som forskellen mellem en procentdel af formuens gennemsnitlige værdi og de løbende betalinger, som Spørger modtager fra eksterne kapitalforvaltere for placeringen af investorens formue. Honoraret kan ikke blive negativt.

Det er SKATs opfattelse, at momsgrundlaget for ydelsen bestående i diskretionær porteføljepleje for investor, jf. den fremlagte aftale, er det honorar, som Spørger fakturerer sine kunder.

Der er herved henset til, at momsgrundlaget som udgangspunkt er den pris, som kunden faktureres, jf. UfR1977.376.ØLR, samt at der ikke i den fremlagte kontrakt er tilstrækkelige holdepunkter til at fravige dette udgangspunkt.

Honoraret adskiller sig således fra det beregnede honorar i SKM2014.55.SR bl.a. derved, at honoraret ikke kan blive negativt, samt at det ikke af aftalen fremgår, at provisionerne modregnes efter vederlaget for ydelserne er beregnet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.