Dato for udgivelse
30 okt 2014 14:38
SKM-nummer
SKM2014.747.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3939931
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, fritagelse, dispensation
Resumé

Skatterådet meddelte A dispensation fra CFC-beskatning for datterselskabet B fra og med indkomståret 2014 og for den maksimale periode på 10 år. Selskabet havde koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Selskabets forsikringskunder var danske og det var oplyst, at selskabet ikke havde indkomst fra salg af forsikringer til kunder, som var koncernforbundet med selskabet.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.D.4.1.8.

Af hensyn til tavshedspligten er afgørelsen offentliggjort i forkortet form.

A ansøger om dispensation for CFC-beskatning for datterselskabet B A/S, som er en del af sambeskatningen med A. Dispensationen ønskes fra og med indkomståret 2014 og for den maksimale periode på 10 år.

Afgørelse

Skatterådet giver dispensation for CFC-beskatning fra og med indkomståret 2014 og for den ønskede periode på 10 år, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B A/S er ejet med x procent.

Fritagelsen ønskes, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, sidste pkt., givet for de maksimale 10 indkomstår regnet fra og med indkomståret 2014.

Selskabet har således koncession til at udøve forsikringsvirksomhed og er underlagt offentligt tilsyn. Indkomsten i selskabet er udelukkende indtjent lokalt, ligesom kapitaliseringen af selskabet efter ansøgerens opfattelse ikke overstiger, hvad driften af selskabet tilsiger.

I det følgende gives en kort beskrivelse af selskabets koncessionsforhold samt indkomst- og kapitalforhold.

1. B A/S

B A/S tilbyder privatforsikringer og mindre erhvervsforsikringer til det danske skadesforsikringsmarked.

1.1 Koncessionsforhold mv.

B A/S er hos Finanstilsynet registreret med koncession til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark, hvilket dokumenteres af selskabets registreringsbevis.

1.2 Indtægtsforhold

Hele selskabets indkomst indtjenes lokalt i Danmark, idet selskabets kunder er kunder, som er hjemlandskunder, det vil sige, at private kunder bor i Danmark, og at kundeforholdet med virksomheder vedrører virksomhed udført i Danmark.

B har kun tilladelse til at drive forsikringsselskab i Danmark i henhold til den modtagne tilladelse fra Finanstilsynet. Det ville fremgå af tilladelse fra Finanstilsynet (under afsnit tilstedeværelsesmåder), hvis B har tilladelse til at drive virksomhed i udlandet. Det skal ligeledes fremgå i årsrapporten for B, hvis selskabet har omsætning fra udlandet.

Det kan oplyses, at selskabet ikke har indkomst fra salg af forsikringer til kunder, som er koncernforbundne med selskabet, når SKAT's definition af koncernforbundne selskaber anvendes, det vil sige direkte eller indirekte ejerskab af 50 procent af kapitalen, jf. ligningslovens § 2, stk. 2. Alle transaktioner med koncernforbundne parter er foretaget på armslængdevilkår.

B har ikke omsætning fra koncernforbundne selskaber, hvis dette var tilfældet, skulle dette fremgå i en note i regnskabet. I årsrapporten for B for 2013 er transaktioner med koncernforbundne selskaber beskrevet.  

Ifølge årsregnskabet er der alene forsikringsaktiviteter i Danmark. Via tilknyttede og associerede virksomheder er der foretaget investeringer i y-aktiviteter i udlandet.

1.3 Kapitalisering

B A/S er, grundet tilladelsen til at drive skadeforsikringsselskab, underlagt kapitalkrav efter Lov om finansiel virksomhed.

B A/S har pr. 30.06.2014 en tilstrækkelig basiskapital på x mio. kr. og et solvenskrav på x mio. kr. Tilstrækkelig basiskapital er opgjort i h.t. Finanstilsynets "vejledning til indberetning af det individuelle solvensbehov" og solvenskravet er opgjort efter standardmetoden beskrevet i Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber.

I henhold til statistisk materiale fra Finanstilsynet (https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx) har B beregnet en gennemsnitlig solvensdækning (kapitalkravet/basiskapital) for skadesforsikringsselskaber pr. 31/12-2013 til: 7,1 (dækkende over udsving fra 0,9 til 143). Det vil sige på brancheniveau er basiskapitalen ca. 7 gange større end kapitalkravet. Solvensdækningen for B pr. 31/12-2013 var x. Nøgletallet solvensdækning giver ifølge ansøgeren en god mulighed for sammenligning af kapitalstyrken mellem selskaberne. Beregningen tager udgangspunkt i kapitalkravet på x i forhold til basiskapitalen på x, der fremgår af regnskabet.    

Selskabets individuelle solvensbehov (opgjort efter Finanstilsynets regler) pr. 31/12-2013 var x tkr., hvilket blev dækket af en basiskapital på x tkr., svarende til en basiskapital der er x gange større end det individuelle solvensbehov.

Til sammenligning havde C en basiskapital der var x gange større end det individuelle solvens behov - D x og E x. B's basiskapital må efter ansøgerens opfattelse siges at ligge indenfor branchenormer, hvilket også understøttes af det ovenstående.

I dagligdagen er det selskaber som D og C, som B sammenligner sig med.

En sammenligning med fx F, G eller H er ifølge ansøgeren ikke relevant for B, da deres forretningsmodel og størrelse bl.a. er meget anderledes end B's.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2 kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

1.   Datterselskabet skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.

2.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

3.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.

4.   Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.

5.   Det er yderligere en betingelse, at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Opfyldelse af betingelse vurderes derfor kun på udenlandske datterselskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er A's opfattelse, at selskabet opfylder de betingelser, der er stillet i selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for at blive fritaget for at være omfattet af § 32, stk. 1.

Det er på denne baggrund A's vurdering, at B A/S ikke er overkapitaliseret i forhold til, hvad driften tilsiger.

Bemærkninger fra SKAT, Store Selskaber

SKAT, Store Selskaber har ingen bemærkninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Koncession mv

Det er oplyst, at B A/S har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Selskabets registreringsbevis er indsendt som dokumentation, og det fremgår af registreringsbeviset, at Finanstilsynet har givet tilladelse til, at selskabet driver forsikringsvirksomhed. Selskabet er dermed underlagt offentligt tilsyn fra Finanstilsynet. SKAT anser derfor denne betingelse for opfyldt.

Kundeforhold (lokale og koncernforbundne)

Datterselskabet skal ved ansøgningen dokumentere, at det hovedsageligt driver virksomhed i selskabets hjemland. Private kunder er hjemlands kunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder, jf. bemærkningerne til lov nr. 313 af 21. maj 2002 (L99 2001-02, 2. samling).

Det er oplyst, at selskabets indkomst indtjenes lokalt i Danmark, da selskabets private kunder har bopæl i Danmark og da kundeholdet med virksomheder vedrører virksomhed udført i Danmark. B har ifølge det oplyste kun tilladelse til at drive forsikringsselskab i Danmark. SKAT anser derfor betingelsen for opfyldt.

Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

Det er oplyst, at selskabet ikke har indkomst fra salg af forsikringer til kunder, som er koncernforbundne med selskabet, når definition af koncernforbundne selskaber i ligningslovens § 2, stk. 2, anvendes, det vil sige direkte eller indirekte ejerskab af 50 procent af kapitalen. Denne betingelse må derfor også anses for opfyldt.

Kapitalgrundlag

Af forarbejderne til lov nr. 313 af 21. maj 2002 (L99 2001-02, 2. samling) fremgår, at det er en betingelse for at opnå dispensation fra CFC-reglerne, at selskabet har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå: 

    • Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land,
    • Det offentlige tilsyns krav om anbefalinger i det pågældende land samt
    • Kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.

Ansøgeren har oplyst, at den gennemsnitlige solvensdækning (kapitalkravet/ basiskapital) i branchen pr. 31. december 2013 er 7,1 (dækkende over udsving fra 0,9 til 143). Solvensdækningen for B var x.

Basiskapitalen var pr. 31. december 2013 x gange større end det individuelle solvens behov, hvilket er i samme størrelsesorden som de tre andre forsikringsvirksomheder, som ansøgeren sammenligner sig med.

Der er ikke andre selskaber indenfor samme branche i koncernen, hvorfor kapitalstyrken i selskabet ikke kan sammenlignes med sådanne andre selskaber i koncernen.

SKAT finder på baggrund af disse oplysninger, at selskabets kapitalstyrke ikke overstiger, hvad driften af virksomheden tilsiger.

Lempelse af beskatning af udbytte

Det er kun på udenlandske datterselskaber, at det vurderes, om denne betingelse er opfyldt. Da der er tale om et dansk datterselskab, foretages der ikke en vurdering her.

Indstilling

Da betingelserne for at give dispensation for CFC-beskatning er opfyldt, indstiller SKAT, at A meddeles tilladelse til dispensation for CFC-beskatning for indkomståret 2014 og den ønskede periode på 10 år.