Dato for udgivelse
30 okt 2014 08:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 okt 2014 15:00
SKM-nummer
SKM2014.745.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-2906825
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers medarbejdere, der er på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke anses for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1, stk.1, nr. 1's forstand, når medarbejderne får stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver (spørger)

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1 
Kildeskatteloven § 7

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1 
Kildeskatteloven § 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål

    1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers medarbejdere, der er på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke anses for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1, stk.1, nr. 1's forstand, når medarbejderne får stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver (spørger)?

Svar

    1. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har oplyst følgende:

Selskabet A har hjemsted i B-land. Virksomheden beskæftiger sig med større bygge- og anlægsprojekter på internationalt niveau.

I forbindelse med afgivelse af tilbud på internationale bygge- og anlægsprojekter har selskabet A oprettet et Tendering Department, der arbejder ud fra virksomhedens hovedkontor i B-land. Afdelingen beskæftiger højt specialiserede medarbejdere, herunder civilingeniører, der udelukkende varetager tilbudsfasen på selskabet A's bygge- og anlægsprojekter.

Der er af afgørende betydning for selskabet A, at det er disse specialiserede medarbejdere, der varetager den indledende tilbudsfase på deres bygge- og anlægsprojekter i udlandet, herunder i Danmark, således at virksomheden er stillet bedst muligt, når bygherren skal afgøre, hvilken virksomhed der skal have tildelt projektet.

Når en tilbudsfase er afsluttet, vender medarbejderne tilbage til selskabet A's Tendering Departments hovedkontor i B-land, og såfremt selskabet A er blevet tildelt projektet, overdrages det faktiske bygge- og anlægsarbejde til virksomhedens øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere. 

I forbindelse med afgivelse af tilbud på et større bygge- og anlægsprojekt i Danmark har selskabet A midlertidigt udsendt 6 medarbejdere fra selskabet A's Tendering Department til Danmark. Medarbejderne skal udføre de indledende undersøgelser til brug for afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsprojektet. Dette indebærer, at medarbejderne udfører arbejde delvist i Danmark og delvist i B-land i den periode, hvor tilbudsfasen står på.

Tilbudsfasen afsluttes på mindre end 6 måneder.

Der er søgt om EU-registreringer for medarbejderne.

Under den midlertidige udsendelse til Danmark er medarbejderne fortsat ansat hos selskabet A, hvorfra de modtager løn mv. Derudover stiller selskabet A hotellejligheder til rådighed for medarbejderne under opholdene i Danmark.

Medarbejderne, der er bosiddende i B-land, bibeholder deres boliger i B-land, hvor deres familier er bosiddende, under den midlertidige udsendelse til Danmark.

Når tilbudsfasen i Danmark er afsluttet, vil medarbejderne genoptage deres sædvanlige arbejde for selskabet A's Tendering Departments hovedkontor i B-land og deltage i tilbudsgivningen i relation til andre byggeprojekter, herunder i andre lande, hvor selskabet A ønsker at afgive tilbud.

Medarbejderne har i perioden 15. oktober til 20. december 2013 opholdt sig 67 dage i Danmark. De har derefter været ude af Danmark. Fra 15. marts til 4. april 2014 har medarbejderne opholdt sig 21 dage i Danmark. Det forventes herudover, at medarbejderne vil opholde sig i Danmark i 1 uge i løbet af sommeren 2014 og endelig forventes det, at de vil opholde sig i Danmark i oktober måned 2014.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse af medarbejderne fra selskabet A's Tendering Department i B-land ikke bliver fuldt skattepligtige til Danmark i forbindelse med deres midlertidige udsendelse til Danmark.

Efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1, vil personer blive anset for fuldt skattepligtige til Danmark, når der erhverves bopæl og tages ophold i Danmark. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Selskabet A's medarbejdere opholder sig ikke i Danmark i en periode, der overstiger 6 måneder, hvorfor der ikke vil indtræde skattepligt som følge af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Det er ikke nærmere defineret i kildeskatteloven, hvad der skal forstås ved "en bopæl". Det følger af praksis og cirkulære nr. 198 af 27/10 1971, at der i tilflytningssituationen skal lægges vægt på:

Om medarbejderne har en bopæl til rådighed i Danmark, og om medarbejderne herved kan anses for at have tilkendegivet, at de agter at have hjemsted i Danmark.

Ad 1. Bopæl i Danmark

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der i praksis vægt på, om medarbejderne har en helårsbolig til rådighed i Danmark.

En hotellejlighed er ikke, hvad man normalt forstår ved en helårsbolig, idet boligens status ikke har vedvarende karakter. Medarbejderne vil således ikke have mulighed for at indrette sig personligt, således at lejligheden kan danne grundlag for et kontinuerligt ophold.

Medarbejderne er alene udsendt til Danmark i en tidsbegrænset periode, hvor de vil arbejde i såvel Danmark og B-land. Det er således fra starten åbenbart, at opholdet i Danmark er af kortvarig karakter, og at medarbejderne ikke vil have rådighed over lejlighederne kontinuerligt.

Hertil kommer at medarbejderne ikke personligt har erhvervet ret til hotellejlighederne, idet de er stillet til rådighed af selskabet A. Se i den forbindelse den juridiske vejlednings afsnit C.F.1.2.1, hvor det bemærkes, at ovenævnte omstændighed vil tale imod, at de pågældende medarbejdere har bopæl til rådighed under kortere ophold i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at medarbejderne ikke kan anses for at have rådighed over en helårsbolig i Danmark. Medarbejderne bliver derfor heller ikke fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 stk. 1, nr. 1, under deres ophold i Danmark.

Ad 2. Hjemsted i Danmark

Selskabet A's udsendte medarbejdere bibeholder deres bopæl i hjemlandet, hvortil de under tilbudsfasen jævnligt vender tilbage for at udføre arbejde på selskabet A's hovedkontor. Derudover arbejder medarbejderne alene i Danmark i en begrænset periode på mindre end 6 måneder, hvorefter medarbejderne vender tilbage til deres sædvanlige arbejdssted hos selskabet A i B-land, hvorfra medarbejderne også bliver aflønnet under arbejdsopholdet i Danmark.

Der er således hverken økonomiske eller personlige foranstaltninger, som tilkendegiver, at medarbejderne agter at have hjemsted i Danmark.

Skatterådet tiltrådte i SKM2011.368.SR Skatteministeriets udtalelse om, at medarbejdere, der får stillet en hotellejlighed til rådighed i forbindelse med midlertidig indstationering til Danmark som følge af træning og uddannelse "ikke umiddelbart ses som en tilkendegivelse fra medarbejderens side om at ville etablere bopæl i Danmark, men må vurderes som værende et led i formålet med indstationeringen". På den baggrund var det Skatteministeriets vurdering, at der i den pågældende sag ikke var etableret bopæl i Danmark, uanset at medarbejderne havde en hotellejlighed til rådighed og havde taget ophold i denne i forbindelse med en 6 måneders indstationering til Danmark.

Dette bekræftes yderligere i den juridiske vejlednings afsnit C.F.1.2.1, hvor der er anført, at medarbejdere, der får stillet en hotellejlighed til rådighed af deres udenlandske arbejdsgiver i en periode på mindre end 6 måneder, ikke kan anses for at have erhvervet bopæl i Danmark, hvis medarbejderen har bevaret bopælen i hjemlandet, hvor familien er bosiddende, og hvortil medarbejderen vender tilbage efter endt ophold i Danmark.

Det er derfor vores opfattelse at medarbejderne, der er udsendt af selskabet A, ikke kan anses for at have tilkendegivet, at de agter at have hjemsted i Danmark ved at tage ophold i de hotellejligheder, der er stillet til rådighed af selskabet A. Medarbejderne bliver derfor heller ikke fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 under deres ophold i Danmark.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med et "ja". 

Vi anmoder om, at svaret får virkning fra 15. oktober 2013.

Vi er naturligvis indforstået med, at svaret gøres betinget af, at selskabet A ikke har fast driftssted i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers medarbejdere, der er på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke anses for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1 stk.1 nr. 1's forstand, når medarbejderne får stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver (spørger).

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1 (uddrag)

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1) personer, der har bopæl her i landet,

2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende

Praksis

SKM2011.368.SR

Skatterådet skulle i flere situationer tage stilling til, om medarbejdere fra udlandet bliver skattepligtige i Danmark i forbindelse med indstationering i et dansk selskab med henblik på uddannelse og oplæring. Der blev bl.a. spurgt, om medarbejderne, der opholdt sig mindre end 6 måneder her i landet fik fast bopæl i Danmark, når medarbejderne under trænings- og uddannelsesopholdet fik stillet en lejlighed til rådighed af deres udenlandske arbejdsgiver. Ved besvarelsen af dette spørgsmål blev det lagt til grund, at medarbejderne bevarede deres bopæl i deres hjemland, at der var tale om ophold under 6 måneder og at medarbejderen tog hjem efter opholdet i Danmark, og at medarbejderen ikke tog sin familie med til Danmark under opholdet. Skatterådet fandt, at hvis medarbejderen får stillet en lejlighed til rådighed i forbindelse med indstationeringen i det danske selskab, kan dette ikke umiddelbart ses som en tilkendegivelse fra medarbejderens side om at ville etablere bopæl i Danmark, men må vurderes som værende et led i formålet med indstationeringen. På dette grundlag kan der derfor som udgangspunkt ikke siges, at være etableret bopæl i Danmark, uanset medarbejderen har en lejlighed til rådighed og har taget ophold i denne i forbindelse med indstationeringen.

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.F.1.2.1:

"Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Det kan ved kortere ophold også få betydning, om den pågældende selv har erhvervet personlig ret til boligen, eller om denne er blevet stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Spørgsmålet om rådighed over bolig har særlig betydning, når personer, der er bosiddende i udlandet, opholder sig her i mindre end 6 måneder, og dermed ikke er omfattet af den fulde skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Udenlandske medarbejdere, der under et trænings- og uddannelsesophold selv lejer en lejlighed, vil få bopæl i Danmark, hvis opholdet ikke er kortvarigt (1-2 måneder).

Hvis lejligheden derimod bliver stillet til rådighed af arbejdsgiveren, kan personen efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. I sådanne tilfælde vil det dog være en forudsætning, at medarbejderen har bevaret sin bopæl i hjemlandet, at opholdet er under 6 måneder, at medarbejderen efter endt ophold tager tilbage til hjemlandet og at medarbejderen ikke tager sin familie med til Danmark. Tilsvarende vil en hotellejlighed eller et fast hotelværelse mv., der midlertidigt stilles til rådighed af arbejdsgiveren ikke statuere bopæl her i landet. Se SKM2011.368.SR."

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Det kan ved kortere ophold også få betydning, om den pågældende selv har erhvervet personlig ret til boligen, eller om denne er blevet stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Spørgsmålet om rådighed over bolig har særlig betydning, når personer, der er bosiddende i udlandet, opholder sig her i mindre end 6 måneder, og dermed ikke er omfattet af den fulde skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Hvis en lejlighed bliver stillet til rådighed for udenlandske medarbejdere af arbejdsgiveren, kan personen efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. I sådanne tilfælde vil det dog være en forudsætning, at medarbejderen har bevaret sin bopæl i hjemlandet, at opholdet er under 6 måneder, at medarbejderen efter endt ophold tager tilbage til hjemlandet og at medarbejderen ikke tager sin familie med til Danmark. Tilsvarende vil en hotellejlighed eller et fast hotelværelse mv., der midlertidigt stilles til rådighed af arbejdsgiveren ikke statuere bopæl her i landet. Se SKM2011.368.SR.

SKAT har i denne sag lagt vægt på, at spørger har oplyst, at  

  • den midlertidige udsendelse til Danmark (tilbudsfasen) afsluttes på mindre end 6 måneder,

  • under den midlertidige udsendelse til Danmark er medarbejderne fortsat ansat hos spørger, hvorfra de modtager løn mv. Derudover stiller spørger hotellejligheder til rådighed for medarbejderne under opholdene i Danmark, 

  • medarbejderne, der er bosiddende i B-land, bibeholder deres boliger i B-land, hvor deres familier er bosiddende, under den midlertidige udsendelse til Danmark, 

  • når tilbudsfasen i Danmark er afsluttet, vil medarbejderne genoptage deres sædvanlige arbejde for spørger i B-land

Det forudsættes, at spørger ikke har fast driftssted i Danmark (som oplyst af repræsentanten).

SKAT finder på denne baggrund, hvor medarbejderne får stillet en hotellejlighed i Danmark til rådighed af den udenlandske arbejdsgiver, at dette ikke kan ses som en tilkendegivelse fra medarbejdernes side om at ville etablere bopæl i Danmark, men må vurderes som værende et led i formålet med det midlertidige arbejdsophold her i landet. På dette grundlag kan der derfor ikke siges at være etableret bopæl i Danmark, uanset at medarbejderne har en hotellejlighed til rådighed og har taget ophold i denne i forbindelse med det midlertidige arbejdsophold.

SKAT kan således bekræfte, at spørgers medarbejdere, der er på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke anses for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1 stk.1, nr. 1's forstand, når medarbejderne får stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver (spørger).

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja". Som ønsket af spørger indstiller SKAT tillige, at det bindende svar får virkning fra den 15. oktober 2013. 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.