Dato for udgivelse
24 okt 2014 13:10
SKM-nummer
SKM2014.732.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0210518
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
udlejning, virksomhedsskatteordningen, selvstændig erhvervsvirksomhed
Resumé

Udlejning af garage ansås for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, og klageren var derfor berettiget til at anvende virksomhedsordningen.

 

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.C.1.1.1 og C.C.5.2.13.1.

Indkomstårene 2010-2012
Personlig indkomst
SKAT har nægtet dig anvendelse af virksomhedsordningen, idet du ikke driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.  

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at du tillades anvendelse af virksomhedsordningen.

Faktiske oplysninger
Du har anvendt virksomhedsordningen i forbindelse med udleje af en garage, som du overtog i 2007 med lejer. Ved lejekontrakt af 7. november 2007 fortsatte du med udlejningen af garage nr. 15 beliggende Y1 til en månedlig leje på 400 kr.

Din repræsentant har oplyst, at lejen svarer til markedslejen i det pågældende område. Der er for de omhandlede indkomstår opnået følgende overskud i kr.:

 

 2010

 2011

 2012

Omsætning

4.800

4.800

4.800

Fællesudgifter

3.294

3.294

3.294

Ejendomsskat

   614

   545

   568

Overskud

   892

   961

   938

SKATs afgørelse
SKAT har nægtet dig anvendelse af virksomhedsordningen for indkomstårene 2010-2012. 

Udlejning af garagen har alene et underordnet økonomisk omfang og kan således ikke karakteriseres som udøvelse af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, der er en forudsætning for at kunne anvende virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1.

Der er henvist til afgørelsen i TfS 2009, 127 om udlejning af frijord.   

I forbindelse med sagens behandling for Skatteankestyrelsen, har SKAT erklæret sig enig i, at der foreligger selvstændig, erhvervsmæssig virksomhed.  

Jeres opfattelse
Din repræsentant har fremsat påstand om, at du opfylder betingelserne for at kunne anvende virksomhedsordningen.

Virksomhed med udlejning af garage hele året må anses som selvstændig, erhvervsmæssig virksomhed. Der kan derfor aldrig være tale om udlejning i et beskedent omfang, ligesom der ikke foreligger bivirksomhed.   

Der er henvist til cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 punkt 3.1.1. Af dette fremgår ikke, at et beskedent overskud er afgørende. Endvidere er lejen fastsat ud fra markedslejen, hvorfor der ikke kan skabes en højere lejeindtægt.

Endelig er der henvist til 2 tidligere afgørelser fra Landsskatteretten af 27. juli 2007 (j.nr. 2-3-1216-0464) og af 15. november 2007 (j.nr. 2-3-1216-0478), der begge giver medhold i, at lignende tilfælde er at betragte som selvstændig, erhvervsmæssig virksomhed. 

Landsskatterettens afgørelse
Fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed, kan anvende virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko drives en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud. Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt, og den må ikke være af helt underordnet karakter.

Udleje af fast ejendom betragtes som udgangspunkt som selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder udleje af en privat garage, jf. Landsskatterettens kendelser af 27. juli 2007 (j.nr. 2-3-1216-0464) og af 15. november 2007 (j.nr. 2-3-1216-0478).

Det anses for godtgjort, at der her er tale om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, idet der er indgået en lejekontrakt på markedsvilkår til en uafhængig person, som har været i kraft over en årrække med det formål at opnå et overskud, hvilket også rent faktisk er opnået i de omhandlede indkomstår.

Den påklagede afgørelse ændres derfor.