Dato for udgivelse
28 okt 2014 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 sep 2014 13:14
SKM-nummer
SKM2014.738.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Helsingør, BS 1-1717/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Renteberegning, uberettiget, fradrag, skrot, kreditnota
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT var berettiget til at afkræve sagsøgeren en rentebetaling på kr. 183.637,- af et for sent indbetalt momstilsvar, som var opstået som følge af et uberettiget fradrag for købsmoms i perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2012.

Sagsøgeren drev virksomhed med køb og salg af skrot. Det var ubestridt under sagen, at der ikke bestod nogen dansk momspligt af de af sagen omfattede køb og salg af kobberskrot, som blev leveret fra Polen til Tyskland. De pågældende leverancer var fejlagtigt blevet pålagt moms i både købsmoms- og salgsmomsleddet.

Sagsøgeren fik oplyst af SKAT, at de fejlagtige momsopkrævninger vedrørende salgsmomsen, som sagsøgeren i medfør af momslovens § 46, stk. 5, havde pligt til at indbetale, skulle berigtiges ved udstedelse af en kreditnota i medfør af momslovens § 52 a, stk. 7, sidste pkt. En berigtigelse af salgsmomsen over for sagsøgerens køber ville give sagsøgeren et krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt salgsmoms.

Retten fandt, at SKAT med rette havde afkrævet det korrigerede momstilsvar - som følge af det uberettigede købsmomsfradrag - til betaling 14 dage efter påkrav i medfør af opkrævningslovens § 5, stk. 1, og da sagsøgeren først havde berigtiget salgsmomsen over for sin køber i september 2012, havde SKAT også været berettiget til at beregne renter i medfør af opkrævningslovens § 7, stk. 1, i perioden indtil fordringen vedrørende det uberettigede købsmomsfradrag var ophørt, som i sagen skete ved modregning med sagsøgerens krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt salgsmoms.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Momsloven § 46, stk. 5 (dagældende)
Momsloven § 52 a, stk. 7, sidste pkt.
Opkrævningsloven § 5, stk. 1
Opkrævningsloven § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning D.A.13.6

Henvisning

Den juridiske vejledning A.B.3.3.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning A.B.4.6

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Østre Landsret og er efterfølgende hævet.

Appelliste

Parter

H1 ApS
(advokat Claus Thorsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Christian Astrup Sørensen)

Afsagt af byretsdommer

Torben Hvid

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 19. december 2013, har sagsøgeren, H1 ApS, som sin endelige påstand, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at der ikke er grundlag for beregning og opkrævning af renter af for sent indbetalt moms i perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2012.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Baggrunden for sagen

Generelt:

H1 ApS driver virksomhed med køb og salg af skrot på den måde, at selskabet reelt formidler salg af skrot, hovedsagelig ved at købe skrot i østeuropæiske lande og derefter videresælge til købere i vesteuropæiske lande. Det handlede skrot leveres direkte fra den oprindelige sælger til den endelige køber og kommer ikke til Danmark.

Den konkrete sag:

I januar 2011 fik H1 ApS fra det danske selskab, G1 ApS, der ville sælge kobberskrot. I perioden fra den 1. januar 2011 til den 1. april 2012 har H1 ApS herefter i flere tilfælde købt kobberskrot af G1 ApS, og videresolgt det til G2 A/S, der drev virksomhed i Tyskland. Kobberskrottet blev leveret direkte fra Polen til Tyskland.

Der er under sagen enighed om, at sådan transaktion ikke er momspligtig i Danmark.

G1 ApS fakturerede imidlertid leverancerne med moms, som H1 ApS betalte. I konsekvens heraf fakturerede H1 ApS tillige med moms til sin køber. Begge momsbeløb, såvel købsmoms, som salgsmoms indgik i H1 ApS' momsregnskab.

Under et kontrolbesøg hos H1 ApS i januar 2012 blev SKAT opmærksom på, at der var beregnet moms af de ikke momspligtige transaktioner. SKAT forhøjede som følge heraf selskabets momstilsvar med den uberettiget fratrukne købsmoms. Da H1 ApS ikke berigtigede salgsmomsen ved at udstede kreditnota til G2 A/S for den opkrævede salgsmoms, fremsendte SKAT herefter henholdsvis den 14. april 2012 og den 29. juni 2012 påkrav om betaling i henhold til det forhøjede momstilsvar.

H1 ApS betalte ikke den uberettiget fratrukne købsmoms inden påkravsfristen.

I september 2012 udstedte H1 ApS kreditnotaer på salgsmomsen, hvorefter SKAT modregnede salgsmomsen i SKATs krav.

Sagen drejer sig om, hvorvidt SKAT er berettiget til at beregne renter af tilbagebetalingskravet i tiden fra påkravene til SKAT foretog modregning af salgsmomsen.

Landsskatteretten har i en afgørelse den 2. juli 2013 fundet, at renterne er opkrævet med rette.

Oplysningerne i sagen

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af direktør i H1 ApS, A.

A har blandt andet forklaret, at han undrede sig over, at G1 ApS beregnede moms, men efter samråd med sin revisor gik han ud fra, at det skyldtes, at skrottet skulle videresælges til et dansk selskab. G1 ApS, der har oppebåret købsmomsen, var i mellemtiden gået konkurs, så han kunne ikke få pengene tilbage ad den vej. SKAT har ikke gjort ham opmærksom på, at han kunne undgå tilbageførsel af købsmomsen, hvis han lavede en kreditnota på salgsmomsen.

Parternes synspunkter og argumentation

H1 ApS´s advokat har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, der er sålydende:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at

handlen med skrot, der er leveret direkte i udlandet fra leverandør i udlandet, ikke er belagt med moms

at

der således ikke kan beregnes renter af en fordring, der ikke har hjemmel i lov om merværdiafgift,

at

der således på intet tidspunkt har bestået en fordring hidrørende for moms og

at

man således ikke kan beregne moms af en fordring, der ikke består.

..."

Kammeradvokaten har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, der er sålydende:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at det er med rette, at Sagsøgeren er blevet afkrævet rentebetaling af for meget fradraget købsmoms i perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2012.

Det er ubestridt i sagen, at der ikke består nogen dansk momspligt af de af sagen omfattede køb og salg af kobberskrot, hvorfor det er ubestridt, at Sagsøgeren i perioden fra 1. januar 2011 til 31. marts 2012 uberettiget har foretaget fradrag for købsmoms på kr. 14.848.301,-.

Det er derfor kun spørgsmålet, om SKAT havde hjemmel til i medfør af opkrævningsloven og momsloven at afkræve Sagsøgeren rentebetaling af for sent indbetalt momstilsvar, som er under pådømmelse i denne sag.

Sagsøgeren har ved en urigtig indberetning fået et for højt momsfradrag og dermed betalt for lidt i moms, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1, jf. bilag 3 og bilag A. Et sådant momstilsvar skal efter samme bestemmelse afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Momstilsvaret blev efteropkrævet ved SKATs afgørelser af 26. marts 2012 (bilag 3) og 8. juni 2012 (bilag A).

Betalingsfristen for disse efteropkrævninger var henholdsvis den 14. april 2012 og den 29. juni 2012. Da efteropkrævningerne ikke blev betalt inden udløbet af fristerne, følger det af opkrævningslovens § 7, stk. 1, at der skal betales renter med den i § 7, stk. 2, fastsatte rentesats.

Efteropkrævningerne kan først anses for betalt ved den af SKAT den 18. december 2012 foretagne modregning, jf. bilag 2.

At Sagsøgeren i samme periode, som den for meget fratrukne købsmoms vedrører, har indbetalt for meget i salgsmoms, kan ikke føre til andet resultat.

Det følger således af momslovens § 46, stk. 5, at det påhviler enhver, der på en faktura angiver, at fakturabeløbet indbefatter afgift, at betale denne afgift. Videre følger det af momslovens § 52 a, stk. 7, at den eneste måde, hvorpå man kan undgå at betale forkert angivet salgsmoms er ved at foretage berigtigelse overfor kunden.

Da Sagsøgeren først foretog berigtigelse overfor sin kunde ved udstedelse af kreditnotaer for salgsmomsen i september 2012 - trods flere opfordringer hertil fra SKAT - har Sagsøgeren først fra dette tidspunkt haft et krav på tilbagebetaling af for meget betalt salgsmoms.

Dermed ændrer det ikke på det faktum, at Sagsøgeren har haft et skyldigt momstilsvar med frist for betaling henholdsvis den 14. april og den 29. juni 2012, som først er blevet betalt den 18. december 2012, hvorfor momstilsvaret retteligt er blevet pålagt renter i medfør af opkrævningslovens § 7, stk. 1.

Det bestrides derfor, at SKATs fordring mod sagsøgeren ikke har hjemmel i opkrævningsloven og momsloven.

...

Det gøres endeligt gældende, at sagsøgeren blev gjort opmærksom på, at der ville blive tilskrevet renter i medfør af opkrævningsloven, jf. bilag 3 og bilag A samt bilag B og C, og sagsøgeren under alle omstændigheder selv var forpligtet til at holde sig orienteret om gældende regler på det skatte- og afgiftsretlige område, som vedrører selskabets forhold.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Købsmomsen:

Sagsøgeren har uberettiget angivet den moms, som han har betalt til G1 ApS som købsmoms. Transaktionen var ikke momspligtig og H1 ApS har derfor ved en urigtig momsangivelse fået et for højt momsfradrag.

SKAT har derfor efter reglen i opkrævningslovens § 5, stk. 1, med rette afkrævet det korrigerede momstilsvar til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Salgsmomsen:

H1 ApS har på sin faktura til G2 A/S faktureret moms. H1 ApS har derfor efter momslovens § 46, stk. 5 pligt til at indbetale den fakturerede moms. Denne pligt består uanset, at de leverede varer faktisk ikke var afgiftspligtige, jf. momslovens § 52 a, stk. 7, 1. pkt.

Det følger af momslovens § 52 a, stk. 7, sidste pkt., jf. 1. pkt., at indbetaling af den forkert opkrævede salgsmoms kun kan undlades ved at foretage berigtigelse overfor køberen.

H1 ApS har foretaget berigtigelse i september 2012 ved at udstede kreditnota på momsen.

Modregning:

H1 ApS har haft pligt til at betale den for meget fratrukne købsmoms i overensstemmelse med de fremsendte påkrav og skal derfor i overensstemmelse med opkrævningslovens § 7 betale rente ind til fordringen er ophørt, i denne sag ved modregning.

H1 ApS har ikke haft krav på tilbagebetaling af salgsmomsen forud for udstedelse af kreditnota til G2 A/S og har derfor heller ikke før udstedelsen af kreditnotaen været i besiddelse af en fordring, der kunne anvendes til modregning i SKATs krav på den for meget fratrukne købsmoms.

At H1 ApS i samme periode, som den for meget fratrukne købsmoms vedrører, har indbetalt for meget i salgsmoms, kan således ikke føre til, at der ikke skal ske forrentning af den for meget fratrukne købsmoms.

Skatteministeriet frifindes derfor.

H1 ApS, der selv var forpligtet til at holde sig orienteret om gældende regler, har tabt sagen og skal derfor erstatte de udgifter, som sagen har påført Skatteministeriet. Der er ikke oplyst andre udgifter end udgiften til advokat. Denne fastsættes til 25.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

H1 ApS, skal inden 14 dage betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.