Dato for udgivelse
15 Oct 2014 08:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2014 08:20
SKM-nummer
SKM2014.707.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, S-2151-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, moms, forenklet, faktura, bøde
Resumé

T var tiltalt for i sin pølsevogn at have undladt at anvende kasseapparat eller udstede forenklede fakturaer, hvorfor regnskabet ikke var ført på en så klar og overskuelig måde, at det kunne danne grundlag for SKATs momskontrol.

T forklarede at han noterede ned hver gang han solgte noget. Han udleverede ikke kvitteringer til kunder medmindre de bad om det. Dagsrapporterne blev samlet sammen og afleveret hver 3. måned til revisoren, der laver momsregnskab. Kunderne betalte kontant. Han havde engang haft et kasseapparat, men det duede ikke og de fleste af hans kolleger havde ikke et kasseapparat eller havde også svært ved at få det til at virke.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr. T´s pølsevogn måtte anses for at have et fast driftssted. Det måtte anses for muligt i T´s pølsevogn at etablere et batteridrevet kasseapparat, der kan udskrive kasseboner uanset de af T beskrevne tekniske vanskeligheder.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Momsbekendtgørelsen § 139, stk. 1

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 25. april 2014, 21. afdeling nr. S-2151-13

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anders Skaaning Mathiesen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Taber Rasmussen, Norman E. Cleaver og Julie Skat Rørdam (kst.)

...................................................

Byrettens dom af 17. maj 2013, nr. 1-10637/2012

Anklageskrift er modtaget den 7. december 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) § 100, stk. 1. nr. 2, jf. § 43, stk. 2 og 3 og § 51, stk. 1, [berigtiget af anklagemyndigheden i landsretsdommen.red.SKAT]

ved den 9. februar 2012 i sin virksomhed, H1 v/T cvr. nr. ... , hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere, forsætligt eller groft uagtsomt at have undladt at anvende kasseapparat eller udstede forenklede fakturaer, hvorved regnskabet ikke er ført på en så klar og overskuelig måde, at det kan danne grundlag for skatteforvaltningens kontrol med afgiftens rigtige beregning.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at det er korrekt, at han har en pølsevogn ved ...1. Han har haft den i ca. et år. Han har tidligere haft en vogn på ...2. Det er kommunen, der har bestemt, hvor han kunne få plads. Pølsevognen er en han kører hjem hver nat. Den må ikke stå der fast.

Foreholdt bilag 3-2 forklarede tiltalte, at han ikke kan huske SKAT´s besøg den 22. marts 2011.

Foreholdt bilag 3-4 forklarede tiltalte, at han godt kan huske, at SKAT var der den 9. februar 2012, der konstaterede at han ikke havde kasseapparat. Han noterede ned, hver gang han solgte noget.

Forevist bilag 8 forklarede tiltalte, at det viser de daglige kasserapporter, f.eks. dagsrapporten for 25. februar 2012.

Tiltalte udleverer ikke en kvittering til kunden med mindre de beder om det. Han bruger en kvitteringsbog, hvor der er en genpart til kunden, hvis der er brug for det. Han har stadig sin pølsevogn. Han driver den på samme måde og har ikke anskaffet sig et kasseapparat.

Forevist bilag 3-3 forklarede tiltalte, han bruger gas og ikke el. Han har før haft et batteridrevet kasseapparat, men det duede ikke. Sælgeren hentede det og er aldrig kommet tilbage med det.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han noterer ned ved hver handel. Han har pladsen 7 dage og har 7 dage fri. Der er en anden der har pladsen når han har fri. Han kan på en god dag have en omsætning på ca. 2.500 kr. Der er en del konkurrence. Hans dækningsbidrag pr. uge er ca. 4-500 kr. Han har snakket med forskellige kolleger omkring batteridrevne kasseapparater. Sådant et apparat koster omkring 7-8.000 kr. De fleste af kollegerne har ikke noget kasseapparat. En kollega ude på ... havde dog et, der kun fungerede i et par timer. Dagsrapporterne bliver samlet sammen og afleveret til revisoren hver 3. måned, der laver momsregnskab.

Forsvareren fremlagde bilag 9. Tiltalte forklarede, at han aldrig har haft vrøvl med SKAT omkring hans momsindberetning. Folk betaler kontant i pølsevognen.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han den pågældende dag var på kontrolbesøg hos tiltalte den 9. februar 2012. Han bemærkede i den forbindelse, at der ikke var noget kasseapparat. Han observerede også, at der ikke blev brugt forenklede fakturaer.

Forevist bilag 8 forklarede vidnet, at dette ikke er en forenklet faktura. En forenklet faktura, jf. momsbekendtgørelsens § 43, er en faktura, hvorpå der bl.a. skal stå firmaets navn, men navnlig også moms eller om beløbet er inkl. moms. Tiltalte skal i princippet udarbejde sådan en faktura hver gang han sælger en pølse eller andet i vognen.

Foreholdt bilag 3-4, forklarede vidnet, at det er SKATs opfattelse, at der skal anvendes kasseapparat, når der ikke er tale om kortvarigt ophold og at det er teknisk muligt at anvende kasseapparat. At tiltalte står på en delestade fritager ikke tiltalte for kasseapparat.

Foreholdt, at tiltalte oplyser, at han kun kan bruge gas i sin pølsevogn siger vidnet, at han ved, at andre pølsevogne kører på 12 volts batterier, hvortil kasseapparatet kan tilsluttes og der findes flere forskellige slags kasseapparater. SKAT har kørt en kontrolkampagne blandt andet mod pølsevogne og vidnet har tit oplevet at der mangler kasseapparat. Vidnet henviser til Landsskatterettens afgørelse af 28. oktober 2011, j.nr. 11-02940.

Foreholdt bilag 7, side 3, om mulig undladelse af at bruge kasseapparat oplyser vidnet, at hvis der er tale om kortvarige driftssteder, som lukkes ned om aftenen, kan virksomheden være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i momsbekendtgørelsens § 50, stk. 4. Det gælder navnlig udsalg på kræmmermarkeder og lignende. Men pølsevogne anses for at være faste driftssteder med teknisk mulighed for tilslutning af kasseapparater.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at forskellen på en forenklet faktura og en dagsrapport er, at dagsrapporten, jf. bilag 8, ikke opfylder kravene blandt andet fordi der ikke er angivet moms. Man skal både lave faktura og udfylde dagsrapporter.

Vidnet forklarede, at SKAT ikke har konstateret uregelmæssigheder i tiltaltes momsregnskab fordi det har SKAT ikke kigget på.

Adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at bødestørrelsen ligger på 5.000 kr.

Personlige oplysninger  

Tiltalte er tidligere straffet, senest

ved Byrettens dom af 17. marts 2010 med fængsel i 10 dage for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1. Anket den 17. marts 2010 og stadfæstet af Østre Landsret den 28. september 2010.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det må efter de foreliggende oplysninger anses for muligt i tiltaltes pølsevogn at etablere et batteridrevet kasseapparat, der kan udskrive kassebon´er, uanset de tekniske vanskeligheder som tiltalte har givet udtryk for.

Retten finder ikke, at tiltaltes pølsevogn kan anses for omfattet af momsbekendtgørelsens § 43, stk. 4 eller § 50, stk. 4, idet pølsevognen har et fast driftssted, uanset, at tiltalte deler stade på ugebasis med en anden indehaver af en pølsevogn, og uanset, at han flytter sin pølsevogn hver aften efter lukketid.

Retten har i denne forbindelse lagt vægt på indholdet af Landsskatterettens kendelse af 28. oktober 2011 i sag 11-02940, idet de faktiske forhold i denne sag ligner forholdene i nærværende sag.

Herefter, og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) § 100, stk. 1, nr. 2, jf. § 43, stk. 2 og 3 og § 51, stk. 1. Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Tiltalte T straffes med en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.............................................

Østre Landsrets dom af 25. april 2014, 21. afdeling nr. S-2151-13

Byrettens dom af 17. maj 2013 (1-10637/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget anklageskriftet, således at der rejses tiltale for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 § 139, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, og § 75, stk. 1. Forsvareren havde ikke bemærkninger hertil.

Sagen er hovedforhandlet sammen med anken af Byretsdom af 7. november 2013 (S-3596-13).

Forklaringer  

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet V.2.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han i 2011 fik af vide fra SKAT, at alle pølsemænd skulle have kasseapparat eller skrive ned, hvad de solgte. Han skrev herefter ned, hver gang han solgte noget. Han skrev på en blok med gennemslag. De fleste pølsemænd gør, som han gør. Han har aldrig solgt for mere end 1.000 kr. til en enkelt kunde. Det er ikke teknisk muligt for ham at have et kasseapparat i sin pølsevogn.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han stadig har pølsevognen hver anden uge. Han tjener ikke meget herved. Hans skattepligtige indkomst i 2012 var 52.690 kr. Han modtager ikke ydelser fra det offentlige.

V.2 har forklaret blandt andet, at hun er fuldmægtig i SKAT. Hun deltog i kontrolbesøget den 9. februar 2011. Tiltalte anvendte hverken kasseapparat eller forenklet faktura. Hun så ingen bilag ved kontrolbesøget. Hun husker ikke, om de spurgte tiltalte, om han noterede ned, når han solgte noget. En faktura skal udstedes ved hvert salg, og bilag 8 er ikke en faktura, men en oversigt over dagens salg. En faktura skal angive det momspligtige beløb. En pølsevogn anses for at have et fast driftssted. Selv om den ikke har fast driftssted, skal kravene til kasseapparat opfyldes, når det er teknisk muligt fx, når der er adgang til elforsyning.

Den i byretten af vidnet V.1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet, således som dette er berigtiget for landsretten.

Straffen, der er fastsat under hensyn til resultatet af hovedforhandlingen i den sambehandlede ankesag (S-3596-13), findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.