Dato for udgivelse
15 Oct 2014 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2014 12:43
SKM-nummer
SKM2014.713.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1009-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Husbåd, boligegnet, vinterperioden, ejerlejlighed
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderens avance ved afståelsen af en ejerlejlighed i indkomståret 2006 var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Skatteyderen boede med sin ægtefælle og to børn på en båd. Ifølge skatteyderen og bl.a. dennes moder, samt i henhold til registreringen i Folkeregisteret, flyttede skatteyderen i perioden fra den 8. februar 2006 til den 3. maj 2006 til en ejerlejlighed, som skatteyderen ejede, og som han siden erhvervelsen den 15. oktober 2003 havde udlejet til sin moder. Den 4. maj 2006 flyttede skatteyderen sin adresse tilbage til husbåden. Skatteyderen solgte ejerlejligheden ved købsaftale af 23. juni 2006 med overtagelse den 29. august 2006.

Byretten havde ved dom af 11. marts 2013 (SKM2013.400.BR) frifundet Skatteministeriet, idet byretten efter en samlet vurdering fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at han i perioden fra den 8. februar til den 3. maj 2006 reelt havde haft bolig i ejerlejligheden.

For landsretten var der fremlagt en række nye bilag i sagen og afgivet fire supplerende forklaringer samt to yderligere vidneforklaringer.

Landsretten stadfæstede byrettens dom af de af byretten anførte grunde, og da det for landsretten anførte ikke ændrede herved, tiltrådte landsretten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at ejerlejligheden reelt havde tjent som bolig for skatteyderen i den pågældende periode.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.H.2.1.15.7

Appelliste

Parter

A
(advokat Just Justesen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Asger Hinsch)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, M. Stassen og Henrik Westermann Jørgensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 11. marts 2013 (BS 1-403/2012) er anket af A med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet dømmes til at anerkende, at avancen ved salg af ejendommen ...1, ikke medregnes i hans skattepligtige indkomst.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt kopi af skærmprint fra Nybolig, hvoraf fremgår, at A den 24. april 2006 indgik salgsformidlingsaftale med Nybolig vedrørende ejendommen ...1.

Der er endvidere fremlagt en mail af 9. maj 2011 fra MJ, G1, hvoraf fremgår, at han i foråret 2006 med A og dennes hustru havde drøftelser om salg af deres båd. MJ har i en mail den 8. september 2014 oplyst, at han i vinteren 2005/2006 blev kontaktet af A med henblik på salg af motorbåden, som han efterfølgende fik til salg i starten af 2006.

Læge LS har i et brev af 14. april 2013 blandt andet anført, at han som lægelig rådgiver for A´s familie i 2006, hvor der ikke længere var mulighed for opvarmning af båden, udtrykte stor bekymring for familiens bopæl på båden, navnlig på grund af børnene, hvoraf det ene er født med en hjertefejl, og det andet siden januar 2004 har haft astmatisk vejrtrækning.

OL, G2 ApS, har i et brev af 3. maj 2013 anført, at båden ikke er egnet til helårsbeboelse uden varmekilde.

Af kopi af salgsprospekt vedrørende båden fremgår blandt andet, at båden har været sat til salg for godt 2,6 mio. kr., og at prisen på et tidspunkt blev nedsat til godt 1,9 mio. kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af A, MK, BA og CA.

Der blev endvidere afgivet vidneforklaring af LS og OL.

A har supplerende forklaret blandt andet, at familien i dagtimerne for det meste opholdt sig i værkstedet, som på 1. sal indeholder blandt andet køkken og stue med fjernsyn. Stueetagen består af butikslokale og bad og toilet. Båden var ikke isoleret og havde alene vinduer med ét lag glas. I begyndelsen af 2006 blev båden sat til salg hos G1. De besluttede at flytte fra båden. De flyttede alle fire til ...1, da bådens fyr gik i stykker. Han tænkte ikke nærmere over, at kun han flyttede sin bopælsadresse. Efter de flyttede tilbage til båden, er den blevet efterisoleret, og fyret er blevet repareret af MK. Det kan derfor i dag lade sig gøre at bo på båden om vinteren, omend den er dyr at opvarme. Børnene har hver sin kahyt. Båden blev ikke solgt og var i en periode ikke til salg. LS, der en ven til nogle af deres venner, er ikke deres praktiserende læge. OL kender bådtypen, men ikke den konkrete båd.

MK forklarede supplerende blandt andet, at fyret blev installeret, da A købte båden. Det tog to-tre uger at reparere fyret. Han ved ikke, hvor længe familien ikke boede på båden. Da båden ikke var isoleret, var den svær at varme op. Båden er senere blevet isoleret.

LS har forklaret blandt andet, at han har speciale i almen medicin, men i sit virke har arbejdet med arbejdsmedicin. Han kom i kontakt med A gennem en bekendt, der får repareret bådmotor hos A. Siden 2002, hvor han solgte sin praksis, har han beskæftiget sig med forskellige lægelige opgaver. Han udtrykte, som skrevet i brevet af 14. april 2013, sin bekymring efter at have set papirer fra familiens egen læge og hospitalet samt børnene, da han en enkelt gang var på båden, før familien flyttede i 2006. Han, der også er uddannet smed, kunne se, at båden ikke var til at varme op.

BA har supplerende forklaret blandt andet, at det var meningen, at båden skulle sælges. De havde gennem længere tid talt om at købe en lysere lejlighed til hende. I løbet af vinteren talte de om, at hun skulle flytte til ...2, når lejligheden var færdigbygget, hvilket den blev i august 2006.

OL har forklaret blandt andet, at G2 ApS varetager en række forskellige opgaver vedrørende både. Han kendte ikke A, da han blev kontaktet af G3. Han var kort tid før sin erklæring den 3. maj 2013 om bord på båden og kunne konstatere, at der ikke var nogen varmekilde. Båden er, som den kommer fra værftet, ikke egnet til helårsbeboelse, og heller ikke med et større fyr, da den ikke er isoleret.

CA har forklaret blandt andet, at de havde boet sammen med hendes svigerforældre. De købte en båd, hvor de skulle bo. Det var det, de havde drømt om. De var klar over, at et luftvarmefyr havde begrænset levetid og skulle udskiftes med et oliefyr. Da fyret i båden brød sammen, var det simpelt hen for koldt at bo på båden, og de tog til hendes svigermor, som sov i soveværelset, mens de sov i stuen. Mens de boede der, vist en periode på tre måneder, besluttede de at sætte båden til salg. Det var tilfældigt hvis folkeregisteradresse, der blev flyttet. Da båden ikke blev solgt, blev båden isoleret, og det er i dag muligt at bo på båden. Da der på ...2 påbegyndtes istandsættelse af en ejendom, syntes de, det kunne være en god ide at få svigermoderen tættere på havnen og i en lysere lejlighed, hvorfor de købte denne ejendom.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de af byretten anførte grunde, og da det for landsretten anførte ikke ændrer herved, tiltræder landsretten, at A ikke har godtgjort, at ejendommen ...1 reelt har tjent som bolig for ham i perioden 8. februar 2006 til 3. maj 2006.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 30.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.